Ľudia pre Malacky » Poznať, vážiť si a chrániť

Krátke správy

22.06.2020
Výstavba novej telocvične v areáli Základnej školy Dr. J. Dérera sa blíži ku koncu. Vedenie mesta by ju malo odovzdať škole do užívania v utorok 30. júna.

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

názor13.07.2020
1. mája sa má zjednosmerniť

nobody09.07.2020
1. mája sa má zjednosmerniť

P. Š.08.07.2020
1. mája sa má zjednosmerniť

marian18.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

lebo16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

preto16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Jana15.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

preto14.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Príspevky z fóra

Iva26.05.2020

matej24.04.2020

matej24.04.2020

Edo24.04.2020

matej22.04.2020


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Poznať, vážiť si a chrániť

Vieme, čo sú pamätihodnosti mesta Malacky, prečo je dôležité poznať a vážiť si ich, prečo ochraňovať ich kultúrnospoločenskú hodnotu, ako zachovať a zlepšiť ich stav pre budúce generácie a aký význam majú pre mesto, jeho obyvateľov a návštevníkov? To sú otázky, na ktoré som hľadal odpoveď.

Na úvod treba zdôrazniť, že pamätihodnosť nie je pamiatka a nie je to ani národná kultúrna pamiatka. Tie sú evidované v registri nehnuteľných NKP a požívajú svoj štatút ochrany vyplývajúci zo zákona. V Malackách ich je evidovaných 22, patrí sem Pálfiovský kaštieľ, Zámocký park, františkánsky kláštor, bašty, Synagóga, rodný dom Ľ. Zúbka, niektoré sochy, pomníky, pamätné tabule atď.

Čo teda sú pamätihodnosti

Za pamätihodnosti obce možno okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí považovať aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce, ktoré majú pre mesto svoju historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu.

Nehnuteľné veci

Prvým inšpiračným zdrojom môžu byť objekty uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku neevidovaných ako kultúrne pamiatky.  Ďalším zdrojom sú objekty miestneho významu ako pamätné tabule, pomníky, rodné domy resp. pôsobiská významných miestnych osobností a hroby s náhrobníkmi významných miestnych osobností. Ďalej môže ísť o prícestné sochy (predovšetkým socha patróna obce alebo objektu, ktorý sa nachádza v erbe obce) a iné objekty.

Ďalšou kategóriou môžu byť verejne prístupné objekty s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou, ako pamätné izby, súkromné múzeá a pod., sakrálne objekty (ak nie sú národnou kultúrnou pamiatkou), ako kostoly, kláštory, kaplnky a pod.

Kino, zdroj: www.malackepohlady.sk

Kombinované diela prírody a človeka

Patria sem predovšetkým pútnické miesta ako kalvárie, miesta s prameňom alebo iným prírodným útvarom viažucim sa k historickej udalosti a osobnosti, pramene s liečivou (pitnou) vodou, ak sú upravené, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory, ktorých okolie upravil človek.

Parčík pri Františkánskom kláštore

Register hnuteľných pamätihodností

Patrí sem napr. socha patróna obce, ak je v interiéri, erb obce a pečatidlá (prípadne predmety, ktoré sú zobrazené v erbe obce, ak sú zvlášť prezentované), obecná kronika a iné listiny (aj kópie dokumentov), ktoré sa viažu ku vzniku obce alebo k iným významným udalostiam a osobnostiam obce, cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali  v obci, športové a iné trofeje, ktoré vyhrali športové kluby, ale aj iné spolky a krúžky (napr. spevácky, tanečný, divadelný, hasičský, vinársky atď.), predmety, ktoré obec získala v rámci družby s inou obcou doma či v zahraničí, najcennejšie predmety v pamätnej izbe obce (kroje, nástroje, nábytok atď.)

Pálffyho srdce, zdroj: www.malackepohlady.sk

Register nehmotných pamätihodností

K nim patrí napr. pamätný deň založenia obce (ak je historicky doložený), ďalej historické udalosti (významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov), pôvodné (historické) názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce, pamätné dni (narodenie, úmrtie) prípadne iné udalosti (skutočnosti) viažúce sa k významným rodákom, ak nemajú v obci zachovaný rodný dom, pomník, hrob a príp. inú nehnuteľnosť.

