Ľudia pre Malacky » Máme šancu posilniť transparentnosť a otvorenosť mesta

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian21.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Pavel20.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Kamila19.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Peter18.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

pds17.02.2020
Ďalšou novo osvetlenou ulicou bude...

Roman03.02.2020
O prijatí dotácie na obnovu...

Vlado27.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Miloš15.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

matej07.01.2020

Edo13.12.2019

matej24.11.2019

matej21.11.2019

matej11.11.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Máme šancu posilniť transparentnosť a otvorenosť mesta

Transparentnosť je pojem, ktorý mnohí z nás používajú v slovníku. Stáva sa trendom v slovenských mestách a obciach. Súvisí nielen s úsporou peňazí, ale aj so zvýšením dôvery obyvateľov k volených predstaviteľom a mestu ako takému. Poslanci sa budú zaoberať na svojom zasadnutí v júni 1. balíkom opatrení, ktoré nám môžu zvýšiť v tejto oblasti cenný kredit.

Rozhodnutia samospráv sú pravidelne hodnotené mimovládnym sektorom. Medzi základné organizácie, ktoré sa venujú hodnoteniu slovenských samospráv z hľadiska transparentnosti a otvorenosti patria Transparency International Slovensko a Aliancia Fair Play. Hodnoteniu opatrení, ktoré realizuje slovenská samospráva sa venuje aj Centrum pre hospodársky rozvoj, ktoré v spolupráci s vybranými partnermi ako z radov primátorov, tak aj odbornej verejnosti zverejňuje kvartálne Hodnotenie samosprávnych opatrení (tzv. HSO indikátory). V poslednom kvartáli sa najvyššie umiestnilo hodnotenie mesta Trnava s priamym online vysielaním rokovaní mestského zastupiteľstva. V indikátoroch sa objavuje často hodnotenie aj prevodov majetku, kritéria k prideľovaniu bytov či dotácií, verejné obstarávanie a iné.

V hodnotení otvorenosti mesta Malacky, ktoré zverejnila organizácia Transparency International Slovensko, získalo naše mesto 26. umiestnenie v rebríčku 100 najväčších samospráv. V celkovom hodnotení sa naše mesto umiestnilo v prvej tretine hodnotených samospráv, avšak v hodnotení jednotlivých oblastí sa nachádzali priepastné rozdiely.

V hodnotení TIS „Otvorená samospráva“ skončili Malacky na 26. mieste

Na prvý pohľad potešujúce hodnotenie, umiestnenie v prvej štvrtine tabuľky. Druhý pohľad už nie je taký pozitívny: 45% z možných 100 a celková známka C- na stupnici od A po F(F ale znamenalo získať „nulu“). To, že to stačilo na 26. miesto je skôr obrazom... čítaj celý článok

Primátor nezaradil opatrenia k posilneniu transparentnosti do programu rokovania

Pred nami je kus práce, ak chceme ukázať verejnosti úprimný záujem na riešení tohto stavu. Na hodnotenie nášho mesta reagujeme sériou balíkov opatrení, z ktorých prvý balík sa navrhuje prijať už na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Naším spoločným cieľom je prijať dobré riešenia v prospech celého mesta. Celková zmena systému sa teda navrhuje prijať týmto spôsobom:

 1. Prvý balík opatrení reaguje na hodnotenie nášho mesta už v spomínanom celoslovenskom hodnotení otvorenosti samosprávy, zmeny sa navrhujú prijať v časovom horizonte jún až december 2011,
 2. Druhý balík opatrení uvažuje s možnosťou zaviesť úsporu peňazí vynakladaných na nákupy tovarov a služieb (úspory vo verejnom obstarávaní), zmeny sa navrhujú prijať v predbežnom časovom horizonte september 2011 až jún 2012,
 3. Tretí balík opatrení rieši otázku postavenia mestských médií, personálnu politiku a politiku prideľovania bytov, zmeny sa navrhujú prijať v predbežnom časovom horizonte február 2012 až január 2013.

Keďže sú všetky tri balíky opatrení rozložené plnením do roku 2013, navrhol som po prerokovaní a pripomienkovaní Komisiou pre správu majetku a legislatívu zaradiť tento materiál k 1. balíku opatrení už na júnové rokovanie, aby bolo dostatok času detailne pripraviť a rozdiskutovať súvislosti konkrétnych navrhovaných zmien. Materiál bol odovzdaný riadne a včas do distribúcie v stanovenom termíne.

Prvý návrh pozvánky zverejnený na stránke mesta počítal so zaradením tohto materiálu na rokovanie. V definitívnom návrhu pozvánky od primátora, ktorý sa distribuoval poslancom, a ktorý je zverejnený na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta, je však materiál vyškrtnutý, tým pádom nie je distribuovaný poslancom. Prijímam to ako postoj voleného predstaviteľa mesta, ale nehodnotím ho. Nie je to teraz dôležité. Podstatné pre mňa je, že predsedovia komisií mestského zastupiteľstva napriek tejto prekážke prerokovanie materiálu zaradili do programu svojich komisií. Dnes materiál prerokuje Komisia pre financie a rozpočet, vo štvrtok Komisia pre ochranu verejného poriadku, budúci týždeň ostatné komisie.

Prvý balík opatrení do konca decembra 2011

Keďže ide vo všetkých prípadoch o zložité systémové zmeny, je prijímanie rozhodnutí rozložené na dva a pol roka. Materiál, ktorý som predložil na rokovanie poslancov, rozdeľuje opatrenia na dve skupiny:

 1. jednorázové opatrenia, a
 2. opatrenia prijaté s konceptom riešenia.

Medzi jednorázovými opatreniami je 12 opatrení, ktoré nevyžadujú šišriu prípravu, sa navrhujú prijať už teraz v júni. Veľkú časť opatrení riešení návrh nového Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a komisií. Opatrenia posilňujú otvorenosť samosprávy a spoluúčasť verejnosti na rozhodovaní orgánov mesta.

Online vysielanie rokovaní, viac práv pre obyvateľov...

Rokovací poriadok upravuje pravidlá zasadnutí zastupiteľstva, predkladanie materiálov na rokovanie a mnoho iných otázok, ktoré podrobne neupravuje zákon.... čítaj celý článok

V rámci opatrení prijatých s konceptom riešenia navrhujeme, aby sa už na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodlo, či ideme do systémových zmien, ak áno, v akom rozsahu, alebo nie, čím prejavíme spokojnosť so súčasným stavom. Ešte teraz v júni navrhujeme prijať záväzné rozhodnutie k prvému balíku opatrení, ktoré sa týkajú hospodárenia s majetkom mesta a dotačného a grantového systému mesta.

Za nedostatky, ktoré sme identifikovali na základe doterajších skúseností, sme označili:

 • nevyužívanie elektronických aukcií pre prevodoch a prenájmoch majetku,
 • nezverejňovanie informácií o výsledkoch verejných obchodných súťaží, vrátane zápisnic,
 • nezverejňovanie informácií o rozhodnutiach o poskytnutí dotácií, hodnotiacich kritérií pre poskytnutie dotácií,
 • nezakotvenie kritérií pre poskytovanie dotácií na činnosť športových klubov, vrátane pravidiel pre riešenie konfliktu záujmov pri prideľovaní dotácií,
 • nestanovenie právnych záruk v zmluvách pri prevodoch majetku, najmä rozväzovacie podmienky, určenie termínov na plnenie,
 • nevykonateľnosť nastaveného procesu prevodov pozemkov formou zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy z hľadiska stavebného úradu,
 • nestanovenie jednotných pravidiel pre určenie cien pozemkov v osobitných prípadoch ako sú predzáhradky, pod garážami, dodatočné vysporiadanie pozemku.

Základné zmeny sa navrhujú prijať aj v mestskej legislatíve:

 • v novom VZN o úprave zmlúv a zmluvných prevodoch majetku mesta, v rámci ktorého sa prijmú moderné právne garancie k ochrane mesta,
 • v novelizovaných Zásadách o hospodárení s majetkom mesta, v rámci ktorých sa upraví najmä postup predaja majetku mesta pod verejnou kontrolou,
 • v novom VZN o dotačnej a grantovej politike mesta, v rámci ktorého sa zakotvia nové pravidlá pre prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta.

Viac sa o konkrétnych opatreniach môžete dočítať v dokumente priloženom na konci článku.

Martin získal cenu OSN za boj proti korupcii

Organizácia spojených národov zverejnila zoznam víťazov a finalistov najprestížnejšieho medzinárodného uznania za verejnú službu. Mesto Martin získalo prvé miesto v kategórii Prevencia a boj proti korupcii.... čítaj celý článok

Diskutujme spoločne o návrhoch...

Navrhované zmeny sa navrhujú pripraviť s účasťou nielen odbornej verejnosti, ale aj občianskeho sektoru. Celá filozofia navrhovaných systémových zmien vychádza z princípu, že majetok mesta je majetkom všetkých obyvateľov, ktorí svojimi daňami prispievajú do spoločnej kasy. Preto je na nás, obyvateľoch, aké pravidlá si prijmeme, do akej miery posilníme naše mesto, aký signál vyšleme celému Slovensku. Verím, že máme na to, aby sme sa stali počas 4 rokov jedným z najotvorenejších a najtransparentnejších miest na Slovensku, ktoré je pripravené obstáť aj v medzimestských hodnoteniach. Ak využijeme šancu, ktorú teraz máme.

Za vaše prípadné cenné pripomienky k predkladanému materiálu budem veľmi rád.


Materiál na rokovanie si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.


Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 16. júnapošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

12.06.2011 13:53:03 | BB

Pozorne si precitajte ten material. Podla mna to ma hlavu aj patu. Nechapem co na tem primatorovi vadi. Pan Riha, drzim vam palce.

13.06.2011 10:07:47 | PPP

Nevytlačil sa mi celý materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva, ale len časť prvej strany a zistila som, ze sa tiež nevytlačil ani zobrazený príspevok. Mohli by ste to opraviť alebo je to tak nastavené úmyselne?
Ďakujem.

13.06.2011 14:22:19 | Administrátor

Priložený dokument sa nedá vytlačiť prostredníctvom funkcie - tlač článku. Článok sa vytlačí bez priloženého dokumentu. Nie je to úmyselne, používame externý modul k prezeraniu dokumentov, a ten umožňuje dokument stiahnuť do počítača len registrovaným užívateľom modulu .scribd (tretie tlačidlo zľava). Priložený dokument sme preto nahrali, môžete si ho pohodlne najskôr stiahnuť z novo pridaného šedého boxu v článku vo formáte .pdf a potom vytlačiť.

23.06.2011 09:06:51 | J.Říha

Mestské zastupiteľstvo priložený materiál schválilo a osvojilo si aj návrh uznesenia.

Čo to prakticky znamená pre mesto?
Od podpisu uznesenia primátorom začne mestský úrad pripravovať nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa bude upravovať proces uzatvárania zmlúv. Tie by mali po novom obsahovať zmluvné pokuty v prípade nedodržania dohodnutých podmienok, tiež podmienky, za ktorých sa vráti majetok mestu v prípade, že kupujúci nesplní podmienky. A tiež sa začne pripravovať zmena zásad hospodárenia s majetkom mesta, v ktorých bude jasne stanovený proces prevodu majetku s verejnou kontrolou a hranice cien. Mesto tak získa silnejšiu ochranu, aby malo postavenie, ktoré si zaslúži. Aby malo rešpekt u tých, ktorí si myslia, že mesto je sociálny ústav či dojná krava. Začne sa pripravovať nové VZN o dotačnej a grantovej politike, ktoré bude prvý raz obsahovať zadefinované kritériá pre prideľovanie dotácií športovým klubom. Na jeseň sa začne pripravovať reforma verejného obstarávania, prepočítajú sa náklady a úspory zo zavedenia elektronických aukcií. V poslednej fáze nové pravidlá prideľovania bytov a tiež odčlenenie mestských médií od mestského úradu. Posledné číslo malackého hlasu plné neprávd a skreslených informácií potvrdzuje správnosť tejto cesty.

Čo to prakticky znamená pre nás obyvateľov?
Po prijatí nových zmien bude mať obyvateľ možnosť kontrolovať volených predstaviteľov pri prevodoch majetku. Dosť bolo prevodu kotolní bez verejnej kontroly, dosť bolo prevodov pozemkov pod parkovacie domy bez nášho vedomia. Obyvateľ sa včas dozvie o cene a výsledkoch prevodu. Rodičia detí a športové kluby si zaslúžia jasne dané pravidlá, podľa ktorých dostanú peniaze na svoju činnosť. Peniaze usporené vo verejnom obstarávaní môžeme presunúť tam, kde to obyvatelia potrebujú. A tiež majú obyvatelia právo dozvedieť sa o tom, čo mnohým radným nevonia, a médiá majú povinnosť pýtať sa na to, čo ľudí trápi.

Poslanci otvorili 1. kapitolu posilňovania transparentnosti a otvorenosti mesta. Vyslali dôležitý signál. Prvý odpočet výsledkov z tejto oblasti chcú už k decembru tohto roku.