Ľudia pre Malacky » Poslanci prerokujú nové pravidlá prevodov majetku

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Poslanci prerokujú nové pravidlá prevodov majetku

Vo štvrtok 15. decembra máme na programe aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Otázka, ako hospodárime s mestským majetkom, by mala zaujímať každého obyvateľa mesta. Skúsime presadiť také pravidlá, aby sa zvýšila verejná kontrola aj nás poslancov.

Ešte v júni tohto roku mestské zastupiteľstvo vyslalo signál, že má záujem, aby boli v našom meste jasné a prehľadné pravidlá hospodárenia s mestskými financiami a mestským majetkom. Od júla sa postupne pripravovali a navrhovali poslancom na schválenie viaceré zmeny, ktoré sú už dnes účinné. Rokovací poriadok, úpravy v nariadení o rozpočtových pravidlách, nové nariadenie o dotačnej a grantovej politike, teraz nové nariadenie o zásadách hospodárenia s majetkom mesta (materiál na rokovanie MsZ 15. decembra, č. Z 163/2011). 

Transparentnosť je pojem, ktorý mnohí z nás používajú v slovníku. Stáva sa trendom v slovenských mestách a obciach. Súvisí nielen s úsporou peňazí, ale aj so zvýšením dôvery obyvateľov k volených predstaviteľom a mestu... čítaj celý článok

Všetko bude na webe, overia sa aj dlhy voči mestu

Navrhované nariadenie prináša viacero dôležitých zmien. Medzi prvé patrí zriadenie stáleho pola na titulnej stránke internetovej stránky mesta, v ktorom nájdete súhrn pripravovaných prevodov majetku mesta s označením majetku a osoby žiadateľa, navrhovanej kúpnej ceny či predmetu zámeny (ak by sme nepredávali, ale zamieňali majetok) a spôsob, akým sa prevod bude realizovať. Ak prevod schválime, na stránke mesta nájdete tiež výsledné podmienky, za ktorých sme prevod schválili.

Navrhuje sa zaviesť mechanizmus kontroly konfliktu záujmu žiadateľa s osobami napríklad z radov poslancov a aj jeho finančných záväzkov voči mestu. Pred samotným rokovaním sa tak vylúči žiadateľ, ktorý má dlhy napríklad na nájomnom či miestnych daniach a poplatku za stavebný a komunálny odpad. Považujeme za správne, aby majetok mohol byť prevedený osobe, ktorá ma vo vzťahu k nám ako mestu čistý stôl.

Sprísnené pravidlá pre prevod majetku

Zásadné zmeny sa navrhujú v spôsoboch prevodu majetku mesta. Sprísňujeme to, akým spôsobom budeme vyberať kupujúceho nášho majetku. Navrhujeme, aby sa majetok mesta odpredával obchodnou verejnou súťažou v troch prípadoch:

  1. ak všeobecná hodnota presiahne 40000 EUR, 
  2. ak všeobecná hodnota presiahne 20000 EUR a má alebo môže mať záujem o kúpu viac fyzických osôb a právnických osôb,
  3. ak sa prevádza pozemok určený na výstavbu, kde zavádzame povinnosť predloženia projektovej štúdie, ktorá bude okrem kúpnej ceny tiež bodovaná.

Považujeme za správne, aby sa majetok všeobecnej hodnoty nižšej ako zákonom ustanovených 40 tisíc EUR, ak oň môže mať záujem viacero napríklad podnikateľov, ktorí ho dokážu rovnako využiť, predával v prospech mestskej kasy súťažou s pravdepodobne vyšším príjmom z kúpnej cenou. 

Rovnaké podmienky sú navrhnuté aj v prípade, že by sme predávali majetok verejnou dražbou.

Samozrejmosťou bude právo mesta odmietnuť všetky predložené návrhy, ak nám ani jeden víťazný návrh nevyhovuje.

