Ľudia pre Malacky » Riešenie problému Družstevná

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Riešenie problému Družstevná

Výber lokality, kde možno poskytnúť nájomné bývanie rodinám z Družstevnej ulice, nie je zďaleka jednoduchý. Vedia to snáď všetci, ktorí sa touto otázkou za posledné mesiace zaoberali. V auguste tohto roku inicioval primátor mesta Jozef Ondrejka za týmto účelom dve pracovné stretnutia s poslancami.

Varianty, ktoré boli v závere navrhnuté, mali byť spracované do materiálu na plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva 12. septembra. To sa však na žiadosť poslancov nekonalo, pretože viaceré komisie sa zhodli na názore, že materiál neponúkol vhodné riešenie a vyčerpajúce informácie potrebné k hlasovaniu. Pribúdajúce dni však kritickú situáciu na Družstevnej zhoršujú. Ponúkame preto riešenie problému Družstevná.

Našou snahou je, aby sa problematické spolužitie s neprispôsobivými obyvateľmi stalo už pre Malačanov minulosťou. Ponúknuté riešenie na mieste mimo obytnej zóny zaručí, že sa situácia s problémovými susedmi opakovať nebude.

Našou snahou je, aby mesto začalo riešiť aj neplatičov na svojom území.

Na dohodu treba dvoch

V dňoch 11. a 18. augusta odzneli po niekoľkohodinovej diskusii na pracovnom stretnutí primátora s poslancami štyri konkrétne lokality na dočasné presťahovanie neprispôsobivej rodiny z Družstevnej ulice. Išlo o pozemok vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., pozemok bývalých kasární, pozemok v priemyselnom parku Eurovalley, alebo pozemok pri rekreačnom zariadení Včelnica, ktoré je vo vlastníctve mesta.

Občianska iniciatíva Ľudia pre Malacky sa venuje téme Družstevnej od začiatku tohto roku.

Téma na portáli LPM.sk:

Družstevná v Malackách

S prehľadom článkov k téme.

Snažili sme sa získať pre obyvateľov Družstevnej ulice právoplatné rozhodnutia súdu, ktorými sa obmedzí porušovanie pravidiel. V súčasnosti rozhodnutie vymáha exekútor.

Snažili sme sa vypratať čierne stavby. V súčasnosti je obývaná ešte posledná čierna stavba, ktorú už vypratáva exekútor.

Situáciu to však úplne nerieši. Pretože vlastnícke právo je chránené zákonom, rodiny Galbovcov a Danihelovcov môžu naďalej obývať svoj rodinný dom na Družstevnej. Pokojné spolužitie v podmienkach, kde si vlastníci nemôžu zabezpečiť odvod odpadových vôd, a kde je na jednom dvore v obytnej zóne vyše 15 detí, je takmer nemožné, hoci by sa dodržiavali všetky pravidlá.

Všetky strany si želajú pokoj a rodiny Galbovcov a Danihelovcov sú ochotné pod ťarchou exekúcie vzdať sa vlastníckeho práva k svojmu rodinnému domu.

Riešením s najmenšími dopadmi na obyvateľov mesta s cieľom začať po rokoch rázne riešiť neplatičov na území mesta je vytvorenie špeciálneho bývania a záchytnej siete pre rodiny (bytové náhrady v zmysle Občianskeho zákonníka), podobne ako sa to už osvedčilo na Hlbokej ulici, preto predkladáme nasledujúci návrh dohody:

Zo strany Mesta Malacky:

1.  Mesto Malacky vie získať za účelom projektu špeciálneho bývania a účelom vytvorenia kapacít pre bytové náhrady do vlastníctva objekt vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len BVS) formou buď priamej kúpy alebo výmenou za pozemky, o ktoré BVS prejavila záujem (eventuálne s doplatkom; možnosť finančne vykryť doplatok z predaja zostatkových bytov po neplatičoch). Do času prevodu je ochotná BVS objekt prenajať mestu s možnosťou uzatvorenia podnájmu tretím osobám. Ochota previesť vlastníctvo objektu, ktorý sa stal pre BVS ťarchou, bola potvrdená predsedom predstavenstva na osobnom stretnutí s primátorom mesta Jozefom Ondrejkom a poslancom MsZ Jurajom Říhom. Za tým účelom mesto podpíše memorandum o spolupráci pri riešení prevodu vlastníckeho práva a nájomnú zmluvu (objekt je tým momentom mestu prístupný za účelom jeho ďalšieho využitia).

Objekt BVS sa nachádza v južnej časti mesta na hranici navrhovaného zastavaného územia mesta.

Pôvodne išlo o objekt vodárne, ktorá je už roky mimo prevádzky. Bola postavená v 80. rokoch minulého storočia, slúžila ako čistička vody a tiež ako pohotovostné byty pre zamestnancov vodárni. Dnes je stavba zakonzervovaná. V súčasnosti je budova útočiskom  vandalov a bezdomovcov. V útrobách budovy ako aj v bezprostrednom okolí sa nachádzajú divoké skládky odpadu, zeminy a stavebného materiálu. Predmetná časť stavby, ktorá by tvorila základ pre špeciálne bývanie, je v katastri zapísaná ako sociálna budova.

 • Objekt nie je umiestnený v obytnej zóne a zároveň nie je vzdialený od potrebnej infraštruktúry mesta. Je dostupný autom, hneď pri vjazde na hlavnú cestu je zástavka hromadnej dopravy.

 • Zo stavby je možné etapovite, pri minimálnych nákladoch a v krátkom čase vytvoriť menšie bytové jednotky. Je možne realizovať rekonštrukciu len vymedzenej časti objektu. V súčasnosti sa núka možnosť využiť BVS ako pohotovostný byt (prístrešok), inými slovami povedané bunka s najnižším štandardom.

2.  Mesto Malacky zabezpečí správu objektu prostredníctvom spoločnosti, ktorá má skúsenosti so správou obytného komplexu na Hlbokej ulici, za týchto podmienok:

 • Stavby sú využívané v režime nájomných obytných miestností na dobu určitú (na úvod sa navrhuje mesačný nájom s možnosťou predĺženia v prípade rešpektovania dohodnutých pravidiel), čím sa zabezpečí prísny režim plnenia povinností a jednoduchá forma ukončenia nájomného vzťahu formou odstúpenia od zmluvy (notárska zápisnica).
 • Pobyt v takomto zariadení bude podmienený plnením dohodnutých udržiavajúcich a poriadkových činností (čistenie objektu, kontrola okolia a iné).
 • Pohotovostný byt (prístrešok) je vybavený pieckou na pevné palivo, zásuvkou, lampou, oknom, dverami, spoločným sociálnym zariadením na chodbe.

3.  Mesto Malacky sprostredkuje zavedenie terénnej sociálnej práce s deťmi, prevencie pred potencionálne páchanou kriminalitou (podmienky možno dohodnúť so štátnou políciou a Komisiou pre ochranu verejného poriadku) a užívaním návykových látok v súčinnosti s mestskou políciou.

4.  Mesto Malacky zabezpečí dodanie základného murárskeho materiálu na nevyhnutnú rekonštrukciu a zabezpečenie nevyužívaných častí objektu, osvetlenie pozemku a pristavenie kontajnera na odvoz odpadu z objektu.

5.  Mesto Malacky sa bude podielať na deratizácii verejného priestranstva na Družstevnej ulici.

Zo strany rodín z Družstevnej ulice:

1.  Rodiny uzatvoria na základe podaných žiadostí o poskytnutie pomoci pri riešení sociálnej núdze nájomné zmluvy na pohotovostné byty (prístrešky) s týmito podmienkami:

 • nájomné zmluvy sú uzatvárané na dobu určitú bez práva náhradného bývania,
 • nájomné sa platí podľa výmery a služby spojené s užívaním sa počítajú podľa počtu osôb,
 • nájomcovia prispievajú osobitným príspevkom na tvorbu fondu opráv,
 • súčasťou nájomnej zmluvy je dohoda o podmienkach poriadku a čistoty v areáli,
 • prekročenie počet osôb užívajúcich prístrešky bez vedomia správcu a poškodzovanie majetku má za následok odstúpenie od zmluvy,
 • nepredĺženie doby nájmu v prípade vytvárania odpadu v areáli a priľahlých pozemkoch.

2. Rodiny uzatvoria dohodu o urovnaní sporu, v rámci ktorej sa zaviažu:

A) v objekte BVS:

 • podieľať sa na vyčistení celého objektu a odvoze sutiny,
 • podieľať sa na rekonštrukcii v rozsahu osadenia dverí a zárubní do objektu, vysekania drážiek na elektrické rozvody, zamurovania vložených káblov, výstavby komínov na piecky, murovaní okien a dverí v sociálnej budove a zabezpečení vedľajšieho objektu pred vstupom cudzích osôb, vymaľovania objektu a vyrovnaní podláh v miestnostiach, výkopu rigolu na elektrickú a vodovodnú prípojku,
 • podieľať sa na výstavbe plotu oplocujúceho sociálnu budovu,
 • hradiť dohodnuté nájomné, služby spojené s užívaním prístrešku a osobitný príspevok za vykonanú rekonštrukciu,

B) na Družstevnej ulici:

 • podieľať sa na zbúraní zostatkov čiernych stavieb na Družstevnej,
 • vyčistení spoločného dvoru a odkryve betónov a zeminy z pozemku,

C) vyrovnať záväzky (dlhy) voči mestu Malacky v priestupkových konaniach, voči susedom a najnovší dlh Václava G. za exekúciu vyprataním čiernej stavby - letnej kuchynky, a dať k odpredaju rodinný dom za účelom vyrovnania dlhu voči nebankovému subjektu Pohotovosť a vyššie uvedeným osobám,

D) zabezpečiť školskú dochádzku detí (za tým účelom možnosť dohody riaditeľov o rozdelení povinnej dochádzky detí medzi viaceré školy).


Takto nastavenú dohodu na projekte špeciálneho bývania považujeme za vzájomne akceptovateľnú.

Rodiny Galbovcov a Danihelovcov na uvedené podmienky pristúpili.

V prípade, že sa osvedčí ktorýchkoľvek z nájomcov špeciálneho bývania (tým sa nemyslí len niekto z rodín z Družstevnej ulice) plnením zmluvne dohodnutých podmienok, mesto ho môže zaradiť o pridelenie sociálneho bytu.

So zámerom špeciálneho bývania aj projekt pridruženej výroby

V súvislosti so zámerom riešenia špeciálneho bývania v lokalite Malacky - Vampíl (objekt BVS) sa pripraví v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami projekt sociálnej inklúzie vylúčenej skupiny s možnosťou zaviesť pridruženú výrobu (prvé úvahy smerujú k výrobe zámkovej dlažby pre potreby rekonštrukcie chodníkov a ciest v meste), ktorá môže pomôcť aj sociálne odkázaným obyvateľom Malaciek k osvojeniu si základných pracovných návykov.

Jedným z riešení, o ktoré mesto dosiaľ nebudilo veľký záujem, je možnosť  využívať širokú škálu fondov z verejno-prospešným zameraním a ich grantových výziev.

Pridelenie budovy BVS (resp. iných priestorov) pre potreby inklúzie rómskej komunity a vypracovanie projektu zameraného na prispôsobenie budovy bývaniu a prípadne aj na vytvorenie pracoviska pre túto skupinu, by bolo viac než dobrým vkladom do projektu a signálom skutočného záujmu o riešenie problému.

O realizáciu projektu už prejavili záujem niektoré z organizácií, ktoré sa venujú marginalizovaným skupinám obyvateľov.

Rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva

Projekt špeciálneho bývania predložíme prostredníctvom poslancov za občiansku iniciatívu Ľudia pre Malacky ako samostatný materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva k zapracovaniu ďalších podmienok zo strany poslancov.

Je nesprávne kupovať ďalšie domy a dávať ich do vlastníctva bez akejkoľvek možnosti ďalšej kontroly.

Je nesprávne dávať takýmto ľuďom niečo zadarmo.

Problém je ale potrebné riešiť a Malačania nechcú nič iné, len pre všetkých rovnaké pravidlá. Rovnako ako máme záujem riešiť dlhoročný problém s neplatičmi na území mesta. Preto navrhujeme projekt špeciálneho bývania aj pre nájomcov obytného domu na Skuteckého ulici a Mierovom námestí.

Ponúkame poslednú šancu s nulovou toleranciou.

Chápem obavy, ale nič nebude zadarmo

V týchto dňoch komunikujem s mnohými obyvateľmi mesta, ktorí sa zaujímajú o náš návrh. Poctivo a trpezlivo argumentujem číslami. Časť obyvateľov je za a časť je... čítaj celý článokpošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

21.11.2011 13:48:46 | jak v grecku

"...za účelom vyrovnania dlhu voči nebankovému subjektu Pohotovosť...", ked debili isli do 99% rizika ze penize uz neuvidza, tak nech sa paci odpisat stratu.

