Ľudia pre Malacky » Územný plán mesta Malacky - zmeny a doplnky

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Územný plán mesta Malacky - zmeny a doplnky

Poslanci budú na najbližšom zastupiteľstve schvaľovať zmeny a doplnky územného plánu. Oznámenie o strategickom dokumente už bolo zverejnené na stránke mesta 29. 2. 2012.

Mesto Malacky predložilo Obvodnému úradu životného prostredia v Malackách zmeny a doplnky územného plánu na posúdenie. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a oznámenie bude sprístupnené verejnosti po dobu 14 dní odo dňa vyvesenia (od 29.02.2012 do 13.03.2012). Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je rovnako zverejné na stránke mesta.

Ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente hlavným cieľom dokumentu je dosiahnutie zmeny územného plánu obce mesta Malacky, ako aj relevantné požiadavky viacerých vlastníkov jednotlivých pozemkov v k.ú. Malacky, na zmenu funkčného využitia viacerých plôch v rámci tohto územného plánu.

K návrhu rozšírenia zadania zmien a doplkov viackrát zasadala komisia pre územný rozvoj, ktorá rokovala priamo so žiadateľmi o zmeny a doplnky a dala mestskému zastupiteľstvu svoje odporúčania. Návrh na rozšírenie zadania zmien a doplnkov ÚP mesta Malacky bol však ako materiál č. Z116/2011 prerokovaný MsZ, ktoré k nemu prijalo uznesenie č.127/2011, ktorým schvaľuje rozšírenie zadania zmien a doplnkov o konkrétne body. Preto bolo možné očakávať, že dokument bude vypracovaný v zmysle tohto uznesenia.

Vymedzenie riešených území zmien a doplnkov ÚPN - O mesta Malacky

Vymedzenie riešeného územia sa predovšetkým týka zastavanej časti (intravilánu) mesta Malacky. Jediná požiadavka na riešenie mimo zastavanej časti v katastrálnom území Malacky je požiadavka č.1.

V územno plané mesta Malacky - zmeny a doplnky sú zahrnuté nasledujúce zmeny:

1. Mesto Malacky v zmysle uznesenia MsZ č. 105/2008 zo dňa 06.11.2008 zahŕňa do ZaD riešenie komunikačného obchvatu mesta Malacky z cesty III/50310 (smer Malacky – Rohožník), cez priemyselný park po komunikácii, ktorá bude v tomto parku vybudovaná, križovaním Vojenského obvodu Záhorie s napojením na štátnu cestu II/503 (Malacky – Pernek).

2. Zapracovanie štúdie umiestnenia penziónu pre mobilných dôchodcov na časti parceli č. 3235 do ZaD.

3. Zmeny pozemkov zo súčasného návrhu:

  • 3a - Lesy – Tri duby a les medzi Hlbokou ulicou a diaľnicou na lesopark
  • 3b - Pás pozemku pozdĺž východného múru Zámockého parku od Dukelských hrdinov po Sadovú ulicu vyčleniť na chodník prípadne cyklotrasu s prepojením na Dubovského ulicu.

3a (1)

3a (2)

3b

4. Zmena záväznej časti ÚPN-O pre bytový dom na Bernolákovej ulici súpisné číslo 2417 (dlhý bytový dom medzi Veľkomoravskou ulicou a obchodným centrom Pacific) s tým, že vo VZN bude stanovené, že záväzný maximálny počet nadzemných podlaží pre tento bytový dom bude 6 nadzemných podlaží. Zmena nevyžaduje zmeny vo výkresovej časti.

5. Zmena pozemkov medzi ulicami Cesta mládeže a Jánošíkova z výhľadu do návrhu so zachovaním funkčného využitia pozemkov na výstavbu rodinných domov.

6. Zmena funkčného využitia pozemkov parcely č. 5585/12, 5585/1, 5585/6, 5585/7 zo súčasnej funkcie v ÚPN-O les na funkčné využitie VD (plochy skladových a distribučných areálov) s využitím platného regulatívu územného plánu.

