Ľudia pre Malacky » Občania predniesli poslancom svoje podnety

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Občania predniesli poslancom svoje podnety

V nedeľu 27. októbra sa konalo na pôde mestského úradu tradičné výročné stretnutie občanov a poslancov s cieľom vyhodnotiť uplynulý rok a vypočuť si názory občanov na niektoré problémy v ich volebných obvodoch. Medzi prítomnými najviac rezonovala kanalizácia a opravy ciest a chodníkov. V závere stretnutia poslanci avizovali ďalšie tematické stretnutia.

Výročné stretnutie občanov s poslancami za občianske združenie Ľudia pre Malacky nadviazalo na históriu tradičných stretnutí, ktoré sa každoročne konali v 6. volebnom obvode. Dopĺňa možnosti komunikácie s poslancami za ĽPM, ktorí niektoré špecifické problémy obvodov diskutujú s dotknutými obyvateľmi na tematických stretnutiach, napríklad organizované v nedávnej minulosti pri prerokovaní rekonštrukcie vnútrobloku Domky, výstavby chodníkov a retardérov v obytnej zóne Padzelek, možností vyriešenia problému s nadstavbou na Bernolákovej ulici.

Rokovacia sála mestského úradu sa zapnila už krátko po tretej hodine. Prítomných obyvateľov privítal poslanec Juraj Říha, ktorý celé podujatie aj moderoval.

Z poslancov ĽPM si prišli vypočuť názory občanov aj Gabriela Janíková, Milan Ondrovič, Katarína Berkešová, Pavol Tedla, a Marián Andil. Medzi prítomných prišiel diskutovať tiež primátor mesta Jozef Ondrejka.

Prvá časť stretnutia bola spojená s hodnotením uplynulých dvoch rokov a zmien, ktoré boli prijaté v mestskom zastupiteľstve. Poslanec J. Říha prezentoval opatrenia, ktoré pomohli Malackám zvýšiť rating na C+, udeľovaný neziskovou organizáciou Transparency International Slovensko v oblasti otvorenej a transparentnej samosprávy. Tieto opatrenia hodnotí ako často neviditeľné v porovnaní s hmotnými statkami (chodníkmi), ale pre rozvoj spoločnosti a posilnenia dôvery občanov k voleným predstaviteľom sú podľa neho veľmi dôležité. Vo svojom príspevku ocenil aj zavedenie online vysielaní rokovaní mestských zastupiteľstiev, ktorými občania dostanú priame nesprostredkované informácie o závažných rozhodnutiach, takisto prijatie nových pravidiel prevodov mestského majetku, ktorými sa zaviedla verejná kontrola.

Slovo došlo aj na finančné hospodárenie mesta, ktoré poslanec označil za zdravé a zodpovedné. Z hodnotenia vyplynulo, že sa poslanci snažia o schvaľovanie prebytkových rozpočtov, kedy dokázali vytvoriť za posledný rok rezervu vyše 350 tisíc €, ktorú by radi použili na riešenie stavu ciest a chodníkov. To si však pri dnešných cenách takýchto rekonštrukcií vyžaduje výber len niektorých ulíc, hoci akútnych k riešeniu by bolo viac. Rovnako dlh mesta je na malej úrovni, tvorí len niečo vyše 27 % bežných príjmov minulého roka (zákon stanovuje hranicu 60%) a výška splátok dlhov dosahuje úroveň niečo okolo 4,4%, čo je podľa poslanca hlboko pod zákonnou hranicou 25%.

Záverom svojho vstupu poslanec pripomenul záväzok posilňovať dotácie pre športové kluby, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo v úvode volebného obdobia nový systém prideľovania dotácií s jasnými a kontrolovateľnými kritériami, čo považuje za prínosnú zmenu. Novým systémom sa tiež zaviedlo pravidlo, že všetky nevyčerpané peniaze schválené športovcom sa prenesú do nasledujúca roka, kde navýšia objem ďalších dotácií, takže podľa neho športové kluby nebudú krátené o žiadne peniaze ako tomu bolo za predchádzajúceho zastupiteľstva.

Poslanec M. Ondrovič predstavil občanom zámery, na ktorých pracuje Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Mimo iného vyzdvihol skúsenosť s organizovaním medzinárodného študentského workshopu, z ktorého výstupy sú priamo použiteľné na riešenie niektorých dopravných problémov mesta. Mesto už vyberá obstarávateľa územného plánu zóny centra mesta, ktorý by mal pomôcť zaregulovať divokú výstavbu. Z ďalších priorít spomenul riešenie dopravných problémov, kde sa pracuje na novej parkovacej politike mesta, upokojení dopravy na Veľkomoravskej ulici či prepojení ulíc Partizánskej a Kollárovej. Ocenil aj novú dokumentáciu k dočasným uzávierkam troch ulíc v centre mesta, na príprave ktorej osobne spolupracoval. Táto dokumentácia pomôže k usporiadaniu väčších mestských akcií, čo podľa neho napomáha k navráteniu spoločenského života do centra mesta, ako príklad spomenul nedávne gulášové majstrovstvá na Sasinkovej ulici.

Hodnotiacu časť uzavrel z poslancov Pavol Tedla, predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport. Za kľúčové považuje v uplynulých dvoch rokoch otvorenie novej škôlky na Rakárenskej ulici pre 120 detí a prijatie nových kritérií pre transparentnejšie prijímanie detí do škôlky založené na kritériu veku a trvalého pobytu. Komisia sa zaoberá aj prípravou novej mestskej koncepcie rozvoja školskej, mimoškolskej a záujmovej činnosti, ktorá by sa mala dostať na stôl poslancov v júni 2014. V závere svojho príspevku oboznámil občanov s aktivitami zvyšujúcimi tlak na Swedwood kvôli novej technológie filtrácie, meraniami znečistenia ovzdušia či aktivitami spojenými s revitalizáciou lokality Tri duby, výstavbou skateparku a realizovaním projektu Mestského arboréta.

K prítomným občanom sa prihovoril tiež primátor mesta Jozef Ondrejka, ktorý hodnotil projekt odkanalizovania mesta a spolu s tým sa vyjadril aj k neúspechom, ktoré mesto postihli v uplyných rokoch. Svoje slovo venoval vyhoreniu technologickej linky, ktorú má mesto umiestnenú pri Zohore v areáli A.S.A., a ktorá slúži dotriedeniu komunálneho odpadu. Podľa jeho slov bola linka poistená a bude nahradená novou. Za neúspech považuje nedoriešenie citlivého problému občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici, pričom zdôraznil, že rómski občania sú legálni vlastníci domu a prítomným obyvateľom potvrdil slovo dané Rádčanom, že s presťahovaním na Hlbokú sa nepočíta a ani on osobne nesúhlasí.

Diskutujúci poslanec Pavol Tedla a primátor mesta Jozef Ondrejka.

Diskusia sa dostala aj k rekonštrukciám v obvodoch. Túto časť odprezentoval poslanec J.Říha, ktorý prezentoval zrekonštruovanú časť vnútrobloku na Partizánskej ulici, chodníky na Hurbanovej ulici, Záhorackej ulici, Družstevnej či novo vybudované odvodnenie ulíc Oslobodenia a Písnikov. Dôležitou časťou stretnutia bolo vysvetlenie postupu a podmienok napojenia sa na kanalizáciu.

Odporučil, aby obyvatelia počkali na ukončenie kolaudácie, ktorá začína 7. novembra a pri dobrom postupe by mohla byť skončená v decembri. Občania sú nasledne povinní sa do jedného roka napojiť svojimi domovými prípojkami. Tie si každá domácnosť musí zafinancovať sama. Z fondov Európskej únie mohli byť vybudované iba hlavné vetvy a odbočky smerujúce k hranici jednotlivých pozemkov. Občania si mohli na stretnutí vziať žiadosť o pripojenie, ktorú odovzdajú vyplnenú na mestský úrad. Mestský úrad za obyvateľov kompletné žiadosti bude posielať budúcemu prevádzkovateľovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, pričom ak odovzdajú obyvatelia svoje žiadosti prostredníctvom mestského úradu, ušetria poplatok za pripojenie. Ďalšou dôležitou povinnosťou bude telefonicky ohlásiť vodárňam budovanie prípojky, ktorú musí prísť osobne skontrolovať pracovník tejto spoločnosti.

Občanov zaujímala najmä kanalizácia, podnety smerovali aj cestám

Druhá časť výročného stretnutia patrila občanom, ktorí mohli predniesť svoje podnety. Do diskusie sa prihlásili viacerí z prítomných občanov.

