Ľudia pre Malacky » K tichému odpredaju mestských lesov Vampíl

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

K tichému odpredaju mestských lesov Vampíl

Názorov o ďalšom využití mestských lesov Vampíl som počul viacero. Od premeny na lesopark, cez zriadenie golfového ihriska, k rozparcelovaniu na chatky... Dôležitejšie však je, či vôbec vieme, čo s Vampílom chceme do budúcnosti. Pokúsim sa reagovať na šum ohľadom jedného problému, ktorý je s Vampílom veľmi úzko spojený.

Vampíl možno zaradiť medzi najrozsiahlejšie súvislé plochy vo vlastníctve mesta. Ide o lesné pozemky, ktoré sú aj reálne zalesnené. Rozprestierajú sa z južnej strany mesta, kde sa nachádza aj biocentrum miestneho významu Klčovnica, rovnako aj biokoridor Jakubovské rybníky - Široké. V týchto častiach je Krajským lesným úradom schválená výmera 119, 95 ha ako les osobitného určenia. Celkovou výmerou zhruba 231 ha možno Vampíl zaradiť medzi dôležitý hodnotný majetok mesta. Asi preto počuť z času na čas o ich možnom prevode, zrevitalizovaní, vložení do obchodnej spoločnosti atď. V celej diskusii, ktorá sa doteraz Vampílu týkala, postrádam koncepčný zámer ďalšieho využitia.

Vampíl je v súčasnosti predmetom nájomného vzťahu so štatným podnikom Lesy Slovenskej republiky. Na lesných pozemkoch je totiž zákonná povinnosť zabezpečovať odborné obhospodarovanie. Mesto z tohto dôvodu zabezpečilo lesný hospodársky plán do roku 2016.

Vampíl a spoločnosť Technimex

Pri skúmaní podkladov k mestským lesom som objavil materiál z roku 1994, ktorého obsahom bolo pravdepodobne prvé odkrojenie z Vampílu. Materiál, ktorý bol pripravený do mestskej rady hovoril o priamom odpredaji časti mestských lesov spoločnosti Technimex, s.r.o. za účelom vybudovania „areálu zdravia“ o celkovej  výmere 146 336 m2 za cenu vo výške 7 miliónov Sk, kupujúci mal na svoje náklady nechať zhotoviť geometrický plán a znalecký posudok.

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva v auguste 1994 bol spracovaný na základe ponuky obchodnej spoločnosti Technimex, s.r.o. v zastúpení Ing. Marek Matulík na výstavbu „areálu zdravia“  (fitnescentrum, minigolf, tenisové kurty). Podľa mojich informácií mala nastať pri ďalších vzájomných rokovaniach zmena postupu, a to zvoliť formu nájmu, keďže bolo potrebné nájsť formu dodržania podnikateľského zámeru. Spoločnosť mala žiadať, aby náklady za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu znášal vlastník - teda mesto Malacky, ako aj všetky náklady s tým súvisiace.

O odpredaji malo rokovať mestské zastupiteľstvo až v júni 1997. Konkrétne malo ísť podľa vtedajšieho materiálu o lesné pozemky parc. č. 4745 a 4754 o výmere 177 928 m2, cena podľa znaleckého posudku 1 715 140 Sk. Kúpna zmluva bola uzatvorená nakoniec v marci 1998 za cenu 20 Sk/m2, celkom kúpna cena 3 558 560 Sk. Z dostupných materiálov nie je jasné, prečo prišlo k úprave nižšej kúpnej ceny o takmer 3 a pol milióna SK.

Zaujímavosťou je aj to, že ku kúpnej zmluve bol dňa 17. marca 1998 podpísaný dodatok, ktorým sa dopĺňajú ďalšie pozemky, čím sa zväčšila výmera na 192 076 m2. Z materiálov opäť nie je jasné, prečo k podpísaniu dodatku došlo, v materiáli sa neuvádza ani kúpna cena.

Podľa mojich informácií z pôvodne deklarovaného zámeru sa parcely využili na výstavbu rodinných domov. Túto informáciu by však mohli skôr potvrdiť priamo zúčastnení obyvatelia.

Výsledok je dnes taký, že pozemky majú už iných vlastníkov a spoločnosť Technimex, s.r.o. je v likvidácii.