21.11.2011 22:40:39 | rod. Juhasova

Ako ste napísali:
" Malačania nechcú nič iné, len pre všetkých rovnaké pravidla" - aj pre občanov sídliska Juh ?????
BVS sa nachádza na sídlisku Juh. Tu už máme neprispôsobivých občanov v bývalom internáte a Betániu. Chcete z Juhu urobiť sídlisko neprispôsobivých ?
Prečo sa o tom rokovalo v tichosti za chrbtom občanom Juhu bez Juhu?
O Juhu bez Juhu - rokovanie bezcharakterných ľudí!
Čo za to dostane BVS - kto sa na tom prižívi okrem BVS - vedia len "ľudia pre Malacky" takto pustiť budovu a pozemky ?
Ak mesto nedokázalo zabezpečiť poriadok na malom priestore na Družstevnej ulici, ako dokáže na veľkom priestore, vznikne tam živelná rómska osada!
Dnes mestská polícia chodí na Juh len vyberať poplatky za parkovanie na tráve. Za tmy sa len prevezie autom aby sa im niečo nestalo.
Dnes sa bojí naša dcéra za tmy isť vonku, čo bude potom.
Prečo ma celé sídlisko Juh trpieť kvôli 40 rómom a par poslancov ktorí rozhodli o Juhu bez Juhu.
Neveríme Vám! Veľmi ste nás sklamali! Toto nie je riešenie!
rod. Juhasova

21.11.2011 23:12:53 | J.Říha

V plnej miere chápem Vaše obavy. Sám mám rodinu na Juhu. Uvedomujem si, že treba čo najviac vysvetľovať a dávať ľuďom garancie. Obavy by mal každý. Mali ich aj obyvatelia Hlbokej ulice a celého okolia, keď sa riešila Partizánska ulica. A to je areál vzdialený len niekoľko desiatok metrov od ich domov, ktorý nedelí jedno súvislé pole. Po 10 rokoch od prijatia náročného rozhodnutia je dnes komplex na Hlbokej ulici prísne regulovaný a funguje. V areáli BVS sú navrhnuté ešte prísnejšie podmienky ako na Hlbokej.

Viedol som rokovania so zástupcami BVSky. Zodpovedne s ohľadom na záujmy mesta. Tak ako som sa zodpovedne snažil získať objekty v mojom obvode. Zmluvy sú zverejnené, nič nezakrývame, naopak, o to viac chceme, aby bol tento zámer pod prísnou verejnou kontrolou. Pretože tá nám pomôže v splnení cieľa, ktorý sme si dali. Aby sme predišli nekontrolovanému pohybu nájomcov vyprataných z obytného domu na Skuteckého ulici. Nemyslím si totiž, že súčasný stav tohto obytného domu patrí pod Vaše okná, priamo do obytnej zóny.

Súhlasím s Vami, že si mesto nedokázalo urobiť poriadok na malom pozemku na Družstevnej ulici. Súkromného vlastníka však neobmedzíte natoľko, že musí rešpektovať Vaše podmienky. Ak je však v nájme, prijíma podmienky stanovené už prenajímateľom, v navrhnutom riešení stanovené priamo mestom Malacky.

21.11.2011 23:46:03 | rod. Juhasova

Pán Říha lokalít je najmenej štyri navrhovaných, a sme presvedčený, že by sa našla aj lokalita v blízkosti Vášho bydliská, lenže tá Vám ako poslancovi nevyhovuje. Načo vrážať prostriedky do neprispôsobivých občanov. Začnite sa starať o slušných ľudí!

22.11.2011 00:09:40 | J.Říha

Súhlasím s Vami. V auguste boli poslancom predložené návrhy, nenazval by som ich ani alternatívami, pretože neboli pre prekážky ďalej ani len rozpracované. Po dvoch pracovných stretnutiach poslancov, ktoré zvolal primátor mesta, sa navrhla poslancom 1. možnosť - kasárne, 2. možnosť - pozemok v priemyselnom parku, 3. možnosť - Hlboká, 4. možnosť - areál Včelnice, 5. možnosť - pozemok vo vlastníctve mesta pri BVS.

Z materiálu, predloženého na zrušené MsZ 12.9., sme sa hneď dozvedeli, že 2 možnosti nie sú súladné s územným plánom mesta. Po stretnutí vyplynulo, že o ďalšej možnosti odmietol rokovať príslušný vlastník pozemku. Kapacita na Hlbokej ako jednej z možností je v súčasnosti 68 ľuďmi plne vyčerpaná, ak nechceme, aby prerástla do nezvládnuteľného stavu, správca rázne odmietol narúšať rokmi prísne regulovaný počet nájomcov.

Mám úprimný záujem zastať sa všetkých slušných obyvateľov. Zodpovedne Vám môžem napísať, že som sa vzhľadom na prosby slušných obyvateľov Družstevnej ulice o pomoc neuspokojil s vyjadreniami v materiáli o prekážkach, a iniciatívne som hneď rokoval s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov - odšt. závod Malacky o získaní 1 hájenky v priemyselnom parku do nájmu a 2 pozemkov. Všetky moje návrhy boli v 6. obvode, ako uvádzate, blízko môjho bydliska. Žiaľ, nebol som úspešný. Nevzdával som sa, pokračoval som ďalej a oslovil som priamo ministra obrany SR. Rokoval som s jeho poradcom aj vo veci kasární (opäť v mojom obvode). Návrh, ktorý som dal na stôl, nebol však tiež priechodný.

Mám úprimný záujem zastať sa všetkých slušných obyvateľov. Ako novozvoleného predsedu mestskej komisie pre správu majetku sa na mňa obrátili aj slušní obyvatelia Juhu. V obytnej zóne, tak ako aj mne, aj nim prekáža dlhoročne neriešený stav v obytnom dome na Skuteckého ulici. Tiež sa rovnako na mňa obracajú slušní obyvatelia Mierového námestia s prosbami o pomoc pri riešení neplatičov v ich bytovom dome.

Navrhnuté riešenie neodčerpá z mestského rozpočtu ani cent. To bola prvá podmienka, ktorú som si dal. Ba práve naopak, mám záujem zaplátať dieru, ktorou odteká ročne zhruba 30 tisíc EUR na vyrovnávanie dlhov po neplatičoch na území mesta.

22.11.2011 00:37:17 | Marián Andil

„Prečo sa o tom rokovalo v tichosti za chrbtom občanom Juhu bez Juhu?“
Áno, rokovalo sa o tejto téme a alternatívach riešenia „v tichosti“, ale „v tichosti“ pred všetkými občanmi z Malaciek, nielen pred občanmi z Juhu. Vzhľadom na mediálne citlivú tému, bol logicky predložený až dotiahnutý návrh. A tento návrh dokonca aj rieši jeden veľký problém Juhu - a to neplatičov z internátu.
Ako už písal Juraj Říha, pracovalo sa súbežne na viacerých alternatívach v rôznych častiach Malaciek. Vyšiel z nich len jeden. Využitie chátrajúcej budovy BVS sa podarilo dotiahnuť do návrhu, ktorý sa dá už teraz realizovať. Rokovania sa skončili len v piatok minulý týždeň. A od pondelka je zámer zverejnený. Vzhľadom na príchod zimy, ak by sa malo ešte niečo stihnúť, treba začať čo najskôr. A rozhodne o tom MsZ.
Preštudujte si prosím podrobne kompletný materiál, ktorý dostali poslanci a uvidíte, že je za tým kus odbornej a zodpovednej práce:
http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=254

22.11.2011 06:52:56 | vlastník-platič

Pripravte sa, že bude spísaná petícia a verím, že ju podpíše každý južan.

22.11.2011 09:20:52 | J.Říha

Rozhodnutie bude náročné, uvedomujem si to. A som pripravený ako predkladateľ návrh predložiť a obhajovať argumentmi do času, kým niekto nepredloží rozpracovanú a pripravenú alternatívu tak, ako je táto.

Čo znamená:
- v objekte sa bude môcť regulovať počet užívateľov,
- objekt bude samofinancovateľný,
- umožní vypratať nájomné byty,
- a hlavne, bude vzdialený od obytnej zóny, ako je tento.

Mám snahu pomôcť s obytným domom na Skuteckého ul., ale nedá sa žiadať riešiť a zároveň kategoricky odmietať.

22.11.2011 09:53:18 | fany

Pán Andíl, nezavádzajte do toho všetkých Malačanov že o tom vedeli, keď o tom nevedeli ani poslanci MsZ. Vedľa vás kde bývate je voľný pozemok dajte si ich tam. Budete ich mať pod kontrolou aj s pánom Říhom. Nám stačia
čo sú na internáte. Južania budeme proti tomu. Doteraz som bola pri vás
ako robíte, ale dnes som proti vám. Dúfam, že sa tento váš plán neuskutoční.

22.11.2011 10:10:35 | J.Říha

Veď pán Andil naopak napísal, že o tom nevedeli.

To nie je obytná zóna, nie je to ani Fullu, ani Skuteckého, ani Štúrova. Bol by som prvý, ktorý by sa postavil proti tomu, aby sa takýto zámer realizoval v obytnej zóne.

Chcel by som sa Vás ale úprimne spýtať, boli ste niekedy v objekte BVS tam za polom, ktoré oddeľuje Juh od areálu BVS? Ja som tam bol opakovane, dvakrát som tam našiel bezdomovcov, raz rozbité fľaše od alkoholu, raz podozrivo vyzerajúce odrezané plastové fľaše, raz malé deti, ktoré behali v chátrajúcej budove plnej skla. Neviem či to boli deti z Juhu, ale ja som ich odtiaľ radšej z obavy o ich zdravie vykázal. Podľa mňa tento objekt vôbec nespĺňa predstavu bezpečného miesta, ktoré my naopak navrhujeme vziať do správy skúseným správcom, nastaviť v ňom prísny regulovaný režim s obmedzenou kapacitou.

Aj z Vášho príspevku som pochopil, že máte problém s obytným domom na Skuteckého ulici. Tak prečo s tým nejdeme spoločne niečo urobiť? Chceme len písať o tom, ako je to zlé, že máme priamo pod oknami v obytnej zóne takýto dom?

22.11.2011 10:26:26 | Nataša Špelicová

fany, precitajte si ten material. Dozviete sa pre koho ten areal bude a ake podmienky jeho obyvatelov budu cakat. Je to byvanie najnizsej kategorie a Malacky take uz roky potrebuju, len sa nad tym zatvarali oci.. Skuteckeho sa neriesila, lebo neplaticov nebolo kam umiestnit, Druzstevna sa neriesila pre to iste. Kataster Malaciek inu moznost neponuka, zdoraznujem realnu moznost. Bohuzial padla aj nadej na byvale kasarne.

Pozrite si aj prilozenu mapu - objekt je dostatocne vzdialeny od obytnych domov. Bude tam zriadene miesto zvysenej ostrahy a velmi tvrde podmienky pre obyvatelov. Po prvom poruseni odtial pojdu bez milosti prec. Nikto im nebude nic tolerovat. Je to pre nich posledna moaznost, ak ju nevyuziju, skoncia na ulici. Podobne byvanie je aj na Hlbokej a je ovela blizsie k existujucej zastavbe a dari sa tam udrziavat poriadok. Nepojdu tam len Romovia z Druzstevnej, ale aj najhorsie pripady neplaticov zo Skuteckeho, takze bezprostredne okolie sa naopak ukludni.

22.11.2011 11:07:12 | Juzan

Ďakujem nášmu poslancovi p.Halcinovi, že svojim aktívnym prístupom nám zatraktívnil bývanie na Juhu.
Niečo iné len kecať a kecať a kecať a niečo iné aj konať a rozmýšľať .

22.11.2011 11:19:34 | Maja

Vstup do Malaciek je nielen z dialnice, ale prevážne zo Stúpavskej , kade chodia všetky autobusy a aj turisti. BVS sa nacháza v tesnej blízkosti Stupavkej ulice. Mesto Malacky si urobí veľmi peknú reklamu, keď na vstupe do mesta vytvoria rómsku osadu. Budú sa tam rozrástať a budú všade.
Vytvoríte tak nový Lunik IX ako predmestie Malaciek.
Myslím si, že mesto Malacky by si už konečne mohlo zobrať príklad z oveľa chudobnejších miest Slovenska , kde majú takýchto neprispôsobivých občanov oveľa viac. Jedným z riešení je zamestnať ich na verejnoprospešné práce, aby zadarmo nedostávali peniaze a aby práca nebola výsmechom a hlavne aby v čase keď ostatní ľudia pracujú nešpinili a neničili ich majetky.

22.11.2011 11:46:10 | Maja

Pani Nataša Špelicová, toto sú Vaše slová: "Bude tam zriadene miesto zvysenej ostrahy a velmi tvrde podmienky pre obyvatelov. Po prvom poruseni odtial pojdu bez milosti prec. Nikto im nebude nic tolerovat. Je to pre nich posledna moaznost, ak ju nevyuziju, skoncia na ulici. " Ja sa pýtam kde boli úrady doteraz keď niekoľko rokov nekonali a nevedeli si poradiť so 40- timi ľudmi. Nekonala polícia, hygiena a a ani mesto. Ako si potom poradia so stovkami. V jednote je sila. Ako to, že sa takýto stav na Družstevnej toleroval až kým nebol zmedializovaný? Kde ste boli doteraz? Toto Vám máme veriť? Sú to bohužial len reči. Skutky ukazujú niečo iné.

22.11.2011 12:37:16 | J.Říha

Pani Špelicová bola pri Družstevnej. Maja, a kde ste boli Vy? Ponúkli ste obyvateľom Družstevnej ulice pomoc? Alebo Vás problém zaujíma iba do tej miery, pokiaľ sa Vás to netýka? Ja Vám to nevyčítam, pretože tak reaguje veľká časť Malačanov. Pani Špelicová je na jednej úrovni obyvateľa Malaciek, nie je ani poslankyňou.

Úrady si nevedeli poradiť? Maja, ak ste súkromníčka, na svojom pozemku si môžete s prepáčením aj "špiniť". To tak bolo, aj to tak bude. My navrhujeme nahradiť vlastníctvo nájmom. Plníš podmienky, platíš? Ok. Neplníš, neplatíš? Na ulicu. Bez náhrady.

