Ľudia pre Malacky » Mesto začne zverejňovať zmluvy a faktúry

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Mesto začne zverejňovať zmluvy a faktúry

Zverejňovanie zmlúv a faktúr malo v našom meste vo volebných programoch viacero kandidátov na poslancov či kandidáti na primátora. Od 1. januára 2011 sa zavádza povinnosť mestám zverejňovať uzavreté zmluvy, objednávky či faktúry zo zákona. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady v decembri. Plnia tým programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej.

Všeobecne sa vníma zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete za prvok verejnej kontroly tých, ktorí rozhodujú o našich peniazoch. Podľa predkladateľa novely zákona je cieľom zmeny právnej úpravy zavedenie pravidiel, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a s verejnými prostriedkami. S tým je spojená povinnosť miest dbať najmä na právnu a ekonomickú výhodnosť alebo aspoň vyváženosť práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Predkladateľ v dôvodovej správe k novele zákona ďalej uvádza, že „osoby boli laxné k verejným prostriedkom alebo k majetku, ktorý im patrí. Ak už zmluva bola platne uzavretá, povinná osoba pod tlakom spoločenskej kontroly nemala právnu možnosť zrušiť záväzok, ktorý na základe zmluvy vznikol. Verejnosť mala len obmedzenú možnosť oboznámiť sa so znením týchto zmlúv a nebola dostatočne informovaná o ich obsahu. Zároveň sa úpravou posilní informovanosť daňovníkov a poplatníkov o nakladaní s ich príspevkami, ktoré sa stávajú súčasťou verejných prostriedkov.“ [1]

Mesto zverejní zmluvy na mestskom webe

Mesto Malacky doteraz nezverejňovalo zmluvy či faktúry, ktoré uhrádzalo. Táto povinnosť mestu nevyplývala zo žiadnej právnej normy, k tomuto kroku nepristúpilo ani z vlastnej vôle, hoci niektoré mestá začali zverejňovať zmluvy a faktúry už v minulých rokoch. Od 1. januára tohto roku má naše mesto povinnosť zo zákona zverejniť zmluvy, ktoré uzatvára, vrátane faktúr za tovary a služby od výšky, ktorú môže určiť nariadenie vlády.

Základnou zmenou, ktorá nastala, bolo schválenie novely Občianskeho zákonníka, zmeny v Obchodnom zákonníku a zákone o slobodnom prístupe k informáciám, a to najmä doplnenie §47a v Občianskom zákonníku. Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa viaže na deň nasledujúci po dni zverejnenia. Zákon zároveň ponecháva možnosť mestu odložiť účinnosť zmluvy aj na neskorší deň po dni zverejnenia.

Malacky začnú zo zákona zverejňovať uzavreté zmluvy na svojej mestskej webovej stránke. Hlavnou výhradou Združenia miest a obcí Slovenska bola skutočnosť, že nie všetky obce Slovenska majú prístup k internetu. V tomto prípade zákona stanovuje povinnosť zverejniť zmluvy v Obchodnom vestníku.

Istou novinkou pre občanov môže byť skutočnosť, že všetky zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľnosťami medzi nimi a mestom Malacky, budú vyžadovať pre účely katastrálneho konania mestom vystavené písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Občanovi by nemali vzniknúť problémy, mesto bude tieto potvrdenia posielať Katastrálnemu úradu automaticky.

Čo sa bude vlastne zverejňovať?

Novým právnym termínom je povinne zverejňovaná zmluva, ktorou sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám rozumie písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. 

Povinnou osobou je aj mesto  Malacky a takisto mestom zriadené organizácie. Logickým dôsledkom z definície je skutočnosť, že mesto bude povinné uzatvárať všetky zmluvy písomne.

Medzi povinne zverejňované zmluvy nepatrí v našich podmienkach najmä pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru či odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov.

Naďalej sa nebudú zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú napríklad utajované skutočnosti, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo.

Naše mesto sa dotýka aj nepriama novela Obchodného zákonníka, keďže väčšinu našich zmlúv uzatvárame práve podľa tohto kódexu. Zmenou v §271 Obchodného zákonníka sa dosiahlo to, že mesto bude zverejňovať zmluvy aj s informáciami, ktoré boli predtým označené zmluvnými stranami ako dôverné. Dôvernosť informácií zneužívali mestá pri nesprístupnení zmlúv žiadateľom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Rovnako sa pristúpilo k odstráneniu prekážky, ktorá bránila zverejňovať zmluvy s obchodným tajomstvom. Často využívaným v prípade uzatvorenia zmlúv medzi mestom a stavebnými firmami.