Vampíl a spoločnosť Pekyma

Pravdepodobne je mnohým Malačanov známy nový rekreačný komplex s wellness hotelom Spark. Rovnako tak sa asi mnohým vybavuje stará hydináreň, ktorú prevádzkovala spoločnosť Pekyma.

Prečo spomínam spoločnosť Pekyma s Vampílom? Nielen kvôli existencii hotela v tejto oblasti, ale najmä preto, že "druhé odkrojenie" z Vampílu nastalo pravdepodobne v roku 2003 a 2004, kedy prišlo k priamemu odpredaju 15162 m2 pozemku práve uvedenej spoločnosti za cenu 100 Sk/m2. Predložená bola žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov na účely "rozšírenia hydinárskej farmy, ako aj pre potreby budovania agroturistiky".

V roku 2007 prišlo k trvalému vyňatiu viacerých pozemkov z lesného pôdohospodárskeho fondu na zastavané plochy - stavebný pozemok (medzi ktorými bol aj ten predtým mestský), čiže jednoduchšie povedané, z predávaného lesného pozemku sa o 3 roky stal pozemok stavebný a zahájená výstavba rekreačného areálu.

Možno preto bol prevod časti odkrojených mestských lesov spolu s predanými historickými domčekmi na Ulicu J. Kostku (teraz Ferdiša Kostku pri kine) prvá vec, do ktorej som ako nový poslanec "zarýpal" po voľbách v roku 2006. A moje domnienky sa potvrdili. Síce sa v kúpnej zmluve nachádzalo ustanovenie o viazanosti účelu kúpy "rozšírenie hydinárne", v zmluve sa už žiadne ochranné a právne vynutiteľné mechanizmy nenáchadzali. A tým moja snaha o dodržiavanie podmienok narazila.

Nebudem spochybňovať záujem investora budovať rekreačný areál (ak sa dá wellness dostať pod pojem "agroturistika", ktorú uviedol v žiadosti), ani nebudem spochybňovať tento druh služieb pre obyvateľov v týchto končinách. Ale mám problém s tým, ak sa majetok predáva priamym zadaním so zámerom, ktorý sa neskôr nedodrží. Rekreáciu, služby, považujem za rovnaké podnikanie ako obchod.

Len pre doplnenie, o nesplnených sľuboch pri domčekoch v centre meste na Kostku som písal v článku Občania, zabudnite! Pacta sunt servanda.

V zákulisí sa vedie "boj" o odpredaj ďalšej časti

Slovo boj som dal zámerne do úvodzoviek. Pretože ide skôr o počiatočnú výmenu názorov a vysvetlenie vzájomných pozícií. Keď som sa stal v minulom roku predsedom majetkoprávnej komisie, zadefinoval som si kategórie majetku mesta s tým, že najväčšiu energiu a pozornosť treba podľa mňa venovať budove mestského úradu, kaštieľu, obytnému domu na Skuteckého ulici a Vampílu.

Každý jeden z týchto nehnuteľností je špecifický. O technickom stave a dispozičnom riešení mestského úradu napíšem niekedy nabudúce, sami zamestnanci by asi vedeli porozprávať veľa. O riziku azbestu ani nehovoriac. Majetkoprávne súvislosti a technický stav kaštieľa je známy asi väčšine Malačanov, ktorá nazrela do útrob tejto stavby. Čoskoro zverejníme aj pasport kašieľa, ktorý pripravujeme do komisie. Do riešenia obytného domu na Skuteckého ulici sme sa pustili ako prvé hneď v úvode volebného obdobia, a aj urobíme všetko pre to, aby sme túto časť problematických nehnuteľností dotiahli do konca ešte v tomto roku.

So samotným Vampílom je spojená jedna ťažisková téma, o ktorej sa veľa nehovorí. A tou je totiž riešenie stavu s pozemkami, ktoré sú zabrané na nich postavenými chatkami. Tie boli mnohé postavené v 80. rokoch na lesných pozemkoch v katastrálnom území Plavecký Štvrtok. V roku 1996 bol zameraný skutočný stav chatiek a priľahlých pozemkov, na základe čoho boli chatkám pridelené súpisné čísla a zapísané do katastra nehnuteľností.

V súčasnosti je evidovaných 30 chatiek, ktoré sú postavené na mestských pozemkoch. Vlastníci chatiek majú uzavretý nájom na pozemok. Plavecký Štvrtok vo svojom územnom pláne spracoval túto časť lesných pozemkov ako chatovú osadu. Vlastníci niekoľkokrát požiadali mesto o odpredaj pozemkov pod chatami a priľahlé pozemky k nim, ktoré užívajú. K tomu je potrebné vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu nielen v chatovej osade, ale aj pod komunikáciami, ktoré v nej vedú.

Je logické a ľudsky pochopiteľné, že vlastníci chatiek sa snažia získať vlastníctvo k pozemkom, keďže mnohí z nich urobili z chatiek celoročné obývateľné stavby.

Na túto skutočnosť som upozornil nielen v LPM, ale aj v Komisii pre správu majetku a legislatívu. Ako prvé sme sa snažili s ohľadom aj na ďalšie podobné majetkovoprávne problémy prijať sériu opatrení v mestskej legislatíve, ktorými dostávame prevody majetku pod verejnú kontrolu občanmi a posilňujeme garancie ochrany mesta pri týchto prevodoch. Považovali sme to za nevyhnutné, ak sa môžu objaviť na stole prevody, o ktorých musí vedieť aj dotknutá verejnosť.

Rovnako tak sme osobitne s ohľadom na možné riziká spojené s Vampílom presadili do zásad o hospodárenia s majetkom mesta ustanovenie, ktorým sme vložili mestskému zastupiteľstvu oprávnenie rozhodnúť o cene, ak ide naraz o väčší počet prevodov pozemkov rovnakého druhu s rovnakým stupňom zastavania, využívané s rovnakým účelom, inak podľa ceny určenej znaleckým posudkom (§ 23 ods. 4 písm. a) nariadenia č. 20/2011). Dovtedy sa totiž pozemky pod stavbami predávali ako dodatočne vysporiadavaný pozemok za veľmi nízkych kúpnych cien, čo by bol podľa mňa prípad pozemkov na Vampíle.

Aj ja počúvam rôzne šumy o predaji Vampílu. Nebudem skúmať ich účel, ani osoby. Vždy som sa snažil pracovať maximálne otvorene voči verejnosti, preto nepopriem, že pnutie na odpredaj tejto časti Vampílu sú.

Pochopenie, peniaze, právo, verejnosť...

To sú všetko pojmy, ktoré sú spojené s problémom nedoriešených pozemkov na Vampíle. Ako som už vyššie spomínal, ľudsky viem pochopiť snahu vlastníkov chatiek. Ale ak už by sme mali pripustiť čo i len diskusiu o hľadaní riešenia, tak podľa mňa za niekoľkých podmienok.

Myslím si, že po prvé obe strany sa musia vnímať ako partneri, čo znamená, rokovať otvorene, úprimne, korektne. Tým pádom vopred odmietam akékoľvek zákulisné diskusie, neoficiálne dohody. Už tobôž nie nátlak alebo neúprimné podávanie žiadostí o vyčlenenie pozemkov z lesného pôdneho fondu. Ak sa vykoná krok A, logicky bude na stole aj krok B, odkúpenie.

Myslím si, že po druhé si musia obe strany uvedomiť, že v Slovenskej republike platí jednak právna ochrana vlastníka pozemku, tak aj právne prostriedky ochrany vlastníka stavby na ňom postavenej. Verím, že obe strany si dobre uvedomujú inštitút vecného bremena a iných.

Myslím si, že po tretie k sebe pristupujú obe strany s rešpektovaním oprávneného záujmu, tak mesta získať predajom peniaze na nákup alebo zveľadenie podobného druhu majetku, tak aj záujmu vlastníkov stavieb investovať do stavieb s istotou vlastníctva pozemku. Len pri prvom možnom nástrele ceny cca 50 €/m2 by možný príjem predstavoval zhruba 1 a pol milóna eur. Čo sú peniaze, za ktoré vieme posunúť rekonštrukciu kaštieľa, rozšíriť majetok mesta o pozemky na bývanie, zrekonštruovať budovu mestského úradu, finančne pokryť systém vysporiadavania pozemkov pod cestami a chodníkmi atď. Keď nie nič iné, minimálne tento finančný aspekt je zaujímavý.

Myslím si, že po štvrté je dôležité pri takto dôležitom a hodnotnom majetku hovoriť o veci transparentne, otvorene a hlavne verejne.

Prvé pokusy sme zastavili

Diskusia k tejto otázke prebehla už v júni 2011, kedy bol mestským úradom spracovaný materiál k vyňatiu pozemkov z lesného pôdneho fondu. Proces vyňatia sme zastavili na úrovni komisií, čiže nedostal sa ani na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Nielenže podľa nás neboli splnené podmienky, ale celú vec sme nepovažovali za dobre pripravenú. Viacerí členovia komisií poukázali na osobitosť a hodnotu majetku Vampíl, ktorý by mal zostať zachovaný v celistvosti pre budúce generácie Malačanov.

Mňa osobne zhrozil samotný  rozsah vyňatia. Hoci som prístupný diskusii o možnom hľadaní riešenia a pomoci vlastníkom, ale už v počiatkoch možnej diskusie narážam na takpovediac priveľké nároky niektorých vlastníkov chatiek. Rozsah zastavaných pozemkov iba pod chatkami predstavuje cca 2600 m2. Ale rozsah priľahlých pozemkov k chatkám predstavuje takmer 28 400 m2. Vnímam skutočnosť, že vlastníci chatiek žiadajú aj o odkúpenie oplotených pozemkov, ktoré fakticky užívajú. Ale nemôžem sa stotožniť s "riešením vlastníctva pozemku" v prípadoch, kde napríklad chatka o výmere 49 m2 stojí na pozemku o výmere 1278 m2. Ojedinelé nie sú ani prípady pozemku oploteného o výmere väčšej ako 2000 m2.

Uvedomujem si, že problém sa odsúvaním diskusie nevyrieši. Ale podmienky, o ktorých som písal vyššie, považujem za nutný predpoklad začiatku akejkoľvek diskusie o prevododoch i ďašieho druhu mestského majetku. Ak som úvodom spomínal, že mi na všetkých diskusiách okolo Vampílu chýba koncepcia ďalšieho užívania mestských lesov, tak si treba na druhú stranu uvedomiť, že ťarchou Vampílu bude aj načrtnutý problém s chatkami, o ktorom bol aj tento článok.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

06.09.2012 17:10:48 | Daniel

Aby sme s tými pozemkami pri a pod chatkami nedopadli rovnako ako v prípade hausbótov na Dunaji. Rovnaký problém je aj v Malých Levároch, kde vlastníci chatiek nie sú vlastníkmi pozemkov, pričom si tam budú móla, parkoviská a neviem čo ešte. To isté sa deje aj na Vampíli, kde si niekto postavil majetok na cudzom pozemku, ktorý predpokladám ani nemá oprávnenie využívať a teda je to rovnaká čierna stavba ako aj tie na Družstevnej ulici alebo kdekoľvek inde.

Som ale rád, že sa niekto venuje aj tomuto problému, nakoľko nie je o týchto informáciách nikde ani zmienka a všetko sa deje v tichosti za chrbtom obyvateľov mesta ...

06.09.2012 21:30:44 | milan

my sme chceli kupit od mest 2štvorcove metre, koli umiestneniu popelnice na KO. dostali sme od MESTA zmluvu na prenajom tohto, inak travnateho a prakticky nevyuzitelneho kusku pozemka. s tym, ze predat nam mestsky majetok nemozu, lebo mesto je v tychto tazkych casoch krizy proti rozpredavaniu mestskeho majetku... asi sa vobec nemusim vyjadrovat k clanku o odpredaji VAMPILA a ake spinavosti museli predist nejakej zmluve o buducom odpredaji niekolko stovkiek tisic nasobku toho, co sme ziadali od mesta my! nie su to potkani, ktory preziju vsetko, ale aj taki ktori robia podobne veci v mene ludi? lebo tito boli zvoleny preto aby sme sa mali v buducnosti lepsie.. mozno to robia, lebo si myslia ze ich pokolenie tak prezije vsetko, ked budu mat z takychto cinnosti a rozpredavani ,,NASHO spolocneho,, majetku osoh.. tato skutocnost je neodskriepitelna, lebo inak by mesto kludne mohlo dat tieto pozemky na prenajom a mat tak v pokladnici pravidelny prisun prostriedkov na zveladovanie mesta a mensieho zatazenia obcanov.. zdravim setkych ktory su na tychto postoch,, inak su to slabi ludia, lebo nevedia superit s niekym, kto ma vyssiu moc a preto sa tu deju veci, ktore sa potom obycajnym ludom zdaju inak nepochopitelne