7. Zmena využitia pozemku parcelné číslo 4484/2 a susediacich parciel z rekreácie na výstavbu rodinných domov.

8. Zmena využitia pozemku parcelné číslo 2759, 2760, 2761, 2762, 2763/1, 2763/2, 2764, 2737/5 a 2737/6 z funkcie BZ3 (plochy zmiešaného bývania, výroby a služieb do 3 nadzemných podlaží) na funkciu využitie PM4 (mestské polyfunkčné územie do 4 nadzemných podlaží)

9. Zmena využitia pozemkov parcelné číslo 3609/1, 3609/2 a 3609/4 zo zelene na účely priemyselnej výstavby (VK).

10. Zmena využitia pozemkov parcelné číslo 355/10 a 355/12 zo záhrad na účely výstavby rodinného domu.

Zaujalo nás že táto zmena, nebola komisiou pre URDaZP prerokovaná, nebola súčasťou návrhu na rozšírenie zadania zmien a doplnkov ÚP mesta Malacky (materiál č. Z116/2011) a nebola schválená ani uznesením č.127/2011, ktorým sa schválilo rozšírenie zadania zmien a doplnkov o konkrétne body. Táto zmena nie je uvedená ani v oznámení o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa obstarávateľa zmien a doplnkov ide o zosúladenie územného plánu so súčasným stavom.

11. Zmena verejnej zelene na rekreáciu (RA)

Obrázky sú orientačné. Relevantné informácie o strategickom dokumente, ktorý pre mesto obstaráva odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD môžete získať od:

Ing. Gabriela Reháková Čulenova 1197/13, 901 01 Malacky, t.č.: 0918 816  766, gabriela.rehakova@gmail.com;  gabriela.rehakova@malacky.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia (od 29.02.2012) na adresu Obvodný úrad životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

07.03.2012 09:53:26 | Jana M.

Chcela by som sa len spýtať, čo to znamená zmena - 3a - Lesy – Tri duby a les medzi Hlbokou ulicou a diaľnicou na lesopark.
Sme bezprostrední susedia uvedenej lokality a chcem sa len poinformovať, čo to vlastne pre nás znamená. Pokiaľ viem za nami les patrí Vojenským lesom.

07.03.2012 10:15:47 | Milan Ondrovič

Cieľom tejto zmeny je zvýšiť ochranu týchto lesov, vypracovanie nového hospodárskeho plánu, ktorý zakáže resp. obmedzí ťažbu na nevyhnutné minimum. To v budúcnosti môže umožniť budovanie nových oddychových zón bez obavy, že sa hospodársky les vyťaží.

07.03.2012 11:38:21 | Iris

Prosím o definíciu pojmu "Zmena verejnej zelene na rekreáciu /RA/. Ďakujem

07.03.2012 11:56:39 | Milan Ondrovič

RA - sú plochy rekreačných areálov definované ako územie mestského bloku, ktoré tvoria polyfunkčné plochy v nadväznosti na zastavané územie mesta s prevahou prírodných prvkov, slúžiace predovšetkým na lokalizáciu menších verejných športových, rekreačných a oddychových zariadení.

Viac informácií o platných regulatívoch nájdete tu: http://www.malacky.sk/docs/vzn/2002-02_upd_pril2.pdf

07.03.2012 18:15:24 | nobody

Zaujímavý bod je číslo 4. Povolí sa nadstavba, ale problém s parkovaním ostáva. Alebo už je v tej lokalite nejako vyriešený?

Vyzerá to na účelovú zmenu v prospech investora a v neprospech obyvateľov danej lokality a mesta

07.03.2012 19:09:40 | MM

Tiez by ma zaujímal bod 4. prinasa povolenie nadstavby bytoveho domu aj povinnost vybudovat parkovacie miesta? pretoze uz teraz je velky problem v tejto lokalite parkovat,,, tak si neviem predstavit co to bude potom...

mesto by to nemalo schvalit ak nema premyslene parkovanie....

