ĽudiapreMalacky.sk » Poslanci prerokujú nové pravidlá prevodov majetku

Vo štvrtok 15. decembra máme na programe aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Otázka, ako hospodárime s mestským majetkom, by mala zaujímať každého obyvateľa mesta. Skúsime presadiť také pravidlá, aby sa zvýšila verejná kontrola aj nás poslancov.

Ešte v júni tohto roku mestské zastupiteľstvo vyslalo signál, že má záujem, aby boli v našom meste jasné a prehľadné pravidlá hospodárenia s mestskými financiami a mestským majetkom. Od júla sa postupne pripravovali a navrhovali poslancom na schválenie viaceré zmeny, ktoré sú už dnes účinné. Rokovací poriadok, úpravy v nariadení o rozpočtových pravidlách, nové nariadenie o dotačnej a grantovej politike, teraz nové nariadenie o zásadách hospodárenia s majetkom mesta (materiál na rokovanie MsZ 15. decembra, č. Z 163/2011). 

Transparentnosť je pojem, ktorý mnohí z nás používajú v slovníku. Stáva sa trendom v slovenských mestách a obciach. Súvisí nielen s úsporou peňazí, ale aj so zvýšením dôvery obyvateľov k volených predstaviteľom a mestu... čítaj celý článok

Všetko bude na webe, overia sa aj dlhy voči mestu

Navrhované nariadenie prináša viacero dôležitých zmien. Medzi prvé patrí zriadenie stáleho pola na titulnej stránke internetovej stránky mesta, v ktorom nájdete súhrn pripravovaných prevodov majetku mesta s označením majetku a osoby žiadateľa, navrhovanej kúpnej ceny či predmetu zámeny (ak by sme nepredávali, ale zamieňali majetok) a spôsob, akým sa prevod bude realizovať. Ak prevod schválime, na stránke mesta nájdete tiež výsledné podmienky, za ktorých sme prevod schválili.

Navrhuje sa zaviesť mechanizmus kontroly konfliktu záujmu žiadateľa s osobami napríklad z radov poslancov a aj jeho finančných záväzkov voči mestu. Pred samotným rokovaním sa tak vylúči žiadateľ, ktorý má dlhy napríklad na nájomnom či miestnych daniach a poplatku za stavebný a komunálny odpad. Považujeme za správne, aby majetok mohol byť prevedený osobe, ktorá ma vo vzťahu k nám ako mestu čistý stôl.

Sprísnené pravidlá pre prevod majetku

Zásadné zmeny sa navrhujú v spôsoboch prevodu majetku mesta. Sprísňujeme to, akým spôsobom budeme vyberať kupujúceho nášho majetku. Navrhujeme, aby sa majetok mesta odpredával obchodnou verejnou súťažou v troch prípadoch:

  1. ak všeobecná hodnota presiahne 40000 EUR, 
  2. ak všeobecná hodnota presiahne 20000 EUR a má alebo môže mať záujem o kúpu viac fyzických osôb a právnických osôb,
  3. ak sa prevádza pozemok určený na výstavbu, kde zavádzame povinnosť predloženia projektovej štúdie, ktorá bude okrem kúpnej ceny tiež bodovaná.

Považujeme za správne, aby sa majetok všeobecnej hodnoty nižšej ako zákonom ustanovených 40 tisíc EUR, ak oň môže mať záujem viacero napríklad podnikateľov, ktorí ho dokážu rovnako využiť, predával v prospech mestskej kasy súťažou s pravdepodobne vyšším príjmom z kúpnej cenou. 

Rovnaké podmienky sú navrhnuté aj v prípade, že by sme predávali majetok verejnou dražbou.

Samozrejmosťou bude právo mesta odmietnuť všetky predložené návrhy, ak nám ani jeden víťazný návrh nevyhovuje.

Prevod priamo určenej osobe už bude možný len za jasne stanovených podmienok a za minimálnu kúpnu cenu podľa znaleckého posudku alebo minimálne ceny, ktoré sú určené týmto nariadením (má sa na mysli dodatočne vysporiadavaný majetok ako napríklad pozemky pod garážami, predzáhradky, pozemky pod stavbami atď.). Minimálna cena sa navrhuje rozdielne pre centrum mesta a ostatné územie mesta, ale aj rozdielne pri rôznych výmerách pozemkov.

Elektronická aukcia účinná od marca

Nariadenia zavádza do nášho mesta aj elektronickú aukciu na predaj majetku. Myslíme si, že najtransparentnejším a hlavne ekonomicky najvýhodnejším spôsobom je tento spôsob prevodu. 

Navrhujeme, aby elektronická aukcia mala povahu dvojkolovej obchodnej verejnej súťaže. V prvom kole sa posúdi splnenie podmienok pre účasť a v druhom kole sa určí víťaz s ponukou najvyššej kúpnej ceny.

Zvýšená ochrana nášho mesta

Pri príprave nariadenia sme si stanovili jasný cieľ, začleniť do nariadenia záruky pre mesto. Nariadením sa zavádza viacero zmien, ktoré uvediem len so stručným opisom. Napríklad navrhujeme, aby:

Záverom...

V prípade, že schválime predkladané majetkovoprávne nariadenie, uzavrieme prvý balík opatrení k posilneniu transparentnosti nášho hospodárenia. Do času, kým mesto vlastní majetok, ktorý môže byť stredobodom pozornosti niektorých záujmových skupín, prísne pravidlá podľa nášho názoru majú význam. A preto chceme, aby obyvateľ mesta dostal prehľadným spôsobom informácie, ako zodpovedne s ním hospodárime.

Plníme svoj záväzok, že prvý balík opatrení bude venovaný ochrane mesta. Druhý balík opatrení chceme venovať úspore finančných prostriedkov vo verejnom obstarávaní.

Budeme radi, ak sa oboznámite s týmto materiálom, a napíšete nám svoje pripomienky či ďalšie nápady, ako ho vylepšiť.

Materiál k novým pravidlám prevodov majetku mestaJuraj Říha - Mesto - 06.12.2011 - 4081 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/poslanci-prerokuju-nove-pravidla-prevodov-majetku/