Ja si stále myslím, že v Malackách nemáme rómsky problém. Máme problém so 168 tisícovým dlhom neplatičov, máme problém s každoročným doplácaním 30 tisíc EUR na neplatičov. Prečo sa neozvali z Domkov, že nechcú doplácať na problém Juhu. Ľudia, však sme Malačania, nie sme Južania a tí ostatní!

Neviem, či všetci poznáme areál BVS, ale ten, ktorý poznám ja, nie je viditeľný zo Stupavskej, ako aj spoza pola, ktoré oddeľuje hlavnú obytnú zónu Juhu od areálu.

Maja, spýtam sa Vás, keď už napriek tomu spomínate rómske osady a vyvolávate duchov, prečo nevznikla kolónia na Hlbokej? Mala predsa ideálny priestor a podmienky.

22.11.2011 13:56:49 | Jana Knéblová

Čítala som materiál, ktorý je uvedený na: http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=937 pre nás ľudí z Družstevnej ulice je to momentálne jediné možné východisko z tejto nezávideniahodnej situácie spolubývania s neprispôsobivou rodinou. Moja rodina na Družstevnej ulici žije od roku 1942 a verte, že ja tuná chcem žiť aj naďalej. Boli sme najtichšia a najzelenšia lokalita aj napriek tomu, že na druhej strane máme hlavnú cestu na Kostolište, Gajary, Jakubov, Záhorskú a kompu.... PRETO SI MYSLÍM, ŽE JEDINÉ MOŽNÉ VÝCHODISKO JE, ŽE TÁTO RODINA NEBUDE MAŤ PRIAMYCH SUSEDOV.

22.11.2011 15:00:14 | rod. Juhasova

Pán Říha dobre viete ako právnik že to čo sľubujete je pri dnešných platných zákonov nereálne, nesplniteľné, je to len od Vás len klamanie ľudí. Vzorom pre to je internát na Škuteckého. Je to len hratie si polievky u svojich voličov. Čo tam po Juhu, tam nebývam, tam nie som volený.

22.11.2011 15:06:41 | Oskar Dobrovodsky

Ako vidno, mnohi ludia ma problem s citanim ci s pochopenim textu. Panikaria, maju obavy... Riesenie na ktorom pracoval pan Riha, pani Baligova a cele LPM dlhe mesiace je najlepsim riesenim, obdivujem ich ze vobec mali tolko energie a vydrze pracovat na tomto takmer neriesitelnom probleme. Jedna sa o to, ze tento plan by mal POMOCT aj samotnym obyvatelom Juhu, ktori sa roky stazuju na neplaticov zo Skuteckeho. Nebudem sa zbytocne rozpisovat, no este raz, pomaly a poriadne si precitajte dane navrhy a az potom sudte...

22.11.2011 15:31:53 | rod. Juhasova

Pán Dobrovodsky už nebudú vaši susedia, iné Vás už nezaujíma, čo tam Juh

22.11.2011 15:47:43 | Lukas.O

prosim? ešte čo im nechcete dať ???? my platime dane, robime jak take špiny a nejaké čierne hajzle si tu budu žiť jak pankovci??? nasarat...žiadam okamžite deložovanie tychto parazitov mimo tuto zemegulu !!!! hanbite sa p. ondrejka aj s vašou bandou zlodejov ...

22.11.2011 15:50:19 | Oskar Dobrovodsky

rod. Juhasova. Praveze naopak, som zastancom myslienky, ze neprisposobivi asociali nesmu byvat v obytnych zonach, teda medzi beznymi ludmi. Je ich cim dalej tym viac, vsetkym nam zneprijemnuju a nicia zivot. Nikdy som nebol v ziadnej strane, velmi som sa o politiku nezaujimal, no kvoli problemu s neprisposobivymi obcanmi som vstupil do strany NAS p. Belousovovej, ktorej strana ako jedina chce zacat konecne riesit tento obrovsky problem. Tym som chcel povedat, ze mi samozrejme zalezi aj na Juzanoch ako aj inyh obcanoch nasej krajiny. Viete, poznam to na vlastnej kozi mat za susedov neprisposobivych...

22.11.2011 16:08:29 | aaaa

To nemyslíte vážne, veď sa len problém presunie. Bude ich plný Juh , budú chodiť do obchodu a ich decká určite na sídlisko- tým pádom sa zbytočne stavali nové pieskoviská, preliezky či dokonca aj umelé ihrisko na ZŠ. Keď tam začnú chodiť , budú robiť zle ostatným deťom zo sídliska , tak ako to býva na Družstevnej. Neverím na žiadny sprísnený režim, aj keby ste im tam okolo postavili plot tak zmizne alebo si najdu inú cestu do sídliska.

22.11.2011 18:29:28 | Malačan

"Je to pre nich posledna moaznost, ak ju nevyuziju, skoncia na ulici. "
Veľmi zaujímavé a nekompromisné. Ak môžem požiadať autorku, môže mi bližšie vysvetliť, ako si to predstavuje v praxi?

22.11.2011 18:43:10 | Nataša Špelicová

Tak ako som to napísala. Do toho objektu idú ako nájomníci, nie majitelia. Ak porušia podmienky nájmu, budú musieť BVS-ku opustiť.

22.11.2011 18:51:29 | My z Družstevnej

Pozrel sa niekto na toto riešenie, že je jediné? Že nikto iný žiadne riešenie neponúkol? Pár ľudí doslova makalo na možnej realizácii a teraz, keď by sme ich mali velebiť, budú to do nich všetci biť. A smiešne je, že bije najviac ten, ktorý občanmi Družstevnej bol ako prvý o pomoc požiadaný. My sme nezabudli.

Pýtam sa, prečo nikto iný nič nevymyslel? Kľudne môžeme porovnávať viaceré riešenia, ale žiadne nie sú.

Bez ohľadu na to, či s autormi návrhu súhlasíte alebo nie, urobili kus práce.

22.11.2011 18:57:21 | Nataša Špelicová

Maja, nebudú ich tam stovky a nebudú sa rozrastať, lebo kapacita je obmedzená. Okrem toho je pripravený aj projekt, ktorý im dá možnosť pracovať, priamo v areáli BVS.
Súhlasim s Vami v tom, že doteraz mesto neurobilo s týmto problémom, či už na Skuteckého alebo na Družstevnej, vôbec nič, len sa problém prehadzoval ako horúci zemiak. Zmedializovalo ho práve LPM, pretože malo a má snahu to vyriešiť.
Ešte niečo : BVS-ka vôbec nie je v tesnej blízkosti Stupavskej, to viete aj sama. Väčšina obyvateľov Juhu ani netušila, že existuje.

22.11.2011 18:59:23 | Záhorák

Malačanom prajem viac takých Říhov. Nemusíte otvorene a nahlas, ale v kútiku duše si odpovedzte na otázku, kto by bol ešte v meste schopný spracovať takúto alternatívu ako on.

22.11.2011 19:09:22 | južanka

Prečo zase na Juh, čo sme nejaká skládka odpadu, čo nám tu ešte chcete vysťahovať ?!

22.11.2011 19:19:40 | J.Říha

Chápem Vaše obavy. Ale sa Vás pýtam, kto zničil internát? Družstevná ulica? Alebo banda príživníkov, ktorá Vás tam terorizuje? A prečo s ňou neurobíme rázny škrt? Či radšej budeme doma kričať, vyjdeme von a so strachom prebehneme okolo toho bronxu?

Absolútne nesúhlasím s tým, že Juh. Nedajte sa vtiahnuť do niekoho snahy vykresliť to ako Juh vs. centrum. Len to, prosím, neurobte. Ja mám rodinu rovno na Štúrovej. Veď ten objekt nie je ani vidieť! Nieto ešte hovoriť, že je to obytná zóna.

22.11.2011 19:21:09 | Oskar Dobrovodsky

Juzanka, mozete bozkavat ruky nohy panovi Rihovi, kedze sa snazi dostat neplaticov zo Skuteckeho prec zo sidliska Juh. BVS nie je ani vidiet z Juhu a vacsina Juzanov dokonca ani nevie, ci nejaka BVS existuje, tak nestraste zbytocne ludi takymito hlupostami. Kiezby Malacky mali viac takychto ludi ako pan Riha
, ako aj pani Baligovu a cele LPM, potom by sa uz dalo seriozne tvrdit, ze "Malacky, dobre miesto pre zivot".

22.11.2011 19:21:36 | Zuzana Baligová

Objekt BVS nie je v obytnej zóne a tí, ktorí tam budú za zásluhy bývať, nebudú mať dosah na kvalitu života ostatných. Táto oblasť je nevyužívaná, príjazdovú cestu lemujú skládky odpadu. Samotný objekt a jeho bezprostredné okolie je plné odpadu. Ja verím, že keby táto budova bola skutočne v obytnej zóne Juhu, jej obyvatelia by takýto neporiadok neprehliadali a zamedzili by mu.

22.11.2011 19:34:34 | Lucia Vidanová

Bývam na Mierovom námestí 12. Áno, je to tá bytovka. Skuteckého v centre, niekto si myslí. No už to nie je tak. Zmenou vlastníckych vzťahov sa to tu konečne čistí aj od neplatičov. A dôverne to poznám, lebo som tu domová dôverníčka :). V roku 2009 tu mesto zriadilo útulok pre bezdomovcov. Bez toho, aby o tom vedeli čo i len vlastníci susediacich bytov. Viete ako sme reagovali? Ako Južania. Petíciou. V praxi sme však odvtedy žiadne negatívne skúsenosti s týmto zariadením nemali. 38 ľudí z Družstevnej musí prijať náročné pravidlá, ktoré sa zaviažu rešpektovať. Jediné zlyhanie a mesto má právo okamžite vypovedať nájomnú zmluvu. Vedia to. Majú šancu dokázať nielen Malackám, ale aj celému Slovensku, že pracovať s neprispôsobivými má význam.

22.11.2011 19:45:42 | Nobody

Opäť jednoduché riešenie - problém odsunúť tam, kde si myslíme, že nebude vidieť a nebude sa o ňom písať. Pán Dobrovodský prestane stresovať vedenie mesta pravidelnými vystúpeniami v médiách a mesto bude môcť vykázať aktivitu pri "riešení" problému. Lenže sa môže stať, že sa aj na Juhu nájde nejaký vytrvalý "pán Dobrovodský" alebo "pani Dobrovodská", ktorý budú dostatočne vytrvalí, aby vec dostali a udržiavali v médiách. Čo potom? Prečo si páni poslanci a predstavitelia mesta myslia, že po presťahovaní sa "neprispôsobiví" zrazu začnú správať inak, ako na Družstevnej?

Chcem sa opýtať jedno, zaujímal sa niekto o to, prečo tá rodina žije štýlom, ktorý všetkých okolo nej irituje? Majú v tom nejakú zvláštnu pasiu alebo ich k tomu niečo/niekto núti? Pracuje s nimi niekto, alebo len proti nim? Kde sú všetky tie mediálne slávne organizácie, ktoré majú plnú hubu porušovania práv, keď sa niekomu z "etnika" šliapne na otlak? Prečo mám taký dojem, že o riešenie problému inou formou, ako je jeho odsun na nejaké menej viditeľné miesto, nikomu nejde?

Tí ľudia možno majú záujem o zvýšenie kvality svojho života a chyba je len v komunikácii. Čo tak vypočuť si aj ich stanovisko a nájsť také riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetky strany...

Kým mesto aj z mojich daní "investuje" do ďalšej nehnuteľnosti, rád by som videl alebo čítal komplexnú analýzu problému a chcel by som vidieť alternatívy možných riešení. Rozhodne nesúhlasím s pokútnym a skrytým postupom v takejto citlivej veci tak, ako ho priznal pán Andil

22.11.2011 19:57:07 | Zuzana Baligová

Pre nobody:
odporúčam si najprv prečítať celý návrh, nájdete tam analýzu problému. Zároveň sú tam spomenuté aj ostatné alternatívy.

22.11.2011 19:57:40 | J.Říha

Alternatívy nie sú. Za rok ich nikto nedal na stôl. Ani tí, ktorí na nás teraz pľujú v krčme, kde dávajú krabice na hárky.

Vysvetlenie návrhu je v komplexnom materiáli tu: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/chapem-obavy-ale-nic-nebude-zadarmo/

Neviem čo myslel pán Andil, ale rokovania som viedol s BVSkou ja, skončili v piatok. Hneď v piatok som požiadal pani Baligovú o sprostredkovanie stretnutia s poslancami za dotknutú mestskú časť.

Zverejňovať informácie o priebehu rokovaní je náročné. Mali sme predstupovať pred verejnosť s čím? S výmyslami, nedotiahnutými vecami? Skôr si myslím, že s uceleným návrhom, ktorý nie je postavený len na Družstevnej. Taký materiál sa nerodí ľahko.

Nemôžem súhlasiť s videním, presunúť. To by sme nenavrhovali naopak realizovať projekt pridruženej výroby a s areálom ďalej pracovať. My sa chceme naopak zaviasť, aby sa s touto lokalitou pracovalo. Nie nadarmo teraz rokujeme o spolupráci s organizáciami, ktoré majú záujem pripraviť projekt sociálnej inklúzie. My chceme naopak, aby sa s tým ďalej pracovalo. A objekt osamotený preto, aby sa už podobne ako pán Dobrovodský neprihlásili dotknutí priami susedia.

Nechám na Vašom posúdení. Snažili sme sa spracovať tému zodpovedne, ale samozrejme, nie sme neomylní. Ak nebude návrh prijatý, materiál sa odloží do zásuvky a pôjde sa pravdepodobne ďalej. Ale to budem rád, ak odovzdám tri zakladače dokumentov niekomu, kto sa podujme pokračovať ďalej. Ja už som svoj potenciál a nápady vyčerpal.

22.11.2011 20:12:13 | Nobody

Pre p. Baligovú:

Článok som si prečítal niekoľko krát. Ktorú jeho časť považujete za analýzu problému na Družstevnej?

22.11.2011 20:22:29 | Jana Knéblová

Pred pol hodinkou mi volala mama, ktorá je čerstvou občiankou JUHU a povedala mi, že podpísala PETÍCIU NA PODPORU DRUŽSTEVNEJ ULICE.
Hmmmmm že ako bola zavedená? Na Juh sa presťahovala práve z Družstevnej ulice....

22.11.2011 20:34:06 | Ivan

Súhlasím s aaaa.
Teraz nebudú otravovať a vulgárne nadávať len na Družstevnej ulici, ale celému Juhu. Nehovorím o tom, že keď budú v BVS-ke. Ale keď sa budú presúvať do obchodu na nákupy a kamkoľvek. Vieme, aká je ich mentalita. A tu nebudú mať policajný dohľad, ako je tomu teraz na Družstevnej. Teraz je na Družstevnej policajná hliadka non stop. Keby tam nebola, asi by sa slovné a iné útoky množili. A tohoto sa obyvatelia Juhu obávajú. A myslím, že oprávnene. Nie som obyvateľom Juhu, viem pochopiť snahu poslancov, ale chápem aj obavy Južanov. Niektorí ľudia, ako O. Dobrovodský, J. Knéblová, či L. Vidanová, alebo ostatní, ktorí majú vo svojej blízkosti neplatičov a neprispôsobivých si určite oddýchnu, ale obávam sa, že napriek všetkým veciam, ktoré sú na nich pripravené, rôzne represie a kontroly, prax bude iná. Lebo bohužiaľ, tak to už býva... Ale budem rád, ak sa všetko vyrieši k spokojnosti všetkých.

22.11.2011 20:59:36 | Rastislav Šarník

Býval som na Stupavskej ulici 31 rokov v blízkej tesnosti s panelovou cestou ktorá spája hlavnú cestu s objektom BVS. Ako chlapec som tam vyrastal, chodieval donedávna do lesa aj keď permanentne je cesta zasypávaná odpadom. Keďže si neviete ani s takto banálnym problémom ako vyriešiť miestnych cigáňov aby stále nevyhadzovali odpadky vedľa cesty smerom ku SAD, skoro každý deň je vidieť ako na káričke vozia kradnuté drevo (bieleho by ste už dávno odsúdili za krádež dreva), tak keď ich tam nasťahujete to bude priam katastrofa. To že budova nie je vidieť z cesty to u mňa neobstojí. Na hlavnú cestu to nie je ani 5 minút pešo, keď sa rozlezú to budú teda riadne vykrádačky a bordelu. Z lesa bude len smetisko, keď už nie je, to je katastrofa v akom stave je teraz les a bude ešte horšie. A to nehovorím o tom že brat tam má autoservis, na parkovisku je bežne 10 až 15 áut odstavených a to ako chcete ustrážiť aby sa v noci nevykrádali??? Ak tam začnú rabovačky, tak zákazníci prestanú chodievať bratovi do servisu pretože sa budú báť o svoje odstavené automobily. Ako chcete zabrániť tomu aby sa nerozliezali po okolí a nekradli všetko čo nebude privarené??? Neverím tomu že tam udržíte poriadok a hlavne sa bojím toho že vlastného syna na vlastný dvor sa budem obávať pustievať. Ako to budete riešiť ak nastanú krádeže a budú ohrozovať obyvateľov na Stupavskej ulici? Pretože verím tomu že to aj tak bude. Som veľmi sklamaný z toho čo bude a mám strach. Otec mi zomrel minulý rok a mama je sama doma, tak sa obávam o ňu a to si myslím že nepreháňam.

22.11.2011 21:00:08 | Oskar Dobrovodsky

Nobody, hanbite sa za svoje meno? Alebo preco sa bojite podpisat pod svoj komentar? Radsej by som sem nepisal vobec ako cez nejaky anonym, pretoze taky komentar ani nemoze nikto brat vazne :-)))
Ozaj, a co by ste povedali na to, ak by sa ti Romovia odstahovali k Vam domov? Co, nobody? Suhlasite?

22.11.2011 21:08:48 | Lucia Vidanová

Myslím, že Mierové námestie už mesto (a teda ani mňa osobne, keďže sa tu snažím tiež svojim „pôsobením“ robiť poriadky) tak netlačí. Sporné sú tu dva prípady v nájomných mestských bytoch. Ostatné byty sú už väčšinou v osobnom vlastníctve a majitelia dlhy netvoria (možno na nejaké výnimky). Teraz sme dávali napríklad návrh na dobrovoľnú dražbu bytu a vlastník radšej byt predal a vyplatil svoj niekoľkotisícový dlh, ktorý sa kumuloval už roky. Dokázali sme si to teda sami, no so súhlasom mesta, ktoré to ako vlastník ostatných priestorov muselo podporiť, vyriešiť.

Na Skuteckého je podľa môjho vedomia situácia úplne iná. Tam sa šplhá dlh do iných výšok a o susedskom spolunažívaní ani nehovorím. A bývala som rok aj na sídlisku Juh, takže som mala Skuteckého „pod nosom“ a videla som, čo sa tam deje a ako to tam vyzerá.

Pán Ivan, v materiáli sa okrem riešenia špeciálneho bývania ponúka aj možnosť realizovať projekt pridruženej výroby (výroba zámkovej dlažby). S areálom je možné ďalej pracovať a hlavne s ľuďmi, ktorí budú v objekte bývať. Nie je to krátkozraké, prvoplánové riešenie s cieľom uspokojiť len úzku skupinu obyvateľov. Občianska iniciatíva ĽPM podľa mojich informácií vstúpila do rokovania s organizáciami (Člověk v tísni – Slovensko a Society of Goodwill.), ktoré majú záujem pripraviť projekt sociálnej inklúzie a čerpať prostriedky z grantov. Aj jedným zo spracovateľov materiálu predkladaného na rokovanie MsZ je Mgr. Daniel Kodaj - sociológ a koordinátor projektov sociálnej inklúzie. Tak ako vy aj ja budem rada, ak sa všetko vyrieši k spokojnosti všetkých.

22.11.2011 21:09:46 | Zuzana Baligová

My sme svoj názor a riešenie predostreli a myslím si, že dostatočne rozpracované. V poriadku, ak sa Vám nepozdáva, aké je Vaše riešenie? Rada by som si tu už prečítala aj Váš návrh, ako je túto situáciu v meste treba riešiť. Sem s tými riešeniami. Rada si ich naštudujem a vyjadrím sa. Nikto z nás netvrdí, že táto problematika je jednoduchá. My sme sa však o to aspoň pokúsili. Nebolo to ľahké a netrvalo to pár dní, ale riešenie sme našli a ponúkame ho mestu takpovediac na tácke spracované. Ešte by som rada zdôraznila fakt, že mojou podmienkou bolo nájsť miesto, ktoré sa bude nachádzať mimo obytnej zóny. Tento postoj som deklarovala verejne na stretnutí poslancov s primátorom.

22.11.2011 21:21:21 | Nobody

Pre Oskara Dobrovodského:

Keďže v tomto štáte platí sloboda slova, môžem svoj názor na vec slobodne napísať kam chcem a Vy s tým nemôžete nič urobiť. Tak ako ja rešpektujem Vaše právo mať a prejaviť na vec svoj názor, ocenil by som, keby Ste rovnaké právo priznali aj ostatným. Alebo Ste tiež jedným z tých "demokratov", ktorý uznávajú právo iného na názor len vtedy, ak je totožný s jeho vlastným? Je mojou vecou, či chcem vystupovať pod svojím menom, alebo pod nejakou formou pseudomynu, túto starosť láskavo ponechajte na mne.

Otvorene poviem, že súcitím s Vami a Vašimi susedmi. Máte pravdu, rozhodne by som nechcel za susedov ľudí s podobným štýlom života, ako sú tí, s ktorými máte tú smolu susediť.

Napriek tomu si myslím, že Problém sa nevyrieši jeho odsunom od Vás na iné miesto. Tým sa vyrieši iba Váš osobný problém (som zvedavý, či budete tak aktívne vystupovať aj potom, ak Galbovci budú pokračovať vo vyčíňaní aj na novom mieste ich pobytu). Problém je podľa môjho názoru riešiteľný len zmenou spôsobu života Galbovcov, nie miesta. A k tomu smeroval môj príspevok, na ktorý Ste reagovali.

Momentálne Ste v meste osobou, ktorú možno považovať za znalca Problému. Aký je Váš názor? Prečo sa k svojmu okoliu a k Vám správajú tak, ako to opisujete?

22.11.2011 21:36:11 | XY

Neverím tomu že BVS je jediné miesto. Určite sú miesta kde by sa dali presťahovať. Tým že sa presťahujú sa len presťahuje problém na druhé miesto. Bude to isté ako na Družstevnej ulici. Keď sú raz neprispôsobivý, tak ich len tak ľahko neprevychováme, toho sa nedožijeme. Vždy boli chránený ako medvede a každý sa ich bojí, len sa to boja priznať. Zachvílu sa nám tak rozmnožia že to nebude len problém Malaciek a podobných miest. Budeme tvrdo pracovať len na takých príživníkov a parazitov a čo z toho mame my normálny ľudia? Stále len rozkrikujú že sú diskriminovaný, no je to presne naopak. Diskriminovaný sme my biely občania, od štátu nemôžme nikdy očákavať takú pomoc a podporu, nikdy nedostaneš zadarmo bývanie a budeš bezdomovec ... je mi na vracanie z tohto štátu ako sa pristupuje k problémom a ich riešeniam. Pána Dobrovodského obdivujem čo prežíva, nie každý by to vydržal mať za susedov takých potkanov. Len tak ďalej a určite to niekto nevydrží s nervami a bude to ako v Dúbravke ...

22.11.2011 21:37:51 | Oskar Dobrovodsky

"nobody", anonymov neberiem moc vazne, kedze neviem o koho sa jedna. To mi pripada ako v minulom rezime, ked mali mnohi plne usta reci, ale za svoj nazor sa malokto podpisal. Pytal som sa, ci by ste si Galbovcov nechcel zobrat k sebe...urobili by ste uzasny skutok, Malacania by Vas velebili. Alebo sa pokuste zmenit styl zivota Galbovcov.
Spytajte sa Gajaranov ci obcanov Partiyanskej ul., preco sa Galbovci spravaju tak ako sa spravaju...

22.11.2011 21:59:49 | XY

Nie sú miesta voľné pri majeri smerom na Rohožník alebo smerom na Vinohrádok, nie sú tam nejaké opustené budovy ďalej od civilizácie? Určite sú ale možno by to stálo viacej €. Možnože takých miest je viacej a budov ktoré sa nevyužívajú a len chátrajú. Ja osobne by som im nedal nič, mne kto dá čo zadarmo. Máme mesačne výdavky okolo 800 € a zaujíma to niekoho? Nikoho ani keby sme nemali čo žrať. Proste na hypotéku a náomné musíme mať keď chceme ako tak žiť ako bežný občan. Alebo vyčleniť nejaké peniaze z EÚ fondov a spraviť to ako v nemenovanom filme. Oplotiť nejaký areál úplne mimo civilizácie a postaviť stráže. Tam nech si medzi sebou robia zle, vraždia, vykrádajú, robia smetisko, serú kade tade. Proste by boli izolovaný a ľudia by mali konečne pokoj...

22.11.2011 22:04:49 | Nobody

Vážený pán Dobrovodský, na Vašu otázku som odpovedal, asi Ste pozorne nečítali, preto ešte raz: Nie, nechcel by som ich za susedov presne tak, ako si ich za susedov neželá 99,99 % obyvateľov tohoto mesta na čele s primátorom. Mám taký pocit, že to Vy Ste neodpovedali na moju otázku, ale vychádzajúc z Vašich posledných dvoch stanovísk ani žiadnu odpoveď nečakám.

Pre pani Baligovú:

Počas debaty s pánom Dobrovodským som si prečítal posledný príspevok pána Říhu a dokumenty, ktoré sú k nemu priložené. Chcem len podotknúť, že tento materiál nebol prístupný v čase, kedy som písal svoju prvú reakciu, obsah materiálu totiž vrhá iné svetlo na text, na ktorý som reagoval. Oceňujem množstvo práce, ktoré ste v tejto veci odviedli a prijal by som s úľavou, keby sa všetky strany správali tak, ako je to v "Dohode" napísané. A zároveň ma ako občana mesta mrzí, že túto prácu neodviedli predstavitelia mesta. Otázka je, či Galbovci chápu, k čomu sa podpisom dohody zaväzujú (majú nejakého zástupcu, ktorý im to zrozumiteľne vysvetlí?) a ak áno, či to skutočne dodržia.

22.11.2011 22:29:00 | Lucia Vidanová

Pre pána XY vyberám z materiálu predloženého na rokovanie MsZ s. 18-19:

"V septembri 2011 sa uskutočnilo rokovanie s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov –odštepný závod Malacky vo veci uzavretia nájomnej zmluvy na
nehnuteľnosť – hájenku v lokalite priemyselného parku (6. mestský obvod), na nehnuteľnosť – pozemok v lokalite priemyselného parku (6. mestský obvod), a na nehnuteľnosť– pozemok v lokalite pri Maline smerom na Pernek (6. mestský obvod).