07.03.2012 19:49:25 | Ľudia pre Malacky

O plánovanej nadstavbe v Domkoch sme písali v príspevku http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/nadstavba-v-domkoch-je-stale-aktualna/

08.03.2012 08:11:17 | J.Říha

K bodu 4. Áno, investor musí nielen v tomto prípade, ale aj v iných podobných preukázať stavebnému úradu zabezpečenie príslušného počtu parkovacích miest. V rámci dobrej vôle a predvolebného sľubu pomôcť prišiel poslanec za tento obvod, M. Ondrovič, s návrhom vybudovania parkovacích miest pred spomínaným bytovým domom plus s dobudovaním parkovacích miest na Veľkomoravskej ulici.

Na včerajšie zasadnutie Komisie pre správu majetku a legislatívu som predložil návrh majetkovoprávneho vysporiadania, aby nebol pozemok zaťažený len parkoviskom (keďže by bolo umiestnené na pozemku mesta), ale odpredaný na tento účel investorovi a kúpna cena účelovo viazaná na rekonštrukciu detských ihrísk v Domkoch.

Nakoniec sme rokovanie k tomuto bodu prerušili, keďže nadstavba sa podľa informácií od správcu bytového domu nebude realizovať, vybavuje sa úver len na rekonštrukciu strechy.

08.03.2012 11:39:44 | Nataša Špelicová

Navrhujem v tom prípade bod č.4 z návrhu vypustiť.
Povolenie výnimiek zo stanovenej podlažnosti je podľa mňa nesprávnou cestou výstavby nových bytov. Domky patrili k vzácnym výnimkám medzi hromadami nevydarených sídlisk na Slovensku. Bola by škoda, keby sa z nich stala iba ďalšia nocľaháreň.
Mimochodom načo nám je územný plán, keď k nemu potom neustále priliepame a povolujeme hromadu výnimiek.....

10.03.2012 16:56:40 | Malačan

Nadstavba na Bernolákovej sa nekoná! Dôvod na oslavu pre tých, ktorí už na sídlisku Domky v nadstavbách bývajú!!! Vivat Slovakia!!

12.03.2012 17:41:51 | nápad

Navrhujem pre tých, ktorí uvádzajú parcelné čísla aby konečne pred uvedené parcelné číslo písali aj ulicu!!! Ako sa môže občan orientovať,keď sú uvedené iba parcelné čísla?? Alebo je to všetko preto aby občania nemali možnosť sa vyjdariť,kedže nevedia o ktorú lokalitu, alebo o ktorú ulicu sa jedná a nemajú čas ísť nahliadnúť na Mestský úrad.

07.06.2013 13:26:09 | Iveta63

1. existuje update tychto rozhodnuti? alebo podla zakona, ak sa zmeny nekonaju, v platnosti ostavaju vsetky doposial uvedene rozhodnutia?
2. priblizne v akom casovom horizonte sa planuje premenit buduci lesopark medzi Hlbokou a dialnicou na aspon cisty les (doposial je to jedna velka nelegalna skladka) ak nie na oddychovu zonu?
3. Suhlasim s namietkou - uvadzat pri cislach parciel aj prinalezite ulice a cely nahlad zjednodusit aj pre obcana
4. Navrh:
-kontrola primeranej rychlosti vozidiel smerujicich na Zberny dvor na Hlbokej (odpad vozia aj vozidla s mimookresovymi PZ?! - povolene?), nakolko sa pri kazdom prejazde otriasaju RD (nielen pocas vykonavania kanalizacnych prac);
- kontrola vynasania odpadkov do lesa na Hlbokej (najma ak je v pondelok Zberny dvor uzatvoreny, ci po prac. hodinach). Tento lesik sa zacina tiez povazovat aj za toalety a to rovno pri ceste pred domami, resp. autom az k stromu.
4. Bude mozne dostat sa k Zbernemu dvoru na Hlbokej z inej strany ako popri RD? Planuje sa s tym cosi robit?
Vie mesto o tejto coraz viac sa zhorsujucej situacii na Radku, ktory so svojou polnou cestou ozaj nie je sucastou mesta?
Dakujem!