Ľudia pre Malacky » Zastavíme nezákonný pokus o zmenu územného plánu mesta

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Zastavíme nezákonný pokus o zmenu územného plánu mesta

V minulom týždni sa stala podľa môjho názoru zaujímavá udalosť, ktorá ma utvrdzuje v tom, že ešte aj po 7 rokoch práce poslanca sa môžem stretnúť s hrubým spôsobom manipulácie s cieľom získania osobného prospechu. Zažili sme ukážkový spôsob ako podvrhom upraveného dokumentu vieme obísť nielen zákon, ale aj Krajský stavebný úrad. Pokus o podvrh územného plánu zastavíme.

Vo štvrtok 18. apríla 2013 rokovalo mestské zastupiteľstvo. Na programe malo viacero bodov, mimo iného medzi tie najdôležitejšie patrili zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktoré sa pripravovali snáď dva roky. Predloženým materiálom Z 28/2013 sa zaoberala aj dozorujúca Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie na svojom zasadnutí 11. apríla. Územným plánom mesta sme sa zaoberali aj na zasadnutí Rady predsedov komisií 15. apríla, kde nevznikli žiadne pripomienky, neboli sme informovaní ani o žiadnych zmenách na rokovanie mestského zastupiteľstva o 3 dni neskôr.

Čo sa stalo, by som nepredpokladal ani ja, ktorý sa už za 7 rokov poslancovania stretol s rôznymi metódami práce. Na rokovaní mestského zastupiteľstva nám bol pár minút pred začiatkom podstrčený materiál s rovnakým číslom Z 28/2013. Prešiel som si preto uznesenie, ktoré sme dostali na schválenie k územnému plánu mesta. Bolo v nezmenenej podobe a neuvádzali sa akékoľvek zmeny či pripomienky. Predložené uznesenie sme aj po diskusii k územnému plánu spoločne schválili s dobrým pocitom, že sme konečne po niekoľkoročnej náročnej príprave dotiahli do finálnej podoby zmeny a doplnky, pretože na ich schválenie čakali vlastníci pozemkov, ktorých územný plán obmedzuje (reguluje). To sme ale v tom čase netušili, aký podvrh územného plánu mesta sa na nás pripravuje.

Materiál s číslom Z 28/2013, zhodným ako ten pôvodný (o ktorom rokovali komisie, Rada predsedov komisií, a čo najhoršie, ktorý overil Krajský stavebný úrad - po novom Obvodný úrad Bratislava ako nutnú podmienku jeho platnosti podľa stavebného zákona), bol vo vnútri upravený. Boli doň vložené ustanovenia, ktorými sa menia záväzné regulatívy podľa prílohy VZN. Spracovatelia sa zaoberali pripomienkami poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Vladimíra Moravčíka, CSc., spoločnosti Pozagas a. s. a p. Jursu.

Myslím si, že hlavným cieľom tohto konania bolo zmeniť regulatív zóny Veľkomoravská, ku ktorej sa už ku koncu roka 2012 neprijal iný s týmto súvisiaci materiál, a teraz sa objavila na stole zmena, týkajúca sa síce tejto zóny, ale skryto podhozom cez zmenu územného plánu mesta.

Odmietam verziu, že mohlo ísť o omyl, a naopak mám podozrenie, že išlo zrejme o úmyselné konanie s cieľom nechať poslancom schváliť inú upravenú verziu, ako predtým schválil Obvodný úrad v Bratislave (Krajský stavebný úrad). A to z dôvodu, pretože ten má podľa stavebného zákona okrem iného preskúmať aj to, či návrh zmien územného plánu mesta je v súlade so zadaním zmien a doplnkov (ktoré sme schvaľovali pred možno dvoma rokmi), čo v tomto prípade jednoznačne nebolo.

Zmenu regulatívu zóny Veľkomoravská v tomto upravenom materiále by Obvodný úrad v Bratislave (Krajský stavebný úrad) jednoducho odhalil. Preto je logické sa domnievať, že niekto mohol potrebovať dostať k schváleniu upravenú verziu až dodatočne na samotné rokovanie mestského zastupiteľstva, čo je ale celé v príkrom rozpore so stavebným zákonom. O morálnej stránke ani nehovoriac.

Na tento podvrh sa prišlo po rokovaní mestského zastupiteľstva ešte v ten deň.

Na druhý deň ráno sme s predsedom komisie Milanom Ondrovičom požiadali primátora mesta aj prednostu mestského úradu o vetovanie prijatého uznesenia pre porušenie viacerých zákonov a o prešetrenie celej veci.

V utorok 7. mája o 17.00 h mimoriadne zastupiteľstvo

Prešetrenie veci prednostom mestského úradu potvrdilo podozrenie, ktoré sme mali. Primátor mesta preto využil právo veta a rozhodol sa uznesenie k tomuto upravenému materiálu nepodpísať, pretože odporuje zákonu, a zvolal rokovanie mestského zastupiteľstva. Stotožnil sa tak s dôvodmi, ktoré sme uviedli, a to:

  1. V rámci spracovania návrhu sa návrh vystaví na 30 dní k pripomienkovaniu návrhu verejnosťou a až takto prerokovaný a upravený návrh sa dáva na posúdenie príslušným krajským stavebným úradom. Domnievame sa, že takto schválený návrh zmien a doplnkov územného plánu zo dňa 18. apríla 2013 odporuje postupu podľa stavebného zákona, pretože pripomienky vznesené a zapracované do predloženého materiálu mali byť uplatnené v 30-dňovej lehote podľa stavebného zákona (nie zákona o obecnom zriadení) a posúdené v celistvosti krajským stavebným úradom. Podotýkame, že predmetný návrh mal vychádzať zo zadania zmien a doplnkov, v ktorých navrhovateľ zmeny regulatívov v časti Veľkomoravská neuviedol, preto by sa podľa nášho názoru mal v takom prípade opakovať celý postup prípravy zmien a doplnkov, ak chcel spracovateľ a predkladateľ predložiť na schválenie upravený materiál, ktorý predtým krajský stavebný úrad overil aj so znením schváleného zadania.
  2. Krajský úrad preskúmal v zmysle § 25 stavebného zákona iné znenie návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta ako sme schválili na rokovaní mestského zastupiteľstva 18. apríla 2013. Domnievame sa, že schválením takého nepreskúmaného návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta došlo k postupu, ktorý je v rozpore so stavebným zákonom a schválený návrh je neplatný. Mestské zastupiteľstvo malo schvaľovať návrh zmien a doplnkov, ktorý bol preskúmaný v zmysle § 25 stavebného zákona.
  3. Predkladateľ sa v upravenom materiáli, ktorý predložil pred samotným rokovaním mestského zastupiteľstva, odvoláva na zapracovanie pripomienok podľa zákona o obecnom zriadení. Podľa § 6 ods. 7 zákona o obecnom zriadení sa vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Odhliadnuc od rozporu so stavebným zákonom podľa bodu 1), ak spracovateľ a predkladateľ zapracovali do materiálu pripomienky podľa zákona o obecnom zriadení, nedodržali ani postup podľa zákona o obecnom zriadení.
  4. Uznesenie mestského zastupiteľstva k tomuto materiálu je podľa nášho názoru aj zjavne nevýhodné z dôvodu, že ak by nadobudlo účinnosť uznesenie schválené na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa odkazuje na materiál Z 28/2013, došlo by podľa nášho názoru k právnej zmätočnosti pri výklade a následnom výkone uznesenia. Upravený materiál Z 28/2013 nie je formálne odlíšený od verzie predloženej krajskému stavebnému úradu na preskúmanie, rovnako tak Komisii pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Uznesenie prijaté bez pripomienok sa tak odkazuje na dva obsahovo rôzne materiály.

Ďalším postupom je prerokovanie takéhoto pozastaveného uznesenia mestským zastupiteľstvom, ktoré ho buď potvrdí alebo nepotvrdí, a uznesenie v tom prípade stratí platnosť.

Keďže sme sa 8 poslanci za ĽPM už dohodli, že toto uznesenie spoločne nepotvrdíme, z hľadiska potrebnej zákonnej väčšiny toto uznesenie určite stratí platnosť. Zastavíme tak niekoho nezákonný pokus o zmenu územného plánu mesta.

Nebol porušený aj ústavný zákon o ochrane verejného záujmu?

Na rokovaní mestského zastupiteľstva by sme sa mali aj verejne pýtať niektorých dotknutých poslancov mestského zastupiteľstva, prečo neoznámili tak, ako im ukladá ústavný zákon, osobný záujem na veci.

Osobným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám.

Ústavný zákon v čl. 6 ods. 1 výslovne uvádza, že verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. Oznámenie sa zaznamená do zápisu alebo záznamu o rokovaní.

Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov vykonáva mestské zastupiteľstvo z vlastnej iniciatívy alebo na základe riadne odôvodneného podnetu.

Padni komu padni...

Nebudeme skúmať, kto všetko mal prsty v tomto podvrhu. Na riešenie personálnych otázok navyše poslanci nemajú ani dosah. Preto aj po skúsenostiach z minulosti, kedy sme žiadali o vyvodenie zodpovednosti a bez výsledku vybíjali energiu pri bytových domoch pri Jánošíkovej ulici, necháme riešenie vzniknutej personálnej otázky na štatutárovi mesta.

Primátor mesta si podľa mňa uvedomuje závažnosť tohto podvrhu, a ak sa potvrdí, že uvedeného konania sa dopustil vedúci pracovník mesta a stavebného úradu bez jeho vedomia, je na mieste okamžité skončenie pracovného pomeru, ktorým by sa mal podľa môjho názoru primátor mesta verejne dištancovať od tohto pravdepodobne vopred plánovaného konania.

Všeobecne sú Malacky tak trochu zvláštne mesto. Snažíme sa na jednej strane budovať transparentnosť, otvorenosť, na strane druhej vedie niektorých jednotlivcov pravdepodobne ich hrošia koža k evidentným pokusom o manipuláciu s materiálmi.

V úvode volebného obdobia sme narazili na vážne pochybenia stavebného a mestského úradu v procese výstavby bytových domov pri Jánošíkovej ulici. Predražené diela, chýbajúci betón, vykurovanie v rozsahu snáď futbalových štadiónov, stavby postavené na cudzích pozemkoch... to všetko stálo vedúcu oddelenia projektového riadenia funkciu vedúcej (zostala však ďalej pracovať na úrade) a vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia odišla z úradu úplne (vrátila sa neskôr na čiastočný úväzok). Stavebný dozor zostal naďalej pracovať na mestskom úrade bezo zmien.

Spomínam to aj preto, pretože Ing. Gabriela Reháková (bývalá vedúca stavebného úradu a oddelenia územného rozvoja), nech si akokoľvek vážim jej profesionálnych kvalít, sa divím, že sa podpísala pod takúto vec. Totiž po svojom odchode z vedúcej funkcie na mestskom úrade uzatvorila dňa 7.12.2011 s Mestom Malacky zmluvu o dielo v cene 5550 €. Predmetom zmluvy je výkon odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Pýtam sa, je možné, aby Ing. Gabriela Reháková vsádzala do hry svoju povesť, ba čo viac svoju odbornú pečiatku, ktorou posvätí nezákonný postup prijatia zmien a doplnkov? A teda ak sa tak stalo, pýtam sa ďalej, nie je to dovôd pre krátenie dohodnutej ceny podľa zmluvy? Podľa čl. IV odseku 3 mesto vyplatí druhú časť ceny diela po odsúhlasení návrhu zmien a doplnkov Krajským stavebným úradom.

Prišiel nový vedúci stavebného úradu a oddelenia mestského úradu Ing. Dušan Prokop. V tomto období sme sa stretli s kauzou utajenej výstavby pandemického pavilónu, v rámci čoho rozhodnutím z 10. septembra 2012 Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie nášho stavebného úradu pre jeho nezákonnosť. Informovali sme o tom v októbri 2012 aj v príspevku.

S odstupom zhruba pol roka sme svedkami porušenia viacerých zákonov v procese zmien a doplnkov územného plánu, jedného z najzávažnejších a základných dokumentov mesta.

A na rokovaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva v utorok 7. mája o 17.00 hod budem informovať o ďalšom podozrení z protizákonnej činnosti v súvislosti so stavebným konaním. Aj v trestnom práve sa používa zásada 3x a dosť...

Od obyvateľov dostávam anonymné listy s informáciami o činnosti stavebného úradu, pričom z mnohých srší beznádej z terajšieho stavu fungovania stavebného úradu. Hoci tieto anonymné informácie treba hodnotiť vždy opatrne, každý jeden podnet vnímam citlivo a vážne. Jedno mi je preto jasné už teraz, stavebný úrad v Malackách musí prejsť nutnou, hlbokou chirurgickou zmenou.

Jednoducho povedané, už stačilo.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

02.05.2013 17:54:25 | Ľudia pre Malacky

Informácie zverejnil aj denník SME: http://zahorie.sme.sk/c/6787201/malacky-poslanec-hovori-o-podvrhu-zmien-uzemneho-planu.html

02.05.2013 18:12:00 | občan

Okamžité skončenie pracovného pomeru je akože dostatočný trest za zneužitie právomoci?? A kde je nejaké trestné oznámenie?!!! To stačí šupnúť nejakému úradníčkovi slušný balík a on si ho v pokoji užije na novom pracovisku? To kde žijeme? Kto neoznámi trestný čin, stáva sa jeho spolupáchateľom!

03.05.2013 08:17:56 | fero

Vážení občania tohoto mesta, dokedy budeme trpieť takého zverstvá, ktoré sa dejú na malackom mestskom úrade. pani Reháková zdupkala keď jej horelo pod nohami, keď sa to ukľudnilo, zase sa tam vrátila a bačuje tam ďalej, pán Prokop má zisky z eurovelly a ďalších dozorných radách ako náš pán primátor a sedí si na teplom a dobre platenom miestočku na mestskom úrade a koná ako koná, je mi z tohoto všetkého na grcanie. Konečne, aby už boli voľby a aby sa tam dostali schopní ľudia, ktorým bude záležať ako bude toto mesto vyzerať a hlavne, aby sa tam nedostali takí ľudia,ktorí sú tam teraz, všetci by odtiaľ mali vypadnúť, hlavne tí dochodcovia, ktorí zaberajú miesta mladým nezamestnamým ľuďom a to klientske centrum je len jedna pletkáreň.

03.05.2013 09:48:39 | buchta Tomáš

Dúfam, že po voľbách sa otcom mesta nestane zakomplexovaný Napoleón

03.05.2013 14:54:01 | Dusan C

Je pravda,ak niekdo umyselne porusi zakon a zisti,ze sa mu nic nestane,tak bude opakovane porusovat zakon(pretoze v hre je majetok-velka cena)----komu sa neleni tomu sa zeleni.
Ako vidim niektorym ludom mozno na Malackach zalezi a je dobre vidiet,ze sa na podvrhy dojde.
Ale co asi vsetkych trapi,ked sa ku takymto informaciam obcan dostane,ze ci sa niekedy naozaj ten vinnik najde a ked ano ci naozaj dostane co mu patri.
Pretoze pred zakonom by sme si mali byt vsetci obcania rovni,ale v realite sa zda,ze to nefunguje.
A dalej ma zaujima ze ti,co taketo veci vysetruju-co su to za ludia - pozname ich,su nepodplatitelni,alebo je to vsetko jedna skorumpovana mafia?

03.05.2013 17:32:24 | Miro CZ

o tej pani Rehakovej z mestskeho uradu som si v roku 2009 myslel ze co chvila bude chodit minimalne po kanaloch a maximalne po chodbach prokuraturi ci policie, to ze je spat je jasny dokaz toho ze ruka ruku myje a ze vedela na kolegov a primatora viac ako by chceli. Pre mna to bude len nechutna ***** bez hanby , to mam osobnu skusenost a poznatok, chvala bohu my na tomto meste uz nezalezi a je mi Vas v Malackach luto. Dnes tu vypisujeme a za tyzden to prehrmi a je to minulostou....

04.05.2013 11:40:19 | Naďa Hrdlovičová

Nakoľko až teraz sa objavil tento upresňujúci článok ku Krátke správy 19.4.2013 - "MSZ hlasovanie o UP " chcela som v tom čase vedieť viac .....a vtedy som našla nasledovné, nižžšie TU zopakujem a pýtam sa ešte tak ako niekoľkí diskutéri ( fero , Miro ) vyššie: .
KÝM JE UŽ , viac ako 23 ROKOV, "OCHRAŇOVANÁ "na úradoch verejnej správy PANI ING. REHÁKOVÁ ?
AKO JE MOŽNÉ, ŽE NA STAVEBNOM ÚRADE PRACUJÚ a POVOĽUJÚ väčšinu OHYZDNÝCH STAVIEB v meste MALACKY , BEZ akéjkoľvek architektonickej úrovne , pracovníci bez odborného vzdelania, a aj len so základným stredoškolským vzdelaním??? viď . pani Feriancová ????????
Ako je možné že si menia svojvoľne územný plán podľa toho "komu " stavbu povoľujú , pritom konajú a môžu konať bez odborného vzdelania ? !!!!

K predmetnému preto citujem z uvedeného vo Fóre TU, ešte predtým, ako som si tento vysvetľujúci článok prečítala.
citujem:

22.04.2013 01:25:19 | Naďa Hrdlovičová
Vec: Krátke správy 19.4.2013 - MSZ hlasovanie o UP

Pre upresnenie nižšie uvedeného si dovolím citovať z Prílohy č. 1 k nariadeniu č. XX/2013 "Záväzné časti Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Malacky 2011 "

" 1.2. Regulatívy výškovej hladiny zástavby
Výšková hladina je určená smerným počtom nadzemných podlaží, ktoré je potrebné z hľadiska celkovej hmotovej charakteristiky daného bloku zachovať.
Pre lokalitu č.4. je záväzný počet 6 nadzemných podlaží.
Pre lokality č. 5, 7 a 10 je stanovená maximálna podlažnosť v zmysle regulatívu č. BR2
3
Pre lokalitu č.8. PM5 je 5 nadzemných podlaží.
Pre lokalitu č. 9. je výškový limit (VK) z pôvodného ÚPN.
atď. ............................ "

Vie si niekdo nájsť bez grafickej časti svoj rodinný dom alebo bytový dom ?
Vedeli ste páni poslanci čo vlastne schvaľujete ?????????? a aj ste zrejme schválili ???