V októbri 2011 sa uskutočnilo rokovanie s poradcom ministra obrany SR vo veci uzavretia nájomného vzťahu na nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu, v správe Ministerstva obrany SR a eventuálne k možnosti otvorenia objektu kasární na Pezinskej ulici (6.mestský obvod). Pomoc ochotne ponúkol aj samotný minister obrany SR Ľubomír Gaľko. Napriek úsiliu nájsť vhodný spôsob riešenia neboli rokovania z hľadiska určeného cieľa úspešné. Jediná možnosť, ktorá vzišla z rokovaní, a to získať objekt do nájmu v Spišskej Novej Vsi, sa z dôvodu principiálneho postoja mesta v otázke sťahovania rodiny odmietla."

Vami navrhované riešenie sa môže uskutočniť vo filme, ale nie v skutočnom živote. Ja dôverne poznám tie mesiace driny za hľadaním vhodného riešenia, ktoré by bolo akceptovateľné a hlavne realizovateľné. Nikto nič iné a hlavne reálne uskutočniteľné doteraz nepredložil. Spracovatelia materiálu to dotiahli do detailov, viac im už ich možnosti nedovoľovali.

Rovnako si myslím, že si všetci dobre uvedomujú, že to je "len začiatok". Bude to chcieť ešte veľa driny zmeniť životný štýl rodín, ktoré by mali BVS obývať ako prvé. Ale aj odborníci (Mgr. Daniel Kodaj a i.) ponúkajú pomocnú ruku.

Rozprávala som sa s človekom, ktorý pracoval s podobnou skupinou a povedal mi jedno - CHCE TO AUTORITU, pevnú ruku, niekoho, koho budú títo ľudia akceptovať a správať sa podľa jeho usmernení. Mala som tú možnosť sledovať aj prácu Juraja Říhu v teréne. Netajím sa tým, že ho aj pani Baligovú poznám osobne. Bola som nie raz na Družstevnej, keď mu
volali, že sa niečo deje, aby prišiel. On skočil do auta a do pár minút bol na mieste. A vyjednával, poučoval Galbovcov a Danihelovcov, nebál sa ísť s nimi do osobnej konfrontácie. Sledujem prácu poslancov celkom zblízka už tretie volebné obdobie, no neviem, kto z nich by robil toto (a to nie je J. Říha poslancom za tento volebný obvod podotýkam).

Juraja Říhu dnes títo neprispôsobiví akceptujú. Prijímajú jeho argumenty, pristupujú na dohody, chcú sa polepšiť. Možno to znie neuveriteľne, ale CHCÚ. (Možno si poviete, sľubujú, sľubujú.... No vedia, že ak sľub nedodržia, bude zle.)

Prepáčte za rozsah komentára, ale musela som byť aj osobnejšia, lebo sa to dotýka života osôb v mojom blízkom okolí a prajem im po tých tortúrach, čo si zažili už len ten pokoj sviatočný vianočný...

Vo štvrtok budem na zastupiteľstve. A nech už bude výsledok hlasovania akýkoľvek, verím, že bude založený na racionálnom zhodnotení situácie a nie emóciách, ktorých sme si už v súvislosti s touto témou užili viac než dosť.

22.11.2011 22:41:45 | XY

Neverím tomu že sa budú držat "na uzde" a budú poslušní. Len tak ľahko sa nedajú prevychovať, majú to zadefinované v hlavách. Možno zo začiatku tomu tak bude a sa budú aj snažiť (i keď to je neuveriteľná predstava) ale bude sa s nimi stale niekto natahovat aj po piatich, desiatich rokoch? Kde bude zaručené že po nejakom období ich tam nebude povedzme 200 a viac? Nebude to ako v Plaveckom Štvrtku? Mám veľké obavy či sa bude dodržiavať všetko tak ako má a keď nie kto sa bude s nimi stále zaoberať a riešiť neustále konflikty?

22.11.2011 22:50:36 | Marián Andil

Návrh má priamo zakorenené v sebe, že bude nútiť zmienené rodiny, zmeniť svoj štýl života... Verím tomu, že v situácii, v ktorej sú teraz, už nad tým uvažujú ...

Keď čítam diskusie, ktoré sa rozprúdili na internete, reakcie rôznych ľudí, tak si uvedomujem, že k tomuto návrhu chýba ešte jedna dôležitá vec. Pomôcť ľuďom prekonať ich strach. Návrh sa snaží zmeniť chovanie neprispôsobivých rodín rôznymi pravidlami a zabezpečiť, aby neboli v blízkosti priami susedia... Ale to asi podľa reakcií nestačí. Musí sa zmeniť aj „prispôsobená“ väčšina. Vidíme teraz, źe mnohonásobná väčšina obyvateľov sa bojí niekoľkých rodín. V ich vyjadreniach je veľké množstvo strachu. Áno môžu byť situácie, keď pôjde rodina z BVS do obchodu a budú napr. príliš hluční... V takom prípade miestni obyvatelia môžu tieź trochu prispieť, aby si udržali kultúru v lokalite. Verím, že sa na Juhu nájde aj niekoľko desiatok ľudí, ktorí prehodia so zmienenými rodinami slovne reč a vysvetlia im, že napr. tu na sídlisku sa bordel nerobí a že v prípade výtržnosti sa bude hneď volať polícia ...
Každý človek má vplyv na to, v akom prostredí žije. Keď človek prekoná strach, jeho vplyv je oveľa väčší. A keď si ľudia vzájomne pomôžu, ich vplyv na okolité prostredie je je ešte väčší…

23.11.2011 09:15:25 | Maja

Ešte sa chcem spýtať, kam budú chodiť deti neprispôsobivých občanov do školy?. Vieme, že tieto rodiny sú viacpočetné a detí tam búde určite dosť. Škola na Juhu je jediné čo máme perfektné. Chcete nám aj to zničiť?. Ako a kto bude dohliadať aby naše deti neboli týrané. Na Juhu bývam osem rokov a keď som povedala svojim kolegom kde sme sa presťahovali, spýtali sa pohrdavo \"ty bývaš na Juhu\"? Ano , Juh bol pre ostatných Malačanov nejaké sídlisko nižšej kategórie. Dokonca aj do škôlky keď počas prázdnin bola otvorená na Juhu nedali tam z iných časti svoje deti. Prečo?
A tento projekt mi len potvrdil vzťah mesta k Juhu. Konečne sa sídlisko Juh skultúrnilo aj vďaka tomu že sa tu prisťahovalo veľa slušných ľudí z Bratislavy a celého Slovenska, no myslím, že tomu bude vďaka tomuto projektu koniec. Ja tu nechcem kritizovať vytvorenú prácu a podmienky, je fajn že konečne niekto začal riešiť aj tuto problematiku, keď mesto doteraz spalo, ale kritizujem vybrané miesto. Ublížite tým veľa ľudom, ktorí mali Juh radi. Títo neprispôsobiví ľudia nebudú uzavretí v BVS, ale budu po celom Juhu v škole, škôlke, obchodoch. Budú drzí, nevychovaní a bude ich veľa.

23.11.2011 10:21:20 | XY

Maja to presne vystihla "Títo neprispôsobiví ľudia nebudú uzavretí v BVS, ale budu po celom Juhu v škole, škôlke, obchodoch. Budú drzí, nevychovaní a bude ich veľa." a ešte dodám že budú kradnúť všetko čo sa dá ukradnúť. Ke´d sa budú kopiť sťažnosti a trestné oznámenia potom som zvedavý ako to budete riešiť.

23.11.2011 12:01:00 | Petra

Aký je tvoj názor Pán Andil, ja žasnem, aký ste vy psychológ. Ja sa čudujem, že ešte pán Dobrovodský s Galbavcami nechodí na pivo, keď je to také jednoduché, že si nepodali ruky, veď sa máme radi, či nie?Ja bývam na Juhu 31 rokov, presne na Skuteckého ulici. Keď vyjdem na balkón, tak vidím na ten preslávený Internát, a nebojím sa večer prísť domov. Viac ma trápi ten smrad a prach z fabriky oproti a večer sa nedá ani otvoriť okno, aký je vonku odtiaľ hluk z tej drtičky, ale o tom teraz téma nie je. Pred časom sa na tejto stránke písalo,že Juh je odkladiskom problémov z mesta. Je to pravda. Aj na ten internát sem boli presunutí ľudia z mesta, napr. z Mierového nám.Dovtedy tu bol pokoj. A zrazu sme pre mešťanov geto. Uráža ma to. Ináč súhlasím s názormi, že ak sem presunú ľudí z Družstevnej ulice, tak sa tu budú diať čudné veci. To nič, veď sa máme radi. Či nie?

23.11.2011 12:32:59 | J.Říha

Vyjadril som sa opakovane aj ľuďom, ktorí mi volali, že chápem strach. Ale to chceme strčiť hlavy do piesku a tváriť, že sa bojíme 38 ľudí? Prečo si naopak nevynútime to, čo požadujeme?

Mne to začína hraničiť s myšlienkami o lágroch. Mne stačí ako sa materiál stal nástrojom ovplyvnenia a odčlenenia mestskej časti Juh. Nebojím sa to napísať. Neviem či je to účelové, či niekto úmyselne zneužíva Malačanov k štvavej kampani proti iným Malačanom. Veď to tu nebývalo. Prečo sa to deje, koho príchodom do Malaciek to začalo?

Ale stačí mi dostať do rúk petíciu, ktorú ľudia podpisujú s podsúvanými informáciámi o kolóniách a sťahovaní Rómov z Plaveckého Štvrtka. Obraz som si urobil dostatočný. A to ak je pravda, že jednej pani podsunuli petíciu dokonca s informáciou, že jej podpisom pomôže obyvateľom Družstevnej ulice, tak to nie už neférové, ale je to hanebné. Veľmi dobre si zvážim, či nepodám trestné oznámenie vo veci šírenia poplašnej správy.

Pani, slečna Maja. Pýtal som sa Vás, prečo nevznikla kolónia na Hlbokej? Veď podmienky a plocha bola ideálna. Nič také sa nestalo, je to 10 rokov od presťahovania. Veď si dôverujme, ja Vás pozývam, poďme tam so mnou, porozprávame sa so správcom. Myslím si, že práve vyprataním Skuteckého za mesto vytvoríte predpoklad živelného vzniku koĺonie, nie v uzavretom objekte, ktorý je pre určený počet nájomcov.

Rovnako ako s vyvolávaním strachu, že budú chodiť do obchodov, nebodaj do školy. Vážení, to čo už podsúvate verejnosti? Aké predsudky? Veď tam je 11 školopovinných detí, ktoré navštevujú špeciálnu ZŠ. Veď my tu máme prijaté a účinné nariadenie mesta, ktoré umožňuje zapísať dieťa do ktorejkoľvek školy, apropo, viete vôbec o tom, že sa zapisuje dieťa do školy podľa trvalého pobytu, ktorý tu mať nebudú?

Potvrdzuje sa mi to, čoho som sa obával, Malačanov zaujímajú problémy nás, Malačanov, iba do tej miery, že kliknú na Facebooku na tlačidlo "pači sa mi". Zatvorím počítač a vec je pre mňa uzavretá.

Ale ako som prisľúbil, a svojho slova si vážim, materiál predložím do času, kým niekto nepríde s návrhom, ktorý by rovnako ako náš splnil:

- v objekte sa bude môcť regulovať počet užívateľov,
- objekt bude samofinancovateľný,
- umožní vypratať nájomné byty,
- a hlavne, bude vzdialený od obytnej zóny, ako je tento.

My sa do pŕs biť nebudeme, jeden predseda komisie nám to už predviedol verejnými vyhláseniami ako sa ozve pánovi Dobrovodskému, a predviedol nám aj to, čo dokáže za rok svojej práce, aj aké praktiky zavádzania používa a ako uvádza členov petičného výboru bez ich vedomia, aj akú nevraživosť dokáže vniesť medzi Malačanov.

My budeme rovnako zodpovedne pracovať ako sme reagovali teraz na prosby o pomoc, rovnako zodpovedne posudzovať každý návrh.

23.11.2011 12:39:09 | svatava

Dovolim si vstupit do vasej diskusie, aj ked som z Ba.10 rokov som pracovala ako pedagog a vychovny poradca na jednej bratislavskej spec.skole. Ucili sme skoro vsetky romske deti z Pentagonu a okolia.
Rom nesmie dostat nic zadarmo, lebo to znici. Rom potrebuje pevnu ruku nad sebou, neustalu kontrolu. Inak sa vytvori tlupa, ktoru zvladne len plne ozbrojena jednotka tazkoodencov. Jeden rom je slusny clovek. V momente ako sa k nemu prida dalsi a dalsi, uz je to tlupa nezvladnutelnych jedincov, ktori si myslia, ze svet patri im a hlupak je ten, kto im ukaze svoj strach. Romovia musia vidiet, citit , ze sa ich nebojite a tym ich odzbrojite. Ale to chce velku davku odvahy.
Ak sa dodrzia pravidla, ktore su uvedene v zmluvach, ze ak nebudu platit, tak idu prec z objektu atd....Mohli by ste vyhrat Malacky. Romovia su herci, (tu ma boli, tu ma picha) ale nevydrzia sa dlho hrat na bielych. Ak su naozaj problemovi, treba ich potom vyhnat z mesta a nech si hladaju vlastne byvanie.
Je to beh na dlhe trate,ale ludia, ktori sa rozhodli zabezpecit a dozerat na ich socializaciu, musia byt korektni, nekompromisni a neustale sledovat romov.
V tejto oblasti som skor skepticka, lebo tento stat romov rozmaznava uz desiatky rokov. Treba im prisny rezim a zamestnanie. Ak nechces, chod prec!