Otázky smerovali k ďalšej predstave mesta o rekonštruovaní chodníkov a ciest po vybudovaní kanalizácie. Občania ukázali napríklad na chodník na Rudolfa Dilonga, ktorý je podľa nich plátaný tromi rôznymi pásmi asfaltu. V diskusii padla aj otázka ceny budúceho stočného a či môže mesto vyjednať cenu stočného na rovnakej úrovni ako bola cena vývozu žúmp.

Zástupcovia Partizánskej ulice sa vyjadrili k stavu ciest vo vnútrobloku medzi bytovými domami. Svojim prísediacim vysvetlili, že ide o najstaršie sídlisko v Malackách, ktoré si zaslúži dokončenie rekonštrukcie, ktorá sa začala ešte v minulom volebnom období.

Obyvateľka Jesenského ulice odovzdala poslancom list s odporúčaniami na skrášlenie diaľničného privádzača napríklad vymaľovaním podchodu pre peších pri dolnej bráne do Zámockého parku alebo zábradlia na privádzači či vysadením zelene pri vstupe do parku.

Zástupcovia Rakárenskej ulice sa zaujímali o termín vybudovania kanalizácie v tejto časti mesta, ktorá nebola zahrnutá do pôvodného projektu odkanalizovania. Táto vetva bola riešená spolu s ďalšími podobnými ulicami v samostatnom stavebnom konaní, čo riešili poslanci v mestskom zastupiteľstve. Termín zahájenia výstavby prisľúbil primátor mesta zistiť u Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá bude realizovať výstavbu dodatočných vetiev z jej peňazí. Téma kanalizácie rezonovala v podnetoch aj vlastníkov rodinných domov na Partizánskej ulici pri železničnej trati. Túto vetvu však odmietla Bratislavská vodárenská spoločnosť realizovať z dôvodu vysokých nákladov v prepočte na jeden rodinný dom a problémového napojenia sa pre zlý spád ulice.

Zástupca Hlbokej ulice vniesol do diskusie otázku ďalšieho riešenia kovovej zátarasy pre nákladnú dopravu na tejto ulici a podnet k odvodneniu ulice. Padali tiež otázky k nefunkčnosti rozhlasu či verejného osvetlenia v meste. Objavil sa aj podnet k vyčisteniu krajníc cesty v smere na Veľké Leváre.

Ku koncu výročného stretnutia občanov sa prítomným prihovorila poslankyňa a predsedníčka Komisie pre financie a rozpočet Gabika Janíková, ktorá občanov pozvala na pripravované stretnutie s obyvateľmi mesta k miestnym daniam na rok 2014. Pozvánku naň prinesieme na portáli LPM.sk čoskoro.

Poslanec J.Říha poďakoval v úplnom závere prítomným občanom, že vytrvali do konca približne dvojhodinového stretnutia, a keďže poslanci nechali občanom radšej širší priestor pre vyjadrenie ich podnetov a nezostal tak čas na rozdiskutovanie niektorých problémov s dopravou a parkovaním, avizoval už teraz pripravované samostatné tematické stretnutie na túto tému s obyvateľmi mesta a odborníkmi v danej oblasti. Pozvánku naň prinesieme rovnako už čoskoro.

Všetkým vám, občanom, ďakujeme za konštruktívnu debatu, možnosť stretnúť sa s vami osobne a zhodnotiť či už úspechy alebo neúspechy, ktorých sme si rovnako dobre vedomí. Do ďalšieho obdobia preto vstupujeme s veľkým odhodlaním dokončiť začaté investičné zámery ako rekonštrukciu strechy a komínov kaštieľa, skateparku či vnútrobloku na Partizánskej ulici a 1. mája - Břeclavská, pokračovať v koncepcii riešenia významných dopravných problémov a regulácie centra mesta územným plánom zóny, presadiť I. etapu rekonštrukcie vnútrobloku Domky a prehodnotiť možnosti ďalšieho riešenia niektorých citlivých problémov, ktoré rezonovali na pôde mestského zastupiteľstva a mestského úradu.

Zároveň nám dovoľte popriať vám pokojné prežitie blížiacich sa Dušičiek.

ĽPMpošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku