ĽudiapreMalacky.sk » Máme šancu posilniť transparentnosť a otvorenosť mesta

Transparentnosť je pojem, ktorý mnohí z nás používajú v slovníku. Stáva sa trendom v slovenských mestách a obciach. Súvisí nielen s úsporou peňazí, ale aj so zvýšením dôvery obyvateľov k volených predstaviteľom a mestu ako takému. Poslanci sa budú zaoberať na svojom zasadnutí v júni 1. balíkom opatrení, ktoré nám môžu zvýšiť v tejto oblasti cenný kredit.

Rozhodnutia samospráv sú pravidelne hodnotené mimovládnym sektorom. Medzi základné organizácie, ktoré sa venujú hodnoteniu slovenských samospráv z hľadiska transparentnosti a otvorenosti patria Transparency International Slovensko a Aliancia Fair Play. Hodnoteniu opatrení, ktoré realizuje slovenská samospráva sa venuje aj Centrum pre hospodársky rozvoj, ktoré v spolupráci s vybranými partnermi ako z radov primátorov, tak aj odbornej verejnosti zverejňuje kvartálne Hodnotenie samosprávnych opatrení (tzv. HSO indikátory). V poslednom kvartáli sa najvyššie umiestnilo hodnotenie mesta Trnava s priamym online vysielaním rokovaní mestského zastupiteľstva. V indikátoroch sa objavuje často hodnotenie aj prevodov majetku, kritéria k prideľovaniu bytov či dotácií, verejné obstarávanie a iné.

V hodnotení otvorenosti mesta Malacky, ktoré zverejnila organizácia Transparency International Slovensko, získalo naše mesto 26. umiestnenie v rebríčku 100 najväčších samospráv. V celkovom hodnotení sa naše mesto umiestnilo v prvej tretine hodnotených samospráv, avšak v hodnotení jednotlivých oblastí sa nachádzali priepastné rozdiely.

V hodnotení TIS „Otvorená samospráva“ skončili Malacky na 26. mieste

Na prvý pohľad potešujúce hodnotenie, umiestnenie v prvej štvrtine tabuľky. Druhý pohľad už nie je taký pozitívny: 45% z možných 100 a celková známka C- na stupnici od A po F(F ale znamenalo získať „nulu“). To, že to stačilo na 26. miesto je skôr obrazom... čítaj celý článok

Primátor nezaradil opatrenia k posilneniu transparentnosti do programu rokovania

Pred nami je kus práce, ak chceme ukázať verejnosti úprimný záujem na riešení tohto stavu. Na hodnotenie nášho mesta reagujeme sériou balíkov opatrení, z ktorých prvý balík sa navrhuje prijať už na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Naším spoločným cieľom je prijať dobré riešenia v prospech celého mesta. Celková zmena systému sa teda navrhuje prijať týmto spôsobom:

  1. Prvý balík opatrení reaguje na hodnotenie nášho mesta už v spomínanom celoslovenskom hodnotení otvorenosti samosprávy, zmeny sa navrhujú prijať v časovom horizonte jún až december 2011,
  2. Druhý balík opatrení uvažuje s možnosťou zaviesť úsporu peňazí vynakladaných na nákupy tovarov a služieb (úspory vo verejnom obstarávaní), zmeny sa navrhujú prijať v predbežnom časovom horizonte september 2011 až jún 2012,
  3. Tretí balík opatrení rieši otázku postavenia mestských médií, personálnu politiku a politiku prideľovania bytov, zmeny sa navrhujú prijať v predbežnom časovom horizonte február 2012 až január 2013.

Keďže sú všetky tri balíky opatrení rozložené plnením do roku 2013, navrhol som po prerokovaní a pripomienkovaní Komisiou pre správu majetku a legislatívu zaradiť tento materiál k 1. balíku opatrení už na júnové rokovanie, aby bolo dostatok času detailne pripraviť a rozdiskutovať súvislosti konkrétnych navrhovaných zmien. Materiál bol odovzdaný riadne a včas do distribúcie v stanovenom termíne.

Prvý návrh pozvánky zverejnený na stránke mesta počítal so zaradením tohto materiálu na rokovanie. V definitívnom návrhu pozvánky od primátora, ktorý sa distribuoval poslancom, a ktorý je zverejnený na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta, je však materiál vyškrtnutý, tým pádom nie je distribuovaný poslancom. Prijímam to ako postoj voleného predstaviteľa mesta, ale nehodnotím ho. Nie je to teraz dôležité. Podstatné pre mňa je, že predsedovia komisií mestského zastupiteľstva napriek tejto prekážke prerokovanie materiálu zaradili do programu svojich komisií. Dnes materiál prerokuje Komisia pre financie a rozpočet, vo štvrtok Komisia pre ochranu verejného poriadku, budúci týždeň ostatné komisie.

Prvý balík opatrení do konca decembra 2011

Keďže ide vo všetkých prípadoch o zložité systémové zmeny, je prijímanie rozhodnutí rozložené na dva a pol roka. Materiál, ktorý som predložil na rokovanie poslancov, rozdeľuje opatrenia na dve skupiny:

  1. jednorázové opatrenia, a
  2. opatrenia prijaté s konceptom riešenia.

Medzi jednorázovými opatreniami je 12 opatrení, ktoré nevyžadujú šišriu prípravu, sa navrhujú prijať už teraz v júni. Veľkú časť opatrení riešení návrh nového Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a komisií. Opatrenia posilňujú otvorenosť samosprávy a spoluúčasť verejnosti na rozhodovaní orgánov mesta.

Online vysielanie rokovaní, viac práv pre obyvateľov...

Rokovací poriadok upravuje pravidlá zasadnutí zastupiteľstva, predkladanie materiálov na rokovanie a mnoho iných otázok, ktoré podrobne neupravuje zákon.... čítaj celý článok

V rámci opatrení prijatých s konceptom riešenia navrhujeme, aby sa už na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodlo, či ideme do systémových zmien, ak áno, v akom rozsahu, alebo nie, čím prejavíme spokojnosť so súčasným stavom. Ešte teraz v júni navrhujeme prijať záväzné rozhodnutie k prvému balíku opatrení, ktoré sa týkajú hospodárenia s majetkom mesta a dotačného a grantového systému mesta.

Za nedostatky, ktoré sme identifikovali na základe doterajších skúseností, sme označili:

Základné zmeny sa navrhujú prijať aj v mestskej legislatíve:

Viac sa o konkrétnych opatreniach môžete dočítať v dokumente priloženom na konci článku.

Martin získal cenu OSN za boj proti korupcii

Organizácia spojených národov zverejnila zoznam víťazov a finalistov najprestížnejšieho medzinárodného uznania za verejnú službu. Mesto Martin získalo prvé miesto v kategórii Prevencia a boj proti korupcii.... čítaj celý článok

Diskutujme spoločne o návrhoch...

Navrhované zmeny sa navrhujú pripraviť s účasťou nielen odbornej verejnosti, ale aj občianskeho sektoru. Celá filozofia navrhovaných systémových zmien vychádza z princípu, že majetok mesta je majetkom všetkých obyvateľov, ktorí svojimi daňami prispievajú do spoločnej kasy. Preto je na nás, obyvateľoch, aké pravidlá si prijmeme, do akej miery posilníme naše mesto, aký signál vyšleme celému Slovensku. Verím, že máme na to, aby sme sa stali počas 4 rokov jedným z najotvorenejších a najtransparentnejších miest na Slovensku, ktoré je pripravené obstáť aj v medzimestských hodnoteniach. Ak využijeme šancu, ktorú teraz máme.

Za vaše prípadné cenné pripomienky k predkladanému materiálu budem veľmi rád.


Materiál na rokovanie si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.


Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 16. júnaJuraj Říha - Mesto - 08.06.2011 - 4649 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mame-sancu-posilnit-transparentnost-a-otvorenost-mesta/