Ľudia pre Malacky » Kontrola konštatovala porušenie zákona

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Kontrola konštatovala porušenie zákona

Obvodný úrad ŽP v Malackách porušil zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pretože vydal stanovisko v rozpore s § 18 ods. 2 uvedeného zákona. Také sú závery kontroly zo strany Krajského úradu životného prostredia v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 14. 6. ObŽP už svoje stanovisko z 19. 10. 2011 zrušil.

Krajský úrad ŽP v Bratislave už kontrolu vykonal

"Ako metodický a nadriadený orgán štátnej správy sme 14. 6. vykonali na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách kontrolu," vyjadrila sa pre LPM.sk Mgr. Dagmar Boršošová, vedúca Odboru ochrany prírody a krajiny KÚŽP v Bratislave.

Kontrolovali agendu vo veci vydávania súhlasov a vyjadrení podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a konaní a stanovísk podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách bol Správou štátnych hmotných rezerv SR začiatkom októbra 2011 požiadaný o stanovisko k posúdeniu investičného zámeru z hľadiska vplyvu na životné prostredie pre stavbu Výrobný pavilón Správy štátnych hmotných rezerv SR na výrobu vakcín. Išlo o zmenu lokality výroby zo Šarišských Michalian do PTP Záhorie - Eurovalley.

19. 10. 2011 vydal miestny ObÚŽP stanovisko, ktorým potvrdil, že zámer stavby nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

"Toto stanovisko bolo v rozpore so zákonom, pretože podľa § 18 zákona č. 24/2006 sú predmetom posudzovania skutočnosti uvedené v prílohe č. 8," povedala Boršošová, ktorá dodala, že ObÚŽP bolo v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly  uložené bezodkladne prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Požadovali zrušenie stanoviska ObÚŽP z 19. 10. 2011 a vydanie nového. "Mailom nám prednostka ObÚŽP Patrícia Hanzová 22. 6. oznámila, že toto stanovisko ruší. Obvodný úrad nebol kompetentný do tohto procesu vôbec vstupovať, keďže príslušným orgánom pre posúdenie navrhovanej činnosti je pri povinnom hodnotení Ministerstvo životného prostredia SR," konštatuje Boršošová. "Už od začiatku mal investor komunikovať s ministerstvom a mal byť o tom aj zo strany obvodného úradu informovaný."

Podľa nej je teda vydané stavebné povolenie protizákonné.

Vedúca pracovníčka z KÚŽP prezradila, že boli pokusy použiť EIA vyhotovenú pre Šarišské Michaľany.  "Ak bola navrhovaná činnosť už posúdená v inom územnom obvode SR nie je možné akceptovať výsledok posúdenia z iného územného obvodu. Toto konanie sa nedá prenášať a teda použiť už vydané rozhodnutie alebo záverečné stanovisko iného už nepríslušného orgánu ani pri územnom či stavebnom konaní."

Spis je na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave

Redakciu zaujímalo ako bude pod vplyvom tejto novej skutočnosti postupovať mesto a či požiada o zastavenie stavby. "ObÚŽP v Malackách tak ako pôvodné, aj toto zmenené stanovisko oficiálne adresoval investorovi - Správe štátnych hmotných rezerv SR. Stavebnému úradu v Malackách bolo zaslané len na vedomie. Kompletný spisový materiál bol odstúpený na Krajský stavebný úrad v Bratislave na preskúmanie," reagovala hovorkyňa Michaela Janotová.

"Mesto Malacky okamžite po doručení zmeneného stanoviska ObÚŽP v Malackách odstúpilo toto stanovisko na Krajský stavebný úrad v Bratislave. V tejto veci môže konať až po vydaní rozhodnutia Krajským stavebným úradom v Bratislave, v súlade s týmto rozhodnutím a po vrátení spisového materiálu na stavebný úrad v Malackách," dodala.

Redakcii sa podarilo zistiť, že Krajský stavebný úrad v Bratislave koná už dlhšie. V správnom konaní niekto využil mimoriadny opravný prostriedok, ktorý sa používa vtedy, ak sa vyskytli nejaké mimoriadne okolnosti a dôvody na preskúmanie právoplatnosti rozhodnutí. V tomto prípade má ísť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Ak sa v konaní preukáže nesúlad so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, je možné rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

V súvislosti s procesom pri stavebnom konaní sa vynárajú aj otázky, či prebehlo konanie o zmene účelu využitia stavby, keďže je známe, že pôvodne mala v Eurovalley stáť skladová hala. Druhou je skutočnosť, či vo veci na Stavebnom úrade v Malackách konali osoby s bezpečnostnou previerkou, pretože inak malo konať ministerstvo obrany alebo vnútra. Odpovede na tieto otázky zatiaľ nepoznáme.

A čo prokuratúra?

Občianske združenie Ľudia pre Malacky podalo 29. 5. na okresnej prokuratúre podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupu Stavebného úradu Malacky a Obvodného úradu životného prostredia v Malackách.  Prokurátor má na posúdenie 60-dňovú lehotu, ktorú si môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Reálne by tak stanovisko prokuratúry mohlo byť známe až koncom augusta.

Aktuálne už bolo zrušené nezákonne stanovisko ObÚŽP. Vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutí a postupu miestneho stavebného úradu zase koná krajský stavebný úrad a ten má prednosť. "Vo veci sa teda koná a je dosť možné, že po vypršaní lehoty, počas ktorej podnet občianskeho združenia prokuratúra posudzuje, sa už protiprávne rozhodnutia odstránia," dodáva náš zdroj.

"Na ťahu" je investor

Redakcia požiadala o aktuálne stanovisko aj investora - Správu štátnych hmotných rezerv SR. Tá ešte 20. 6. zverejnila, že sa stavba právne posudzuje a predseda správy intenzívne komunikuje s jej dodávateľom o možnostiach pozastavenia stavebných prác a utlmenia výstavby diela s dôrazom na zamedzenie prípadných škôd a strát. Podľa hovorkyne Marcely Rybanskej sa majú v priebehu budúceho týždňa uskutočniť ďalšie rokovania. Ak budú známe ich výsledky,  redakcii LPM.sk odpovede na otázky poskytne.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

30.06.2012 13:42:11 | Nobody

Mám taký pocit, že tu niekto spáchal zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326/1b TZ a mal by ísť na pobyt all inklusiv