Prevod priamo určenej osobe už bude možný len za jasne stanovených podmienok a za minimálnu kúpnu cenu podľa znaleckého posudku alebo minimálne ceny, ktoré sú určené týmto nariadením (má sa na mysli dodatočne vysporiadavaný majetok ako napríklad pozemky pod garážami, predzáhradky, pozemky pod stavbami atď.). Minimálna cena sa navrhuje rozdielne pre centrum mesta a ostatné územie mesta, ale aj rozdielne pri rôznych výmerách pozemkov.

Elektronická aukcia účinná od marca

Nariadenia zavádza do nášho mesta aj elektronickú aukciu na predaj majetku. Myslíme si, že najtransparentnejším a hlavne ekonomicky najvýhodnejším spôsobom je tento spôsob prevodu. 

Navrhujeme, aby elektronická aukcia mala povahu dvojkolovej obchodnej verejnej súťaže. V prvom kole sa posúdi splnenie podmienok pre účasť a v druhom kole sa určí víťaz s ponukou najvyššej kúpnej ceny.

Zvýšená ochrana nášho mesta

Pri príprave nariadenia sme si stanovili jasný cieľ, začleniť do nariadenia záruky pre mesto. Nariadením sa zavádza viacero zmien, ktoré uvediem len so stručným opisom. Napríklad navrhujeme, aby:

  • v prípade, že predávame majetok za cenu nižšiu ako bola cena určená znaleckým posudkom, malo mesto počas dohodnutej doby predkupné právo na kúpu nehnuteľnej veci za cenu, za ktorú kupujúci nadobudol nehnuteľnú vec mesta, čím chceme predísť špekulantským prevodom majetku,
  • v prípade, že zamieňame nehnuteľný majetok, ocenenie zamieňaných nehnuteľností bude vychádzať z rovnakej metodiky, nebude staršie ako 6 mesiacov v deň schválenia zámeny nehnuteľností mestským zastupiteľstvom a bude vyhotovené rovnakým znalcom, čím chceme dosiahnuť férové podmienky pri zámene majetku,
  • v prípade, že kupujúci nedodrží podmienky pri prevode pozemku za účelom výstavby, kupujúci bude sankcionovaný zmluvnými pokutami do výšky až 20 percent kúpnej ceny, dokonca až pod sankciou odstúpenia od zmluvy, čím chceme predísť nekontrolovanej výstavbe na mestských pozemkoch,
  • v prípade, že predávame majetok za nižšiu cenu ako všeobecná hodnota majetku, pretože predávame majetok za určitým účelom (napríklad pretože ide o výstavbu zdravotníckeho zariadenia), a kupujúci nesplní povinnosť dodržať počas dohodnutej doby tento účel, je povinný doplatiť mestu rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a všeobecnou hodnotou majetku, alebo je mesto oprávnené od zmluvy odstúpiť a kupujúci nemá nárok na refundáciu nákladov, o ktoré vec zhodnotil, čím chceme predísť ďalšiemu druhu špekulantského prevodu,
  • sa zriadenie vecných bremien v podobe inžinierskych sietí či práva prechodu a prejazdu platilo od výmery parcely, ktorá bude zaťažená touto ťarchou, čím chceme dosiahnuť férovú úhradu za zaťaženie mestského majetku,
  • uznesenie, ktorým sa schváli prevod majetku, stratilo platnosť, ak najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia neuzatvorí žiadateľ zmluvu, čím chceme vniesť prvok ochrany a prehľadnosti v rozhodovaní zastupiteľstva.

Záverom...

V prípade, že schválime predkladané majetkovoprávne nariadenie, uzavrieme prvý balík opatrení k posilneniu transparentnosti nášho hospodárenia. Do času, kým mesto vlastní majetok, ktorý môže byť stredobodom pozornosti niektorých záujmových skupín, prísne pravidlá podľa nášho názoru majú význam. A preto chceme, aby obyvateľ mesta dostal prehľadným spôsobom informácie, ako zodpovedne s ním hospodárime.

Plníme svoj záväzok, že prvý balík opatrení bude venovaný ochrane mesta. Druhý balík opatrení chceme venovať úspore finančných prostriedkov vo verejnom obstarávaní.

Budeme radi, ak sa oboznámite s týmto materiálom, a napíšete nám svoje pripomienky či ďalšie nápady, ako ho vylepšiť.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku