Ľudia pre Malacky » Ako je to s tým kradnutím v Malackách

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Ako je to s tým kradnutím v Malackách

V súvislosti s nedávnym hodnotením transparentnosti a otvorenosti slovenských samospráv Malacky nezaznamenali posun. Človek by povedal, že či to má aj význam. Človek by sa aj mohol spýtať, znamená to, že sa v Malackách kradne? Treba si pozorne prečítať výsledky hodnotenia a všímať si detaily hodnotenia. Tiež nepoľaviť. A uvítať, že sa pridal aj primátor mesta.

Transparency International Slovensko zaviedlo pred dvomi rokmi do praxe hodnotenie otvorenosti a transparentnosti, ktoré vykonáva na 100 vybraných slovenských samosprávach, medzi nimi sú vybrané aj Malacky. Hodnotenie prebieha v 11 oblastiach, a to (Prístup k informáciám, Účasť verejnosti na rozhodovaní, Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, Predaj a prenájom majetku, Rozpočet, Dotácie a granty, Byty a sociálne zariadenia, Personálna politika, Etika a konflikt záujmov, Územné plánovanie a stavebný úrad, Obecné podniky a investície).

V tomto roku sa Malacky ocitli na 81. mieste. V roku 2010 na 26. mieste. Pre niektorých dôvod, aby vzali do ruky palicu. Pre iných dôvod sa zamyslieť a skúmať, čo za tým je. Poradie totiž môžete zhoršiť buď tým, že poľavíte v poskytovaní informácií alebo tak, že zostanete na tej istej úrovni a posilnia sa iní, ktorí vás logicky z toho dôvodu predbehnú. Čo je náš prípad. Neviem či ale ten lepší alebo horší. Poradie miest z hľadiska hodnotenia preto nepredstavuje dôležitý údaj. Iba tak mediálne, aby ste sa ocitli na TA3.

Oveľa dôležitejšie pre nás občanov je však číslo percentuálnej úspešnosti. To Malacky dosiali oproti roku 2010 mínus 3 percentá (aktuálne 42%), čo je zanedbateľné. Ale určite nie dôvod pre radosť, pretože stagnujeme.

Medzi rokmi 2011 a 2012 sme prijali niekoľko opatrení (prijal sa nový rokovací poriadok, nové VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, nové VZN o dotačnej a grantovej politike, zmeny vo VZN o rozpočtových pravidlách a v nájmoch), ktoré mali toto percento posilniť, nie znížiť. Toto považujem za najväčšie negatívum, preto mi to nedalo a oboznámil som sa s kritériami hodnotenia.

Totiž hodnotenie samospráv meria formálne pravidlá na základe 112 ukazovateľov. A často sú tieto ukazovatele až skutočne veľmi formálne (príklad je zverejnená zápisnica z MsZ - áno / nie, sú zverejnené materiály na rokovanie - áno / nie).

Formálny prepadák... alebo chyby samotnej Transparency?

Štyri oblasti z 11 hodnotených ma zaujímali najviac, keďže týmto oblastiam sme venovali pozornosť ako prvé. Novým Rokovacím poriadkom sme sa sústredili na II. oblasť - Účasť verejnosti na rozhodovaní,  kde nastal v hodnotení oproti roku 2010 nárast pozitívneho hodnotenia z 30 na 70 %. Zmenami vo VZN o rozpočtových pravidlách a uložení povinnosti riaditeľom našich mestských organizácií zverejňovať svoje rozpočty sme riešili V. oblasť - Rozpočet, kde nastal posun zo 44 na 70 %.

V dvoch ďalších oblastiach - predaj a prenájom majetku a oblasti týkajúcej sa dotácií, sme skončili na rovnakých percentách ako pred 2 rokmi napriek tomu, že v oboch oblastiach sme schválili historicky najprísnejšie pravidlá. A čo je pre mňa maximálne prekvapenie, je prepad v I. hodnotenej oblasti - Prístup k informáciím, kde je prepad z 95 % na 40 %. Preto som výsledky týchto oblastí skúmal bližšie, a teda zostal som dosť prekvapený.

Prvá vec je to, že hodnotenie prebieha za 2 roky spätne, čiže od 2010 - 2012. Všetky "novinky", ktoré sme navrhli a presadili v mestskom zastupiteľstve, sa dostávali na stôl ku koncu roka 2011 a v prvej polovici 2012. Transparency mi nesprístupnilo údaj, v ktorom období boli hodnotené Malacky. Na moje otázky a vznesené námietky neskôr ani nereagovalo.