23.11.2011 13:01:19 | J.Říha

Súhlasím s Vami, svatava. Ani ja nie som za to, aby dostali zadarmo bývanie. Bol som ten, ktorý pripravoval návrh zmlúv, ten, ktorý im jasne povedal, že budú rekonštruovať, čistiť skládky v areáli. Ten, ktorý sa nebál a nevypisoval články bez toho, aby sa reálne ani raz za rok neporozprával s dotknutými rodinami bez toho, čo by sa postavil na MsZ a splnil slovo dané Oskarovi? A mne ide takýto človek pľuť do tváre? Viac k tomu človeku nemám čo dodať.

Svatava, mal som niekoľko telefonátov, osobne som sa zaručil obyvateľom Juhu, ktorí mi volali, že pri prvom prešľape, ktorý táto rodina urobí, ich vyženiem na ulicu.

Už som to raz dotiahol na Družstevnej, urobím to aj tu. Ale tu ešte ľahšie. Pretože dostanú nájomné zmluvy na mesiac. Viem presne, čo v tých zmluvách mám. Rovnaké podmienky budú platiť bez rozdielu pre neplatičov, ktorí vedome likvidujú náš majetok, a to priamo v obytnej zóne.

Akonáhle od Vás, verejnosti, obyvateľov sídliska, kohokoľvek, dostanem potvrdený podnet alebo prestane byť bývanie regulované, mesto odstúpi od dohody, a tá rodina je na ulici. Vytvoril som v zmluvách pre mesto túto poistku. Tí ľudia si to dobre uvedomujú, veľmi dobre vedia, čo je v hre.

Po 8 mesiacoch máme ako Malačania v rukách to, čo sme potrebovali. Rodinu, ktorá si nie nútene, ale sama uvedomila, že musí rešpektovať pravidlá, a chce ich rešpektovať. Pre mňa je prínosné to, že nebudeme ako Malačania strkať hlavy do piesku pred problémom, že bude strach, ale že sa sebavedome postavíme a povieme tejto rodine, vážení, dosť. Porušili ste nami dané pravidlá, odchod, BVS zatvárame.

A keď sa im to budete báť povedať Vy im, alebo Vaši priamo volení poslanci, zavolajte mi, ja mám kontakty verejné, poviem im to ja. Týchto tu sa ja už nebojím, a boli už situácie, že som o jedenástej v noci došiel po telefonáte pána Dobrovodského narobiť k nim krik a poriadky. Ráno mi volali: "Pán Říha, je to opravené, upratané. Dôjdite si to skontrolovať."

Ako píše svatava, potrebujú autoritu. Vôbec si nedovolím povedať, že som to ja alebo správca. Už raz sme to dokázali na Hlbokej. A práve preto, že chceme s tými ľuďmi pracovať, aby sme predišli nekontrolovanému vývoju, tak sme zapojili do projektu skúsených ľudí, ktorí tieto projekty robia. Chceme nastaviť projekt aj na priduženú výrobu.

Ale súhlasím s Malačanmi v jednom, nemusíme to robiť, založme materiál do zasúvky a poďme ďalej. Jednoducho vyhodnotíme, že na to nemáme, prioritu mesta vyškrtnime, ja sa rozlúčim s obyvateľmi Družstevnej a začnem sa naplno venovať kanalizácii. A my poslanci, ktorých (tí, ktorí nepohli doteraz ani prstom) v týchto dňoch lepia po vchodoch na Juhu, s čistým svedomím zaspíme, pretože sme nevypisovali, nesľubovali, ale dotiahli vec tak, že je pripravená.

23.11.2011 17:27:46 | Nataša Špelicová

Maja, ešte raz : bude ich 38, z toho 11 detí do 14 rokov. Ak vaše obavy vychádzajú z informácií, ktoré šíri po Malackách trojica poslancov vášho obvodu, tak sa už nedivím. Čakali sme tvrdú diskusiu, ale chceli sme presvedčiť argumentami. Na toto, čo sa deje, sa ale reaguje ťažko. Pána Halcina som si vážila ako človeka, ktorý niečo dokázal, bohužiaľ, po osobnom stretnutí, na ktorm sme sa s ním chceli o našom návrhu porozprávať, ostalo len veľké rozčarovanie. Ani v petícii či kampani nevysvetluje o čo tu ide, len rozdúchava vášne a vzbudzuje dojem, akoby sa priamo na sídlisko sťahovala celá horda divochov. O tom, že tam pôjdu aj rodiny zo Skuteckého ani slovo. Títo ľudia sú problémoví, ale práve pre to sa snažíme vytvoriť pre nich miesto mimo obytnej zóny. Slová o tom, že budú chodiť nakupovať a vôbec vystrkovať nos z areálu sú príliš xenofóbne, aby sa na ne dalo reagovať. Spôsob tejto kampane už presiahol hranice slušnosti a zdravého rozumu.
Ešte jedna vec: ja som sa do Malaciek tiež prisťahovala a ani ma nenapadlo si myslieť, že svojím príchodom pomáham "skvalitňovať zloženie obyvateľstva".........naopak, našla som tu úžasných ľudí a do Bratislavy by som už nikdy nevrátila.

23.11.2011 19:49:10 | Občan rodinného domu na Juhu

pani Špelicová a všetci LPM-kári. Diskutujte, obhajujte si svoje, ale nehodnoťte prácu poslancov iných obvodov a neútočte na nich. To nechajte na ich voličov. Pre niekoľkými hodinami som debatoval s poslancami za náš obvod (Juh) o danom probléme a verte mi, oni o vás nehovorili nič. Ani v dobrom, ani v zlom. ich argumenty sú silné a ja sa s nimi stotožňujem. To že sa podpisuje petícia, je normálne a je to jeden z demokratických prostriedkov. Nevidím porušenie žiadnych princípov,ak sa to deje i v centre sociálnych služieb, v kaviarni a pod. Neviem, prečo by toto malo petíciu spochybňovať. Ja som ju podpísal s plným vedomím, bez nátlaku a slobodne.
Horko - ťažko sa dosiahlo, aby sa neprispôsobiví občania nemnožili na Družstevnej, kde boli pod kontrolou. Ako toto chcete dosiahnuť tam, kde to bude oveľa komplikovanejšie? Počul som, že niekto to porovnáva so situáciou v Plaveckom Štvrtku. Myslím si, že nie bezdôvodne. Tam totiž to príde štátny úradník už len v sprievode kukláčov. Ste si úplne istí, že v Malackách to tak nebude? Máte naozaj všetko premyslené, alebo chcete len ukázať, ako ste vyriešili situáciu Družstevná? Podľa mňa riešenie je v rozptyľovaní takýchto ľudí a nie v ich koncentrácii na jednom mieste. Pozrite sa na dediny na východnom Slovensku, do ktorých sa vchádza cez rómske osady. A reagujte konštruktívne, bez urážania tých, ktorí majú iný názor.

23.11.2011 20:22:05 | Monika

Vážení tvorcovia unikátneho projektu!

Ste skutočne tak naivní, že si myslíte, že tú bandu neprispôsobivých občanov niekto prevychová? Najprv by museli vedieť čítať, aby vedeli, k čomu sa v nejakých zmluvách zaväzujú .... Kto im tam bude robiť nonstop dozor a kontrolovať kto a kedy sa tam prisťahoval a kto ich odtiaľ potom vysťahuje?
Keď už nebudete poslancami, tak Vás tento problém prestane interesovať, ale tým čo žijú v blízkosti bude táto čvarga znepríjemňovať život ešte dlho. Pravdepodobne až dovtedy, kým nepríde niekto ďalší dosť naivný, aby si myslel, že ich presťahovanie niečo vyrieši, takže si ich budeme sťahovať á 10 rokov vždy na iné miesto, aby sme si ich užili všetci. Gratulujem, to sme tu ešte nemali !!!

23.11.2011 20:23:44 | Oskar Dobrovodsky

Obcan Juhu. To co tu vypisujete za bludy? Premyslam, ze podam trestne oznamenie na troch poslancov co iniciovali tu klamlivu peticiu, za UMYSELNE SIRENIE POPLASNEJ, KLAMLIVEJ SPRAVY v nasom meste... Pretoze sa nejedna o neprisposobivych z Plaveckeho stvrtka a nemaju ist ani byvat na sidlisko Juh. Neprisposobivi su z Druzstevnej a mali by ist byvat do neobytnej zony, za pole... Vsetko je to klamstvo a uvidime ako to vysvetlia organom cinnym v trestnom konani. Zajtra budem informovat o tomto UMYSELNOM KLAMSTVE OBCANOV MA aj poslancov SNR, ktori sa uz od leta zaoberaju tymto pripadom...

23.11.2011 20:45:24 | Občan rodinného domu na Juhu

Pán Dobrovodský, spamätajte sa a prečítajte si môj príspevok riadne. Ja som použil Plavecký Štvrtok ako príklad a nie až taký vzdialený od toho čo môže hroziť na Juhu. Nehovorím o tom , že sem majú prísť Rómovia zo Štvrtka. Skúste mi moje argumenty vyvrátiť vecne. Ak chcete, môžte podať trestné oznámenie na mňa. Rád Vám pošlem moje iniciály na Váš mail. (V minulosti som sa prihlásil celým menom, ale niektorí tiež prispievatelia urážali celú moju rodinu. Teraz ich chem ušetriť). Nik z poslancov za Juh mi závery z vyššie uvedeného príspevku nepredkladal. Trestné oznámenie podať môžte, na hocikoho. I poslancov národnej rady informujte. Najlepšie ihneď.
Pozn.: Ako budúci poslanec za stranu pani Belousovej by ste mohol vedieť, že nie je SNR, ale Národná rada Slovenskej republiky.
Opätovne Vás žiadam, poslancov za Juh zo svojich invektív vynechajte. Oni si len plnia svoje povinnosti za svoj obvod -Juh. A Južania by ich mali podporovať a nie haniť.

23.11.2011 21:01:37 | Oskar Dobrovodsky

Obcan z Juhu. Nerozumieme si, nemyslel som Pl. Stvrtok co vy spominate v komentari, ale to, ze ludi z Juhu balamutia hlupostami o prestahovani neprisposobivych z kolonie v Pl. Stvrtku, cize UMYSELNE klamu obcanov. Bohuzial, len vytvaraju napatie a rozdeluje obcanov nasho mesta, stvu ich proti sebe. Co sa tyka LPM, naopak, chcu pomoct Juzanom a to tym ze do arealu BVS by chceli prestahovat aj neprisposobivych zo Skuteckeho, cize vyriesili by problem aj za tych troch poslancov, ktori si s tym nevedia rady. Cize aj VY, by ste mali byt spokojny s riesenim pana poslanca Rihu a dakovat LPM za dlhe mesiace, ktore venovali rieseniu problemov obcanov Malaciek.

23.11.2011 21:13:31 | Tomáš

My Južania sme radi,že mame takých poslancov čo sa starajú o obyvatelov sídliska Juh a záleží im na tom,aby sme nemali také problémy aké mal občan na Družstevnej ulici.Preto vznikla táto petícia,s ktorou súhlasí asi každý obyvatel sídliska juh či Stupavskej ulice.Je to neuveritelné,čo sa tu snažíte presadit a budem sa velmi čudovat ak Vám to Južania povolia.Takýmto neprispôsobylím občanom zase niečo dat?Exekutor si asi nezasluži tuto pracu vykonavat.Ak im to prejde tak asi aj my budeme neprispôsobylí a mesto nám dá bývanie,alebo sa mýlim?Južania držím palce a hlavne Stupavskej tý ich budú mat najbližšie.

23.11.2011 21:17:42 | Nataša Špelicová

Vyjadrila som svoj názor a obaja sa snáď zhodneme na tom, že na to mám právo. Poslanci sú síce volení podľa obvodov, ale sú poslancami mestského zastupiteľstva, sú členmi komisií s celomestskou pôsobnosťou a prijímajú rozhodnutia platné pre celé mesto. Odkedy v Malackách žijem, som prvýkrát svedkom delenia mesta na "my a Vy" a myslím si, že je to veľmi krátkozraké.

V Malackách už jeden objekt špeciálneho bývania máme a funguje. Takže áno, sme si istí, že sa to zvládnuť dá. Naďalej tam bude zvýšený dohľad polície, ako mestskej, tak aj štátnej. Takže asistencia v prípade vysťahovania je zabezpečená.

Čo sa týka Mestského centra sociálnych služieb - je absolútne neprípustné, aby niekto zneužíval mestskú organizáciu na zbieranie podpisov za čokoľvek alebo proti čomukoľvek, to nie je súkromný podnik.

23.11.2011 21:31:46 | p.Mangera

p.Dobrovodsky neviem čo spomínate stále Plavecký Štvrtok a kto to tu vôbec vytiahol!!!!!!! To je asi také, že jedna pani povedala. Videli ste letáčiky ku petícii???? Lebo ja som podpisoval petíciu k presunu neprispôsobivých obyvateľov z Malaciek na juh. A neviem o tom, že by bola ešte nejaká iná petícia o presune ľudí s P.Štvrtka. Tak neviem kto tu koho zavádza

A keď ich odsuniete mimo obytnej zóny cca 300m a myslíte si, že oni nebudú chodiť na sídlisko tak ste na veľkom omyle. Pochádzam z Košíc a viem čo to je luník IX. Tiež je to mimo mesta a iných sídlisk a podotýkam, že je do ďalej ako 300m. A spýtajte sa tých ľudí čo bývajú v okolí. Svoje sídlisko si zničili a rozliezajú sa na okolité a ničia a rabujú. Tu to nebude o nič lepšie. Ja len ľutujem naše deti, že sa nebudú mať kde hrať, lebo tie ihriská ktoré tu vyrástli budú za chvíľu zničené a dobre viem o čom píšem, lebo som to videl na vlastné oči v KE.

23.11.2011 21:38:34 | Občan rodinného domu na Juhu

Pani Špelitzová, v minulosti sa zbierali podpisy v petíciách za hocičo, proti hocičomu a na rôznych miestach. (Ja sám som v minulosti podpisoval žiadosť o referendum o prezidentovi v priestoroch Ms úradu - tam kde je dnes sobášna sieň. Petícia proti vstupu do NATO sa podpisovala na hl. stanici v BA, ktorá patrila vtedy štátu a mnoho iných príkladov by sa dalo uviesť). Vám ale vadí asi to, že to bolo proti vášmu návrhu. Ja myslím, že je dôležité, že ľudia sú schopní vyjadriť svoj názor. A toto by nebolo dobré spochybňovať.

23.11.2011 21:44:46 | Zuzana Baligová

Pán Mangera, boli ste sa pozrieť na Hlbokej? Prečo to tam ide? Prečo sa z toho nestal Luník ako v Košiciach? Prečo tam nepribudli neprihlásení nájomníci?

A ešte sa Vás opýtam, prečítali ste si náš návrh? Čo sa Vám na ňom nepáči, okrem tej skutočnosti, že je vybraný objekt najbližšie k mestskej časti Juh?

23.11.2011 22:00:36 | p.Mangera

Pani Baligová, uhádli ste práve to sa mi nepáči. Ináč je to skvelí návrh ale nie na juhu!!!! Zriaďte si ho v meste, prečo nie keď sa neobávate výtržností a iných nepríjemností. Vy ste snáď čakali, že ľudia z juhu budú s tým spokojní? Bývam na juhu od 93tieho a viem ako to tu vyzeralo a ako to vyzerá teraz. Konečne sa to tu skultúrnilo a upravilo a čo bude potom, vrátime sa naspäť?

23.11.2011 22:15:28 | jaja

Aký je tvoj názor ...chcem sa len spytat niekoho z okolia Hlbokej na nazor na toto vsetko? Ako sa tam zije v susedstve "nasich spoluobcanou? " aby "juzania " vedeli coho a ci vobec sa treba bat ...

23.11.2011 22:17:09 | Zuzana Baligová

Škoda, že ste mi neodpovedali na všetky moje otázky. Ja som bola na v spomínanom objekte na Hlbokej tento rok dva razy. Z toho jeden raz v nedeľu. Na dvore sa zametalo a upratovalo. Vo vaniach sa pralo. Poprosila som jednu nájomkyňu o možnosť vidieť ich byt. Bolo v ňom vzorne upratané. Z tohto môžem len konštatovať, že všetko sa dá, ak sa chce. S tvrdými pravidlami. V našom návrhu sa opierame o spoluprácu s rovnakým správcom, ktorý má na starosti aj Hlbokú.
Verím, že sa na Juhu dali do poriadku ihriská a vôbec Vám neberiem pocit, že na Juhu cítite pozitívnu zmenu. Škoda len, že práve okolie okolo BVS ľudí doteraz až natoľko nezaujímalo, mali z nej skládku odpadu a nekontrolovaný pohyb bezdomovcov. Verte mi, oproti areálu na Hlbokej by ostalo toto miesto v hanbe. Tam vládol poriadok a režim. A to spĺňa moju predstavu.

23.11.2011 22:30:02 | Občan rodinného domu na Juhu

Veru, treba sa spýtať obyvateľov Hlbokej ulice. Ale dobre, dajme tomu, že to tu funguje. Neviem to posúdiť, nebývam tu.
No keď sa tu už spomínajú rôzne lokality na Slovensku - kde sa potom stala chyba na Luniku v Košiciach, v Plaveckom Štvrtku, v Čároch, v Sečovciach, v Humennom, v Spišskom Štvrtku, atď - všade tam, kde sú Rómovia sústrední vo väčšom množstve v osadách?

23.11.2011 22:34:08 | Oskar Dobrovodsky

Pan Mangera. Opakujem, ze mozete byt len rad, ako aj ostatni Juzania, ze sa zbavite neprisposobivych zo Skuteckeho. Dufam, ze podakujete za to skvelym ludom z LPM, ktori na tom projekte tvrdo pracovali. Pevne verim, ze ak si precitate cely projekt, o co sa vlastne jedna, date mi za pravdu...

23.11.2011 22:44:16 | Občan rodinného domu na Juhu

Pán Dobrovodský, ja som to čítal a mám napr. takúto otázku: Ak nájomcovia (v tomto prípade neprispôsobiví občania) porušia zmluvu, môžeme ich podľa tejto zmluvy vysťahovať. Ale v zmysle platnej legislatívy im musíme poskytnúť náhradné ubytovanie. Kam ich potom dáme? Veď tento problém sa s nimi riešil ešte keď boli ubytovaní v činžiaku za poštou. (Starí Malačania si to ešte pamätajú).

23.11.2011 22:44:19 | Nataša Špelicová

Mne petícia nevadí, vadí mi zneužívanie mestskej organizácie. Alebo si myslíte, že by tam pani Mračnová vpustila hárky s petícou na podporu opačného názoru? Na pôdu mestskej organizácie toto proste nepatrí.

23.11.2011 22:57:50 | Lucia Vidanová

Nemám právnické vzdelanie, ale nájomnú zmluvu možno naformulovať tak, že nebudú mať na náhradné ubytovanie nárok. Citujem zo zmluvy, ktorú mám práve pred sebou: "Táto zmluva sa uzatvára od xy.xy.xxxx do xy.xy.xxxy a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a bez nároku na náhradné ubytovanie. Prenajímateľ: Mesto Malacky zastúpené Termming, a. s., nájomca XY."

23.11.2011 23:00:13 | Oskar Dobrovodsky

Vazeny obcan Juhu. Mam mnoho priatelov na Juhu, isty cas som tam aj zil. Verte mi, nikdy, ani vo sne by ma nenapadlo aby toto riesenie niekomu ublizilo. Nechcem a neprajem nikomu nic zle, niekedy sa tazko daco pochopi takouto pisanou formou, ine je to pri rozhovore...
Ak by neprisposobivi daco porusili podla tej zmluvy, TAK BY ZIADNE NAHRADNE UBYTOVANIE NEDOSTALI, nikto nie je povinny im dat nejake nahradne ubytovanie, cize sli by na ulicu alebo na hl. stanicu do BA predavat Nota-bene ci ako sa to vola. Ta zmluva je "poistena" tak, aby s tym neprisposobivi nemohli vybabrat. Inac plne chapem vsetkych obcanov, ze maju taky strach....ale je to aj sirenim dezinformacii.

23.11.2011 23:04:08 | Občan rodinného domu na Juhu

Pre: Lucia Vidanová:
Nemáte pravdu, ale dajme tomu. Čiže skupina Rómov bez akýchkoľvek prostriedkov sa stane bezdomovcami, sadnú si na Juhu pred Coop Jednotu a budú tam. Prídu policajti, vyženú ich, za hodinu sa vrátia a tak to budeme radostne sledovať. Tiež pekná vyhliadka.

23.11.2011 23:09:47 | Lucia Vidanová

Ja som si to nevymyslela. Bola to ozajstná svojho času platná zmluva podpísaná primátorom mesta s platnosťou pre rok 2008. Ste právnik, že viete, či sa odvtedy zmenil nejako zákon? Pred tromi rokmi to išlo.

23.11.2011 23:16:44 | Občan rodinného domu na Juhu

Nie som právnik, ale viem, že ak niekto prišiel o bývanie tak sa nesmel poslať na ulicu. Nábytok ide do skladu (ak nejaký majú) a musela byť ponúknutá nejaká strecha. Ale o to nejde. Ide o to, že oni niekde musia byť, trebárs pred tou Jednotou. Ak ich bude viac, budú mať i silu. Kto ich bude chodiť neustále riešiť? Tých pár policajtov, čo je v Malackách? Pre mňa to nie je dobrá myšlienka dávať ich spolu. A je to násobené samozrejme i tým, že sa jedná o Juh, na ktorom bývam.

23.11.2011 23:30:01 | Lucia Vidanová

Tak ste ma donútili :), prečítať si tento text http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2011/07/3037-vypovedanie-najmu-bytu-a-bytove-nahrady. Lenže v ich prípade pôjde o zariadenia špeciálneho bývania, tak tam skutočne neviem, aký právny režim platí. Oni by podľa môjho názoru rozptýlení dlho nevydržali. A otázka - Kam by ste ich rozptýlili, ak už len ich umiestnenie do jednej lokality mimo obytnej zóny je problém? Však Malacky ani možnosť ich rozptýlenia neposkytujú. Hlboká je kapacitne plná. Na Skuteckého neviem, či je niečo voľné. Myslím, že o byt tam žiadali, ale nespĺňali podmienky stanovené VZN. Tak kam? J. Říha rokoval aj o iných lokalitách (viaceré z nich boli v "jeho" 6. volebnom obvode, no nevyšlo to). Ale dosť už slovného prehadzovania sa. Vidíme sa zajtra na mestskom zastupiteľstve. Dobrú noc Vám prajem.

24.11.2011 00:36:11 | J.Říha

Prepáčte, vstupujem do diskusie až teraz neskôr. Mali sme zasadnutie komisií a chcel som sa porozprávať po ich skončení s pánom poslancom za 1. mestský obvod, Mračnom. Veľmi otvorene Vám píšem, povedal som to aj nemu osobne, chápem obavy. Urobím všetko pre to, aby sa odstránili. Viem o stretnutí s obyvateľmi, ktoré bude najskôr zvolané, a uistil som ho, že prídem, hoci ma budete chcieť zlynčovať. Ja na to odvahu mám, tak ako som mal odvahu prísť Galbovcom povedať, že majú vypratať dom, prídem aj medzi Vás.

V týchto dňoch venujeme energiu ešte tomu, aby bol objekt strážený, monitorovaný. Ja to otvorene hovorím, ľudia si tu musia dať podmienky. Alebo sme ako spoločenstvo prehrali? A potom sa vážne strachujme pri pohľade na plagátiky kolónie, ktoré Vám hrubo zavádzajúc ovešali po Juhu. Nič také sa tu nekoná!

Nápady som vyčerpal, ja sa nebránim tomu, ak to prevezme pán poslanec Halcin za mňa. Myslím si, že po 8 mesiacoch čakania rodiny Dobrovodskej, ktorej dal otvorený prísľub, dokonca spečatený verejnými článkami o ráznosti konania, by ho mohol začať plniť. Ja nemám problém s poslancami za Juh, s pánom Mračnom sedím piaty rok v komisii, narozprávali sme toho po večeroch tiež dosť, ja si ho napriek všetkým veciam veľmi vážim. Lebo si vieme sadnúť a otvorene sa porozprávať. Ale rovnako ako viem oceniť, viem aj upozorniť na niečo zapáchajúce.

A mne teda tendenčné snahy, doslova až štvavé, začínajú naháňať strach. Už som tu postrehol v diskusii vyjadrenie o starostovi Juhu. Uff, silná káva. Len aby toto nebol dobre premyslený ťah pripravený pár ľuďmi z východu, dávno pred voľbami. Dovtedy, kým budem sledovať, ako sa to vyvíja, budem ale silno odsudzovať vnášanie nenávisti štýlom "my - vy". Prepáčte mi, nebráňte mi v tom. Ale ak chceme ísť štýlom my - vy, to neskončí dobre. Veď naopak z rozpočtu na rok 2012 navrhujeme ako poslanci, aby jeden z najväčších výdavkov išiel na výstavbu odtokového kanála na Stupavskej za 167 tisíc EUR. Rovnako sme my odstúpili Vaše opakované podnety k stavu vozovky na Fullu. Skutočne, nehrajme túto nebezpečnú hru, my - vy. Sme Malačania.

Predložený materiál je návrh. Jeden. Môžu byť iné. Dnes Palo Spusta na komisii povedal dobrú vec, nech by sme navrhovali tento typ bývania, kdekoľvek, ozve sa každý obvod. Napriek tomu som chcel reakcii a strachu predísť, preto som z vlastnej iniciatívy rokoval a rokoval. Svoj obvod som prešiel celý. Už tak som bol zúfalý z rokovaní, že som si chcel zobrať do prenájmu hájenku v priemyselnom parku (6. obvod - môj domovský), a Galbovcov do podnájmu. Myslíte si o mne, že som šialenec? Možno som, ale keď niečomu verím, idem po tom.

Nájomné zmluvy navrhujeme uzavrieť skúšobne na mesiac, potom na dva. Povinnosť poskytnúť bytovú náhradu sa nevzťahuje na nájomné zmluvy uzatvárané na dobu určitú. Lucia, išla si na to správne.