Zákonné poistky

Novela priniesla aj zákonnú poistku pre prípad, že zmluva bola uzatvorená, ale mesto by z nejakých príčin zmluvu nezverejnilo. V takom prípade, ak mesto nezverejní zmluvu do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

V pôvodnom vládnom návrhu novely bola aj možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do desiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti takejto povinne zverejňovanej zmluvy. V parlamente však prišlo k vyňatiu tejto možnosti.

Druhou podstatnou zmenou v právnej úprave je sankcia neplatnosti zmluvy v prípade, ak by mesto uzatvorilo povinne zverejňovanú zmluvu dojednanú na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ktorá by vylúčila možnosť vypovedať zmluvu. Predkladateľ zmeny týmto reaguje na prax v slovenských mestách, kedy sa uzatvárali tzv. nevypovedateľné zmluvy, alebo aj obsahovali neprimerane dlhú výpovednú lehotu.

Mesto sprístupní aj objednávky a faktúry

Zmena zákonov priniesla pre mesto aj novú povinnosť. Od 1. januára tohto roku je povinné na svojej mestskej webovej stránke zverejniť objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. Zároveň je povinné zverejniť na mestskej webovej stránke aj faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia mestu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Logickou otázkou zostáva, od akej výšky sa budú zverejňovať objednávky a faktúry? Mesto denne uhrádza aj prostriedky za drobný nákup kancelárskych či iných potrieb. Zákon stanovil, že výšku hodnoty môže stanoviť vláda svojím nariadením. Podľa mojich informácií zatiaľ nie je ani pripravené príslušné vládne nariadenie. Preto napríklad v Bratislave rozhodol primátor mesta Milan Ftáčnik o výške sumy 2000 EUR.

Zákon nerieši zverejňovanie zmlúv uzatvorených pred týmto dátumom. Z toho dôvodu zostáva na mestskom zastupiteľstve ako sa k tejto otázke postaví. Bez konsenzu s primátorom mesta to pôjde ťažšie. Bude potrebné upraviť dohody o sprístupnení uzatvorených zmlúv, aby sa tak verejnosť dozvedela o podmienkach v minulosti uzatváraných zmlúv.

Mesto zatiaľ na webovej stránke neinformovalo o novej možnosti verejnej kontroly zmlúv a faktúr nášho mesta. Môže to súvisieť aj s tým, že zverejňovať sa budú zmluvy uzatvorené po 1. januári 2011 či objednávky alebo faktúry zaplatené po tomto dátume.

Záverom možno perlička. Jedným zo spoluautorov príslušných zmien na Ministerstve spravodlivosti SR bol aj Malačan.

 

Príklad mesta Šaľa, Prešov a Levíc (odporúčam pozrieť toto prevedenie), ktoré už pripravili svoju webovú stránku na novú povinnosť:

http://www.sala.sk/cms/kat_list.php?id_kat=154

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=491

http://egov.levice.sk/default.aspx?NavigationState=781%3a0%3a

Zmluvy, ktoré uzatvorí štát prostredníctvom svojich ministerstiev a organizácií nájdete na stránke Centrálneho registra zmlúv:

http://www.crz.gov.sk/

 

[1] Dôvodová správa k návrhu novely Občianskeho zákonníka, parlamentná tlač 106pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

12.01.2011 18:26:57 | nobody

jedna na ukážku:

http://www.malacky.sk/zverejni/dodfa/201100380.pdf

Ale kde sa dozvieme, čo za skoro 700 tisíc éčok faktúrujúca firma vykonala?

14.01.2011 14:38:46 | J.Říha

Dobrá pripomienka. Pozrel som si faktúru a všimol som si, že sa odkazuje na zmluvu o dielo z roku 2009. V opise sa len stroho píše, že je vystavená za stavebné práce v decembri 2010. Najskôr som si myslel, že to je úhrada za výstavbu, ktorá je fakturovaná po etapách. Neviem či si to vykladám správne, ale dielo bolo ukončené tuším v novembri. Tedá, ten môj prvý názor asi nebude správny. Aké vlastne stavebné práce v decembri? Má sa tým na mysli nadpráce? Potom by ma zaujímalo aké a na základe čoho, keďže zrejme zmluva o dielo z roku 2009 nemohla vopred určiť nadpráce, keď sa išlo len stavať. Je to celé nejaké zvláštne. Ale vidíte, zverejňovanie má svoju cenu. Napríklad Košice zverejnili zmluvu o úvere až po tom, čo ich ministerstvo upozornilo, že bez zverejnenia nenadobudne účinnosť.