Ľudia pre Malacky » Niekoľko poznámok k stretnutiu s Padzelčanmi

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Niekoľko poznámok k stretnutiu s Padzelčanmi

23. augusta sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi Padzelka, aby sme prediskutovali otázky spojené so životom v tejto časti mesta. Stretnutie bolo reakciou aj na pretrvávajúcu diskusiu k dodržiavaniu rýchlosti v obytnej zóne. Jeho výsledky sa premietnu do rokovania s vlastníkom ciest. Snahou bolo nájsť prijateľný kompromis ako pre obyvateľov, tak aj pre mesto. Dúfam, že aj pre investora.

K téme Padzelek sme na LPM.sk zverejnili niekoľko článkov. Medzi poslednými sme uverejnili samotnú pozvánku na stretnutie Padzelčanov, ale aj článok sumarizujúci problémy v tejto obytnej zóne.

Počas dvoch volebných období, čo zastupujem 6. volebný obvod v mestskom zastupiteľstve, sa mi podobné tematické stretnutia s obyvateľmi osvedčili. Ešte doteraz si pamätám pomerne ostrú, ale konštruktívnu diskusiu k Partizánskej ulici. Rovnako tak, ako na Partizánskej, aj s Padzelčanmi sme viedli otvorenú a vecnú diskusiu.

Pozvanie do diskusie od našej obvodovej trojice poslancov Andil, Janíková, Říha prijali primátor mesta Jozef Ondrejka, vedúci oddelenia územneho rozvoja a životného prostredia Dušan Prokop a predseda Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie Milan Ondrovič.

V úvode stretnutia som si dovolil ako jeden z usporiadateľov definovať problémy, ktoré mi doteraz poslali ako podnet k riešeniu obyvatelia Padzelku.

Ako problémy vnímajú:

 • nedobudované obchodné centrum s nezabezpečeným areálom,
 • chýbajúce detské ihrisko s príslušnou oddychovou zónou,
 • neexistujúce chodníky,
 • nevkusnú betónovú zátarasu na chodníku,
 • zaburinenosť nezastavaných pozemkov,
 • poškodenie niektorých ciest a potreba kontroly dilatačných medzier,
 • spôsob prevedenia a počet retardérov v obytnej zóne.

K prítomným obyvateľom sa prihovoril vedúci oddelania mestského úradu Dušan Prokop, ktorý prezentoval záujem doriešiť otázku spomaľovačov podľa dohody obyvateľov. Úpravu projektu musí schváliť dopravný inžinier. Vo svojom slove pripomenul, že investor - ktorým sú Vodohospodárske stavby avizoval finančné ohraničenie cca 8 tisíc EUR.

Predseda komisie Milan Ondrovič prezentoval obyvateľom svoj návrh možnej úpravy celkovej dopravy a parkovania na Padzelku. Vo svojom slove zdôraznil, že okrem rýchlosti trpí Padzelek oveľa vážnejším problémom, a to neregulovaním parkovania. Obyvateľom navrhol obmedziť rýchlosť v mieste križovania ulíc Stromovej s Agátovou a Lipovou zdvihnutím celej križovatky, čím sa odstráni násobný počet spomaľovačov (v súčasnom stave sú 2 spomaľovače pri každej križovatke) a zároveň sa skomfortní výjazd vozidiel z postranných uličiek s vyznačením priechodov pre peších. V postranných uličkách a Gaštanovej by sa rýchlosť regulovala nie retardérmi, ale bočnou šikanou (umiestnenie napríklad kvetináčov so zeleňou a značenie formou cestných čiar), ktorá by vytvorila pás pre parkovanie vozidiel. Navrhuje doplniť spomaľovače na vstupy do obytnej zóny.

Schéma návrhu predsedu komisie M. Ondroviča

Žltým značením sú znázornené chodníky, na ulici Gaštanovej by boli umiestnené priechody pre peších, keďže by bola vytvorená umelá šikana a časť chodníka by sa presunula na druhú stranu ulice, vodiči by boli nútení vybočiť z pôvodného jazdného pruhu. Modrým značením sú znázornené parkovacie pásy, ktoré by boli oddelené kvetináčmi. Návrh obsahuje aj možnosť zriadenia jednosmernej komunikácie v postranných uličkách. Autor návrhu tak odporučil obyvateľom umiestniť len dva spomaľovače (každý pri vstupe do obytnej zóny) a dve zvýšené križovatky. Ostatné zníženie rýchlosti riešiť vybočením jazdného pruhu.

Na obrázkoch nižšie je znázornené zvýšenie celej križovatky ako spomaľovač s vyznačením priechodov pre peších a spomaľovač, ktorý vytvára šikanu s možnosťou vzniku parkovacieho pásu.

Primátor mesta Jozef Ondrejka ozremil obyvateľom, že situáciu na Padzelku osobne pozná, a prihovára sa, aby na Padzelku spomaľovače zostali. Obyvateľom sa snažil vysvetliť, že prevedenie spomalovačov nerealizovalo mesto, ale sám vlastník komunikácií.

V diskusii zazneli aj viaceré zaujímavé podnety od obyvateľov, za všetky vyberám tieto:

 • otvoriť zneprejazdnenú uličku za letným kúpaliskom od Záhradnej ulice, ktorou by sa odbremenil prejazd obytnou zónou,
 • riešiť kruhový objazd pri Tescu, ktorý mal byť podľa názoru jedného z obyvateľov viac umiestnený do bočnej uličky, vozidlá ním tak prechádzajú priamočiaro bez brzdenia,
 • zamyslieť sa nad možnosťou spomalenia dopravy pri Tescu, kde cez priechod pre peších je veľmi náročné a často nebezpečné prechádzať pri tak veľkej premávke,
 • spomaľovače na Padzelku okrem prevedenia majú chybu v tom, že v nich chýbajú odtokové žľaby na dažďovú vodu,
 • veľký hluk od diaľnice,
 • chýbajúce označenie ulíc v križovatke Stromová - Gaštanová,
 • chýbajúce nádoby na psie exkrementy,
 • pri novom prevedení spomaľovačov myslieť aj na prejazd cyklistov,
 • dohľad nad prevedením spomaľovačov by malo prevziať už mesto, ktoré si tak odstráži splnenie príslušných technických noriem.

Závery zo stretnutia

Ak by som mal zhrnúť závery zo stretnutia, s obyvateľmi Padzelka sme sa dohodli na tomto:

1. Spomaľovače a regulácia parkovania
Počet spomaľovačov sa zníži, na Stromovej ulici vzniknú 3, na Gaštanovej 2 a tretí pri vstupe zo strany Brezovej. Obyvatelia prejavili záujem na riešení zdvihnutia celých križovatiek ako navrhol poslanec M. Ondrovič. Mesto preverí technické možnosti a finančnú náročnosť. V prípade, že to nebude priechodné, zostáva variant so 6 spomaľovačmi umiestnenými zhruba podľa nižšie uvedenej schémy. Spomaľovače budú v súlade s technickou normou a budované zo zámkovej dlažby, farebne odlíšené s odtokovými žľabmi (po vzore na Jesenského ulici pri detskom ihrisku).

Regulácia parkovania sa otvorí v ďalšej diskusii v rámci celomestskej novej parkovacej politiky mesta. Tá sa podľa mojich informácií má v spolupráci s Komisiou pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie prerokúvať na jeseň tohto roku.

Presné zakreslenie sa urobí podľa merania v teréne tak, aby sa nebránilo vjazdom do nehnuteľnost. Spomaľovače by svojím umiestnením nemali rovnako brániť neskoršiemu možné regulovanie parkovania pomocou šikan. Definitívny spôsob sa určí od možnosti technického riešenia zvýšenia križovatiek a finančných limitov investora.

2. Rozostavané obchodné centrum
Preverí sa platnosť stavebného povolenia pre rozostavané obchodné centrum. V prípade, ak jeho platnosť skončila (čo podľa mojich informácií je pravda), investor bude vyzvaný k zabezpečeniu stavby a vybudovaniu riadneho oplotenia. Ďalej postupovať podľa stavebného zákona.

3. Betónová zátarasa
Zátarasa na chodníku medzi ulicami Gaštanovou a Agátovou sa nahradí štandardnou kovovou zátarasou zabetónovanou v zemi.

4. Burina na pozemkoch
Vlastníci nezastavaných pozemkov budú vyzvaní k odstráneniu buriny na pozemkoch a ich riadnemu udržiavaniu. V prípade, že nebude v určenom čase vykonaná náprava, ďalej sa bude postupovať podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

5. Označenie ulice
Označenie ulíc v križovatke Stromová - Gaštanová bude osadené.

6. Poškodenie komunikácií
V rámci zmluvne dohodnutej správy komunikácií sa preverí technický stav ciest a dilatačné medzery v komunikáciách, rovnako tak overí stav cesty po autonehode v križovatke Stromovej a Gaštanovej.


Záverom

Na stretnutí sme sa dohodli, že o výsledkoch rokovaní s investorom - vlastníkom komunikácií (spoločnosťou VHS, a.s.) informujeme obyvateľov. Rovnako tak, že preveríme projektovú dokumentáciu, ktorá bola odovzdaná na stavebný úrad, či na Stromovej a Gaštanovej majú byť podľa projektu postavené chodníky na oboch stranách ulíc.

Obyvateľom vyjadrujem aj svoje poďakovanie za konštruktívny prístup. Potešil ma tiež pomerne veľký záujem z ich strany, keďže sa za pracovným kruhovým stolom vo veľkej rokovacej sále zišli takmer všetci zástupcovia postavených rodinných domov. Svedčí to aj o tom, že téma Padzelku je živá a riešenie problémov pre obyvateľov dôležité.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

04.09.2012 11:34:42 | názor

vďaka za zaangažovanie sa a za perfektné zorganizovanie stretnutia i za veľmi precízny výstup z neho

ešte by som doplnil, že na križovatke ulíc záhradná-stromová nie je z umiestnených dopravných značiek zrejmé, ktorá cesta je hlavná - chýba značka tvar križovatky
Ď.

05.09.2012 18:59:10 | Malačan

Pravidlo pravej ruky!

05.09.2012 22:53:02 | Katka

Dobrý deň, bohužiaľ sme o stretnutí nevedeli - ak sa do Padzelku ráta i Záhradná ulica, uvítali by sme tiež riešenie zákruty v smere Záhradná-Dubovského - bola síce čiastočne ošetrená umiestnením zrkadla, avšak toto riešenie podľa mňa nie je dostatočné, nakoľko tu chýba chodník a pohyb peších (hlavne detí, keďže tadeto vedie cesta do škôlky na Rakárenskej) je veľmi nebezpečný.
Taktiež pridávam názor, že dobudovanie chodníkov na celom Padzelku (chodník končí už pri kruhovom objazde pri Tescu, ďalej len po ceste..) je nevyhnutné a čo sa týka prevedenia spomaľovačov a ostatných stavieb - malo by byť samozrejmosťou ich prebranie zástupcom mesta v takom stave, v akom ich investorovi nariaďuje povolenie.
Ďakujem.

29.09.2012 23:10:17 | Martin Ftáčnik

Od stretnutia Padzelčanov ktoré sa konalo 23.8.2012 prebehlo už viac ako mesiac. Od vtedy je ticho a nič nedeje. Dni, týždne a aj mesiace utekajú a ľudia sa pýtajú. Bude sa niečo robiť ohľadom retardérov, budú to robiť ešte tento rok, ako bolo sľúbené? A chodníky čo? Neopúšťa ma pocit, že rok 2012 bude na Padzelku bez chodníkov a dokončených retardérov.

Ak sa však niečo v zákulisí deje a pripravuje, bolo by dobré ľudí o tom priebežne informovať.

30.09.2012 00:36:29 | malačan Ftáčnikovi

Pán Ftáčnik, ak máte nejaké problémy na Padzelku, prečo sa nejdete opýtať úradníkov platených z vašich daní na MU, prečo tam nie je urobené to čo tam malo byť a získať informácie priamo "zo zákulisia". LPM nemôžu stíhať úplne všetky problémy v celých malackách, tiež im všetko nepovedia, môžete ísť osobne asj s nespokojnými Padzelčanmi na rokovanie poslancov a tam sa postaviť a pred všetkými poslancami povedať, že máte veľký problém na Padzelku, nečakajte zázraky od pár ľudí z LPM, začnite aj sám niečo aktívne riešiť keď tam bývate, na mestskom úrade sú zamestnaní ľudia, ktorí majú tieto problémy na starosti a sú za to platení

09.10.2013 16:41:02 | Nazor

Chcem sa spytat,preco na Jelsovej ulici nebol urobeny chodnik,rastie tam burina,ktora je dost neesteticka a okrem toho z nej vyliezaju hady,co ho som bol svedkom a cesta je tam dost nebezpecna,nakolko su tam prudke a zle viditelne zakruty,nehovoriac o tom,ze napriek jednosmerke tam jazdia niektore auta aj v protismere.A patri to myslim tiez mestu.