Ľudia pre Malacky » V roku 2013 o krok ďalej s kaštieľom, ale čo potom

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

V roku 2013 o krok ďalej s kaštieľom, ale čo potom

V minulom volebnom období sme odkúpili kaštieľ v Zámockom parku aj za podpory niektorých aktivistov. V roku 2013 výraznejší odporúčajúci hlas k ďalšiemu postupu nepočuť. Viacerým zúčastneným je asi jasné, že finančné bremeno kaštieľa bude musieť niekto niesť. Chýba však odpoveď kto a v akom pomere. Zatiaľ sme navrhli rekonštruovať problémovejšie časti kaštieľa, bez výraznejšej finančnej injekcie však možno len prešľapovať na mieste.

Nedoriešených problémov (úloh), ktoré sme presunuli z minulého volebného obdobia, bolo dosť. Netreba pred nimi zatvárať oči a treba ich postupne otvárať. Zväčša išlo o najnákladnejšie a právne najkomplikovanejšie veci ako napríklad nedoriešené majetkovoprávne súvislosti nájomných bytov na Jánošíkovej ulici, komplikácie s realizáciou projektu odkanalizovania, riešenie neplatičov v mestských nájomných bytoch či mimo iného aj problém občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici. K jednotlivým problémom sme sa snažili na LPM.sk uverejňovať články a postrehy priebežne.

5 prenesených úloh z predošlého volebného obdobia

Niektoré ďalšie otvorené nosné problémy označila Silvia Mrázová v článku Končí sa funkčné obdobie poslancov 2006 až 2010. Medzi úlohy, ktoré sa preniesli po skončení volebného obdobia 2006 - 2010 na nový zastupiteľský zbor, označila Pálfiovský kaštieľ, projekt odkanalizovania, rekonštrukciu verejného osvetlenia, prijatie zmien a doplnkov územného plánu mesta a zvýšenie kapacity materských škôlok.

Spomenul som si na tento výpočet pri písaní aktuálneho článku ku kaštieľu. K tomu len stručne zhrniem, že:

  1. projekt odkanalizovania vďaka dobrej spolupráci mestského úradu a zhotoviteľa beží bez problémov a očakáva sa kolaudácia v skoršom termíne ako bolo pôvodne plánované.
  2. po výmene objektov s detským domovom Macejko bola otvorená a zrekonštruovaná škôlka na Rakárenskej ulici aj napriek aktuálnym nedostatkom je škôlka žiadaná, plne obsadená a vnímaná pozitívne.
  3. zmeny územného plánu mesta boli prerokované mestským zastupiteľstvom a posunuté k spracovaniu v minulom roku.
  4. k rekonštrukcii verejného osvetlenia bol už predrokovaný postup možného financovania, pričom sa na tento rok uvoľnilo ďalších 95 tisíc € rekonštrukciu rozvodných skríň a niektorých vetiev.

Problematika kaštieľa zostala od volieb ako jediná z týchto piatich prenesených úloh z predchádzajúceho volebného obdobia zatiaľ neriešená. Na LPM.sk je možné priebežne sledovať uverejňované fotografie vnútorných priestorov nezrekonštruovanej časti, z ktorých už zreteľne vidieť potrebu nájdenia spôsobu financovania rekonštrukcie.

V rokoch 2013, 2014 a 2015 po 150 tisíc

V októbri minulého roka sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta mimoriadne zasadnutie Komisie pre správu majetku a legislatívu, ktorého jedným z nosných bodov bolo práve uzavretie dohody k ďalšiemu postupu v otázke rekonštrukcie kaštieľa. V roku 2011 sme sa ako komisia oboznámili na mieste so zhoršujúcim sa technickým stavom kaštieľa za prítomnosti členov Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Po tom, čo sme si vyhodnotili dostupné finančné zdroje, navrhli sme zaradiť Pálfiovský kaštieľ do prioritných investičných akcií vo viacročnom rozpočte mesta na roky 2013 až 2015 a Programového rozpočtu už ako stálu položku.