Druhá vec je to, že podľa môjho názoru nedôslednosťou niektorých možno brigádnikov (možno zamestnancov Transparency) boli Malackám viaceré odpovede z hodnotených kritérií skreslené. Napríklad vyberám:

  • Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí mestskej rady?
  • Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí mestskej rady min. 2 roky spätne?
  • Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené video záznamy z rokovania zastupiteľstva min. 2 roky spätne?
  • Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží a zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?
  • Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží a zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)?
  • Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

Domnievam sa, že vyhodnotenie Malaciek bolo v týchto častiach veľmi povrchné, nemôžeme predsa zverejňovať zápisnice, keďže mestská rada od roku 2010 nie je zriadená. Mesto preto týmto otázkam (s kladnou odpoveďou) vyhovieť ani nemohlo.

Nové online rokovania mestského zastupiteľstva s následným archivovaním záznamov na webe mesta boli síce schválené v roku 2011, ale technicky sprevádzkované od septembra 2012, preto mesto otázke (s kladnou odpoveďou) vyhovieť ani nemohlo. Všetky záznamy sa odvtedy zverejňujú, ale to už hodnotenie Transparency vôbec nezohľadnilo.

Rovnako tak v oblasti majetkovoprávnej sú odpovede značne skreslené. Mesto Malacky od roku 2011 nepredávalo žiadny majetok, ktorý by svojou hodnotou spadal podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta do procesu obchodnej verejnej súťaže, preto mesto otázkam (s kladnou odpoveďou) vyhovieť ani nemohlo. Mestské zastupiteľstvo napriek tomu, že obchodné verejné súťaže neboli organizované, prijalo v novom VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta sprísnené pravidlá o zverejňovaní konkrétnych návrhov na prevody a prenájmy majetku, ku ktorým sa na webovom sídle mesta pričlenia výsledné podmienky a ceny schválené na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Hodnotenie mesta nie je presné ani v časti týkajúcej sa rozpočtu mesta, keďže nesprávne vyhodnotilo skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo v júni 2012 prijalo zmenu VZN o rozpočtových pravidlách, v rámci ktorého sa zaviedol mechanizmus zverejňovania návrhov zmien rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta. Ostatné zmeny sa pravidelne zverejňujú. Nad rámec zákona mestské zastupiteľstvo schválilo aj povinnosť zverejňovať zmeny v rozpočtoch všetkými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta, tiež zverejňovať nad rámec zákona návrh na prijatie úveru najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva a takisto zverejňovať prehľad o stave a vývoji celkového dlhu mesta a stave a vývoji čerpania úverov.

Súhlasím s tým, že máme rezervy aj my. Napríklad v tom, že na internetovej stránke by mali byť zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií a rozhodnutia o pridelení dotácie. Povinnosť zverejňovania zoznamov sme schválili v rámci VZN o dotačnej a grantovej politike mesta, v nezverejňovaní trochu zaspal mestský úrad.

Vyjadrenie v Malackom hlase

V tých oblastiach, v ktorých máme dlhodobo nízke percentá úspešnosti, sme ešte žiadne opatrenia neprijímali. Ide napríklad o oblasť personálnej a bytovej politiky, verejného obstarávania a iných.

V oblasti verejného obstarávania sme mali v pláne posilniť transparentnosť v druhej polovici roku 2012. Vláda SR sa však rozhodla pripraviť rozsiahlu zmenu zákona o verejnom obstarávaní, preto čakáme na výsledok jeho schválenia v parlamente. Mestské zastupiteľstvo za účelom prípravy opatrení v tejto oblasti už zriadilo osobitnú Komisiu pre verejné obstarávanie.

Záverom k tejto časti uvediem malú výhradu smerom k Transparency International Slovensko. V súčasnosti na pôde mesta prebiehajú diskusie o kreovaní spoločnej pracovnej skupiny k posilneniu otvorenosti a nezávislosti mestských médií. Za týmto účelom sme oslovili viaceré organizácie, ktorá nás jednak hodnotia (Transparency International Slovensko, Alianciu Fair Play), ale aj tie profesné (Slovenský syndikát novnárov) a iné. Všetci ponuku odmietli napriek tomu, že deklarujú záujem na tom, aby sa slovenské samosprávy posilňovali aj v týchto oblastiach. Byť pritom však odmietli.

K agende transparentného mesta sa pripojil aj primátor Ondrejka

Som rád, že k projektu transparentného a otvoreného mesta sa v decembri pripojil osobnou účasťou aj primátor mesta Jozef Ondrejka. Je to výkonný orgán mesta, bez ktorého by táto agenda nenašla taký účinok a dôraz v práci mestského úradu. Primátor mesta okrem už riešených majetkovoprávnych a finančných oblastí posilňuje agendu bytov, personálnej politiky a etických princípov, ktoré mali byť podľa schváleného projektu z júna 2011 prijímané v rokoch 2013 až 2014.

Od 18. decembra minulého roku je tak účinný pokyn primátora mesta, na základe ktorého je mestský úrad povinný napríklad:

  • na internetovej stránke trvalo zverejniť zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov max. do 7 dní od rozhodnutia a oznámenia o zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení bytu,
  • na internetovej stránke trvalo zverejniť priebežne aktualizovanú (minimálne každých 6 mesiacov) základnú štatistiku o bytoch v správe obce (koľko bytov má mesto, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.) a žiadateľoch o byt a miesta v sociálnych a predškolských zariadeniach obce,
  • realizovať výberové konania aj na miesta referentov (prvé bolo zverejnené v súvislosti s výberom pracovníka v oddelení marketingu),
  • zaslať uchádzačom a trvalo zverejniť na internetovej stránke obce zápisnice z výberového konania obsahujúce min. charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.

Rad ďalších opatrení súvisí s elektronizáciou mesta, napríklad zavedenie elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní, odpredajoch majetku, podávaní žiadostí o byty atď. Tieto opatrenia by sa mali zrealizovať v čase, keď mesto obstará spolu so Stupavou nový systém v rámci projektu elektronizácie samosprávy.

Na mestskom úrade nový etický kódex, primátor a poslanci sú na rade

Etika a konflikt záujmov je jednou z oblastí, ktoré sú tiež vyhodnocované v medziobecných porovnaniach. Z tohto hľadiska sa skúma, či majú mesta prijaté vlastné etické kódexy.

Od februára tohto roku sú zamestnanci mestského úradu zaviazaní dodržiavať pravidlá už prijatého etického kódexu. Ten má definovať pravidlá pre nestranný výkon verejnej správy a vytvoriť základ pre budovanie dôvery zo strany verejnosti.

Kódex nájdete po rozliknutí bannera na mestskej stránke tu.

Ak sa zaujímate o tému etiky vo verejnej správe, viac sa môžete dočítať napríklad v publikácii autoriek Emílie Sičákovej - Beblavej a Daniely Zemanovičovej - Konflikt záujmov, etika a etický kódex vo verejnej správe, ktorá je dostupná na webe.

Spracovaný je aj etický kódex pre volených predstaviteľov mesta (vzťahujúci sa na primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva), ktorý bude prerokovaný a schválený na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 21. februára. Po dohode ho za volených predstaviteľov predloží primátor mesta.

A ak som sa v úvode zamýšľal, ako to je s tým kradnutím v Malackách, odpovedať neviem. Ale za poslancov poviem, že sme počas uplynulých dvoch rokov medializovaním a schválením nových pravidiel prevodov mestského majetku výrazne zúžili priestor pre špekulácie a machinácie. A som presvedčený aj o tom, že nasledujúce hodnotenie Transparency International Slovensko v roku 2014 zachytí už aj všetky doteraz prijaté nové opatrenia.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

15.02.2013 16:37:57 | Juraj

Malacky sú bohaté....či sa kradne alebo nekradne, stále je z čoho.....Ako je možné, že mestu nechýbajú financie :
-MCSS -6mil.
-Predražená komunikácia k soc. bytom na Juhu-4mil.
-Spevňovanie základov pod soc. bytmi-4mil.
-Prebytoční pracovníci na MsU -cca 20-30
-....

22.02.2013 21:50:09 | Miro

Pekne, paci sa mi ze vediete mesto k transparentnosti. A tiez je dobre ze niekto kontrolojue 'kontrolorov' v Transparency.