Ľudia pre Malacky » Súd nariadil vypratanie stavby na Družstevnej

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Súd nariadil vypratanie stavby na Družstevnej

Na Družstevnej ulici boli pôvodne 3 čierne stavby. Dve z nich sú v súčasnosti obývané neprispôsobivou rodinou. Okresný súd v Malackách sa už druhýkrát vyjadril k vzniknutej situácii na tejto ulici a nariadil vypratanie poslednej čiernej stavby. Dnes bola vyznačená právoplatnosť rozhodnutia.

Jedným z problémov na Družstevnej ulici boli a sú čierne stavby. Prvá z trojice stavieb bola ešte neobývaná, rodina ju už dostavať nestihla. Odstránená bola na základe rozhodnutia stavebného úradu v marci tohto roku. Zvyšné dve sú obývané. Od dnešného dňa nestojí v ceste prekážka, ktorá by zabránila ich odstráneniu.

Obe sa vypratajú a odstránia...

Druhá z trojice čiernych stavieb sa nachádza z ulice Družstevnej z prednej strany a stala sa už mediálne známou. Termín na dobrovoľné vypratanie uplynul 5. septembra. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie stavebného úradu bolo už odstúpené exekútorovi na vymoženie. Rozhodnutím sa nepriznala povinnosť mesta poskytnúť náhradné bývanie.

Tretia z pôvodnej trojice čiernych stavieb sa nachádza v spoločnom dvore. Stavba nie je až tak mediálne známa. Je obývaná v súčasnosti trojpočetnou rodinou. Podľa informácií, ktoré mám, ju údajne obýva spoločne s ďalšími členmi tejto mnohopočetnej rodiny.

FOTO
Stavbu bude musieť opustiť rozhodnutím súdu časť rodiny.

Túto stavbu sme riešili v uplynulých týždňoch občianskoprávnym konaním aj z dôvodu právnej sily a istoty vo vykonateľnosti rozhodnutia, a tiež, jednoducho povedané, z dôvodu našej snahy predísť zdĺhavého procesu riešenia vypratania a odstránenia stavby cez stavebný úrad.

Dnes držíme v rukách právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa ukladá odporcom povinnosť na vlastné náklady vypratať túto neoprávnene obývanú stavbu. Čo je podstatné, súd nepriznal odporcom náhradné bývanie.

Rozhodnutie bolo ešte dnes odstúpené na vykonanie súdnemu exekútorovi. Týmto by som chcel verejne poďakovať všetkým priateľom a členom ĽPM, ktorí k tomu pridali pomocnú ruku.

Návrat k záverom zo stretnutia v kine...

Dovolím si uviesť v krátkosti ešte zopár poznámok. V auguste sme pripravili verejné stretnutie obyvateľov s Oskarom Dobrovodským.

Z diskusie na tomto stretnutí vyplynulo niekoľko záverov, ku ktorým sa treba stručne vrátiť a vyhodnotiť.

Vyberám z citovaného článku: „Venovať pozornosť:

1. dokončeniu vykonania exekúcie súdneho rozhodnutia,

O prvom precedentnom súdnom rozhodnutí som písal koncom mája.

Snažili sme sa občianskoprávnym konaním pomôcť bezprostredným susedom, rodine Dobrovodskej a Salčíkovej, aby neprispôsobiví susedia mimo iného nevypúšťali splašky na ich pozemky. Rozhodnutie prevzal k vykonaniu exekútor, do procesu už nedokážem ja či ktokoľvek z ĽPM vstúpiť, či ho zákonne ovplyvniť. Kritika zdĺhavého postupu by sa našla. Aj sa nachádza. Tento postup je ale právne nespochybniteľný. Prvým signálom je aj to, že neprispôsobivá rodina zmenila trasovanie, miesto domu rodiny Dobrovodských k domu Anežky Rafaelovej, ktorá svoj dom opustila.

Keďže život prináša zmeny, a s podobnými vypočítavými krokmi sa dalo počítať, reagujeme operatívne aj my. Prenajal som si nehnuteľnosť od A. Rafaelovej, čím som nadobudol práva, ktoré sú rovné vlastníkovi stavby, jedným z nich je aj právo ochrany nehnuteľnosti. Ako nový nájomca som svojím susedom pred dvomi týždňami oznámil podmienky užívania stavby a adresoval im výzvu, aby odstránili neželaný stav. Rigol, do ktorého vypúšťali splašky, by mal byť už dnes zakopaný. Podobne treba postupovať ďalej. Niekoľko prekvapení dostane táto rodina v krátkom čase.

2. dokončeniu vypratania a odstráneniu zvyšných nelegálnych stavieb bez náhradného bývania,

Obe čierne stavby sú už vo fáze, že rozhodnutia nie je tak jednoduché zmeniť. K obom stavbám sú vydané právoplatné a vykonateľné rozhodnutia. A obe budú aj vykonané. Počíta sa aj s tým, že bude kladený odpor a prekážky. Ak by niekomu z tejto rodiny napadlo, aby sa vymenili navzájom členovia rodiny v domoch, vykonaniu rozhodnutia nezabránia. Exekútor je oprávnený vypratať aj iné osoby ako sú povinní z rozhodnutia.

3. iniciovať zaradenie problému na riadne rokovanie mestského zastupiteľstva s prizvaním zástupcov štátnych orgánov,

Iniciované bolo. Prebehli dve pracovné stretnutia poslancov. Výstupom malo byť rokovanie mestského zastupiteľstva 12. septembra. Toto rokovanie bolo dnes zrušené. Materiál, ktorý mal riešiť dočasné bývanie, bol podľa uznesení komisií neúplný. Aj u nás v komisii vznikla obava, že výstup z rokovania môže byť pri takto pripravenom materiály ten, že mestské zastupiteľstvo vezme predložené informácie len na vedomie. Všetky ponúkané možnosti na dočasný presun tejto rodiny neriešili dom, ktorý aktuálne vlastnia. Rovnako ako ani pri jednej možnosti neboli uvedené výsledky rokovaní s cieľom odkúpiť pozemky. Vo všetkých prípadoch sa konštatovala nutnosť zmeny územného plánu, čo je proces odhadom na rok. Takto by sa asi rázne rozhodnutie neprijalo.

Vedel by som si predstaviť aj to, že by vyzvalo konkrétne štátne orgány k riešeniu situácie. Ale osobne si myslím, že to vec neposunie. Môžete mi oponovať, ale uznesenie by podľa mňa malo pre obyvateľov Družstevnej len povahu deklarácie, čo sa mi zdá veľmi málo. Avšak som si stopercentne istý, že rokovanie k tomuto bodu bude, a možno bude zvolané nečakane bez prítomnosti médií, s konkrétne predloženým operatívnym návrhom. A na ten čakajú v tomto, už skutočne vyhrotenom čase, obyvatelia Družstevnej.

4. vymenovaniu nového koordinačného tímu na meste,

Nebolo naplnené.

5. individuálnemu postupu policajtov, v rámci toho iniciovať stretnutie s predstaviteľmi PZ SR v Malackách,

To, čo v súčasnosti dostávam ako horúce informácie, je, že na Družstevnej ulici začal prevládať strach z neprispôsobivej rodiny. Prítomnosť policajných hliadok som postrehol, rovnako som bol opakovane svedkom výziev k zákroku. V jednom najviac vyhrotenom konflikte, kde podľa nášho názoru, prekročil službukonajúci policajt hranicu keď nie zákona, tak minimálne etického kódexu policajta, ktorý je záväzný. Z toho dôvodu sa podala sťažnosť na Odbor kontroly, inými slovami, inšpekciu ministra vnútra. V druhom bode sťažnosti žiadame riešiť hliadku a ich činnosť, resp. nečinnosť. Som predvolaný na vypočutie, keďže som priamym svedkom udalostí. Vážim si policajtov, pri ktorých obyvatelia Družstevnej ulice cítia pocit bezpečia. Ale nečinnosť či až zlyhanie policajtov budeme riešiť aj individuálne, ako sme sa dohodli v kine na verejnom stretnutí.

6. doriešeniu kompetenčného vzťahu medzi mestom a štátnymi orgánmi v oblasti životného prostredia,

Túto otázku otvorila Zuzka Baligová na stretnutí s primátorom mesta s poukázaním na konkrétne listy, ktorými si ako horúci zemiak prehadzovali štátne orgány riešenie priestupkov na úseku životného prostredia. Primátor mesta uložil svojim podriadeným riešiť tento kompetenčný problém, výsledok zatiaľ nepoznáme. Rovnako ako sme požiadali o celkový súhrn a následné vymáhanie pokút, ktoré boli doteraz uložené.

7. riešeniu vlastníckeho vzťahu k legálnemu rodinného domu neprispôsobivej rodiny,

Riešime ako takmer najaktuálnejšiu vec. Nepovažujem za účelné zverejňovať akékoľvek informácie vopred a verejne.

8. spolupráci pri návrhoch na zmeny v príslušnej legislatíve.

Bude sa riešiť ako posledné.

Slová a pocity nepomôžu...

Uvedomujem si, že pre niekoho môžu byť slová v tomto článku zbytočné, prázdne mlátenie. Ďalšie právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré už dnes máme, môže pomôcť, ale nevyrieši celú situáciu. Vopred súhlasím s vami, ktorí to vyslovia. Ale je potrebné k tomu, k čomu sa chceme dostať. Odčleniť nehnuteľnosť rodiny Dobrovodskej od jeho susedov, od ktorých ho delí len stena jeho izby.

Chápem pocity obyvateľov Družstevnej, ktorí možno strácajú nádej. Celkové riešenie stále nevidno a naše občianske snahy o pomoc sa zdajú byť pomalými krokmi. Ťažko nahradiť činnosť štátnych orgánov, ale viem, že Zuzka Baligová z Družstevnej robí pre svojich susedov obrovský kus práce.

V tejto chvíli v plnej miere očakávam aj kritiku a tvrdé slová od tých, ktorí ma vinia za návrat časti rodiny, ktorá nelegálne obsadila obytný domček na Hlbokej ulici. Ich spätný smer som neurčil, riešil som v tom čase vzniknutý protiprávny stav na inom konci mesta. Možno to malo význam. Možno v tom, že si členovia tejto rodiny uvedomili, že neriešené dvojročné bačovanie sa skončilo, a nezákonnosť sa opätuje tvrdou rukou, ale zákonnou. A keď som spomenul, že chápem pocity obyvateľov Družstevnej, tak aj kvôli tomu, že som v pondelok večer stál pri skupine rómskych obyvateľov z obytných domčekov, ktorí sa triasli od strachu z nových, nelegálnych, prisťahovalcov.

Všetky naše doteraz vykonané kroky nemenia nič na veci, že diskusia o tom, či má mesto pristúpiť na poskytnutie bývania k presunu tejto rodiny, alebo nie, uviazla.


Aktuálne z Družstevnej

- Zuzana Baligová, Lucia Vidanová -

Neprispôsobiví Malačania posledné dva dni odstraňujú jednu z dvoch nelegálnych stavieb, ktoré ešte stoja. „Už od dnešného rána rodina Galbovcov a Danihelovcov odstraňuje škridle a krov strechy. Stavebný materiál skladajú pred dom. Družka R. Galbu Petronela Szalayová po nich upratuje a zametá na ulici pred domom. Nevyvolávajú konflikty a pracujú,“ opisujú situáciu bezprostrední susedia.

Rodina R. Galbu dočasne s deviatimi deťmi obýva kontajner známeho aktivistu a podnikateľa Alojza Hlinu. Oba jeho kontajnery 13. 9. odvážajú. Na Družstevnú prišiel Hlina aj dnes podvečer okolo piatej hodiny a odviezol časť problémovej rodiny do svojej nelegálnej osady pred ministerstvom pôdohospodárstva. Tú si tam postavil 30. 8. a stanovať tam plánuje dovtedy, kým ho neprijme Združenie miest a obcí Slovenska.  Takto poukazuje na nečinnosť štátu a samospráv pri riešení problému s neprispôsobivými. Známi obyvatelia Družstevnej ulice tam majú byť jeho hosťami aj počas víkendu.


 

Z osady pred ministerstvom

V sobotu krátko pred siedmou hodinou večer sa už rodina Galbovcov nezdržiavala v nelegálne osade pred ministerstvom pôdohospodárstva. Kuriózny pohľad na rozložený mobiliár umocňoval v pozadí známy Modrý kostolík.

"Keď to nevyriešia, tak pôjdem aj pred parlament alebo pred prezidenta a budem tam spávať," vyjadril sa pre TA3 Roman Galba.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

09.09.2011 20:39:48 | Dada

Nie som zrovna optimista, ale z celého srdca prajem p. Dobrovodskému, aby pre neho a jeho rodinu táto \"nočná MORA\" konečne skončila. Prečo sa v tejto republike a dovolím si tvrdiť nie len v tejto republike ale všade na svete všetko prispôsobuje kadejakým živlom. Prečo dovolí EÚ nazývať normálne dožadovanie sa práv slušných ľudí \"diskriminácia\", alebo inak? Obávam sa však, že pokiaľ sa naša vláda nerozhodne konať napriek smiešnym pravidlám EÚ, dopadneme veľmi biedne.

09.09.2011 22:10:08 | ďápl

Veci sa uberaju spravnym smerom. Cigani robia a trosku aj sekaju dobrotu. Akurat sa to dosiahlo trosku zbytocne velkou oklukou. Problem bol zapricineny neprirodzenym spolocenskym zriadenim a nekritickou doverou v "autoritu" - statu, policie.. V zdravej spolocnosti by sa vyvijali veci asi takto: Dojdu cigani, vyvadzaju. Susedi spolu komunikuju, identifikuju problem a realizuju napravne opatrenia. Za danej situacie pravdepodobne nasilneho charakteru. Cigani sa uvedomia a zacnu sekat dobrotu. Vsetko sa vyriesi prirodzene, efektivne a v ramci uzkej komunity. Nieje potrebne zatahovat do problemu "autority" a podobne chore entity. Hlavny predpoklad riesenia takychto konfliktov je neexistencia obmedzujuceho posobenia takzvanej "legislativy". Jednoducho povedane - spoliehaj sa na seba a na svoju komunitu, nie na samozvane kvaziautority ako stat, policia, danovy urad, mestsky urad, a tak podobne. Existencia takychto institucii a hlavne ich vseobecna akceptacia je jednou z hlavnych pricin velôkeho mnozstva problemov.

10.09.2011 09:23:58 | Amadeus

NEZAVÁDZA SLOVENSKO ZASE hovorkyňa mesta pani BÚBELOVÁ ?

POROVNAJTE ča sa píše dnes v denníku PRAVDA
a čo na www. lpm.sk

Hlavná stranu TU: INFO od LPM.

citujem:
" Rokovanie mestského zastupiteľstva k problematike Družstevnej ulice, ktoré sa malo konať v pondelok 12. septembra, sa zrušilo. ( PS: na www.malacky.sk ) oznam primátora bez zdôvodnenia ) Komisie mestského zastupiteľstva neodporučili prerokovať pripravený materiál s poskytnutím dočasného bývania pre neprispôsobivú rodinu Z DôVODU JEHO NEÚPLNOSTI ČI NEDOSTATOČNEJ ÚROVNE JEHO SPRACOVANIA K VÁŽNOSTI PROBLÉMU . Náhradný termín konania nebol zatiaľ ohlásený "

viď .. denník Pravda na www dnes:
citujem
" Poslanci z Malaciek nebudú rokovať o problémových Rómoch
SITA | 10. septembra 2011 8:41
Plánované rokovanie mestského zastupiteľstva v Malackách k téme návrhu lokality na dočasné ubytovanie rómskych rodín z Družstevnej ulice po zbúraní čiernych stavieb nebude.

Dom rodiny Galbovcov v Malackách. ( PS: je tam foto )
Autor: Archív Oskara Dobrovodského ( PS : a čo tak autorské právo ? prečo si nedala si pani Búbelová svoje foto ? )

Zasadnutie sa malo konať 12. septembra o 15:00. Ako INFORMOVALA hovorkyňa Malaciek Tatiana BÚBELOVÁ, o ZRUŠENIE POŽIADALI POSLANCI mestského zastupiteľstva primátora mesta Jozefa Ondrejku na zastupiteľstve vo štvrtok 8. septembra. ( PS : 8.8.2011 ??? alebo 9.9.2011 ??
kdo ten problém prekladá ako veľmi špinavé prádlo ? )
"Žiadosť odôvodnili odporúčaním viacerých komisií o materiáli V PREDLOŽENEJ PODOBE nerokovať.
( PS: kdo tú " predloženú podobu vypracoval sa asi zo strany hovorkyne Búbelovej TAKTICKY ZAMLČALO .....)
Podľa nich totiž nedáva možnosť definitívne rozhodnúť ani o jednej z predložených štyroch lokalít najmä z dôvodu, že ani jedna alternatíva nespĺňa podmienky dočasného či trvalého bývania," uviedla malacká hovorkyňa.

Schválenie lokalít by si okrem toho vyžadovalo zmeny v územno-plánovacej dokumentácii mesta. Preto navrhli materiál dopracovať a predložiť poslancom na prerokovanie

Primátor ich návrh akceptoval a zasadnutie, ktoré sa MALO konať v pondelok 12. septembra, oficiálne ZRUŠIL. V stredu 14. septembra sa však mestský poslanecký zbor opätovne stretne, aby prerokoval zostávajúce témy z 8. septembra, ktoré sa mu NEPODARILO PREROKOVAŤ ANI DO POLNOCI ." koniec zprávy na www. PRAVDA .sk
( PS: preto do polnoci že aj ostatne materiály boli tak polovičate vypracované ???? veď primátor chcel obmedziť počet zasadnutí ..... )

Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/poslanci-z-malaciek-nebudu-rokovat-o-problemovych-romoch-pzv-/sk_regiony.asp?c=A110910_084142_sk_regiony_p12#ixzz1XWvFXvtO

10.09.2011 12:29:48 | katka p

http://www.sme.sk/c/6049620/romov-z-malaciek-hlina-prestahoval-do-vlastnej-osady.html

Rozculila som sa vyjadreniami p.Hlinu! Vo videu hovori o krutosti ???? O com hovori? O tejto bande Galbovcov co sa na ulici vyhraza Malacanom? Co sa vyhraza susedom ktory sa boja zit na ulici? Tito ludia si nezasluzia ine ako prisnu ruku,zlyhali sluby ze sa napravia,teraz dobehne po dlhom case Hlina a kritizuje Malacky ze boli krute?Keby postupovali Malacky prisne ako teraz na Hlbokej problem na Druzstevnej by nebol taky velky! Tito cigani dostali byvanie a ho porozbijali!

Si pozrite Galbu ako sa tvari ako svatec!!! Pytam sa p.Hlinu chce kryt ze sa vlamali do mestskeho bytu???? FUJ tomuto Hlinovi!

10.09.2011 15:08:09 | katka p

Napisala som p.Hlinovi do diskusie lebo

"V Malackach si urobime poriadok sami!

P.Hlina zostala som velmi sklamana vasimi slovami. Som obyvateľkou Malaciek a poznam situaciu co sa tu deje.Bola som rada ze niekto ako vy nam chcete pomoct. Vazili sme si to. Ale co ste napisali tento clanok je strasne populisticky a utociaci na ludi ktori pomahaju ludom z Druzstevnej 24 hodin denne nie len hodinu pisanim blogu.

Davam vam navrh,prevezte ich na farmu v Stupave, preco to neurobite? Kontajnery mate a Stupava je od nas par kilometrov. A je pokoj hned! A Malacania vam podakuju! Velmi som sa aj rozculila z vasich vyjadreni. Vo videu v clanku na sme.sk hovorite o krutosti?? O com hovorite? P.Hlina, vy neviete ktora bije? Tito asociali boli dotlaceni k tomu aby respektovali zakony tejto krajiny!!! Keby som ako matka 3 deti neplatila najom dojde exekutor a ma vyhodi!! A nikoho nic netrapi,nikto nemedializuje nic, nikto nepise blogy! Napisali by ste aj o mne blog? Pomohli by ste mi? Nie? Lebo by vam to nepomohlo dat body aby ste sa prizivili na tejto teme?

O tejto bande Galbovcov co sa na ulici vyhraza Malacanom? Co sa vyhraza susedom Dobrovodskym? Vyhrazaju sa celej ulici!!! Tito ludia si nezasluzia ine ako prisnu ruku,zlyhali sluby ze sa napravia,teraz dobehne po dlhom case Hlina a kritizuje Malacky ze boli krute? Neni tu uvedene meno ale ked som si citala clanok tu: http://www.ludiapremalacky.sk/...

Asi ste pisali o p.poslancovi J.Rihovi. Keby postupovali Malacky prisne ako teraz na Hlbokej problem na Druzstevnej by nebol taky velky! Primator Ondrejka neriesil problem na Druzstevnej hned na zaciatku a toto je vysledok je slabostva. Tito cigani uz dostali aspon dvakrat od mesta byvanie!!! Do vlastnictva!!! Preco to nenapisete v clanku? PRECO??? LEBO VAM TO NEVYHOVUJE? Dostali byvanie a ho porozbijali!

Si pozrite Galbu ako sa tvari ako svatec!!! Pytam sa p.Hlinu preco chcete kryt, ze sa podla zverejnenych informacii vlamali do mestskeho bytu?? Vy nemate ziadne zabrany? Idete kritizovat a odsudzovat poslanca Rihu ktoreho si v Malackach vazia Malacania pre snahu riesit Druzstevnu a riesit najhorsie najproblemy Malacanov? Co ste vy za cloveka? Mozte si to dovolit nezijete tu neviete o nasich problemoch,dojdete na hodinu do Malaciek a ste zrazu najmudrejsi?

Malacania a cele Slovensko ziada pre tych asocialov tvrdu ruku! Ako pristupovat k asocialov ktori nacierno stavali a vyhrazaju sa? Teraz sa tvaria ako svatci ked pocitili ze uz nemaju ako uhnut? Treba neustupit a nech sami predaju dom ktory maju. Nech ho predaju vam,lebo MALACANIA SU KRUTI K TYM KTORI PORUSUJU ZAKONY!!! KONECNE NASTAVA OBRAT A UZ MALACKY NESTRKAJU HLAVU DO ZEME!!!!

P.Hlina, som strasne sklamana a rozculena z vasho clanku. Fuj.

Katarina P. "

11.09.2011 10:56:57 | zuzana k

Dobry den pan Riha, chcela by som sa vas iba spytat na nazor. Ste za to aby im mesto poskytlo nahradne byvanie ked to samy buraju? Ludia vas najskorej nenavidia ze ste ich vyhnali z Hlbokej ale asi to bolo treba. 3 roky s nimi mesto jednalo v rukavickach. Vazim si vas co robite pre Druzstevnu preto ma zaujima ci to dotiahnete so zdruzenim LPM dokonca. Ludia s ktorymi sa stretavam maju rozne nazory. Prevlada nazor ze by nemali dostat nic za to co robili 3 roky Dobrovodskemu.

12.09.2011 02:13:25 | farar

Ja by som im dal byvanie pri Ondrejkovi, verim ze vela ludi by sa im poskladalo na to!

13.09.2011 14:23:08 | nika

Keď chce pán Galba spať pred parlamentom, nech si spí. To by mohol každý občan lahnúť si pred parlament a starajte so o mna. V inej krajine by ho hnali.

Myslela som si, že pán Hlina chce pomáhať, ale mám pociť, že si robí len reklamu.

21.09.2011 20:04:58 | J.Říha

Pre "zuzana k".

Ak sa pýtate na môj názor, či by malo byť poskytnuté náhradné bývanie rodine na Družstevnej ulici len kvôli tomu, že dobrovoľne odstraňuje čiernu stavbu, myslím si, že nie. Ani rozhodnutie krajského stavebného úradu, ani rozhodnutie súdu o vyprataní druhej čiernej stavby neukladá povinnosť riešiť náhradné bývanie. Dobrovoľným odstránením stavby predíde povinný - Roman Galba, v druhom prípade Václav Galba, akurát tomu, že nebude platiť trovy exekúcie. Toto som osobne vysvetľoval obom pánom.

Som za to, aby mesto riešilo možnosť bývania rovnako u všetkých, ktorí nemajú zabezpečené bývanie, ak je to v jeho možnostiach. K tomu je potrebné podať najskôr žiadosť. Nie vylomiť zámok a nelegálne obsadiť bunku.

Pán Roman Galba a Václav Galba túto žiadosť podali až v uplynulých dňoch. Tým pádom majú právo, aby sa ich žiadosťou zaoberali tí, ktorí majú oprávnenie rozhodnúť. Tou osobou je zo zákona a zásad o hospodárení s majetkom mesta primátor mesta. Myslím si, že ich žiadosť treba posudzovať rovnako ako žiadosti všetkých iných žiadateľov, či je to rómska rodina, či je to matka s deťmi a podobne.

Ale uvedomujem si, že časť neprispôsobivej rodiny na Družstevnej ulici vlastní rodinný dom. Ak by ste sa ma spýtali, či treba z tohto dôvodu hovoriť o dohode k riešeniu dočasného bývania, myslím si, že áno.