Musím podotknúť, že v komisii sme sa nezaoberali plánom jeho využívania. Možno sa objavia kritické hlasy, že rekonštruovať niečo bez plánu jeho využitia je nezmyselné, my si myslíme, že na to sú v Malackách iní kompetentnejší ľudia. Naša komisia dostala do vienka majetkové veci, iniciovali sme preto širšiu diskusiu k stavu kaštieľa, za ktorého stav ako kultúrnej pamiatky sme Malacky zodpovední.

Ako prvé chceme venovať pozornosť technickému stavu komínov, strešnej krytiny, krovu, odkvapov a inžinierskych sietí v nehnuteľnosti. Všetky spomenuté aktivity sa budú zatiaľ financovať z vlastných zdrojov rozpočtu mesta bez čerpania úveru. Spolu je na to odhadnutých 450 tisíc €, ktoré sú už rozpočtované na tri po sebe nasledujúce roky. V roku 2013 bude ako prvých 150 tisíc € uvoľnených na financovanie prvej časti, a to rekonštrukcie komínov a výmeny nevyhnutnej časti strešnej krytiny.

V týchto dňoch sa už dokončuje projektová dokumentácia, na základe ktorej sa zaháji výber dodávateľa na realizovanie rekonštrukcie.

Kaplnka

V kaštieli sa nachádza aj kaplnka, ktorá by sa podľa nás mala takisto obnoviť v ďalšej fáze. Zatiaľ nie je dohodnutý rámec financovania. Jednou z možností by bol odpredaj majetku mesta, ktorý by bol účelovo viazaný na tento účel. Jednu možnosť predstavil poslanec a predseda komisie Milan Ondrovič, ktorý podal aj na rokovaní mestského zastupiteľstva podnet vo veci prípravy projektu do výzvy krytej finančnou schémou úradu vlády SR - Finančný mechanizmus EHS a Nórsky finančný mechanizmus, Program - Zachovanie a revitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, Kód výzvy - SK05 s cieľom zabezpečenia a konzervácie kultúrneho dedičstva - obnovy, ochrany a rekonštrukcie kultúrnej pamiatky kaštieľa, a tiež jeho sprístupnenia verejnosti.

Podľa jeho slov by bolo možné grantovať obnovu mestských palácov - pamiatok historickej hodnoty, v rozsahu prevencie pred možnými rizikami poškodenia celkového stavu ako aj vzácneho interiérového vybavenia, čo by mohol byť náš prípad.

Táto výzva by mala byť ukončená na jar tohto roku. Podľa mojich informácií by sa mal projektom už v súčasnosti zaoberať mestský úrad.

Ďalšie zdroje? Odkiaľ, kde, kam...

Vyššie som opísal len aktuálne riešené veci. Vážnou otázkou zostáva, čo ale ďalej. Pravdepodobne by sme mali žiadať zodpovedanie otázky ďalšieho rozvoja a využívania kaštieľa. S tým je spojená aj otázka ďalšieho financovania.

Doteraz sa v kaštieli investovali prostriedky výlučne čerpané z grantov. Najväčším projektom, z ktorého sa vytvorila aj pamätná Pálfiovská izba, výstavná sála, bol v roku 2010 doposiaľ projekt Paltour, ktorý výrazne pomohli presadiť bývalý projektový manažér Peter Vavák s vtedajším viceprimátorom Jozefom Bullom. Odvtedy sa v kaštieli realizovali drobné rekonštrukcie podbránia, schodiska, studne, fontány v parku.

Ak by niekto hľadal súhrn kapitálových výdavkov, ktoré boli doteraz v kaštieli investované, pracoval by s číslami 635 122,99 € za rok 2010, 125 656,93 € za rok 2011 a 74 595,66 € za rok 2012.

Samotná údržba a správa kaštieľa nás podľa údajov od prednostu mestského úradu vyšla súhrnne 64 768,05 € za rok 2010, 83 614,03 € za rok 2011 a 19 292,23 € za rok 2012.

