Ľudia pre Malacky » Kontrola v MsCSS ukončená

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Kontrola v MsCSS ukončená

UPRAVENÉ 1.11. - V priebehu víkendu sme vás informovali o tom, že kontrola v Mestskom centre sociálnych služieb v Malackách je ukončená. Hlavná kontrolórka mesta odovzdala poslancom správu o vykonanej kontrole. Poslanci jej túto úlohu uložili uznesením zo 14. 4. - krátko po odhalení sprenevery.

11. apríla tohto roku sme vás prvý raz informovali o vtedy ešte údajnej sprenevere v Mestskom centre sociálnych služieb v Malackách ekonómkou tejto organizácie. Touto skutočnosťou za zaoberali aj poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 14. apríla.

Počas rokovania dal primátor mesta návrh na odvolanie riaditeľky centra Mgr. Daniely Mračnovej. Poslanci ho však po vyše hodinovej diskusii neodsúhlasili. Podľa informácií lpm.sk sa rozhodli zaujať konečný postoj k otázke zodpovednosti samotnej štatutárky  až po ukončení komplexnej kontroly. Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly v príspevkovej organizácii mesta MsCSS je v programe na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 10. 11.

Hlavná kontrolórka zabezpečí dôkazy pre vyšetrovanie

Druhým najdiskutovanejším a verejnosťou sledovaným bodom bola čiastková správa hlavnej kontrolórky mesta k situácii v Mestskom centre sociálnych služieb. Poslanci na svojom... čítaj celý článok

Poslanci na aprílovom rokovaní uložili hlavnej kontrolórke mesta vykonať v tejto mestskej organizácii kontrolu, ktorá sa mala zamerať na:

  1. preverenie čerpania finančných prostriedkov z bankových účtov a plnenie finančnej disciplíny platenia daní a odvodov v rokoch 2008-2011( vrátane marca),
  2. preveriť použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu od vzniku p.o.m. - Mestské centrum sociálnych služieb.

Kontrola bola uskutočnená v čase od 21. marca do 3. októbra 2011 s čiastočným prerušením. Výsledky tejto kontroly sa predkladajú na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa podľa pozvánky na rokovanie uskutoční 10. novembra o 15.00 h.

Výňatok zo správy o vykonanej kontrole

Vyberáme záver samotnej správy, úplné znenie správy nájdete pod textom.

1. Výsledkom následnej finančnej kontroly v časti čerpania finančných prostriedkov z účtu organizácie za kontrolované obdobie r. 2008 – 2011 (vrátane marca) boli zistené nasledovné nedostatky:

V organizácii boli v období od 1.6.2008 až do 31.3.2011 z bankových účtov čerpané nelegálnym spôsobom finančné prostriedky spolu vo výške 191 182,27 € (5 759 557 Sk). Za kontrolované obdobie preto neboli  uhradené dodávateľské faktúry za 71 793 € a ďalšie za 86 188 € zákonnom povinné odvody do poisťovní a dane z miezd

Zároveň kontrolórka zistila, že účtovná jednotka manipulovala s účtovníctvom a s rozpočtom. Zahmlievala a nevykazovala skutočnosť. Používala neštandardné postupy účtovania, upravovala počiatočné stavy na účtoch, skresľovala stav prostriedkov na bankových účtoch a  stav záväzkov. 

Pri preverovaní dopadu na súčasnosť kontrolórka zistila, že organizácia v čase výkonu kontroly uhradila faktúry za roky 2009-2010. Tohtoročné faktúry uhrádza s dvojmesačným oneskorením. Stav neuhradených faktúr v lehote splatnosti ku dňu 31.9.2011 predstavuje sumu 43 095,02 €, z toho po lehote splatnosti 32 472,31 €.

2. Pri preverovaní plnenia finančnej disciplíny platenia daní a odvodov za kontrolované obdobie 2008-2011 boli zistené nasledovné nedostatky:

Organizácia počas rokov 2009 a 2010 neodvádzala v termíne splatnosti dane z miezd a odvody do poisťovní. Úhradu platieb zabezpečovala nelegálnymi a fiktívnymi zápismi v účtovníctve. Skresľovala výsledky hospodárenia, umelo znižovala reálne záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu, umelo zakrývala výšku dlhu. 

V roku 2009 nezaplatila predpísanú výšku poistného konkrétne za mesiac november v sume 20 634 €. V roku 2010 nezaplatila predpísanú výšku poistného za obdobie august až december vo výške 65 554 €.

Dnes už má organizácia vysporiadané záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu. Podlžnosti na odvodoch za rok 2009 uhradila v roku 2010 a podlžnosti za rok 2010 uhradila vo februári a marci tohto roka.

3. Pri kontrole použitia účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu od vzniku p.o.m. boli zistené nasledovné nedostatky:

Organizácia nezabezpečila preukazné čerpanie dotácie, nakoľko pri čerpaní prostriedkov nedodržiavala Opatrenie Ministerstva financií SR a následne zákon o rozpočtových pravidlách na základe ktorého bola povinná podľa zdrojov kódov členiť použitie prostriedkov, tak aby bolo preukázané ako nakladala s vlastnými prostriedkami a ako s cudzími. 

Kontrolórka pri kontrole pohybov prostriedkov na bankových účtoch zistila, že boli vykonávané netransparentné a nelegálne presuny prostriedkov medzi jednotlivými účtami organizácie, čo spôsobilo odčerpanie prostriedkov z bankového účtu Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) spolu vo výške 35 614,75 €.

Z bankového účtu ZOS boli vykonané neoprávnené úhrady faktúr a odvodov do poisťovní pre strediská, na ktoré prostriedky neboli určené (vývarovne a terénu). Objem úhrad predstavoval výšku 59 717,24 €, čo bolo v rozpore s určeným cieľom.

V správe pre poslancov sa konštatuje, že príspevková organizácia MsCSS:

1. porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods.1 písm. a),g),j),n) č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko použila verejné prostriedky získané od obyvateľov, od zriaďovateľa ale i zo štátu v rozpore s určeným cieľom, vytvorila podmienky pre bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, nehospodárne, neefektívne, neúčinne nakladala s verejnými prostriedkami, porušila pravidlá a podmienky za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. Podľa §30 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy „za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy“.

2. porušila pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona §19 č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko bolo zistené, že v rámci rozpočtu boli prostriedky uvoľňované nie podľa schváleného rozsahu plnenia úloh jednotlivých stredísk zahrnutých v rozpočte. Podľa §19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy „je štatutár povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte“. Podľa ustanovenia §19 ods.6, toho istého zákona „je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia“.

3. nedodržala ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, nakoľko v organizácii nebola zabezpečená finančná kontrola ktorou by sa overoval a kontroloval účel a podmienky využitia finančných prostriedkov. Podľa §8 písm. a) zákona o finančnej kontrole „orgán verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vytvorenia a rozvíjania finančného riadenia“. V organizácii nebola na žiadnom stupni riadenia zabezpečená predbežná finančná kontrola v zmysle ustanovenia §9 ods.1) zákona o finančnej kontrole. Podľa tohto ustanovenia je organizácia povinná „zabezpečovať predbežnú finančnú kontrolu tak, aby sa overil súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom so zameraním na hospodárnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov“. Podľa §9 ods.4 „finančné operácie nemožno vykonávať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou“.

4. organizácia vystupujúc ako účtovná jednotka konala v rozpore so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve, nakoľko tak ako bolo v rámci tejto Správy uvedené, v zásadných prípadoch neúčtovala o skutočnosti, vykonávala klamlivé fiktívne účtovne zápisy, skresľovala stavy a pohyby na bankových účtov a na záväzkov, nievierohodným spôsobom zabezpečovala ročné účtovne závierky. Nezakladala do dokumentácie doklady preukazujúce skutočne vykonané finančné operácie. Overovať a kontrolovať zo strany kontrolného orgánu bolo možné v niektorých prípadoch len prostredníctvom zápisov uskutočnených v počítači. Podľa §8 ods.1) zákona o účtovníctve je účtovná jednotka „povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov“. Podľa §7 ods1.) uvedeného zákona je povinná „účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach a o finančnej situácii účtovnej jednotky“. Podľa §10 ods.1 f ) zákona o účtovníctve je povinná pri vykonaní účtovného záznamu zabezpečiť podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam zodpovednej osoby za jeho zaúčtovanie.

- zdroj: Materiál č. Z 146/2011
pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

31.10.2011 22:40:04 | miso

kde su mracnovci? danielko de si .. pod vcil vysvetlovat de skoncili penize? ukradla ich ekonomka... sak nic proti mracnovej ale proc je raditelka? aby sedzela na zadku? nema kontrolovat? jak je mozne ze si ekonomka prevadzala prachy? a to stara mracnova nevidzela ze jej miznu penize na ucte? co robila? nelen stara mracnova ale aj hned jeji muz jozo by mel odejit ne ze i bude kryt chrbet!

31.10.2011 22:46:03 | miso

este jano chyba-- de je ten mudry? zas misa maltu v bytecku na zubka?

01.11.2011 14:49:25 | steewe

Mračnovke to je lúto, to je smutné...Aj mne by to bolo lúto, keby som sa tam držal zásluhou Mračnu 30 rokov, a ktorí poslanci ju mali odvolať hlasovaním? Ich priatelia, ktorí sa prežierajú na rokovaniach z produktov MsCSS ? Pani Mračnová, odstúpte sama!!!, alebo zodpovednosť za nečinnosť pri kontrolách rozkrádania takmer 6 miliónov korún je vám ešte málo? Apropó, dobrý námet pre Silviu do krimi TV JOJ...Počkám do vyriešenia a ukončenia prípadu, budem to sledovať a potom poskytnem ako daňový poplatník námet konkurenčnej TV !!!

01.11.2011 17:23:59 | karol

Podľa §30 ods.2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy > „za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy“.

Podľa §19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy > „je štatutár povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte“.

...nie je co riesit, keby aj sama nekradla, zodpovednost ma riaditelka. hrube porusovanie povinnosti. Na jej mieste by som sa vzdal funkcie a odstupil nez sa nechat odvolat pre neschopnot. Alebo nema chrbtovu kost taky clovek? Zatne zuby a caka ci to prezije? Nerozumiem ci sa riaditelka bude tvarit ze nic sa nestalo len mi podriadeny dlhorocne kradol peniaze a ja som si to nevsimla ale svet sa nezrutil.. Tak to nefunguje p.mracnova... Ale u nej nebude problem ist dalej a usmievat sa jak panicka

01.11.2011 20:53:46 | paulina kovacova

takze podla zakona, tam riaditelka, nema co robit !!! zodpovednost musi niest kazdy za svoje zlyhanie.... a ten kto ju odmieta robi chybu a nema hanbu voci obyvatelom Malaciek.....

01.11.2011 21:05:25 | miso

dobry paulina kovacova... ale to si stara mracnovka nikedy neuvedomi.. ne ze by na to nemela.. ale taky je rod mracnovcov.. to si neprizna chybu to bude radsi kydat na ostatnych v kazdem najdu chybu ale v sebe ju nevidza! to uvidzite co to bude ked ju budu scet poslanci odvolat co ta bude robit co jeji familia bude robit.. sak oni uz fcil chodza za poslancami a tu svoju svorku si zvolavaju aby ji kryli chrbet.. frus, bauman,bula, moravcik, spusta.. sak to su stare firmy co nepotopia predsi svojho kamarada joza.. uvidzite to.. tito lude ju podrza ale bych byl zvedavy jak to oduvodna.. lebo to sa oduvodnit neda!

01.11.2011 21:06:02 | miso

a de je ta danielka.. furt ji neni.. co paulina kovacova.. co si myslite o bytecku na zubka? vy ste to neculi? sa nam ta danielka pekne rozvypravala posledne.. ne?

02.11.2011 10:37:53 | ivan

Nie je mi jasné, načo ste si stanovili na tejto stránke určité pravidlá diskusie, keď si tu môže jeden otravný prispievateť dookola drhnúť veci, ktoré neviem kam slušne zaradiť. Alebo iba o takúto formu Vám ide? Tak potom Vám prajem už len takýchto diskutujúcich.

02.11.2011 17:04:27 | paulina kovacova

to miso: pocula som tiez nieco, ohladom bytu, a aj ine podobne "klebety", trufnem si reci, podobneho typu nazvat, nakolko su to vsetko nepodlozene dohady, ktore by mali osobne potvrdit ludia, ktori su si vedomi, respektive priamymi svedkami takychto skutocnosti. bez ohladu na to, ako dlho pani mracnova a ako dobre zastavala svoju funckciu / nikto nie je nenahraditelny... /, z môjho hladiska je to zlyhanie, a neospravedlnitelne a urcite ako obcianka malaciek nedopustim aby nadalej zastavala tento post, pokial uz existuje nejake osobne prepojenie medzi poslancami mestskeho zastupitelstva, vsetko sa da casom vyriesit... na to su tu obyvatelia mesta Malaciek.

03.11.2011 13:31:43 | Jozef

O tom , že p. Mračnová bude odvolaná na najbližšom zasadnutí MZ nepochybujem.
Pri tomto sa len potvrdila skutočnosť, že vedúci musí mať aspoň minimálne znalosti z ekonómie (účtovníctva) v opačnom prípade mu presuny a čísla pri jednotlivých účtoch nič nehovoria.
Mám však za to, že tu ako kontrola zlyhal i MU konkrétne finančný odbor. Mesto dáva prostriedky na činnosť z rozpočtu mesta. Z toho vyplýva tiež povinnosť kontroly..

08.11.2011 10:14:47 | kristínka

mňa by zaujímalo, z čoho organizácia uhradila všetky uvedené dlžné čiastky v správe konrtolorky mesta??? Predpokladám, že na šetrenie v organizácii najviac doplatili zamestnanci, ktorí nerozhodujú o účtovníctve, t.j. kuchárky, pomocné sily, opatrovateľky, ktoré pracujú za minimum mzdy s maxinálnym úsilím, nenažraným poslancom pripravujú chlebíčky, bagetky, pečienky, či celé obedy!!!! Pripravujú akcie pre mesto, z ktorých okrem práce majú veľké .....nič!Sú vyždímané, unavené, choré a nezaslúžia si ani cent odmeny, pretože niekto niekde zlyhal...aj toto by mohlo pánov poslancov zaujímať...nielen dotácie pre hnusnú, špinavú, nenávistnú skupinu rómov na Družstevnej, tým dali 8000 Euro a MsCSS veľké ...NIČ!

09.11.2011 01:09:05 | Juraj

Súhlasím s príspevkom "kristínky" a rád by som sa spýtal hlavnej kontrolorky, prečo tieto skutočnosti nezistila pri priebežných ročných kontrolách ????

09.11.2011 06:36:36 | Nataša Špelicová

Juraj, bola to prave kontrolorka, ktora zistila nezrovnalosti a zahajila hlbkovu kontrolu.

09.11.2011 20:48:15 | Juraj

Nezrovnalisti zistil primátor , myslím , že náhodou..., a následne poveril kontrolorku novou previerkou !!! , pretože previerka za posledný rok bola bez závad ! A vôbec , nie ste pracovníčkou MsCSS ???

09.11.2011 21:44:52 | J.Říha

Nie je to pravda. Po prvé. Hlavného kontrolóra mesta nemôže primátor mesta poveriť výkonom kontroly, len mestské zastupiteľstvo uznesením (zákon). Po druhé. Výkon kontroly je viazaný na jej predmet, preto uvádzané "bez výhrad" nemalo ako vyplynúť z predchádzajúcej kontroly (opäť zákon). A keď sme pritom, kontrola, ktorú vykonáva hlavný kontrolór mesta, je kontrola následná, predbežnú a priebežnú kontrolu vykonáva zo zákona sama organizácia prostredníctvom určených pracovníkov (opäť zákon). Po tretie. To, čo sa uvádza v diskusii ako náhoda, bolo primátorovi riaditeľkou vysvetlené ako chyba vo variabilnom symbole pri úhradách Sociálnej poisťovni. Primátor mesta týmto vysvetlením vec uzavrel (fakt). Napriek tomu si hlavný kontrolór vyžiadal podklady a na základe podozrenia zahájil výkon kontroly už na konkrétne určený predmet kontroly (t.j. to, na čo sa má pri výkone kontroly sústrediť pozornosť).

Nie je ani pravda, že by poslanci niekomu dali 8000 EUR. Dotáciu poskytol mestu Úrad splnomocnenca. Dotácia bola účelovo viazaná (napr. suché WC, terénna práca a mediácia), peniaze neboli vyplácané v hotovosti. Chápem reakciu, ale vychádzala z obsahu veľmi zvláštneho článku, ktorý podľa mňa k tomu záveru priamo navádzal (nehovoriac o fotkách Magio satelitu, ktorý navyše už vyše mesiaca nemajú).

10.11.2011 08:46:38 | Nataša Špelicová

Juraj, na nezrovnalosti sa neprišlo náhodou. V januári zverejnila Sociálna poisťovňa zoznam neplatičov a bolo na ňom aj MsCSS Malacky. Všimlo si to veľa ľudí. Zvyšok Vám už napísal p. Říha.
Zamestnacom MsCSS nie som, ani žiadnej mestskej organizácie :-)

10.11.2011 12:24:04 | pokoj

Teraz je už jedno, kto zistil chybu, lebo už všetci sú múdri. Ale keby Sociálna poisťovňa nezverejnila zoznam dlžníkov, tak by sa na to ani neprišlo!! Otázka ale je, prečo sa na to neprišlo skôr? Prečo nebol kontrolný mechanizmus? Kde bola hlavná kontrolórka mesta? Ako často sa robili kontroly?

10.11.2011 18:54:43 | jano

Neviem ako treba chápať funkciu s názvom 'kontrolór',ale zdá sa mi, že v tomto prípade je dôležité, že táto konkretna osoba je vo veľkej priazni pána Ŕ. a ďalších obhajovateľov jej bezchybnej práce. Zato primátor podľa nich na nič už ani z princípu nemôže prísť, nič si všimnúť, na nič upozorniť, nič nakazat. Zato postup pani kontrolórky je bezchybný. Veď to povedal aj pán Ŕíha. Tak to musí byť pravda. Či?

10.11.2011 20:30:13 | Viera

Aký je tvoj názor

No páni to máme takýchto zástupcov v v zastupiteľstve ?
6 milionov hore dole.Keď už nie pracovné povinnosti kde je morálka?
Pani Mračnová neberiete to ako výzvu poslancov ,aby ste ukázala svoj charakter a odišla sama?