Ľudia pre Malacky » O nás » Odpočet volebného programu 2010 - 2014

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

O nás » Odpočet volebného programu 2010 - 2014

Celomestský volebný program 2010 - 2014

Otvorené mesto

Presadili sme mesto, ktoré je otvorené k svojim občanom, za čo sme získali ocenenie. Iniciovali sme živé vysielania zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na webovom portáli LPM.sk v predstihu informujeme verejnosť o dôležitých témach a posilnili sme vplyv občanov na naše rozhodnutia. S občanmi sa stretávame na tematických stretnutiach k rôznym problémom a otvorene sme reagovali na rôzne kauzy stavebného úradu. Snažili sme sa postaviť za zdravotné sestry pri probléme v nemocnici a trvali na zrušení poplatkov. Organizujeme výročné stretnutie občanov s poslancami s cieľom prerokovať zásadné otázky rozvoja mesta. Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami v meste. Zrušili sme politické nominácie a sprístupnili obyvateľom členstvo v komisiách. Presadili sme etický kódex verejných funkcionárov.

Transparentné mesto

Zlepšili sme správu mestského majetku a zabezpečili sme jeho ochranu. Sprísnili sme pravidlá predaja majetku a umožnili sme jeho verejnú kontrolu. Uskutočnili sa zmeny vo verejnom obstarávaní. Zásadne sme trvali na vyvodení zodpovednosti za spreneveru v mestskej organizácii. Zverejňujú sa prijaté faktúry a uzatvorené zmluvy na webovej stránke mesta. Pomohli sme zlepšiť hodnotenie Malaciek v celoslovenskom porovnaní Transparency International Slovensko v prijímaní protikorupčných pravidiel.

Trvaloudržateľné mesto

Rozpracovali sme parkovaciu politiku a riešime financie na vypracovanie dopravného generelu, ktorý nastaví lepšie podmienky cyklistickej a hromadnej dopravy. Podporujeme rozvoj aj pešej dopravy a rozmiestňujeme lavičky pozdĺž hlavných peších ťahov. Podali sme projekt na rozmiestnenie stojanov na bicykle a dosiahli sme rozšírenie jazdných pruhov pre cyklistov na Veľké Leváre. V prípade oživenia projektu Transkontinentálneho tranzitného terminálu presadíme občanom mesta možnosť slobodne sa rozhodnúť v miestnom referende.

Atraktívne mesto

Vraciame život do centra mesta a presadzujeme kultúrno - spoločenské akcie v kaštieli. Zorganizovali sme workshop, ktorý načrtol možnosti pešej zóny a iniciovali obstaranie územného plánu centrálnej mestskej oblasti, ktorý stanoví záväzné pravidlá výstavby v centre mesta. Zastavili sme podvrh zmien a doplnkov územného plánu a schválili ich v pôvodnom znení. Vytvorili sme dokumentáciu pre dočasnú uzávierku ulíc v centre mesta, aby sa v nich mohli organizovať väčšie kultúrno-spoločenské akcie. Podnietili sme postupnú obnovu kaštieľa z mestského rozpočtu, v roku 2014 tak bolo určených na kaštieľ vyše 400 tisíc €.

Zdravé mesto

Zasadili sme sa za zvýšenú kontrolu dopadu priemyslu na životné prostredie a informovanie verejnosti o prekročených limitoch znečistenia. Zastavili sme nezákonnú výstavbu virologického pavilónu s podmienkou, aby bola verejne prerokovaná s občanmi. Zabezpečili sme obstaranie projektovej dokumentácie k vzniku verejne prístupného športového areálu v centre mesta. V spolupráci s mladými ľuďmi sme podporili vznik skate a inline parku. Revitalizujeme lokalitu Tri duby a zrealizovali sme projekt Mestského arboréta. Iniciovali sme osadenie vonkajších fitness prvkov v Zámockom parku a vytvorenie novej zóny pre psíčkarov na Záhoráckej ulici.

Prosperujúce mesto

Presadili sme vytvorenie odbornej rozpočtovej komisie a držíme zodpovedné hospodárenie, efektívne využívanie finančných prostriedkov mesta. Pripravili sme pravidelné hodnotenie výberu daní a nájomného. Dôkladne vyhodnocujeme činnosť našich obchodných spoločností a mestských organizácií. Výrazne sme upravili a zdokonalili systém dotácií športovým klubom a neziskovému sektoru s transparentnými a kontrolovateľnými kritériami.

Bezpečné mesto

Zintenzívnili sme boj proti výtržníctvu a tyranizovaniu slušných občanov mesta. Zabezpečili sme občianskoprávne odstránenie čiernej stavby, vydanie súdneho rozhodnutia proti rušiteľom poriadku na Družstevnej ulici a predložili aj návrh riešenia problému, kde sme rešpektovali názor obyvateľov. Reagovali sme na problém poškodzovania bytového domu na Juhu a presadili prísne riešenie neplatičov v meste. Zavádzaním kamerového systému a priamou podporou obnovy vozového parku mestskej polície sa zvýšila jej akcieschopnosť. Spolupracovali sme pri zavedení mnohých opatrení v oblasti bezpečnosti dopravy zamerané na chodcov a cyklistov. Zabezpečili sme dokončenie chodníkov a osadenie retardérov pre autá na Padzelku. Podporili sme upokojenie dopravy na Veľkomoravskej ulici ako žiadali obyvatelia a obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu nových ciest.

Vzdelané mesto

Inicovali sme schválenie novej koncepcie rozvoja školstva a záujmovej činnosti detí. Obhájili sme zvýšenie kapacity materskej školy novou škôlkou na Rakárenskej ulici, predložili návrh na elokovanú triedu na Záhoráckej ulici a stransparentnili kritériá prijímania detí do škôlok. Riešili sme čas prevádzky škôlky prispôsobený potrebám rodín a zaoberali sa skvalitnením činnosti materskej školy. Opakovane podporujeme dotácie všetkým základným školám s centrom voľného času a podporujeme spoluprácu mesta s vysokými školami. Zaoberáme sa digitalizáciou kroniky mesta a archívu mestského múzea a ich sprístupneniu občanom. Organizujeme každoročnú výtvarnú súťaž pre deti Keď pani Zima čaruje.

 
Realizácia projektu odkanalizovania

Výstavba kanalizácie
na Jesenského ulici

Najväčší projekt z hľadiska ochrany životného prostredia sa dostal do fázy kolaudácie a dotýka sa najmä 4., 5. a 6. obvodu. Podporili sme všetky aktivity, ktoré uľahčili realizáciu tohto projektu ako zriadenie osobitnej koordinačnej komisie, riešenia financovania projektu, schválenie potrebných vecných bremien a iné. Predložili sme návrh na dobudovanie nových vetiev a prípojok kanalizácie, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom projekte v častiach ulíc Rakárenskej, Záhradnej, J. Kubinu, Duk. hrdinov, Stupavskej a Pri mlyne. Iniciovali sme vznik zoznamu sporných a nedoriešených prípojok, ktorých výstavba sa technicky aj finančne doriešila v prospech obyvateľov. V neposlednom rade sme začali diskusiu k rekonštrukcii poškodených ciest a chodníkov a za tým účelom presadili vytvorenie rozpočtovej rezervy vyše 350 tisíc €, ktorá sa použije na výmenu povrchov ciest v roku 2014.
 
Obnova detských ihrísk
Snažíme sa o postupnú obnovu pôvodných detských ihrísk vo vnútroblokoch, rovnako tak výstavbu nových hracích plôch. Ako prvé sme riešili rekonštrukciu detského ihriska na Veľkomoravskej ulici (4. obvod). Podporili sme obnovu multifunkčného ihriska vo vnútrobloku na Partizánskej ulici (6. obvod) a toho istého roku sa zabezpečil aj prvý z veľkých hracích prvkov (Noemova archa) pre najmenšie deti v Domkoch, kde sa popri tom tiež osadili basketbalové koše (4. obvod).

Zrekonštruované ihrisko na Veľkomoravskej ulici

Obnovené multifunkčné ihrisko na Partizánskej ulici

Osadený hrací prvok Noemovej archy v Domkoch

Inštalované nové basketbalové koše v Domkoch

 
Rekonštrukcia vnútroblokov
Finančne najnáročnejšie sú rekonštrukcie verejných priestranstiev. Napriek tomu sme presadili dokončenie rekonštrukcie vnútrobloku na Partizánskej ulici (6. obvod). Vnútroblok na Ulici 1. mája (5. obvod) sa dostal do realizáčnej fázy schválením projektu z fondov EÚ. Bude zrekonštruovaná vnútorná plocha detských ihrísk s osadením športových prvkov pre dospelých a tiež priľahlý parčík s komunikáciou a chodníkmi pri Brnenskej ulici (3. obvod). Iniciovali sme spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútrobloku Domky (4. obvod), v rámci ktorej sa plánuje etapovito vybudovať nové otvorené ihriská pre deti a mládež, tiež zrekonštruovať betónové plochy na multifunkčné ihriská a parčík pre venčenie psov. V prvej etape by sa mala v roku 2014 rekonštruovať plocha pred potravinami v rozsahu 50 tisíc €. Riešili sme aj drobné podnety od obyvateľov tohto sídliska a obytnej zóny Padzelek.

Zrekonštruované parkovacie miesta vo vnútrobloku na Partizánskej ulici

Parčík na Brnenskej ulici je zahrnutý do prebiehajúcej rekonštrukcie vnútrobloku 1. mája

Prerokovaná vizualizácia projektovej dokumentácie rekonštrukcie Domky

Dobudované chodníky a retardéry
na Padzelku

 
Rekonštrukcie chodníkov, ciest a odvodnenie ulíc
Presadili sme rekonštrukciu chodníka na Záhoráckej ulici (3. obvod), čím sme odstránili dlhoročný problém so zaplavovaním vchodov do bytového domu pri Okresnom úrade a rovnako zabezpečili odvodnenie časti chodníka pri stavebninách na Pezinskej ulici (6. obvod). Zabezpečili sme výstavbu nového chodníka v križovatke Kozej a Družstevnej ulice (4. obvod). Podporili sme rekonštrukciu celého chodníka na Hurbanovej ulici (6. obvod). Popri budovaní kanalizácie sme dosiahli samostatnú výstavbu odvodnenia celej Ulice Oslobodenia (5. obvod) vrátane rekonštrukcie odtokových rúr a vjazdov do dvorov. Obdobný problém so zaplavovaním vjazdov a dvorov sme vyriešili výstavbou odtokového žľavu aj na Písnikoch (6. obvod). Iniciovali sme rekonštrukciu povrchu ciest napríklad na ulici J. Kubinu, Továrenskej či Záhradnej ulici.

Zrekonštruovaný chodník na Záhoráckej ulici

Vystavaný nový chodník na Kozej a Družstevnej ulici

Vystavané odvodnenie ulice Oslobodenia

Vybudovaný odtokový žľab na Písnikoch