A na pripomienkovanie tohto paškvilu mal občan zase len 15 dní ??????!!

PS : "" lokalitu "" som nižšie nazvala omylom : "" obvod ""

22.04.2013 00:59:37 | Naďa Hrdlovičová

V krátkych správach TU bolo nedávno sprostredkované Info mesta od Ing. Rehákovej o možnosti pripomienkovať UP mesta Malacky - zmeny a doplnky. Pri jej odkaze som našla uvedený tento materiál:
citujem:
" VZN ........a Príloha č. 1 k nariadeniu č. XX/2013
Záväzné časti Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Malacky 2011 "

PS: BEZ zverejnenia GRAFICKEJ časti materiálu.

Otázky a postrehy :

Ktorý " kompetentný " pracovník Mesta Malacky spracoval predmetný materiál, v ktorom nie je možné nájsť PÍSOMNÝ NÁZOV väčšiny číselne uvádzaných obvodov - lokalít - ???????????????? ( napr. obvod č.6, obvod č. 8 atď´, len obvod - lokalia- v ktorom je spomínaná Továrenská by si čitateľ mohol identifikovať..... )

Prečo je v prílohe uvedený rok 2011 a VZN je datované ako rok 2013 ?

Čo vlastne - 18.4.2013 - viď .krátke správy - prerokovávali poslanci na MSZ, keď ani to sa nedá na www.malacky.sk nájsť, nakoľko UZNESENIA sú zverejnené naposledy z rokovaia MZ z 21.2.2013 zverejnené 1.3.2013 ????????????????

Na stránke www.malacky.sk v položke ." mesto " a v podpoložke Územný plán " NIE JE uverejnený návrh ŽIADNEHO N O V É H O materiálu , ku ktorému by sa mohol občan vyjadrovať. Nie je tam ani vyšie uvedená správa, že sa niečo s ÚP prerokováva alebo schvaľuje.

Mohlo sa niečo schvaľovať, čo nebolo písomne identifikované a zdá sa, že so zmätočným dátumom ?

04.05.2013 12:10:12 | Malacan.

Keby len Rehakova, Prokop, skor by ste sa mali pozriet na prsty hlavnej rybe a to Ondrejkovi. Vsetci sa bojite v tych vasich Malackach, ale preco sa ho tak bojite?

04.05.2013 12:34:21 | brano

Rehakova, Sokolova, Orgon... stale tie iste mena dokedy?! dokedy budu robit na meste? kto ich kedy vyrazi na ulici ked skodia? a Prokop? si myslite preco bol prijaty na mesto? si myslite ze nikto nepoznal Prokopovu minulost??? Vaskor - Prokop!! dobra dvojka z cias SDK... neni tak ze vam Prokop bude malovat ruzove veci a pri tom si urobi vlastne obchody na stavebnom urade?? a ten stary pes Moravcik co este chce? kedy on urobil nieco pre verejnost? kedy prestane hrabat za seba alebo on je svaty a nehrabe? sa moze hambit a by som sa cudoval keby dosiel na to mimoriadne zastupitelstvo ale takyto clovek je beh hamby dojde a este vas bude poucovat ze ste mu dosli na to!!! takychto ludi sa treba okamzite zbavit!!!!

06.05.2013 12:06:41 | pre brano

Naše mesto potrebuje práve takých ľudí ako si Ty,lebo si iného ani nezasúži.Škoda že nemáš odvahu napísať svoje ctené meno, aby sme vedeli koho máme voliť ,si naozaj jednička.Tvoj článok vypovedá za všeko.

07.05.2013 09:10:38 | Milan

Fu, pekny clanok :( mam dost. Vedel by mi niekto povedat aspon, ci uzemny plan co je na Malackej stranke http://www.malacky.sk/docs/plan/upd_zmeny_2009.jpg
platny??? Dakujem.

09.05.2013 15:13:06 | Vlado

Milan, ak nie je na stránke naskenovaná schvaľovaca doložka s údajmi podľa § 28 ods. 1 SZ, odporúčam overiť osobnou návštevou stavebného úradu,
pri nedôvere úradníkom v Malackách možno využiť Obvodný úrad (bývalý KSÚ) v Bratislave, kde musia mať uložený kompletný ÚP Malaciek aj so schvaľovacou doložkou

10.05.2013 18:41:08 | Helenka

Aký je tvoj názor
Zialbohu o \\\"kvalite\\\"malackych poslancov by sa dalo asi vela hovorit- mnohi z nich obsadili tieto miesta pre vlastny prospech - s minimalnym vzdelanim a dokonca s trestnou minulostou- nuz co sa da od takychto ludi ocakavat. Dokonca sa hovori o malackej mafii- bolo by na case aby si obcania svojich predstavitelov aj trosku podrobnejsie presetrili pokial ich do tychto funkcii zvolia, ha ha ha

13.05.2013 12:14:26 | Marian

Plne s Helenkou súhlasím, ľudia by mali poznať toho, komu chcú dať na najbližšie 4 roky svoju dôveru. No prax je úplne iná. Ľudia voliť nechodia a mnoho z nich sa o to vôbec nezaujíma. Po voľbách potom lamentujú ak to nedopadne tak ako si práve oni predstavujú. Je na škodu veci ak aj k voľbám idú a zvolia si niekoho, koho poznajú len po mene ale o ňom nič bližšie nevedia. To, že je niekto odborníkom vo svojej profesii ešte nie je zárukou, že bude chcieť pracovať pre svojich voličov (svoje mesto) a nie len pre svoj prospech. Ak chceme aby naše mesto bolo skutočne dobrým mestom pre život musíme sa o toho koho chceme aby nás zastupoval začať zaujímať podstatne skôr ako len pred voľbami. Musíme už teraz medzi sebou diskutovať a hľadať vhodných kandidátov. No kde nájsť záruku správnej voľby? Tu je každá dobrá rada drahá. Človeka je najlepšie poznať po jeho skutkoch, čo robil a ako sa správal v minulosti. Či je to človek schopný načúvať iným, má morálne zásady a je ochotný pomôcť. Verím, že je medzi nami veľa vhodných ľudí, musíme ich len nájsť a dať im svoju dôveru. Ja osobne zastávam názor, že účasť na voľbách (či už komunálnych alebo parlamentných) je občianskou povinnosťou každého z nás a mala by byť povinná. Niekto môže namietať, že to nie je demokratické. Myslím si, že demokratickým je vybrať si toho koho chcem, prípadne nevybrať nikoho (odovzdať neplatný hlas). No ak nejdeme voliť, tak s veľkou pravdepodobnosťou bude víťazom ten kto tu už bol (má svoju určitú voličskú základňu, ktorá mu svoj hlas dá a stačí mu to) alebo ten kto vie ľudom nasľubovať hory doly (ľudia radi veria a chcú veriť na to dobré, no často to sú veci nereálne – rozprávky). Je až zarážajúce, že dáme dôveru aj ľudom, ktorí nás v minulosti sklamali (zneužili našu dôveru), na tých ktorí pre nás pracovali sme zabudli (ako sa hovorí každý dobrý skutok bude po zásluhe potrestaný) a nových sa asi bojíme (nepoznáme ich). Dobrý príkladom ako ľudí spoznať je aj organizovanie podobných akcií aké sa v poslednej dobe v meste organizovali. Veď ten komu nie je ľahostajné životné prostredie okolo nás a je navyše ochotný urobiť aj niečo pre iných asi nebude zlým človekom.

Ďakujem

15.05.2013 09:51:14 | r

Prvy a posledny je môj príspevok do tohto fóra, na prípadné reakcie vôbec nemienim odpovedať. Ale k veci – vážený pán Říha, ste mladý a nepochybne aj ambiciózny mladý muž a čaká Vás zrejme skvelá kariéra. Ale aj napriek tomu ( alebo práve kvôli tomu ) by ste mali vážiť svoje slová. Pokiaľ ste vo svojom príspevku na tomto fóre uviedli že si vážite profesionálnych kvalít pani Rehákovej a jedným dychom vyjadrujete podivenie nad tým že sa pod takú vec podpísala nepriamo naznačujete že za tým niečo zrejme bude ... Nie je to moja indícia, predchádzjaúce príspevky z ktorých srší síra, žlč a blen sú toho dôkazom. Vďaka aj Vášmu vyjadreniu na hlavu pani Rehákovej a mnohých ďalších zamestnancov MsÚ sa tu zosypala nie kritika, ale rovno osobné urážky, invektívy a osočovanie ( tie najhrubšie zrejme odfiltroval admin, ale viem si to predstaviť ). Väčšinu prispievateľov tohoto fóra zrejme vôbec nezaujíma kde je podstata problému, komu a aké škody vznikli chybami ktoré sa stali – tu ide o to aby sa označil vinník, ostatné už zariadi dav. Takých prípadov z histórie poznáme veľa. Vážený pán Říha, ste právnik a iste sú Vám dobre známe pojmy „pochybenie“, „procesná chyba“ a podobné, ktoré sa bežne v právnickej praxi vyskytujú a akosi si nespomínam že by za ne niekedy ktosi reálne niesol zodpovednosť. Ale v Malackách nie je problém odsúdiť ľudí už len podľa indícií a bez reálneho vysvetlenia problému – aspoň na tomto fóre. Áno, chyby sa stali, to predsa nikto nepopiera a myslím že boli vykonané i kroky k náprave. Ale skúste svojim priaznivcom aspoň naznačiť „nech prvý zdvihne kameň kto je bez viny“ ... asi by sa potichúčky rozišli ako tí z toho známeho biblického príbehu. A ak na tomto fóre zazneli obvinenia pani Rehákovej že má z toho osobný prospech, alebo že koná v prospech niekoho, nebodaj je zapojená do akejsi mafie - môžem Vás i Vašich priaznivcov ubezpečiť že to tak celkom určite nie je – žijem s ňou už viac ako tridsať rokov a môžem Vám zodpovedne povedať že ste na zlej adrese. Korupciu, úplatkárstvo, mafiu, prospechárstvo alebo vedomé škodenie mestu Malacky hľadajte niekde inde.

15.05.2013 11:14:00 | pre r

Plne s Vami súhlasím.Na tejto stránke sú umiestňovaná články podnecujúce, ble, nenávisť a osočovanie, ľudí ktorý pre toto mesto už voľačo dokázali.A tí, čo píšu,píšu a píšu, všetko lez rozbabra li a nič nedotiahli do konca.Po nich je sú len dva tábory, ktoré si nenáju spoločnú reč. Viť ostatné MsZ.Je mi z toho nablitie...

15.05.2013 12:33:32 | padzelek

Pani Reháková = svätá žena. Môžem potvrdiť z osobných skúseností / lokalita Jánošíková /.

15.05.2013 20:17:14 | Malacan.

Pre pre r. Kto co dokazal v tomto meste za posledne roky? Akurat tak MU a PRIMATOR spravili z MALACEK najodpornejsie mesto v nasem state, mesto HAMBY, kedze nascehovali k ubohym Dolňanom tych najhorsich Rómu z celeho Zahora! Na to uz neodpovite ani makke f.

15.05.2013 21:12:44 | brano

comu sa divite? kandidatka na primatorku hamarova chranboh malacky ze sa nestala primatorkou!!! zeleny mozog vojacka - byvala clenka SNS - dnes SMER? funkcia jej voni! a jej stbacky kamarad dobra dvojka

15.05.2013 21:21:26 | br.o

pre "pre r" ... mas svatu pravdu "osočovanie, ľudí ktorý pre toto mesto už voľačo dokázali" - dokazali mas pravdu dokazali nahrabat kesen, rozkradnut bytove domy na janosikovej, stavat barak z cudzich penez, vymenit si okna na baraku z vyberka, stavat na cudzich pozemkoch, (to nerobila veducu svata rehakova??)... malacky sa stali za ondrejku najskorumpovanejsie a najdarebnejsie mesto na slovensku! zastupitelstvo rozdelene na dve polky? stbaci, zlodeji a vychodniar dokazali co vyznavaju KRYT ZLODEJSTVA! s takymi nikdy nic! po buducich volbach NECH SA STRATI MORAVCIK A SPUSTA trtosia sa v zastupitelstve vidiet koli comu!

http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/statutarka-mscss-zostava-vo-svojej-funkcii/

16.05.2013 11:45:09 | X

Len aby sa milé dámy a milí páni nestalo po voľbách v Malackách to isté, čo sa stalo v mojej rodnej Devínskej Novej Vsi. Tam pred voľbami mladý ambiciózny politik Jambor, niekedy aj celkom neoprávnene kritizoval všetky kroky vtedajšieho starostu Mráza, kydal špinu na neho a jeho rodinu kde sa len dalo. Jeho najväčší argument na zmenu vo vedení mestskej časti bol ten, že pán Mráz poberá neprimerane veľký plat. A čo sa nestalo po voľbách? Pán Jambor samozrejme dosiahol svoje a voľby s prehľadom vyhral. Bohužiaľ po vyhratých voľbách prišiel náhle nečakaný zvrat v myslení nového starostu a prvé čo v miestnom zastupiteľstve bolo schválené, bolo zvýšenie platu starostu. Dúfam, že si pán Říha nezoberie príklad zo svojho kolegu v DNV a všetko čo teraz nasľuboval, po voľbách aj splní.

16.05.2013 15:12:34 | XXX

Je otázne či p. Říha bude kandidovať a či ho národ zvolí,lebo niekedy menej je viac, a nie strkať do vštkého nos ako pán vševedko.......pichliačik.....

16.05.2013 15:38:14 | peto peto

dobre sa bojite moravcikovci hamarovci a stbaci ze riha bude kandidovat lebo viete >> skoncili by vase ksefty!! mladeho rihu neprestite a to vas znervoznuje! vyhral volby s takym odstupom ze nakope vase zadky vo volbach. ondrejka? ten je vyhorety sa pytajte uradnikov. ten rehakovej muz "-r-" keby som lubil svoju zenu a urobila podvrhy neobhajujem ju na internete ale jej poviem: "ty si nacisto sprosta? sa nechas oblbnut moravcikom prokopom"?

16.05.2013 23:05:24 | Dusan C

Vzdy som bol nejako cez muziku a ta povie svoje a ma uplny naboj ako to na svojom spici mal kral popu a mal ukrutnu pravdu-kazdi nech si s toho zoberie svoje-pravda je tam a je aj v nas!

http://www.youtube.com/watch?v=Cgl81eL0Teg

17.05.2013 16:13:58 | jana

dalsi vysmech mestskeho uradu obcanom. vyberove konanie na zamestnanca oddelenia ekonomiky. uz pred skoncenim vyberu sa hovorilo ze miesto dostane iveta dobrocka. komisia odporucila prijat do pracovneho pomeru ivetu dobrocku. zoznam clenov komisie zverejneny. detajl unika. iveta dobrocka kamaratka evy sokolovej - zastupkyne zamestnancov - odborarka je preco clenkou komisie? co vie ona o ekonomike???!! manzel ivety dobrockej je policajtom - manzel evy sokolovej - policajt - mestsky urad malacky na grcanie

20.05.2013 11:54:00 | Tomáš

Slečna/ Pani Jana : Mohli by sme vedieť odkiaľ máte takéto vážne tvrdenia? Či náhodou ste boli neúspešná v tomto výberovom konaní?
(Pokiaľ ste si aj Váš životopis a veci ku tomu potrebné písali bez diakritky tak potom sa nečudujte).

Prajem Vám príjemný deň. Nabudúce to možno víde aj Vám!!! :)

21.05.2013 03:51:33 | Dusan C

Nemyslis ze clovek kdo ma za*anu hlavu gramatikou a kritikou takpovediac diabetickou kritikou(dia - jakoze naozaj,len jakoze naozaj pre a navonok) ako mysliiii viac na to ako sa vyjadrit nez by mal mysliet na ostatnych a samozrejme to co ma vinadrit !????!???
To len nahlas rozmyslam-mozno metafora-skryta myslienka,alebo len basnicke vyoperovane neziaduce-podotykam neziaduce slepe crevo,podnapilost zo spachanym trestnym cinom a zabytimi mozgovymi bunkami -------pardon mentalna chyba ktora sa stala mozno pri narodeni ,alebo iba myslienkovy pochod coz robi ten blues v mojich usiach a drogy uzite pocas dna vratane caju a pichnutej marijuany do ocneho vjecka!Ale predsa ja to mylujem je s tvrdym.

22.05.2013 00:10:27 | Michal

Rad by som reagoval na kometatr p.Jany zo 17.5 a podakoval sa za jej "vysoko investigativny"" dokazny material.
1.Zlozenie Komisie je jasne deklarovane a to ze je tam aj zastupca zamestancov z toho vyplyva.Je to uplne legitimne.
2.Bolo by asi vhodne preskumat cinahodou praprarodicia oboch dotknutych dam neboli pribuznui,pretoze i toto by mohlo determinovat dany vyber
3.Zaujimalo by ma na com su zalozene Vase "krcmove" reci,pretoze interperetacia" "uz pred skoncenim vyberu sa hovorilo ze miesto dostane iveta dobrocka" je tak abstaktna zeby ste s nou mozno pochodili na borovicke u Gajdara
4.Slovo detajl sa spravne pise detaIl-aspon niaky osobny progres Vam prinesie dany prispevok,darmo clovek sa uci cely zivot:)

31.05.2013 10:02:22 | bo

Rad by som v tejto diskusii upozornil na to, ze v komentaroch na lpm.sk vystupujem pod skratkou bo. S prispevkom br. o. a Braňo nemam nic spoločne. Branislav Orth