ĽudiapreMalacky.sk » K meraniu emisií pristupujeme zodpovedne

19. októbra 2012 sa uskutočnilo v závode Swedspan s.r.o. meranie hodnôt vybraných emisií, ktoré nariaďuje pravidelne vykonávať znečisťovateľom ovzdušia zákon o ovzduší. Na meranie bola prizvaná aj pracovná skupina MsZ zriadená na účel komunikácie so zástupcami spoločnosti. Merania sa zúčastnili poslanci Jozef Mračna, Daniela Hamarová a Marián Andil.

Pracovná skupina MsZ vznikla 8. septembra 2011, ako výstup z dvoch verejných rokovaní zastupiteľstva, kde zástupcovia spoločnosti Swedspan prezentovali zámer výstavby nového závodu v Malackách.

V novom závode majú byť použité najnovšie výrobné technológie. Súčasný, generačne starší závod má byť komplet demontovaný. Výstupom rokovania MsZ bola aj žiadosť, aby spoločnosť Swedspan zverejňovala meranie emisií na internete. Žiadosť bola akceptovaná a verejnosť si už môže stiahnuť Správu o oprávnenom meraní z ich webstránky tu.

Výsledky merania emisných hodnôt z oprávneného merania z októbra 2011

Súčasný závod má povinnosť zo zákona vykonávať periodické meranie s frekvenciou určenou v zákone raz za 6 rokov. Obvodný úrad životného prostredia, ale môže pre vybrané hodnoty emisií  stanoviť častejšie kontrolné meranie. Pre látky TOC je Swedspan povinný vykonávať nariadením OÚŽP meranie raz ročne. Meranie ostatných hodnôt má dlhšiu periodicitu. Zároveň zákon umožňuje pracovníkom OÚŽP, aby boli prítomní na oprávnenom meraní. 19. októbra 2012 tam zástupca od nich nebol.

Merania pre závod v Malackách zabezpečuje autorizovaná firma MM Team s.r.o. podľa technických noriem. Výsledky z merania emisných hodnôt znečisťujúcich látok zo sledovaných zariadení sa používajú aj na výpočet poplatkov štátu za produkovanie emisií.

Meracie prístroje na meranie organických látok vypúšťaných z komína. Meranie TOC trvalo 3,5 hodiny.

Sonda na meranie TOC zasunutá do komína

Meracie prístroje na komíne

Nový závod, ktorý sa začína stavať bude už mať povinnosť zo zákona vykonávať kontinuálne (priebežné) meranie pre tuhé znečisťujúce látky (TZL), pre sumu organických látok (TOC), pre oxidy dusíka (NOx) a pre oxid uholnatý (CO). Pre znečisťujúce látky – formaldehyd a ťažké kovy, ktoré sa technicky nedajú kontinuálne merať, sa bude vykonávať periodické oprávnené meranie 4x do roka. Ak sa počas prvých dvoch rokoch ukáže, že hodnoty pri periodickom meraní sú nízke, tak sa periodické meranie bude vykonávať 2x do roka vzhľadom na  finančnú náročnosť takéhoto merania.

Podľa vyjadrení zástupcov spoločnosti Swedspan drevný prach, ktorý Malačania nachádzajú na parapetných doskách svojich okien alebo predných skiel automobilov pochádza zo skládok dreva a nie z komína. Nový závod už bude mať skládky dreva v halách a drevný prach v sile. Okolo nového závodu bude vysadené aj pásmo stromov. Súčasnej prašnej situácii aj  napomohlo vyrúbanie lesa, ktorý bol medzi závodom a obytnými zónami Malaciek a samozrejme veterné dni.

Skládka drevných štiepok a drevného prachu

Pohľad na Malacky z komína

Na záver tohto praktického stretnutia sa pracovná skupina poslancov MsZ dohodla na ďalšom termíne administratívneho stretnutia. Zástupcovia spoločnosti majú v pláne vykonať merania imisií v okolí závodu aj počas odstávky ich výroby, aby sa ukázalo aký veľký vplyv má ich závod na celkovú situáciu ovzdušia v Malackách.

V decembri budú zástupcovia spoločnosti prezentovať odborný posudok týkajúci sa emisií z výroby DTD pre budúci závod, ďalej správu z oprávneného merania na filtri zo 19. októbra 2012 a výsledky imisných meraní formaldehydu v okolí Swedspan Slovakia.

Podali sme pripomienku k prevádzke Swedspan Slovakia

V utorok 31. augusta sa uskutočnilo na pôde mestského úradu verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov rozšírenej prevádzky spoločnosti Swedspan Slovakia, s.r.o.. V súčasnosti... čítaj celý článok


Súvisiace články k téme:

Swedspan pod lupou

Poslanci sa vyjadria k ochrane ovzdušia na Juhu

Prišla jeseň a deti nám opäť už vyše mesiaca kašlú...Marián Andil - Životné prostredie - 21.10.2012 - 5780 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/k-meraniu-emisii-pristupujeme-zodpovedne/