Tieto čísla treba brať pozorne, pretože financujeme prevádzku niečoho, čo v danom čase nevieme naplno otvoriť verejnosti. Preto sme iniciovali pre rok 2013 prvú výraznejšiu kapitálovú injekciu z rozpočtu mesta.

Z môjho pohľadu vyzerá situácia v otázke zabezpečenia ďalších finančných zdrojov asi nasledovne:

  • udržať každoročnú finančnú účasť mesta na fázach rekonštrukcie v rozsahu strechy, komínov, odkvapov a okien v roszahu 150 tis. € do 2015, 250 tis. € do roku 2017,
  • rekonštrukciu inžinierských sietí a fasády financovať odpredajom majetku mesta (použitie prvej časti 1,5 milionónového vybraného balíka majetku) v kombinácii s úverom do roku 2018,
  • rekonštrukciu kaplnky a hlavnej reprezentačnej mestskej sály financovať vlastnými zdrojmi (zvážiť použitie druhej časti 1,5 milionónového vybraného balíka majetku) v kombinácii s čerpaním peňazí z nového programovacieho obdobia eurofondov a Nórskeho či Švajčiarskeho mechanizmu, do roku 2018,
  • stavebnú časť pozostavávajúcu z odstránenia vnútorných priečok a vypratania objektu realizovať cez menšie obecné práce do roku 2015,
  • stavebnú časť pozostavájúcu z rekonštrukcie interiéru miestností financovať modelom prenájmu miestností, alternatívne buď zápočtom nájmu v rozsahu nákladov na rekonštrukciu alebo splácania úveru podľa 2. bodu z vybraného nájomného, ak si nájomca vyberie možnosť, že si vezme do nájmu miestnosti, v ktorých rekonštrukciu inžinierskych sietí zabezpečí mesto, do roku 2022.

Zvažoval som aj možnosť časti priestorov vyčleniť tretiemu sektoru do nájmu. Zatiaľ túto možnosť nemám prepočítanú.

Vyššie prezentovaný návrh predstavuje môj súkromný názor, ktorý budem tlmočiť na ďalších fórach, preto ho ponúkam do ďalšej konštruktívnej diskusie. Chápem, že každý má inú predstavu o ďalšom financovaní kaštieľa, doteraz sa ju však nikto neodvážil verejne prezentovať či predstaviť aj plénu mestského zastupiteľstva. Jedno je určite isté, dohoda na financovaní úplnej rekonštrukcie kaštieľa presiahne toto volebné obdobie a komunálne voľby sú budúci rok. Môže to byť podľa mňa prekážka v otázke ďalšieho smerovania.

Stretol som sa dokonca s názorom, že by malo mesto kaštieľ v celistvosti odovzdať do prenájmu silnému investorovi. S týmto som sa však osobne nestotožnil.

Samozrejme, že vítané budú akékoľvek názory a podnety do diskusie. Za odkúpenie a prevod kaštieľa do vlastníctva mesta bojovali v tom čase viacerí aktivisti a obyvatelia. Bolo by preto opäť fajn zapojiť do hľadania modelu financovania jeho prevádzky a rekonštrukcie viac hláv. Doterajšie ticho nás však ďalej neposúva a pamiatka nám napriek hlasnému hlasu pri diskusii o jej odkúpení pred našimi očami postupne chátra.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

11.04.2013 17:58:29 | stará malačanka

Juraj chceme ťa za primátora: -) Keď budeš primátorom ty, tak majú aspoň malačania istotu, že ten kaštieľ sa nejako zázračne s pomocou grantov opraví a bude slúžiť verejnosti a že ho mesto nepredá cez nejakú pochybnú zmluvu "do prenájmu silnému investorovi"., ako by možno niektorí iní poslanci a úradníci chceli.Toľko času čo venuješ kaštieľu a mestu Malacky - veľké poďakovanie za to, žiadne peniaze to nezaplatia tie hodiny voľného času čo tomu venuješ.-)

12.04.2013 07:44:51 | Vlad

Plne sa stotžňujem s predchádzajúcim príspevkom.

12.04.2013 11:31:34 | Marian

Vždy som zastával názor, že ľudia majú poznať svoju históriu a vážiť si historických pamiatok. Nemusí sa vždy jednať o chránenú pamiatku. Mesto by malo mať záujem na zachovaní aj obyčajného rodinného domčeka, ktorý nemusí byť ani historicky či architektonicky až tak zvláštny. Postačuje keď dotvára kolorit určitej časti mesta (napr. Džbankáreň). Obce a mestá, ktoré si vážia svojho historického dedičstva vedia aj v tak nepriaznivej finančnej situácii nájsť spôsob ako podporiť majiteľov takto zaujímavých nehnuteľností. Možno by postačovalo ak by pri záväzku, že sa budú o nehnuteľnosť starať, mali nižšiu sadzbu dane z nehnuteľnosti alebo ak by im mesto poskytlo vápno na nabielenie fasády. Verím, že by sa našiel spôsob ako týchto majiteľov podporiť a zachovať tak posledné zvyšky histórie v Malackách. Zatiaľ (až na výnimky) sme sa k nej chovali macošsky. Stojí za to pozrieť si fotografie budov, ktoré už v Malackách nestoja (napr. na www.malackepohlady.sk).
Vrátim sa však ku kaštieľu. V dobe, keď ešte neparil mestu som pri každej možnej príležitosti upozorňoval na potrebu získania ho do majetku mesta (alebo do dlhodobého prenájmu) aby nedopadol ako malý kaštieľ (pod nadjazdom, dnes Billa). Preto som nebol nadšený z informácie, že mesto ide kúpiť za mnoho miliónov budovu bývalej Nafty. Viem z akých materiálov je budova postavená a tak sa obávam toho, že raz príde príkaz z EÚ o nutnosti nahradenia týchto materiálov vo verejných budovách (nehovoriac o využití pre zdravotníctvo), čo sa už v krajinách EÚ deje. Chcel som aby mesto odkúpilo kaštieľ a umiestnilo v ňom MsÚ, MCK (knižnicu, múzeum, galériu, sálu pre menšie kultúrno-spoločenské akcie,...) a možno aj časť CVČ. Viem, že čas nás tlačil, no bolo by to to čo kaštieľ potrebuje. Neviem si predstaviť jeho fungovanie, keď v ňom nebude život. Obávam sa tiež toho ako po rekonštrukcii dopadne, keď bude slúžiť pre komerčné účely. Stačí sa len pozrieť ako dopadli budovy, ktoré patrili do majetku mesta a užívali ich komerčne nájomcovia. Nič nezvelaďovali, chovali sa k nim ako keby neboli naše, mestské. Moja veľká vďaka však patrí všetkým predstaviteľom mesta za to, že sa kaštieľ do majetku mesta dostal a dúfam, že ho aj zachováme.
Pred pár rokmi po odkúpení kaštieľa mesto zvolalo stretnutie aby prezentovalo možný zámer jeho ďalšieho využitia a vypočulo si od občanov ich možné návrhy. Som človek snažiaci sa pomôcť dobrej veci ako len môže a tak som ponúkol pre niekoho možno nezvyčajný spôsob pomoci. Bolo mi jedno, či ma niekto vysmeje alebo nie. Ako sa povie: „Účel svätí prostriedky“. No keď nemáme peniaze, začnime aspoň niekde. Moja predstava bola založená na dobrovoľnosti a lokálpatriotizme ľudí. Verím, že ak by mesto vyšlo s výzvou o pomoc v tomto duchu, mohli sme byť podstatne ďalej. Chcelo by to poprosiť ľudí aj o nefinančnú pomoc, kto má zbytočný stavebný materiál (káble, trubky, tehly, piesok, štrk, vápno, cement, dosky, ...) alebo je odborníkom v určitej oblasti (elektrikár, murár, inštalatér, maliar, ...) alebo chce prosto len pomôcť, nech mestu (tým pádom sám sebe) pomôže kaštieľ zrekonštruovať. Je veľa stavebného materiálu, ktorého sa ľudia zbavujú a dal by sa využiť. Viem, že to nie je profesionálne, ale ak si my nepomôžeme bude dlho trvať než sa to urobí len z iných peňazí. Aby sme sa toho vôbec dožili. Podobne sa zvedil Sklabinský hrad. Stačil jeden nadšenec a pozrite sa čo sa tam za roky urobilo. Nevyhnutnosťou je však komunikácia s občanom a záväzok mesta, že kaštieľ a jeho okolie bude slúžiť prevažne občanom.