Samotný návrh materiálu sme spracovali s najlepším vedomím a presvedčením. Má hlavu aj pätu. Nie sme dokonalí, dokonca ani tento návrh nie je dokonalý. Ani nemôže byť. Dokonalý návrh by bol prijatý jednohlasne, ľudia by sa necítili dotknutí, nestál by ani cent, neplatiči by dostali červenú, objekt by bol niekde mimo obytnej zóny, najlepšie vyhradený priestor pre pohyb, aby len nikto nevyšiel do ulíc atď. Ale taký návrh nie je, nebol, ani ho za toľké hodiny, čo sme strávili sedením na všelijakých pracovných stretnutiach s primátorom, nikto čo i len v úvahe nespomenul.

Nikto sa nevyhráža nejakým piatkom, ja som na to upozornil, pretože s exekútorom komunikujem, skôr to bolo také otvorené priznanie, pretože je podľa mňa lepšie kontrolované bývanie, ako nekontrolovaný vývoj.

24.11.2011 14:15:48 | Maja

Pán Řiha, som obyčajný obyvateľ Juhu, ktorý riadne platí dane a spláca hypotéku. Čím viac čítam diskusie cítim tam čoraz viac ohovárania a nevraživosti, ktorá sa medzi ľuďmi rozpútala. Nie je to aj vaším pričinením?
1.Tajne ste pripravili tento projekt, ktorý ste zverejnili v pondelok a už dnes vo štvrtok ho chcete schváliť na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Takéto sú Vaše praktiky? Nepostavili ste sa pred južanov a nevysvetlili o čo Vám ide, ale chytáte sa slov čo jedna pani povedala, aby ste zmarili petíciu. Vy ste chceli diskutovať, kedy ?
2.Klamete že BVS nie je v obytnej zóne a toto sú vaše slová:“ Neviem, či všetci poznáme areál BVS, ale ten, ktorý poznám ja, nie je viditeľný zo Stupavskej, ako aj spoza pola, ktoré oddeľuje hlavnú obytnú zónu Juhu od areálu.“ Dnes ráno som odfotila výhľad z jednej obývačky zo Štúrovej ul. http://imageshack.us/photo/my-images/535/bvs01.jpg/
Naozaj je BVS neviditeľná? Páčilo by sa Vám keby ste mali výhľad z okna na rómsku osadú? Kúpili by ste si tam byt?
3.Problém Skuteckého chcete vyriešiť tým , že ho presúniete o 300m ďalej? Pre tých čo majú byty na Šturovej to znamená že sa im upraví pohľad z okien na jednej strane bytu, no ešte „krajší“ pohľad im vytvoríte z ich obývačky.

24.11.2011 16:08:51 | J.Říha

Nemením svoj názor, je to mimo obytnej zóny. Ja mám na Štúrovej rodinu, preto v plnej miere chápem obavy, ale tu sa vnieslo za posledných pár dní toľko dezinformácií, že keď jednu trpezlivo vyvrátite, objaví sa ďalšia.

V tejto chvíli Vám už nemám ako vyfotiť rovnako "nepriblížený" objekt. Keby som neveril tomu, čo robím, za skupinu spracovateľov by som to nepredkladal. Ak by sme postupovali touto optikou, nenašli by sme nič. Pretože to by vhodný objekt musel byť v poli za Malackami, pekne nekontrolovaný, neregulovaný počtom užívateľov, pripravený na vznik tej kolónie, ktorá sa podsúva verejnosti.

V piatok som na základe poverenia primátora ukončil rokovania, hneď som požiadal prostredníctvom spoluspracovateľky materiálu o stretnutie s Vašimi poslancami, v čase keď bol materiál otvorený. Reakcia jedného z nich ma tak zaskočila, že to nemôžem verejne ani prezentovať.

K tej petícii sa vyjadrovať už nebudem. Vyjadrím sa na zastupiteľstve a podám trestné oznámenie vo veci šírenia poplašenej správy. Asi nie z ničoho nič mi volali ľudia reálne vystrašení, že sa sťahuje osada z Plaveckého Štvrtka. Poznám meno dokonca toho človeka z prostredia jednej ľavicovej strany, ktorý dokonca šíri informáciu, že sa sťahujú do obytnej zóny za Skuteckého. Preto ma mrzí, že som svedkom vnášania manipulácie, štvavosti a mám podozrenie už aj z úmyselného podnecovania rasovej a etnickej neznášanlivosti.

Účelovo sú verejnosti podsúvané hrubé až hanebné fotky lágrov. I ja mám pre Vás jeden obrázok. Odporúčam všetkým, ktorí to neznamenali, aby si ho pozreli. Urobte si názor o objektívnosti a tendenčnosti kampane - pardon, petície. Prepáčte, nemajte mi za zlé, ak si na základe týchto letákov mám urobiť taký obraz, aký mám.

http://www.ludiapremalacky.sk/docs/letak.jpg

24.11.2011 16:42:49 | Maja

Pre pani Natašu Špelicovú.
Pani Nataša, kedy ste chceli diskutovať, ked ste za našim chrbtom spísali program , postavili našich poslancov pred hotovu vec, zverejnili ho v pondelok a hneď štvrtok ho chcete schvalovať? Chceli ste projekt schvaliť narýchlo a nie diskutovať!. Nes*í tu niečo? Prekrúcate moje slová a vnášate nevraživosť medzi ľudí. Odvolávate sa na riešenie problému Skuteckého, ktorý presúvate len z jednej strany bytovky na druhú. Slubujete že týmto programom zabezpečíte poriadok s neplatičmi, ako dlho? Jedno volebné obdobie a potom si južania poradte s nimi ako chcete? Ešte raz pani Nataša, nekritizujem celkový projekt ale nesúhlasim s vybranou lokalitou a spôsb akým ste ho prezentovalí je hanebný. Kydate na pána Halcina preto, že nie je ticho ako ostatní poslanci. Južania si zaslúžia aby s nimi veci týkajuce sa ich života boli s nimi prejednané. Malacky majú dosť uzemia, aby vytvorili priestor pre neprispôsobivých mimo obytnej zóny a neklamte že BVS je mimo obytnej zóny, keď ju máme pod oknami.

25.11.2011 08:58:11 | Malačan

22.11.2011 21:08:48 | Lucia Vidanová
"Myslím, že Mierové námestie už mesto (a teda ani mňa osobne, keďže sa tu snažím tiež svojim „pôsobením“ robiť poriadky) tak netlačí. Sporné sú tu dva prípady v nájomných mestských bytoch. Ostatné byty sú už väčšinou v osobnom vlastníctve a majitelia dlhy netvoria (možno na nejaké výnimky)."
Tak tlačí alebo netlačí.
"Sporné sú tu dva prípady v nájomných mestských bytoch. Ostatné byty sú už väčšinou v osobnom vlastníctve a majitelia dlhy netvoria (možno na nejaké výnimky)."
Toto skutočne už nepotrebuje žiadny komentár. Všetko je v poriadku až na dva sporné prípady a možno na nejaké výnimky.

25.11.2011 10:06:08 | Lucia Vidanová

Milý Malačan, poznáte situáciu na Mierovom námestí? Zrejme nie. Neplatičov tu bolo niekoľkonásobne viac. Ak sa tu niekto snažil v diskusii (22.11.2011 20:34:06 | Ivan) nadniesť, že pani Vidanová si realizovaním zámeru špeciálneho bývania oddýchne, odvádza pozornosti od podstaty, ktorý včera prerokovaný materiál rieši. Preto som reagovala. Problém s neplatičmi je hlavne na Skuteckého ulici. Na Mierovom námestí sú dvaja neplatiči v mestských nájomných bytoch. To je všetko. A teraz budem osobná. Ja nemám problém vyjadriť svoj názor pod vlastným menom na rozdiel od niekoho, kto sa možno prihlási pod viacerými prezývkami a ide sa tu navážať a chytať za slovíčka. Ďakujem, neprosím, dohovorila som.

25.11.2011 11:09:35 | Petra

Prečo ste stiahli predchádzajúci príspevok? Komu prekážal?

25.11.2011 11:53:23 | paulina kovacova

tento projekt ma logiku a prinasa riesenie.....riesenia
jasne sa hovori, ze nie je v blizkosti obytnej zony
bude pod dohladom mesta...."O realizáciu projektu už prejavili záujem niektoré z organizácií, ktoré sa venujú marginalizovaným skupinám obyvateľov." citajte pozorne clanok, zamyslite sa...rozmyslajte..... vsetko ma v konecnom dôsledku svoje klady a zapory, ale riesenie musi byt. nerobit nic je horsie.
nerozumiem, preco sa mesto zacina delit na centra a takisto poslancov urcitych casti mesta, poslanci za Juh sa maju starat o vsetkych obyvatelov a vsetky casti mesta..ako riesili otazku druzstevnej? ste hrdi na Juh a zvysna cast Malaciek vas nezaujima ako obyvatelov? to je smutne, mozno preto, problematika "druzstevnej" ostava lezat popolom, a len hrstka ludi v tomto meste ju riesi...
jednoznacne som za tento projekt a urobim vsetko preto, aby bol zrealizovany...

25.11.2011 11:55:51 | Adriana S.

Pozrime sa na danu situaciu objektivne...Moj byt na sidlisku Juh predam uz teraz pod cenu, z jednej strany bytu mam výhlad na internat a Betaniu, z druhej strany na kominy podniku neustale chrliace prach a z tretej strany na senk, vojensku ubytovnu a za nou BVS,..moje deti este par rokov dozadu behali po vonu, dnes ich uz nepustim bez dozoru...ukazte mi este jedno sidlisko v nasom meste, kde je pokope tolko negativ...naozaj hadzete vsetych na jedno miesto.

A ak ich odtial vyhodite na ulicu, kam myslite pojdu? Zacnu sa nam tulat po sidlisku a robit´vytrznosti...
Mam napad, skuste sidlisko Juh zbavit aj ludi z internatu, nechajte nam len ludi z Betanie a nase deti sa budu moct hrat aj vonku, tak na inych sidliskach...

25.11.2011 15:30:31 | Jano

Pani Paulina Kovacova tento projekt ma logiku ale nie pre obyvateľov Juhu. Problém Škuteckého trvá už minimálne desaťročie, doposiaľ sa neriešil, veď načo je to problém na Juhu. Teraz ho chceme riešiť tým že ho posunieme o 300m na Juhu a ďalej za odmenu pridáme všetkých neprispôsobivých občanov z Malaciek.

Čo si mám myslieť o Vás keď idete riešiť problém spolunažívania Dobrovodského, ktorý nazve obyvateľov Juhu čvargou a.... Takýto občan len ťažko bude mať vyhovujúcich susedov. Keď ste taký objektívni prečo sa Hlboká riešila aj s dotknutými občanmi a na Juhu sa riešiť nemusí. To je Vaša rovnosť a vyplýva mi z toho že nás na Juhu beriete ako Dobrovodský.

Prečo mestské zastupiteľstvo nespraví zasadnutie o Juhu na Juhu? Asi preto, že poslanci mesta Malacky, okrem poslancov za Juh sa nedokážu pozrieť obyvateľom Juhu do očí. Veď doposiaľ pre Juh tak málo spravili, že to nie je vôbec vidieť.

25.11.2011 15:49:18 | Oskar Dobrovodsky

V jednom s p. Hlinom suhlasim a to, s vybudovanim pamatnika na znak nesolidarnosti a pohrdanim obcanmi Druzstevnej ulice ostatnymi Malacanmi, co nema na Slovensku obdobu!
Pre "Jana", ano, opakujem ze je klamarka ta pani z Juhu, nic take som nepovedal, co ona tvrdila a uz sa pripravuje podanie trestneho oznamenia za ohovaranie mojej osoby, takze stretnem sa s nou na sude.
A ako dokaz mam nahravky z tohto zasadnutia, cize verejnost sa dozvie kde je pravda.

30.11.2011 14:33:34 | Peter

Pan Dobrovodsky, a toto ste prave Vy. Sekate nalavo, napravo a nezastavite sa pred trestnym oznamenim na pani, ktora si dovolila povedat nieco v rozpore s tym, co Vam pridava na sucite zo strany verejnosti. Neviem, ake maju na mestskom urade nahravacie zariadenie, ale pochybujem, ze zachyti slova niekoho, kto nehovori do mikrofonu. A Vase "slusne" poznamky ste zrejme do mikrofonu nehovorili. A s tym aj ratate. Nezavidim tej dame, ako bude dokazovat svoju pravdu. Mne ju vsak dokazovat nemusi. Stacilo mi vidiet videa na portali www.pravda.sk, kde ste objektivom fotoaparatu a svojimi poznamkami provokovali ciganov k utoku na Vas. Vtedy to bola cvarga z Druzstevnej a uz vo Vasom slovniku pribudla aj cvarga z Juhu. Odpoviete verejne, ci susedom povolite vybudovat zumpu, alebo Vam terajsi stav vyhovuje? A tych 5 vyvozov zumpy z Vasho domu v tomto roku viete aj dokazat?

03.12.2011 23:39:09 | liliandra

Citam si tieto prispevky zufalych ludi, ktori si prehadzuju skupinu romskych asocialov ako horuci zemiak.
Nikto ich nechce. A je to spravne.
Na prvom mieste by to mala ale najviac pocitit prave tato skupina romskych
asocialov, ze su si SAMI na vine,ze ich nik nechce za susedov.
A nech si idu kde chcu-maju svoje romske zdruzenia,maju svojho Vajdu,maju svojich sukmenovov-nech ich ti prichylia.Alebo nech si idu,kricat pred prezidensky palac ,alebo do Bruselu-a uvedomia si ,ze asocialov NIK NEPOTREBUJE A NIK NEBUDE PODPOROVAT!!!