ĽudiapreMalacky.sk » Riešenie problému Družstevná

Výber lokality, kde možno poskytnúť nájomné bývanie rodinám z Družstevnej ulice, nie je zďaleka jednoduchý. Vedia to snáď všetci, ktorí sa touto otázkou za posledné mesiace zaoberali. V auguste tohto roku inicioval primátor mesta Jozef Ondrejka za týmto účelom dve pracovné stretnutia s poslancami.

Varianty, ktoré boli v závere navrhnuté, mali byť spracované do materiálu na plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva 12. septembra. To sa však na žiadosť poslancov nekonalo, pretože viaceré komisie sa zhodli na názore, že materiál neponúkol vhodné riešenie a vyčerpajúce informácie potrebné k hlasovaniu. Pribúdajúce dni však kritickú situáciu na Družstevnej zhoršujú. Ponúkame preto riešenie problému Družstevná.

Našou snahou je, aby sa problematické spolužitie s neprispôsobivými obyvateľmi stalo už pre Malačanov minulosťou. Ponúknuté riešenie na mieste mimo obytnej zóny zaručí, že sa situácia s problémovými susedmi opakovať nebude.

Našou snahou je, aby mesto začalo riešiť aj neplatičov na svojom území.

Na dohodu treba dvoch

V dňoch 11. a 18. augusta odzneli po niekoľkohodinovej diskusii na pracovnom stretnutí primátora s poslancami štyri konkrétne lokality na dočasné presťahovanie neprispôsobivej rodiny z Družstevnej ulice. Išlo o pozemok vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., pozemok bývalých kasární, pozemok v priemyselnom parku Eurovalley, alebo pozemok pri rekreačnom zariadení Včelnica, ktoré je vo vlastníctve mesta.

Občianska iniciatíva Ľudia pre Malacky sa venuje téme Družstevnej od začiatku tohto roku.

Téma na portáli LPM.sk:

Družstevná v Malackách

S prehľadom článkov k téme.

Snažili sme sa získať pre obyvateľov Družstevnej ulice právoplatné rozhodnutia súdu, ktorými sa obmedzí porušovanie pravidiel. V súčasnosti rozhodnutie vymáha exekútor.

Snažili sme sa vypratať čierne stavby. V súčasnosti je obývaná ešte posledná čierna stavba, ktorú už vypratáva exekútor.

Situáciu to však úplne nerieši. Pretože vlastnícke právo je chránené zákonom, rodiny Galbovcov a Danihelovcov môžu naďalej obývať svoj rodinný dom na Družstevnej. Pokojné spolužitie v podmienkach, kde si vlastníci nemôžu zabezpečiť odvod odpadových vôd, a kde je na jednom dvore v obytnej zóne vyše 15 detí, je takmer nemožné, hoci by sa dodržiavali všetky pravidlá.

Všetky strany si želajú pokoj a rodiny Galbovcov a Danihelovcov sú ochotné pod ťarchou exekúcie vzdať sa vlastníckeho práva k svojmu rodinnému domu.

Riešením s najmenšími dopadmi na obyvateľov mesta s cieľom začať po rokoch rázne riešiť neplatičov na území mesta je vytvorenie špeciálneho bývania a záchytnej siete pre rodiny (bytové náhrady v zmysle Občianskeho zákonníka), podobne ako sa to už osvedčilo na Hlbokej ulici, preto predkladáme nasledujúci návrh dohody:

Zo strany Mesta Malacky:

1.  Mesto Malacky vie získať za účelom projektu špeciálneho bývania a účelom vytvorenia kapacít pre bytové náhrady do vlastníctva objekt vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len BVS) formou buď priamej kúpy alebo výmenou za pozemky, o ktoré BVS prejavila záujem (eventuálne s doplatkom; možnosť finančne vykryť doplatok z predaja zostatkových bytov po neplatičoch). Do času prevodu je ochotná BVS objekt prenajať mestu s možnosťou uzatvorenia podnájmu tretím osobám. Ochota previesť vlastníctvo objektu, ktorý sa stal pre BVS ťarchou, bola potvrdená predsedom predstavenstva na osobnom stretnutí s primátorom mesta Jozefom Ondrejkom a poslancom MsZ Jurajom Říhom. Za tým účelom mesto podpíše memorandum o spolupráci pri riešení prevodu vlastníckeho práva a nájomnú zmluvu (objekt je tým momentom mestu prístupný za účelom jeho ďalšieho využitia).

Objekt BVS sa nachádza v južnej časti mesta na hranici navrhovaného zastavaného územia mesta.

Pôvodne išlo o objekt vodárne, ktorá je už roky mimo prevádzky. Bola postavená v 80. rokoch minulého storočia, slúžila ako čistička vody a tiež ako pohotovostné byty pre zamestnancov vodárni. Dnes je stavba zakonzervovaná. V súčasnosti je budova útočiskom  vandalov a bezdomovcov. V útrobách budovy ako aj v bezprostrednom okolí sa nachádzajú divoké skládky odpadu, zeminy a stavebného materiálu. Predmetná časť stavby, ktorá by tvorila základ pre špeciálne bývanie, je v katastri zapísaná ako sociálna budova.


2.  Mesto Malacky zabezpečí správu objektu prostredníctvom spoločnosti, ktorá má skúsenosti so správou obytného komplexu na Hlbokej ulici, za týchto podmienok:

3.  Mesto Malacky sprostredkuje zavedenie terénnej sociálnej práce s deťmi, prevencie pred potencionálne páchanou kriminalitou (podmienky možno dohodnúť so štátnou políciou a Komisiou pre ochranu verejného poriadku) a užívaním návykových látok v súčinnosti s mestskou políciou.

4.  Mesto Malacky zabezpečí dodanie základného murárskeho materiálu na nevyhnutnú rekonštrukciu a zabezpečenie nevyužívaných častí objektu, osvetlenie pozemku a pristavenie kontajnera na odvoz odpadu z objektu.

5.  Mesto Malacky sa bude podielať na deratizácii verejného priestranstva na Družstevnej ulici.

Zo strany rodín z Družstevnej ulice:

1.  Rodiny uzatvoria na základe podaných žiadostí o poskytnutie pomoci pri riešení sociálnej núdze nájomné zmluvy na pohotovostné byty (prístrešky) s týmito podmienkami:

2. Rodiny uzatvoria dohodu o urovnaní sporu, v rámci ktorej sa zaviažu:

A) v objekte BVS:

B) na Družstevnej ulici:

C) vyrovnať záväzky (dlhy) voči mestu Malacky v priestupkových konaniach, voči susedom a najnovší dlh Václava G. za exekúciu vyprataním čiernej stavby - letnej kuchynky, a dať k odpredaju rodinný dom za účelom vyrovnania dlhu voči nebankovému subjektu Pohotovosť a vyššie uvedeným osobám,

D) zabezpečiť školskú dochádzku detí (za tým účelom možnosť dohody riaditeľov o rozdelení povinnej dochádzky detí medzi viaceré školy).


Takto nastavenú dohodu na projekte špeciálneho bývania považujeme za vzájomne akceptovateľnú.

Rodiny Galbovcov a Danihelovcov na uvedené podmienky pristúpili.

V prípade, že sa osvedčí ktorýchkoľvek z nájomcov špeciálneho bývania (tým sa nemyslí len niekto z rodín z Družstevnej ulice) plnením zmluvne dohodnutých podmienok, mesto ho môže zaradiť o pridelenie sociálneho bytu.

So zámerom špeciálneho bývania aj projekt pridruženej výroby

V súvislosti so zámerom riešenia špeciálneho bývania v lokalite Malacky - Vampíl (objekt BVS) sa pripraví v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami projekt sociálnej inklúzie vylúčenej skupiny s možnosťou zaviesť pridruženú výrobu (prvé úvahy smerujú k výrobe zámkovej dlažby pre potreby rekonštrukcie chodníkov a ciest v meste), ktorá môže pomôcť aj sociálne odkázaným obyvateľom Malaciek k osvojeniu si základných pracovných návykov.

Jedným z riešení, o ktoré mesto dosiaľ nebudilo veľký záujem, je možnosť  využívať širokú škálu fondov z verejno-prospešným zameraním a ich grantových výziev.

Pridelenie budovy BVS (resp. iných priestorov) pre potreby inklúzie rómskej komunity a vypracovanie projektu zameraného na prispôsobenie budovy bývaniu a prípadne aj na vytvorenie pracoviska pre túto skupinu, by bolo viac než dobrým vkladom do projektu a signálom skutočného záujmu o riešenie problému.

O realizáciu projektu už prejavili záujem niektoré z organizácií, ktoré sa venujú marginalizovaným skupinám obyvateľov.

Rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva

Projekt špeciálneho bývania predložíme prostredníctvom poslancov za občiansku iniciatívu Ľudia pre Malacky ako samostatný materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva k zapracovaniu ďalších podmienok zo strany poslancov.

Je nesprávne kupovať ďalšie domy a dávať ich do vlastníctva bez akejkoľvek možnosti ďalšej kontroly.

Je nesprávne dávať takýmto ľuďom niečo zadarmo.

Problém je ale potrebné riešiť a Malačania nechcú nič iné, len pre všetkých rovnaké pravidlá. Rovnako ako máme záujem riešiť dlhoročný problém s neplatičmi na území mesta. Preto navrhujeme projekt špeciálneho bývania aj pre nájomcov obytného domu na Skuteckého ulici a Mierovom námestí.

Ponúkame poslednú šancu s nulovou toleranciou.

Chápem obavy, ale nič nebude zadarmo

V týchto dňoch komunikujem s mnohými obyvateľmi mesta, ktorí sa zaujímajú o náš návrh. Poctivo a trpezlivo argumentujem číslami. Časť obyvateľov je za a časť je... čítaj celý článok

Zámer zriadenia špeciáneho bývaniaĽudia pre Malacky - Témy - 19.11.2011 - 12216 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/riesenie-problemu-druzstevna/