Ďakujem

12.04.2013 12:20:01 | J.Říha

Som trochu skeptický, či by sa navrhnutým spôsobom podarilo zrekonštruovať významnejšiu časť kaštieľa. Po projekte Paltour sme vyčlenili prvú výraznejšiu finančnú injekciu až teraz. Preto si povedzme otvorene, súbežne realizované opravy (napr. schodisko, brána) sú omrvinky oproti tomu, pred čím ešte pri kaštieli stojíme. Marian, ale ako doplnok Váš návrh vnímam pozitívne. Dalo by sa s ním pracovať.

Využívaním kaštieľa som sa nezaoberal, ani naša komisia, len financiami na rekonštrukciu, pretože bez nej sú akékoľvek hoci aj dobré návrhy na využívanie kaštieľa v rovine len teoretických diskusií. A to je škoda, lebo aj Vy ste napísali viacero zaujímavých postrehov.

12.04.2013 13:14:25 | Mária

Myslím,že sa začalo z opravou kaštieĺa zle,som laik ale opravovať, sa malo od strechy ,komíny ,ako sí opravujete staré domy,vymalujete zariadite a cez strechu nech zateká,nedomyslené,ale ste chceli len rýchlo investovať,a ukázať ako by to mohlo vyzerať.z pohĺadu viacerých začali ste zle. Želám našej historickej pamiatke šikovných pracantov.

12.04.2013 13:23:46 | občan

Aký je tvoj názor
- zobrať úver a zrekonštruovať kaštiel pre potreby Mesta Malacky
- presťahovať tam MsÚ, MCK , MCSS, príp iné
- predať budovy po presťahovaných subjektoch a splatiť úver

12.04.2013 14:21:14 | J.Říha

Mária, veď práve odporúčanie komisie bolo v prvej fáze zrekonštruovať komíny, strechu, krov, odkvapy. K týmto veciam finišuje príprava projektovej dokumentácie.

13.04.2013 12:49:21 | laik

krytina na streche bola vymenená a aj komíny opravované začiatkom 80-tych,
čo je pomerne nedávno, to chcete na to ase vyhadzovať peniaze?

15.04.2013 10:21:55 | Martin

pre laik:
Začiatok 80-tych rokov je nedávno? Čo si bol doteraz v kóme, keď nevieš aký je rok? Od začiatku 80 rokov už uplynulo viac ako 30 rokov, čo je na výmenu strešnej krytiny, bežný časový interval. To že si naši predkovia nechávali strechy opravovať až vtedy, keď im neodhnil celý krov a krytina nebola prežraná od machu, je druhá vec. Takéto myslenie je pre Slováka typické. Cesty máme najhoršie v Európe len preto, že sa doteraz dalo po nich jazdiť, aj keď boli samá záplata. Teraz keď už ani záplatovanie nepomáha, Slovák zrazu zistil že na celkovú opravu všetkých ciest niesu peniaze. Keď budeme stále všetky opravy takýmto spôsobom odsúvať, len preto že to všetko zatiaľ funguje, tak príde obdobie, kedy sa nám naraz všetko zrúti na hlavu.

16.04.2013 20:49:47 | Pepe H

Tu opravu kaplnky nech zaplati cirkev....dostali to darom od Palffyho a oni to predli za 50 mega mestu .A stavim sa ze ked to mesto opravi tak farar bude chciet sa tam v kaplnke producirovat . Cirkev najbohatsia organizacia sveta...