Poznáme a evidujeme pamätihodnosti mesta Malacky

Ak sa niekto zaujíma o pamätihodnosti má aj dnes možnosť nájsť čo to o pamätihodnostiach Malaciek. Niečo sa dá nájsť na stránkach mesta tu, tu a tu. Ale asi viac informácií nájde na stránkach portálu Malacké pohľady tu, tutu a tu. Prípadne môže navštíviť múzeum M.Tillnera, alebo na vlastnú päsť pátrať po ďalších pamätihodnostiach mesta. Informácie sú roztrúsené, nejednotne evidované a nepožívajú žiadnu osobitnú ochranu, okrem významných hrobov.

Aby sa toto zmenilo, môže obec rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Evidencia by mala pozostávať z registrov (zoznamu) a zbierky príloh (fotografie, historické fotografie, mapy, historické mapy, kresby a iná grafická dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový popis objektu, predmetu, udalosti, osobnosti ...). Zbierka príloh by mala obsahovať aj doklad, na základe ktorého boli veci zapísané do evidencie pamätihodností obce (návrh na zápis, uznesenie obecného zastupiteľstva). Zoznam pamätihodností by mal vyzerať asi takto.

Menej známa pamätihodnosť - Pálffyovský náhrobok psa, Lokalita Tri duby

Prečo evidovať pamätihodnosti

Pamätihodnosti mesta pomáhajú u obyvateľov mesta pestovať si pozitívnu identifikáciu s mestom a jeho históriu. Evidencia pamiatok môže byť použitá ako učebná pomôcka pri rozvíjaní zdravého lokálpatriotizmu. Pre návštevníkov, môže byť zaujímavé poznať okrem kultúrnych pamiatok aj iné hodnotné pamätihodnosti. Teda pamätihodnosti môžu byť použité aj pre pozitívny marketing mesta.

A ak sú pamätihodnosti riadne evidované môžu požívať istý stupeň ochrany a mesto môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu pamätihodností a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta, môže podporovať iniciatívy občanov a občianskych združení pri ochrane pamätihodností mesta, môže spolupracovať s občianskymi združeniami a ďalšími právnickými osobami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta. Preto si myslím, že by aj Malacky mali pristúpiť k evidencii pamätihodností.

Ako na to

Je potrebné vypracovať a prijať VZN o evidencii pamätihodnosti mesta Malacky. Rozhodol som sa vypracovanie takéhoto VZN iniciovať. Preto som na najbližšie zasadnutie komisie pre územný rozvoj dopravu a životné prostredie pozval dotknutých vedúcich odborov a oznámim im tento zámer. Toto VZN bude upravovať spôsob utvorenia a odborného vedenia evidencie pamätihodností a určí podmienky výberu a zápisu do Zoznamu pamätihodností mesta. Za týmto účelom som danú problematiku konzultoval s Vladom Pirošíkom, ktorý sa aktívne podieľa na evidencii pamätihodností v Banskej Bystrici a podľa môjho názoru nič nebráni s malými úpravami preklopiť ich VZN. Prvý návrh VZN o evidencii pamätihodností mesta Malacky si môžete pozrieť tu.

Po pripomienkovaní v komisiách, vypracovaní finálnej podoby VZN a schválení v MsZ by mohla začať pracovať odborná komisia pre evidenciu pamätihodností, v ktorej členstvo bude dobrovoľné a bezplatné. Komisia bude pozostávať z odborníkov, ktorí majú pre túto činnosť profesionálne a osobnostné predpoklady, najmä pôsobiacich v oblasti architektúry a urbanizmu, pamiatok, histórie, archivárstva, archeológie, etnografie a kunsthistórie a pod.

Za účelom vytvorenia predbežného zoznamu pamätihodnosti mesta som oslovil Martina Macejku za oblasť Nehnuteľných, Hnuteľných a nehmotných pamätihodností, Martina Mráza za oblasť Kombinované diela prírody a človeka a za oblasť architektúra a urbanizmus Braňa Škopka. Pracovný zoznam pamätihodností mesta Malacky si môžte pozrieť tu. Stále ho priebežne aktualizujeme a dopĺňame, avšak aby dosiahol konečný tvar je potrebné vykonať ešte mnoho práce.

Tento zoznam však nikdy nebude konečný, bude ho možné dopĺňať a to aj na návrhy obyvateľov.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku