Ľudia pre Malacky » Hláste sporné a nedoriešené kanalizačné prípojky

Krátke správy

27.11.2021
Mestský úrad zverejnil informáciu, že počas vyhláseného celoštátneho lockdownu je prístup do mestského úradu umožnený s respirátorom.

01.05.2021
Štát upravil nové pravidlá vstupu do prevádzok. S účinnosťou od pondelka 3. mája bude pre malacký okres negatívny test potrebný do práce, len ak je vykonávaná po 21.00 h, alebo napríklad na športovú prípravu. Zrušila sa podmienka negatívneho testu pri vstupe do škôl, škôlok či maloobchodných prevádzok. Negatívny test už nepotrebujú ani zákonní zástupcovia školopovinných detí či škôlkarov. Mesto preto neotvorilo dve víkendové testovacie miesta v ZŠ Dr. J. Dérera a v ZŠ Záhorácka. Ak niekto potrebuje test, môže využiť mestské odberové miesto v budove bývalého mestského úradu na Radlinského ulici (testovanie bez registrácie v nedeľu od 9.00 – 17.40 h, prestávka 12.40 – 14.00) alebo v kaštieli s registráciou počas celého týždňa vrátane sviatkov (bezplatne).


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Iva05.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Jano09.03.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

nobody11.02.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Edo27.01.2022
McDonalds v Malackách?

Hladoš17.01.2022
McDonalds v Malackách?

nobody11.01.2022
Futbalový štadión by sa mal...

Príspevky z fóra

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021

EVA ŠKUTOVÁ17.05.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Hláste sporné a nedoriešené kanalizačné prípojky

V priebehu výstavby kanalizácie sa objavujú rôzne problémy, ktoré sa snaží mestský úrad riešiť operatívne. Aj poslanci mestského zastupiteľstva dostávajú na stôl priebežnú správu o realizácii projektu odkanalizovania. V súčasnosti sa budujú hlavné vetvy kanalizácie, v niektorých uliciach už aj odbočky k prípojkám, pri niektorých sa musí nájsť spôsob ich doriešenia.

Na úvod je treba zdôrazniť, že projekt odkanalizovania sa realizuje od 20. apríla 2012 podľa schválenej verzie projektu. Nie je ho možné v priebehu výstavby meniť, ani vykonávať práce mimo neho. Akékoľvek práce nad rámec projektu idú na vrub mesta (eventuálne podľa výsledkov dohody na vrub Bratislavskej vodárenskej spoločnosti).

Je pochopiteľné, že počas realizácie diela tohto rozsahu dochádza priebežne k problémom. Tie sa snaží mestský úrad riešiť operatívne podľa potrieb.

Ak zatiaľ odhliadnem od spôsobu, akým sa dávajú povrchy vozoviek do pôvodného stavu, tak doposiaľ najväčším vyskytnutým problémom sú podľa mňa chýbajúce hlavné vetvy v niektorých nových bytových lokalitách, s ktorými pôvodný projekt nepočítal. Tu sme ako poslanci operatívne predložili návrh uznesenia č. 112/2012, ktorým sa iniciovalo spracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie trás kanalizácie pre lokality ulíc pri Mlyne, Záhradná, Duklianskych hrdinov, Rakárenská a Stupavská.

Podľa mojich informácií je projektová dokumentácia hotová a predbežne je aj dohodnuté, že tieto vetvy zafinancuje Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Nezodpovedané otázky a chýbajúce vetvy kanalizácie

Zatiaľ sa príliš verejne nehovorí o tom, že viacero ulíc nie je zahrnutých v projekte odkanalizovania. Otázky, ktoré dostávame od obyvateľov, automaticky... čítaj celý článok

Sporné a nedoriešené prípojky k hranici pozemku

Druhým problémom, s ktorým sa na nás poslancov začínajú obracať obyvatelia mesta, sú nejasnosti okolo domových prípojok, resp. v individuálnych prípadoch aj sporné trasovanie odbočiek z hlavných vetiev.

Mesto na základe projektu realizuje výstavbu hlavných vetiev kanalizácie a odbočiek z hlavnej vetvy po hranicu pozemku vlastníka priľahlej nehnuteľnosti. Počas výstavby v konkrétnych uliciach sa ukazuje, že sa môže objaviť nesprávne zakreslený skutočný stav hraníc pozemkov, ktorý nekorešponduje s podkladmi pre projekt odkanalizovania.

Môže sa stať aj to, že dodatočne zistíte, že medzi vaším pozemkom a hlavnou vetvou kanalizácie sa nachádza ďalší pozemok vo vlastníctve tretej osoby. Obdobný prípad sa objavil v nedávnych dňoch na Sadovej ulici. Prípojku v tomto prípade nezafincuje mesto z projektu a je otázne, či bez súhlasu vlastníka pozemku viete prípojku vôbec postaviť.

Pre tieto a aj iné sporné prípojky sme sa rozhodli situáciu opäť operatívne riešiť z poslaneckých lavíc a po vzájomnom kompromise sme schválili na ostatnom aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesenie č. 46/2013, ktorým vytvárame zoznam sporných a nedoriešených kanalizačných prípojok v rámci mesta.

Mestský úrad je povinný sumarizovať a aktualizovať tento zoznam počas výstavby kanalizácie s cieľom pripraviť vhodný návrh dobudovania týchto sporných a nedoriešených kanalizačných prípojok k termínu plánovaného ukončenia výstavby kanalizácie podľa projektu.

Preto ak sa objaví pri vašej nehnuteľnosti technický či právny problém s prípojkami, kontaktujte (najlepšie písomne) mestský úrad - oddelenie územného rozvoja a životného prostredia a požiadajte o zápis do tohto zoznamu. Odporúčam bližšie opísať situáciu a predložiť aj fotokópie prípadných dokladov či nákresov.

Na to, aby sme vedeli prijať spôsob riešenia, potrebujeme k termínu ukončenia výstavby hlavných vetiev poznať sumárny stav prípojok a možných komplíkacií pri pripájaní nehnuteľností.

A keďže zatiaľ nie je jasná dohoda na spôsobe financovania sporných a nedoriešených prípojok, hlavných vetiev, ale aj odbočiek, požiadali sme už v uplynulom týždni primátora mesta, aby sa peniaze z prebytku hospodárenia za minulý rok nezapájali do výdavkov rozpočtu mesta na tento rok, ale ponechali ako prípadnú rezervu pre hladké dokončenie projektu odkanalizovania.

Sme totiž ako predkladatelia projektu povinní splniť voči Európskej únii vopred dohodnutý plán napojiteľnosti, a preto je podľa nášho názoru životne dôležité udržať si finančnú rezervu na riešenie nepredvídateľných situácií.

Vlastníci, pomaly pripravujme rozpočet na domové prípojky...

Podľa ostatných informácií vyzerá situácia tak, že by malo byť dielo odovzdané ku kolaudácii skôr, ako sa pôvodne počítalo. Na to nadväzuje proces výstavby domových prípojok, ktoré by mali začať postupne (skôr) riešiť samotní vlastníci nehnuteľností.

Dôležité však je, že výstavby domových prípojok nie sú realizované z projektu. Finančné bremeno ponesú vlastníci týchto nehnuteľností, preto je na zváženie, či už teraz nepripravovať rodinné rozpočty na túto novú položku.

Zachytil som aj takú informáciu, že dodávateľ projektu by mohol predložiť cenové ponuky na výstavbu domových prípojok a jednotlivé prípojky by sa realizovali podľa dohodnutého harmonogramu naraz na celej ulici. Predišlo by sa tak aj situácii, že by sme mali rozkopané ulice priebežne počas ďalšieho roka.

Treba mať na pamäti aj to, že podľa VZN č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky má vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s novovybudovanou kanalizáciou, povinnosť napojiť sa na kanalizáciu do 1 roka po skolaudovaní kanalizácie (§ 4 ods. 4).pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku