Ľudia pre Malacky » Malacký pentagon, a čo ďalej?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Malacký pentagon, a čo ďalej?

K známemu bratislavskému bytového komplexu pentagon sa často prirovnáva bytový dom č. 1650 na Skuteckého ulici v Malackách. Bytový dom je známy na Slovensku svojimi padajúcimi balkónmi, neporiadkom a strachom z jeho obyvateľov. Otázkou je, či je v našich silách posunúť vpred jeho riešenie.

Áno, je. Tak znela odpoveď ľudí v mojom okolí. Riešenie dlžôb a neporiadku v tomto bytovom dome sme zdedili ako niektoré iné problémy z predchádzajúceho volebného obdobia. Chápem, že tak ako Družstevná, aj bytový dom na Skuteckého ulici nie je jednoduchý prípad, ale treba aspoň začať rozmotávať klbko vzájomne prepojených problémov. Uvediem zopár skutočností, aby sme pochopili, o čom hovorím.

Bytový dom bol obsadzovaný sociálne slabšími nájomcami. Tento bytový dom rovnako ako bytový dom na Mierovom námestí oproti pizzerii Zelený dom bol vo vlastníctve mesta. V bytových domoch sa rovnako uzatvárali nájomné zmluvy na dobu neurčitú. Prvé náznaky problému dochádzali v minulom volebnom období, keď sme v komisii finančnej, majetkovej a právnej (dnes už dve samostatné komisie) otvorili otázku neriešeného dlhu. V niektorých prípadoch totiž dosahovali dlhy nájomcov neuveriteľné výšky, 2 tis. EUR, 4tis. EUR, neboli ojedinelé prípady presahujúce 10tis. EUR. Jednoducho povedané, natískala sa nám otázka, ako mohlo mesto dovoliť narastať dlh do týchto výšok. Totiž nebolo, a mne osobne nie je doteraz, jasné ako k tomu vôbec prišlo. Dlh nevzrastie pri tomto druhu platieb do takejto výšky za jeden mesiac, ale za rok, dva, tri. Kto na mestskom úrade zaspal a neriešil problém v zárodku?

Čo s bytmi?

Do zastupiteľstva sa teda dostal počas predchádzajúceho volebného obdobia návrh, nepamätám si už presne, či to bol primátorov návrh alebo koho, aby mesto obytné miestnosti preklasifikovalo na byty a odpredalo nájomcom. Tak sa aj stalo, viacerí si už preklasifikované byty odkúpili. To, že sa obratom stali predmetom biznisu a predávali sa nájomcami s niekoľkonásobne vyššou cenou, je druhá otázka. Len niekto nedomyslel aj ten dôsledok, že väčšina bytov sa odpredala, a mestu zostali byty tých nájomcov, ktorí sú najviac zadĺžení.

Možno by sa vám zdalo, že to nie je náš problém. Ale je. Mesto má totiž uzatvorenú mandátnu zmluvu so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá mestu spravuje bytové jednotky. V Článku II. bodu 3. zmluvy sa zaviazalo mesto uhrádzať spoločnosti peňažnú sumu, ktoré vyúčtuje spoločnosť ako rozdiel medzi vyinkasovanými úhradami od nájomcov a spoločnosťou vynaloženými nákladmi na správu majetku, zároveň sumu, ktorá predstavuje dvojmesačné preddavky do fondov prevádzky, údržby a opráv, vrátane preddavkov na služby poskytované v spojení s užívaním bytov, ktorá je dlhom mesta. Čiže jednoducho povedané, mesto dorovnáva platby za tých, ktorí vytvárajú dlh. A my by sme si následne mali dlh vymáhať od nájomcov. Každý rok preto z rozpočtu mesta vyplácame spoločnosti dorovnanie za nájomcov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, napríklad v tomto roku ide o sumu z rozpočtu mesta vo výške 35 295 EUR.

Nehovoriac o špecifickej situácii v bytovom dome na Skuteckého ulici, kde sú spoločné priestory výrazne zničené a investície do rekonštrukcie si za súčasného stavu nevedia viacerí oslovení ani len predstaviť. Pre ilustráciu niekoľko fotiek pre tých, ktorí stav tohto domu nepoznajú, alebo sa neodvážili ešte doň vstúpiť.

Nebojme sa radikálnych riešení

Prečítal som si niektoré vyjadrenia k situácii v tomto bytovom dome. Prečítal som si aj články, kde sa kvetnato opisovalo, ako sa bude problém riešiť. Ale doteraz som nepostrehol žiadny konkrétny návrh od autorov článkov. Návrhy o tom, že objekt treba monitorovať a sledovať, fajn, prijímam. Ale treba povedať ako dlho a s akým výsledkom. Povedať si, ako dlho chceme nechať narastať sumu dlhu a kedy skončiť s doplácaním dlžôb nájomcov z rozpočtu mesta.

V Komisii pre správu majetku a legislatívu sme preto problém otvorili a rozdelili na tri časti. Sociálny, bezpečnostný a právno-finančný. Je pochopiteľné, že sme sa v komisii venovali tej tretej. Zvyšné dve sú zrejme parketou iných komisií či expertov na problematiku.

Problém bytového domu sme riešili na zasadnutí komisie v apríli a v máji. Vypočuli sme si stanoviská k doteraz vykonaným krokom od zástupkyne spoločnosti Termming, a.s. a právničky mesta. Začali sme tým, že sme si zhrnuli na úvod tieto fakty o bytovom dome č. 1650 na Skuteckého ulici:

 • v bytovom dome je 74 bytov, z ktorých je 59 v osobnom vlastníctve, 15 bytov zostalo vo vlastníctve mesta,
 • k termínu zasadnutia komisie v apríli predstavoval dlh 15 nájomných bytov voči mestu zhruba 111 000 EUR (dlh sa medzičasom znížil),
 • 7 nájomcov je riešených súdne prostredníctvom návrhu na vypratanie, z toho 2 byty boli dobrovoľne vypratané nájomcami, oba boli opätovne pridelené uchádzačom o byty,
 • 3 nájomcovia bytov, ku ktorým je vykonateľné rozhodnutie, neboli doteraz vyprataní exekútorom,
 • 2 nájomcovia z celkového počtu si riadne plnia svoje povinnosti a hradia nájomné a služby spojené s užívaním bytu,
 • 6 nájomcom tvoriacim dlh nebola do termínu zasadnutia komisie v máji ešte daná výpoveď z nájmu.

Keď sme si robili prepočet, vyšlo nám, že z celkového dlhu tohto bytového domu (čiže spolu aj s bytmi v osobnom vlastníctve) predstavuje najväčší podiel na tomto dlhu práve našich 15 bytov. Viem, že dlh bytov v osobnom vlastníctve sa začal riešiť prostredníctvom dobrovoľnej dražby, o čom už rozhodla väčšina spoločenstva vlastníkov ostatných bytov v dome.

To, čo nás najskôr v komisii zarazilo, je skutočnosť, že 2 byty s novými nájomcami, opäť tvoria dlh. Čiže dlhoročná snaha o vypratanie bytov sa skončila tým, že sa predchádzajúci nájomcovia nahradili novými neplatičmi. Odpoveďou na otázky členov komisie bolo, že v čase prideľovania bytu nevedia na mestskom úrade predvídať to, či niekto bude neplatičom, a tiež otázka na členov komisie, že keď príde za nami osoba s deťmi, ktorá nemá kde bývať, čo by sme robili my. Či by sme jej byt nepridelili. Túto otázku dávam teda k zodpovedaniu aj, vám, čitateľom tohto článku.

Začali sme preto nasledovne a odporučili sme:

 1. ukončiť spoluprácu s exekútorom a zabezpečiť navrátenie preddavku 2000 EUR,
 2. pokračovať vo vyprataní bytov, ku ktorým je už vykonateľné rozhodnutie súdu,
 3. vyhotoviť výpovede z nájmu a podanie návrhu na vypratanie na súd pri 6 bytoch,
 4. pripraviť odpredaj 2 bytov do osobného vlastníctva,
 5. začať pripravovať projekt na výstavbu nízkonákladových bytov, resp. dobudovať zničené bunky na Hlbokej ulici,
 6. vypracovať návrh na zriadenie inštitútu sociálneho bytu.

Nízkonákladové bývanie z dôvodu nielen poskytnutia nižšieho štandardu s nižším nájomným, ale aj rozšírenie možností mesta predložiť súdu záruky poskytnutia náhradného ubytovania v prípade vypratania nájomných bytov na dobu neurčitú.

Odporučili sme Komisii pre sociálne veci a zdravotníctvo, aby sa začala zaoberať definovaním sociálneho bytu, čiže kritériám, na základe ktorých sa vyčlení určená čiastka z rozpočtu mesta na dofinancovanie nákladov spojených s bytmi pre sociálne slabšie rodiny.

Na komisii sme otvorili možnosť aj úplného dočasného zákazu prideľovania uvoľnených bytov do času prijatia zámeru ďalšieho postupu. Tento návrh nakoniec v komisii nebol prijatý.

Na záver malá úvaha...

Uvedomujem si, že sa nedá vytrhnúť len právno-finančný problém a nehľadieť na bezpečnostný a sociálny aspekt. Vnímam aj obavy z toho, že vyprataní ľudia môžu predstavovať bezpečnostné riziko na Juhu. Ale prvým balíkom opatrení sa snažíme aspoň posunúť diskusiu o riešení problému na Skuteckého ulici ďalej ako bola doteraz. Budem rád, ak máte konkrétne návrhy, prosím, dajte o nich vedieť. O každom sa dá seriózne diskutovať.

Je mi jasné, že vždy bude citlivou otázkou prideľovanie bytov sociálne slabším obyvateľom. Ale je mi jasné aj to, že týmto spôsobom otázku dlhu nevyriešime ani v tomto volebnom období. A preto si myslím, že ak vec posunúť ďalej, mali by sme si najskôr spoločne zodpovedať, čo vlastne chceme.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

24.06.2011 08:15:34 | Mario Longauer

Dobrý deň pán Říha,

úprimne si cením Vašu snahu riešiť takmer neriešiteľné problémy s asociálmi a dokonca si aj myslím, že na to idete dobre. Ale s druhou časťou odporúčania č. 5: "dobudovať zničené bunky na Hlbokej ulici ", ja osobne ako relatívne blízko bývajúci občan nikdy nebudem súhlasiť a verte tomu, že ak by sa k tomu schyľovalo, tak Vám do týždňa vyzbieram podpisy minimálne 3/4 obyvateľov Rádku s nesúhlasným stanoviskom k danému bodu a snáď to potom budete ako "hlas ľudu" rešpektovať. Už v súčastnosti je dané "ghetto" medzi občanmi akceptované s dosť veľkou nevôľou a považované vzhľadom na demografický vývoj v danej komunite za budúcu hrozbu. Je to vo Vašom volebnom obvode, také riešenie Vám minimálne v danej lokalite zlomí poslanecký väz . . . Preto verím, že daný bod bol len preklep :-) .

S pozdravom

Ing. Mário Longauer

24.06.2011 14:18:43 | obyvateľ "Rádku"

"Dobudovať zničené bunky" - načo? Aby mali naši spoluobčania opäť čo ničiť? Viem, že je to problém a mesto ho musí riešiť, ale pán poslanec, chcete týchto neprispôsobivých občanov nasťahovať do svojho volebného obvodu? Ďakujeme pekne, asi v ňom nebývate.

24.06.2011 15:26:08 | Jana M.

Plne súhlasím s Máriom.

24.06.2011 16:06:28 | J.Říha

Pozdravujem Vás, pán Longauer, ďakujem za pripomienky, práve preto som to zverejnil, aby sme mohli diskutovať. Môj poslanecký väz je už tak ohybný po 4 rokoch vyjednávania rekonštrukcie na Partizánskej, že sa nebojím jeho ďalšieho lámania :-) Žarty bokom, teraz vážne. Rozumiem tomu, čo ste napísali všetci diskutujúci, a preto mi dovoľte rozptýliť obavy, aby neprišlo k nedorozumeniu a nebodaj panike na Rádku.

Nikto nemá záujem ísť proti obyvateľom, tobôž ja proti obyvateľom vlastného obvodu. Bolo to dané ako odporúčanie, nič nie je záväzne prijaté, riešené, neexistuje čo i len zámer. Začali sme tým, že sme dali na papier prvé opatrenia k tomu, aby sme riešenie Skuteckého vôbec otvorili a neprespali ďalšie 4 roky. Som rád, že pomaly verejnosť vníma, že sa nové zastupiteľstvo púšťa do tém, ktoré nie sú jednoduché, a k mnohých chýbala aj vôla.

Čo sa týka toho "preklepu" :-) Analyzovali sme možnosti výstavby nízkonakladového bývania. Pán Longauer, ste stavbár, asi sa zhodneme, že je finančne jednoduchšie riešiť bývanie na vlastnom s dotiahnutou infraštruktúrou, ak riešime osadenie strechy a riešenie interiéru. O tom je dobudovanie buniek, a to zdôrazním, nie rozšírenie súčasného stavu, ale rekonštrukcia toho, čo tam už dnes fyzicky je.

Nie je to v mojom úmysle, ale možno Vás tým podráždim ;-) Bol som sa s Milanom Ondrovičom prejsť na Hlbokej, prešli sme si aj spomínané bunky. Osobne sme vošli priamo až do spální a kúpelní obyvateľov. Môžem Vám povedať, ja som bol prekvapený poriadkom, keďže som počúval o neporiadku týchto Rómov. Možno máte iné skúsenosti, prípadne ich sem napíšte, ja som z tej obhliadky mal dobrý pocit. Sami Rómovia nám hovorili, že si žijú pokojne. Nechceli ani počuť o prisťahovaní niekoho ďalšieho, samozrejme si to vážim.

Aby ste pochopili, zmyslom tých viet v článku nebolo oznámiť sťahovanie Rómov či nejakých agresívnych obyvateľov (nebodaj tých z Družstevnej) na Hlbokú. Ale dať mestu do rúk možnosti poskytnutia náhradného ubytovania, ktoré sa preukazuje na súde v prípadoch vypratania. Zatiaľ máme súdom umožnené vypratať byty bez náhradného ubytovania, ale do budúcnosti by som nevylúčil, že súd zaujme iný postoj. Nedá sa roky hovoriť, že vieme o tom, a neriešime to.

Ak by sme aj poskytli ubytovanie obyvateľom, ktorých sme vypratali z bytov, obývanie buniek je regulované nájmom na dobu určitú. Čiže je to právne akýsi medzistupeň toho, že ak osoba nerešpektuje pravidlá, končí jej bývanie bez náhrady. Záleží však od úradníkov na mestskom úrade ako dozoruje daný stav (v našom prípade Termming, a.s.). Ale treba si otvorene povedať, do akej miery a dokedy má mesto poskytovať ochrannú ruku. O tom bol sčasti môj článok.

24.06.2011 16:45:58 | Ivan

Pán Říha, prepáčte, toto myslíte vážne?:
Prvé náznaky problému dochádzali v minulom volebnom období, keď sme v komisii finančnej, majetkovej a právnej (dnes už dve samostatné komisie) otvorili otázku neriešeného dlhu. V niektorých prípadoch totiž dosahovali dlhy nájomcov neuveriteľné výšky, 2 tis. EUR, 4tis. EUR, neboli ojedinelé prípady presahujúce 10tis. EUR.... ...Kto na mestskom úrade zaspal a neriešil problém v zárodku?

Keď sa náznaky problému vyskytli v minulom volebnom období a v komisii (v ktorej ste asi boli aj vy, keď píšete "sme") sa otvorila otázka neriešeného dlho a vedeli ste o tom, prečo sa pýtate, kto na mestskom úrade zaspal? Asi zrejme potom aj vy aj s celou komisiou a aj mestským úradom. Aspoň mi to tak vychádza...

24.06.2011 16:54:43 | J.Říha

Ale Ivan, zase sa snažíte? :-) Nepochopili ste to. My sme na problém upozornili niekedy v 2008-2009, nemám teraz pri sebe materiály, ale môžem to pohľadať presne kedy. A okamžite sme žiadali výstup pre MsZ. Ten materiál sa aj dostal na rokovanie a prijali sa závery. Problémom je, že ten dlh sa vytváral podľa môjho odhadu roky pred tým ako som sa vôbec ja stal poslancom a členom komisie.

Čiže ja skutočne neviem kto zaspal, to musí povedať prednosta mestského úradu. Ja mám svoj tip, ale nebolo by korektné, keby som to púšťal touto formou von.

24.06.2011 16:56:29 | Enso

Dobrý deň,

Ako obyvateľ Hurbanovej ulice mi nedá na uvedený návrh, bod č5. nereagovať
Mam v čerstvej pamäti, ako p. Řiha ako "bojovník za lepšie zajtrajšky mesta Malacky" obchádzal občanov vo svojom volebnom obvode, vášnivo diskutoval o problémoch tamojších ľudí a získaval dušičky potrebné pre svoje zvolenie v komunálnych voľbách. Roky uplynuli, pán Říha zostarol a zároveň na sľuby a problémy pozabudol. Tak si Vám p. Řiha dovolím trochu občerstviť pamäť a pripomeniem Vám, čo tamojších ľudí trápi. Určite si spomeniete na problém s kanalizáciou, to ďalej rozvádzať ani nebudem, to že tu máme smetisko kam pribudli neprispôsobibý občania o tom tiež isto viete, ulice tu boli čistené ešte za Márie Terézie (zároveň pozdravujem všetkých spoluobčanov, ktorí mi pri prevoze smetia na zberný dvor pred domom nechajú nejaký ten pozdrav - bordel).
To že za posledné 2 volebné obdobia nebolo možné osadiť retardéry, resp. aspoň značky znížnia rýchlosti, o tom Vám iste povedia matky 2 zrazených detí... O detských ihriskách ani nehovorím. Pýtam sa, čo ste za posledné dve volebné obdobia pre svoj volebný obvod zo spomínaných sľubov urobili (mám na mysly pre Riadok, nie okolie kde bývate), alebo to mám chápať, že uvedený návrh je za odmenu? Tak Vám veľmi pekne ďakujeme, istotne Váš návrh podporíme...
Ak by uvedený návrh, čo i len náhodou prešiel, zakladám iniciatívu pre oddelenie časti ´Riadok´ od mesta Malacky - môžme už len získať.

S pozdravom,

24.06.2011 17:03:39 | J.Říha

Enso, nezabudol na sľuby, pretože sú čierne na bielom. Nech sa páči. To sú sľuby, ktoré som dal obyvateľom 6. obvodu v roku 2010.

http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vyhodnotenie-volebneho-programu-2007-2010/

Enso, čiže vy podriaďujete 2 volebné obdobia mne. To má byť žart? Môžem sa Vás spýtať, viete Vy, kto bol poslancom v tých obdobiach? A viete Vy, ktorí dvaja poslanci bývali priamo u Vás na Rádku v minulom volebnom období?

Volebné sľuby v roku 2010 pre toto volebné obdobie máte tu, nech sa páči:

http://www.ludiapremalacky.sk/banner/mesto-pre-ludi/

24.06.2011 18:07:18 | Obcan mesta

Pán poslanec Říha, ako občan som zásadne proti a spolu s pánom Longauerom a ostatnými susedmi budeme pristupovať k vášmu žartovnému návrhu veľmi, veľmi radikálne. Po dohode s ďalšími susedmi využijeme úplne všetky dostupné prostriedky, aby sa taká hlúposť, akou je Váš návrh, nerealizovala. Keď sme so susedmi stavali domy my, museli sme z vlastných pozemkov vyčleniť každý jeden približne 120m2 na komunikáciu, čo predstavuje v cenách, keď sme pozemky kupovali priemerne 140.000 SK, ďalej sme investovali do sietí a spevnenia povrchu, čo nás každého stálo priemerne 200.000 SK, ďalej, po zrealizovaní kanalizácie musíme (podľa vyjadrenia mesta) zainvestovať z vlastných zdrojov do realizácie cesty, čo je v sumáre viac ako milión korún. Odhadom to celá výjde na jeden dom 450.000 SK !!! A napriek tomu, že mesto dostalo za každé stavebné povolenie od štátu okolo 150.000 SK nie je ochotné sa spolupodielať na dobudovaní cesty !!! Podľa posledného vyjadrenia súdruhov z mesta máme byť radi, že nám zabezpečia zimnú údržbu a keď bude všetko hotové, tak to celé musíme darovacou zmluvou darovať mestu. Podotýkam, že cestu využívajú všetci, nie len tí čo do nej zainvestovali, lebo prepája ulice Hlboká a Janka Kráľa. Preto zásadne nesúhlasíme s akýmikoľvek investíciami z rozpočtu mesta do cigánskych brlohov. Keď mesto nebolo ochotné nám pomôcť ani len vybavením papierov k celej infraštruktúre, čo nás stálo okolo 200.000 SK (len tie papiere!!!) a mesto by to malo zo zákona zadarmo, lebo je oslobodené od správnych poplatkov, tak ani my nebudeme ochotní podporiť mesto v podobných zvrhlých projektoch. Stačí, že mesto sponzoruje opice na Družstevnej, denne tam musia stát policajti a strážiť ich, o kamerovom systéme ani nehovorím, no pán Říha,odhadnite, koľko to denne stojí a zamyslite sa nad sebou. Potom budeme musieť sponzorovať kamerový systém a osobných bodyguardov aj na Hlbokej. Pán Říha, odporúčam Vám v tomto letnom období si spraviť "short trip" do Francúzska, tam to začali elegantne riešiť namiesto s pánom Ondrovičom nakúkať do ich rozmnožovní. Ja verím nájdete v sebe trochu sebareflexie a zamyslíte sa nad sebou a svojimi názormi a hlavne nad dôsledkami svojich rozhodnutí.

24.06.2011 19:51:40 | nobody

Na odľahčenie debaty jeden návrh:

Čo takto tie nízkonákladové "apartmány" postaviť v susedstve chalúpky, ktorá stojí na rohu ulíc Dubovského a Záhradnej?

24.06.2011 22:57:25 | Dusan

Pana Rihu osobne nepoznam, ani neviem co sluboval (myslim,ze kazdy co chce a mozno co aj nechce nieco dosiahnut, tak naslubuje -na to ako obcania ste si mohli uz zvyknut, to je snad obecne a je len na obcanovi ako to vidi a koho si zvoli)!!!!!!!!Ja osobne tento clanok vidim ako pozitivnu vec,lebo niekto nato upozornil a upozornil na to, koli tomu aby si to okrem jedinca vsimla aj vacsia verejnost a aby sa dalo, co najlepsie vydumalo, co s problemom robit a myslim,ze obcania by mohli podporit svojimi navrhmi a napadmi,ako vec najlepsie riesit!!!!!!
Aj ked niesom obyvatel Radku ani Juhu tak mi to osobne nieje jedno - lebo ako vidite z clanku ciastky sum dlhov niesu male a myslim,ze stale narastaju-su to predsa vysoke sumy ktore keby neexistovali tak mesto ma prostriedky pre podporu inych takisto dolezitych veci ktore sa musia v tomto meste riesit!!!!!!
A vycitanim si, ci sa toto,alebo tamto co sa naslubovalo je zbytocne takisto ako si vycitat koho je to chyba-proste sa to stalo, mame takyto problem a mame moznost to riesit a vase jedine stanovisko a napad je vycitky a to,ze nechcete aby to bolo vo vasom okoli?????Ale to je vsetko co vas napadne-o obcanoch z MA som si myslel viac,ze maju vacsiu fantaziu a ze sa dokazu zjednotit,tahat za jeden koniec a dokazat najist vychodisko na problemy co nas trapia------sak ked sa na to pozriem tak obecne je nedostatok financii!!!!!Myslite si ze ked kazdy bude mat rozdielny nazor - tak sa najde spolocne riesenie?????!!!!Skuste nad tym porozmyslat a pridat nejaky zmysluplny,inteligentny a racionalny nazor, aj to,ze to nechcete na Radku je nazor,ale tym ten problem nevyriesite-co tak nejaky napad!!!!!

24.06.2011 23:50:15 | J.Říha

Zaujímavé príspevky. Najmä tie, z ktorých sa nedozviem nič nové, žiadny návrh, žiadna pomoc. Ja som vám predsa dal jasnú prosbu, ak máte návrhy, napíšte ich, veľmi rád ich prenesiem do komisie, môžeme o nich diskutovať. Tu to nie je z mojej strany v polohe barikád. Ja veľmi uvítam vaše návrhy. Neviem či je to tým, že pán Longauer stiahol pozornosť hneď v úvode k jednému bodu a ostatné si už nevšímate, ale išlo o prvý balík opatrení. Napísal som, že to chápem a snažil som sa to vysvetliť, nejde o sťahovanie Rómov. Ak to nájdete v texte, kde som uviedol, máte u mňa bod. Nič také som neuviedol, ani nemám v záujme, napísal som to v odpovedi na komentár pána Longauera. Napísal som to, čo treba riešiť ako náhradu na súde. Vy si myslíte, že dôjdeme na súd so stanom z Tesca a povieme súdu, že hľa, tu máme stan a ty nám deložuj neplatičov. No isto.

Myslíte si, že ja už neviem čo so sebou, tak vymýšľam takéto chujoviny? Vy si myslíte, že ja nemám čo robiť? Nie, nie je mi príjemné riešiť to, čo sa nedoriešilo za roky. Obzvlášť nie, ak vidím vašu konštruktívnosť. A keď už tu na mňa toľko kydáte, tak vám dávam do pozornosti, že pán poslanec Mračna bol tou osobou, ktorá Hlbokú dala do diskusie. Ja som vám sprostredkoval uznesenie komisie. Ale kľudne anonymní občania, pichajte do mňa. Je zvláštne, že toľko z vás, anonymných občanov, mi zvoní doma a žiada ma o pomoc, keď nepochodíte na mestskom úrade. To som zrazu ten pán poslanec Říha, o ktorom sa hovorí, že pomôže.

Uvedomte si občania mesta či ako sa anonymne podpisujete, že je možné ísť cestou staršej garnitúry poslancov, nerobiť nič, dojsť na zasadnutie raz za štvrťroka, zjesť bagetu, a dovidenia. Je to jednoduchšie, občania nekričia, nemajú čo kritizovať, ale čo sa pohne? Nič. Ja budem pokojný, vy o ničom nebudete vedieť, budete nadávať v krčme, ja nebudem premýšľať vo voľnom čase o našich problémoch, a všetky problémy, ktoré sa roky kumulujú, odložíme tým, čo prídu po nás. To sme to vyhrali, čo?

Ak ste už vytiahli z celého problému dobudovanie buniek na Hlbokej, ešte raz apelujem na zdravý rozum, prečítajte si pozorne moje odôvodnenie. Nikto nemá v úmysle sťahovať niekoho na Hlbokú. Kde som to uviedol? Neviem ako to mám zvýrazniť, ale zbytočne sa plašíte. Ale úplne zbytočne. Možno som právny špekulant, ale chcem pohnúť to, aby sme z rozpočtu mesta nedoplácali na lajdákov a neplatičov.

Na jednej strane občan kritizuje dobudovanie toho, čo už fyzicky stojí v areáli, ale asi mu neprekáža, že z druhého vrecka mu vyťahuje mesto peniaze, aby dorovnalo dlh po tých istých asociáloch. Tak potom ti občan gratulujem k tomuto videniu. Vyhral si ním. Pretože tých 35 tisíc EUR sa mohlo použiť na rekonštrukciu cesty, o ktorej ako občan píšeš.

25.06.2011 00:17:14 | J.Říha

Aby neprišlo k nedorozumeniu, s pohladom pana s nickom Dusan súhlasím. Hlavne spoločne riešme.

25.06.2011 00:19:20 | Enso

P. Říha,
"čiže vy podriaďujete 2 volebné obdobia mne" Nikomu nič nepodriaďujem, pytal som sa ako váš tehdajší volič, čo ste za posledné dve volebné obdobia pre svoj obvod - časť Riadok urobili, okrem super nápadu ďaľšej várky asociálov?
Ospravedlňujem sa, ale v uvedenom odkaze som hladal marne...
Celá message môjho príspevku je v tom, že by sa konečne mohlo i niečo pre túto štvrť urobiť a nie sem len "zvážať smeti".

25.06.2011 00:45:56 | jozo

pan riha naco odpisujete primitivom? nema to cenu neodpovedajte im.. enso je dalsi blb na scene? hov** urobi pre mesto a obtiera si hubu o inych co sa snazia.. pan riha mu odpisal na otazku co sluboval a pripojil odkaz.. normalny pochopi odpoved blb ne.. otazka: "čo ste za posledné dve volebné obdobia pre svoj volebný obvod zo spomínaných sľubov urobili"... nie su to blbe tvoje slova?? .. odpoved normalna.. nehnevaj sa na mna kamo ale len blb ignoruje odpoved a jak spravny blb upravujes otazku...

kde vam pan riha napisal ze stahuje asocialov? to len blb enso nasiel? ukaz mi to nech si to precitam... 24.06.2011 23:50:15 | J.Říha: "Napísal som, že to chápem a snažil som sa to vysvetliť, nejde o sťahovanie Rómov. Ak to nájdete v texte, kde som uviedol, máte u mňa bod. Nič také som neuviedol, ani nemám v záujme, napísal som to v odpovedi na komentár pána Longauera." ... "Nikto nemá v úmysle sťahovať niekoho na Hlbokú. Kde som to uviedol? Neviem ako to mám zvýrazniť, ale zbytočne sa plašíte. Ale úplne zbytočne. Možno som právny špekulant, ale chcem pohnúť to, aby sme z rozpočtu mesta nedoplácali na lajdákov a neplatičov. " ... "A keď už tu na mňa toľko kydáte, tak vám dávam do pozornosti, že pán poslanec Mračna bol tou osobou, ktorá Hlbokú dala do diskusie. Ja som vám sprostredkoval uznesenie komisie."....

ano pan riha blbovci budu na vas kydat jak pisete.. nikdo z nich neda napad ale blbovci budu stale blbovcami.. "Na jednej strane občan kritizuje dobudovanie toho, čo už fyzicky stojí v areáli, ale asi mu neprekáža, že z druhého vrecka mu vyťahuje mesto peniaze, aby dorovnalo dlh po tých istých asociáloch. Tak potom ti občan gratulujem k tomuto videniu. Vyhral si ním. " .. pan riha, vystihli ste blba malackeho...

25.06.2011 08:29:17 | Obcan mesta

Ok, pán Říha,

chcete nápady, tu ich máte :

1. zorganizovať stretnutie obcí regiónu záhorie (hlavne okolie MA) a iniciovať rozhovory s vládou u vytvorení tzv. "gipsy vilage" v časti, kde to nikomu nebude vadiť, resp. čo najmenej. V praxi to znamená, že povedzme po dohode s vojenským obvodom záhorie, v časti, ktorá sa nepoužíva, vybudovať osadu, ktorá bude dostatočne vzdialená od obydlených území obcí. (Nechcem, aby to zase niekto pochopil tak, že by táto osada mala slúžiť vojakom ako cvičný terč...) Tým sa síce problém nevyrieši, ale vzhľadom na akútnosť situácie musíme hľadať neaký "workaround"... dokiaľ sa nenájde komplexné riešenie, čo môže trvať aj 50 rokov. S takouto investíciou súhlasím, dokonca verím, že by sa dala získať podpora aj zo zdrojov EU, nakoľko EU má špeciálny "gipsy solution budget".

2. Ako je v územnom pláne podchytené, pokračovať s asanáciou smetiska a začať s likvidáciou divokých skládok. Popritom by sa dala využiť pracovná sila "dlhodobo nezamestnaných...", teda aj "našich" cigáňov. Nepochybne chodíte do Rakúska, Nemecka, prečo by to u nás nemohlo vyzerať tak pekne ako tam. Je to hlavne o zmysle pre poriadok. Ten lesík medzi smetiskom a Majovým domom vyzerá veľmi pekne, dalo by sa to upraviť pre relaxačné účely, len je tam bordel. Tiež ak okolie smetiska za strelnicou vyzerá otrasne. V zmysle územného plánu treba začať pracovať na projekte výstavby objektov pre športové aktivity. Veď na tom smetisku kľudne môžu stáť tenisové kurty, alebo basketbalové, futbalové ihriská a podobne. Veď na iný účel sa ten priestor ani využiť nedá. Tiež ja ako aktívny RC letecký modelár by som privítal letisko, veď Malacky majú majstra Slovenska v leteckej akrobacii modelov, napriek tomu, že tu nie je na to dráha. No, možností je naozaj veľa a určite by to malo pozitívny vplyv na získanie ďalších investičných prostriedkov, ako bolo v prípade kynologického klubu Záhorák, keď sa im zoparkrát podarilo zorganizovať medzinárodné súťaže! Takto sa v správach nebudú objavovať len zahanbujúce správy o tom aké má mesto Malacky problémy s cigáňmi, ale správy typu : v Malackách sa konala medzinárodná súťaž ...... blablabla.... Není to lepší ?

3. prehopdnotiť návrh severovýchodného obchvatu mesta, ktorý by mal ísť hneď za cvičiskom psov. Toto riešenie je úplne nevyhovujúce, navrhujem posunúť to až za to smetisko, kde to už nikomu vadiť nebude, ani to nebude zhoršovať kvalitu životného prostredia blízkych ulíc.

4. Eskalovať vybudovanie kanalizácie

5. Dokončiť cestu na uliciach Hlboká, Janka Kráľa, Boženy Nemcovej, R.Dilonga, nakoľko sa pri oprave asi 5 rokov dozadu urobila každá z ulíc len do polovice, teda len do tej vzdialenosti, do ktorej pán komisár EU, ktorý to kontroloval, dovidel ......

6. Spolupodielať sa (ako mesto) na dokončení ulice Hodžova

7. Zmapovať všetky hanbu robiace domy (na riadku ich je dosť) o ktoré sa nikto nestará, kontaktovať ich majiteľov a hľadať urýchlené riešenie. Tí, ktorí sa o svoje domy a pozemky nestarajú napríklad v Rakúsku, dostanú každý rok mastnú pokutu..... Za posledných 5 rokov sa situácia síce zlepšuje, ale veľmi pomaly, treba tomu pomôcť.

Ak chcete ďalšie návrhy, som ochotný odokryť svoju anonymitu, ale nie tu verejne. Spýtajte sa Maja, dá Vám na mňa kontakt.

25.06.2011 09:00:29 | yesbody

5. začať pripravovať projekt na výstavbu nízkonákladových bytov, resp. dobudovať zničené bunky na Hlbokej ulici,
Myslíte si, že ja už neviem čo so sebou, tak vymýšľam takéto chujoviny?
Nikto nemá v úmysle sťahovať niekoho na Hlbokú. Kde som to uviedol?
Ak naozaj nemá nikto v úmysle sťahovať niekoho na Hlbokú, tak z akého dôvodu je potrebné začať pripravovať projekt na výstavbu nízkonákladových bytov, resp. dobudovať zničené bunky na Hlbokej ulici.
Občan vyznaj sa v tom.

25.06.2011 09:08:14 | Ivan

Neviem, čo myslíte tým, že sa zase snažím... Al to je jedno... OK, ale mne to tak vyznelo, preto som tak reagoval. Ak to vzniklo skôr, beriem, resp. sa nedosledovalo plnenenie výstupov z MsZ... nie je tam nejaká kontrolu, či sa plní, čo ide zo zastupiteľstva? To by sa malo!

25.06.2011 09:22:27 | kesu

pre obcan: konecne niekto s konkretnym navrhom a nie iba nezmyselnou kritikou a zbytocnymi kecami aj ked body 2-6 patria do inej diskusie.

S bodom 1. suhlasim. Problem by sa mal riesit v duchu: najhorsia veta od \"neprisposobiveho obcana\" = nazdar susede.

Davam do pozornosti este jednu vec: ak sa niekam investuju peniaze (ok) ale treba nastavit presne pravidla, kontroly, sankcie a pod a hlavne striktne trvat na ich dodrziavani. A hlavne \"presidleni\" ludia musia pochopit co dostali ................ale to je na inu debatu.

pre Riha, Jozo (ked to je Jozo H): vydrzte to, ludia kritizuju ale aj si velmi vsimaju......(rozumej: kto kolko usilia vynalozi pocas4 rokov. Myslim ze zmena pride coskoro.)

25.06.2011 11:43:34 | Enso

Jozko, Vaše urážky budem ignorovat...
Moja otázka znela \" Pýtam sa, čo ste za posledné dve volebné obdobia pre svoj volebný obvod zo spomínaných sľubov urobili (mám na mysly pre Riadok, nie okolie kde bývate)...\"
Jožko, v otázke ste opomenuli \"pre časť Riadok\" (na margo upravovania otázok), v linku som nenašiel nič, že by sa pre túto štvrť urobilo. Avšak budem rád, ak urážky nahradíte faktom a odpoveď mi v linku ukážete...

\"kde vam pan riha napisal ze stahuje asocialov?\" Jozko, prečo mi odpovedáte citátom p. Říhu, ktorý hovorí o rómoch?
viď. príspevok 25.06.2011 09:00:29 | yesbody

p. Ríha, ako autor članku ste napísali:

Začali sme preto nasledovne a odporučili sme:
5.začať pripravovať projekt na výstavbu nízkonákladových bytov, resp. dobudovať zničené bunky na Hlbokej ulici,
Chcel by som zvýrazniť prvú osobu množného čísla \"odporučili sme\" - z toho usudzujem, že sa s daným návrhom ztotožňujete a podporujete ho, vo vašom volebnom obvode...

25.06.2011 12:05:29 | kesu

pre obcan: konecne niekto s konkretnym navrhom a nie iba nezmyselnou kritikou a zbytocnymi kecami aj ked body 2-6 patria do inej diskusie.

S bodom 1. suhlasim. Problem by sa mal riesit v duchu: najhorsia veta od \"neprisposobiveho obcana\" = nazdar susede.

Davam do pozornosti este jednu vec: ak sa niekam investuju peniaze (ok) ale treba nastavit presne pravidla, kontroly, sankcie a pod a hlavne striktne trvat na ich dodrziavani. A hlavne \"presidleni\" ludia musia pochopit co dostali ................ale to je na inu debatu.

pre Riha, Jozo (ked to je Jozo H): vydrzte to, ludia kritizuju ale aj si velmi vsimaju......(rozumej: kto kolko usilia vynalozi pocas4 rokov. Myslim ze zmena pride coskoro.)

25.06.2011 12:11:35 | eva h

Ste vy normalni ludia? Pan Riha vam napisal ze sa zbytocne plasite a vy sa neplasite vy robite hysteriu pre nic! Enso ty klames precitala som si diskusiu aj clanok pan Riha nikde nepisal o Romoch. 25.06.2011 11:43:34 | Enso: Jozko, prečo mi odpovedáte citátom p. Říhu, ktorý hovorí o rómoch?

... Enso, pan Riha nehovori o ciganoch ja som to nenasla. Nasla som toto... 24.06.2011 16:06:28 | J.Říha: "Aby ste pochopili, zmyslom tých viet v článku nebolo oznámiť sťahovanie Rómov či nejakých agresívnych obyvateľov (nebodaj tých z Družstevnej) na Hlbokú. Ale dať mestu do rúk možnosti poskytnutia náhradného ubytovania, ktoré sa preukazuje na súde v prípadoch vypratania. Zatiaľ máme súdom umožnené vypratať byty bez náhradného ubytovania, ale do budúcnosti by som nevylúčil, že súd zaujme iný postoj. Nedá sa roky hovoriť, že vieme o tom, a neriešime to."

Citajte si po sebe ludia. Poznamka joza o blbcoch? Myslela by som si o vas horsie si precitajte co hovorite. Pan Riha vas poprosil o navrhy k rieseniu zdevastovaneho domu na Skuteckeho ulici. O tom je clanok ano???? Vyvolat diskusiu. Vy mu ako riesenie napisete "Dokončiť cestu na uliciach Hlboká, Janka Kráľa, Boženy Nemcovej, " a "Eskalovať vybudovanie kanalizácie" a dalsie. Napisali ste 7 bodov ani jeden k veci!! Potom co s nim chcete riesit. Ste uplne vedla,preto som napisala ci ste normalny.

Znechutite poslanca ktory pre vas pracuje viac ako ma. Odvolajte si ho rovno a budete mat *! Musela som vam to takto napisat lebo si nedocenujete pracu tohto poslanca. Konkretny pripad. Byvam na Velkomoravskej. Pred 2 rokmi sme ziadali PRIMATORA o posunutie znaciek pri polyfunkcnej budove na rohu Janosikovej. Nemohli sme vychadzat z garazi. Nedalo sa a nic sa neurobilo!!! A TO JE PRIMATOR! Aj za Koncekom sme chodili jedna radost. Vysledok bol nulovy. Na domovej schodzi sa vyslovilo meno poslanca Rihu. Aby sme skusili neho oslovit aj ked je zo 6.obvodu. Znacky boli o 3 tyzdne posunute co sme odovzdali panovi Rihovi list a prosbu o pomoc!!! My sme vam vtedy zavideli tohto poslanca a radi by sme ho prijali v nasom obvode. Mame tu Haramiu Bulu a Tedlovu. V zivote som ich nevidela nieco riesit. Zasiju sa na 4 roky v zastupitelstve!! Haramia sa len chvali ale nic neurobil pre nas. Nemali sme koho volit v tychto volbach tak sme volili pana architekta. Nepamatam si jeho meno ale kandidoval s panom Rihom za nas obvod. Vsetci sme mu dali hlas koli panovi Rihovi. To je vizitka jeho povesti. A vy ho este ohovorajte a nadavajte mu. Ale si precitajte najskor vase reakcie co v nich navrhujete k teme. Kanalizaciu, dobudovat cesty,... fakt odborne navrhy ste mu dali na riesenie Skuteckeho ulice. Pochybuje ze ma cenu s malacanmi nieco riesit!! Ako vam napisal pan Riha nadavajte v krcme a nic sa neurobi dopredu.

eva h

25.06.2011 13:44:07 | Evik

Byvam na Velkomoravskej.
Nemali sme koho volit v tychto volbach tak sme volili pana architekta. Nepamatam si jeho meno ale kandidoval s panom Rihom za nas obvod. Vsetci sme mu dali hlas koli panovi Rihovi. To je vizitka jeho povesti.
Takýchto voličov čo najviac! Keď nič iné, aspoň bude sranda!

25.06.2011 13:50:54 | eva h

Nehambim sa zato ze sme dali hlasy skupine okolo pana Rihu. Okrem nicoho od pana Haramiu, Bulu a Tedlovej za 8 rokov ich prace sme dostali od pana Rihu vybavenie toho, co sme ziadali neuspesne od pana Konceka a primatora. Pre vas sranda - pre mna konkretna skusenost za ktoru som panovi Rihovi vdacna.

eva h

25.06.2011 14:23:27 | kesu

Mozno by pomohlo presne zadefinovat pojem nizkonakladovy byt, resp. sa pytam - su aj vybudovane byty na konci Stupavskej (CSAD) povazovane za nizkonakladove alebo........? (nechcem nikoho urazit, len z pocutia viem, ze su to nejake mensie byty pre social.slabsich, resp. maju nejake ulavy?)
Dakujem

25.06.2011 15:27:36 | Tamara S

K vyprataniu bytov treba nahradne byvanie. Slova poslanca Rihu su o tom. Nehladela by som na romov a ich stahovanie. V clanku sa to nespomina. Pozerala som si fotografie o bytovom dome a som zaskocena ako moze mesto nechat znicit vlastny majetok. Tie fotografie mi nahanaju hrozu ako v tychto priestoroch mozu zit ludia?
Alebo si nicia najomnici chodby? Potom je otazka pana poslanca na mieste, kto zaspal na mestskom urade a nechal to zajst takto daleko?
Pan poslanec nebolo by lepsie nechat to spadnut alebo zburat? Slusnym najomcom ponuknite ine byvanie a neslusnych - niciacich majetok mesta - vystahujte do tych "stanov z Tesca" viac si nezasluzia od mesta.

25.06.2011 17:55:30 | Marián Andil

V článku je ešte jedna „zaujímavá“ skutočnosť a to, že mesto dorovnáva platby za tých neplatičov, ktorí vytvárajú dlh voči Termmingu, lebo sa tak mesto zaviazalo v mandátnej zmluve s touto spoločnosťou, ktorej predalo mestský podnik SLUŽBYT Malacky.
Tento rok ide z rozpočtu mesta na krytie dlhu 35 295 eur a starosti a náklady kvôli vymáhaniu dlhu zostávajú napriek predaja Službytu Malacky súkromnej spoločnosti mestu.
Čo to znamená? Že vlastne všetci platíme tento dlh.
Je tento článok v mandátnej zmluve pre mesto výhodný? Kto s týmto článkom v zmluve za mesto súhlasil? Podľa tejto filozofie môžeme rovno ponúknuť aj SPP a elektrárňam, že budeme platiť aj nim za neplatičov v mestských nájomných bytoch...
(Pozn.: Mesto uzatvára teraz ďalších 110 nájomých zmlúv pre HBV Jánošíkova. Teplo do týchto bytov tiež dodáva Termming a.s. )

K nízko nákladovým bytom:
Projekt výstavby týchto bytov, nech by sa umiestnil v ktorejkoľvek časti mesta, všade bude odpor ľudí bývajúcich v danej lokalite proti tomu. Taká najvzdialenejšia lokalita, ktorá ešte patrí mestu je Vampíl (les pri výpadovke smerom na Bratislavu). Len z ekonomického pohľadu, to môže byť pre niektorých ľudí lukratívna zóna a napr. vybudovaním nízko nákladových bytov v tejto oblasti by zóna stratila na atraktivite ... a možno sú aj inde v okolí Malaciek mestské pozemky, len o nich my poslanci nevieme ...

A ešte info pre Mária Longauera:
Poslanci za 6. obvod nebudú súhlasiť s presunom ďalších sociálnych prípadov na Hlbokú. Veď to nechcú ani samotní Rómovia, ktorí tam žijú a ani obyvatelia z okolitých ulíc, čiže je to väčšina z Rádku a tým pádom to nechcú ani poslanci, ktorí týchto obyvateľov zastupujú ...

25.06.2011 23:51:16 | susanne.k1977

Mali by ste to urobit ako v s*ke novej vsi, prestahovat ich niekde na kraj mesta aby museli chodit cez pole do mesta a tam nech sa aj pozabijaju. Postavit im par unimobuniek a co uz s nimi urobia bude ich vec. Satrhavat im najom priamo zo socialky,
http://korzar.sme.sk/c/4966114/neplaticov-zo-sadovej-prestahovali-na-vilcurnu.html

26.06.2011 00:43:11 | Mario Longauer

Vidím, že sa nám diskusia pekne rozbehla, takže ešte raz sa pridám aj ja. Z príspevkov je na prvý pohľad zrejmé že Rádek prechádza generačnou obmenou, ľudia majú záujem o dianie v ich bezprostrednom okolí a snáď aj dali dosť transparentne najavo nesúhlas čo i len s návrhom daného bodu. Pán Říha, ja chápem, že riešenie s bunkami na Hlbokej je poistka voči súdom pri deložovaní neplatičov. Ale keďže každá stavba niečo stojí, aj rekonštrukcia na vlastnom, tak úplne najlacnejšie riešenie je ponechať si operatívne niekoľko uvoľnených bytov pre podobný prípad, čo ste ako možnosť tiež navrhli a potom si to už len ustrážiť :-).

Čo sa týka spolužitia, áno, zatial je to OK, ja sám sa s časťou obyvateľov pri odpadovom dvore zdravím a sem-tam im dám aj nejakú prácu. A u tých ste asi boli na návšteve. Lenže tých poriadnejších je tam mizerne málo. Ja som sa na Rádku narodil, takže sa považujem za "starousadlíka", ktorý sa k téme má právo (snáď aj povinnosť) vyjadriť. Hlboká ulica pred vybudovaním nízkonákladového ubytovania vyzerala predsa len ináč. Nebolo treba každý deň upratovať spred domu obaly od horaliek, cigariet a PET flaše , lebo nikomu nevypadávali len tak od paprčí!! Ani ste nestretli na prechádzke s deťmi na strede cesty srať cigáňa, ktorý si potom ani tú riť aspoň lopúchm neutrie. Takisto les lemulúci Hlbokú nevyzeral ako smetisko, (priznávam, bordel do lesa vozia aj miestni, ale to tá generačná obmena tiež rieši). Ani Vám pod oknami (keďže chodia okolo) nevrieskali naši spoluobčania, lebo oni sa do 100 dB asi ani rozprávať nevedia. A čuduj sa svete, ani nikto po večeroch nepálil káble. Preto tá obava o zvyšovanie ich počtu.

Ďaľej súhlasím s "Enzo", nikto, podotýkam NIKTO sa nepozerá do spätného zrkadla, keď vezie odpad, takže v sobotu pred 17:00 si tiež dávam brigádu, upratujem a odvážam na zberný dvor spred domu všetko čo komu povypadávalo.

Čo sa týka návrhov od "Občan mesta", poňal to dosť komplexne aj keď zabudol na protihlukovú stenu popri dialnici, ktorá by sa tiež hodila, ale aspoň dal niekoľko zaujímavých tipov do budúcnosti.

Článok je ale hlavne o tom ako si poradiť s asociálmi a nad tým by sme sa naozaj mohli zamyslieť, aj keď riešenie asi musí prísť z Bruselu. A dúfam, že príde! Teraz totiž nie je len kríza hospodárska, ale kríza celej západnej civilizácie, EU obzvlášť. A to vďaka pseudohumánnemu systému, ktorý umožňuje aby problémy, ktoré sú témou článku, vznikali ako huby po daždi a asociáli a príživníci mali štatút chráneného občana. Súčastný systém si už teraz nevie zarobiť ani na seba (viď Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko?). Ale som presvedčený, že sa blýska na lepšie časy. Už to docvaklo Francúzom, takisto Talianom, kancelárka Merkelová sa vyjadrila, že nemecká snaha o multikultúrnu spoločnosť bola chyba (myslela tým konkrétne Turkov, ktorí len rabujú sociálny systém a robiť v živote nebudú (nanajvýš tak deti). Angláni tiež začínajú byť z príživníkov nervózni.Veľké vyjadrenia od veľkých hráčov . . .

Verte tomu, že keby nemali cigáni volebné právo, problém vyrieši každá vláda. Lenže vďaka nim sa dnes vyhrávajú voľby . . .

A pritom stačí tak málo:
1.Kto nepracuje a tým pádom neplatí dane, pochopiteľne nemôže rozhodovať o smerovaní štátu. Takže dlhodobo nezamestnaní by zostali bez možnosti voliť (99% asociáli a cigáni)

2.Kto nepracuje a tým pádom neplatí dane, nemôže dostávať od štátu akékoľvek dávky (99% asociáli a cigáni). Výnimka samozrejme ZŤP.

3.Váha volebného hlasu na základe IQ, EQ a psychotestov robených pri vydávaní občianskeho preukazu:
60-80 bodov, bez možnosti voliť, sterilizácia ako bonus (99% asociáli a cigáni)
80-100 bodov, 1 hlas
100-120 bodov, 2 hlasy
120-140 bodov, 3 hlasy
140-160 bodov, 4 hlasy
nad 160 bodov, 1 hlas, genialita je pre bežný život takisto nebezpečná ako debilita:-)

Za dve generácie by bol systém úplne inde, s dostatkom prostriedkov na dôchodky, školstvo, zdravotníctvo, údržbu, rekonštrukcie, rozvojové projekty a vlastné napredovanie.

Rád by som sa tohoto dožil, je to podľa mňa rozumné, humánne a morálne čisté riešenie súčastneho nelichotivého a zhoršujúceho sa stavu celoeurópskej spoločnosti.
A teraz ma všetci roznoste v zuboch, aký som rasista . . .

A ešte odkaz pre Maroša Andila: Posledný odsek v Tvojom príspevku ma dosť upokojil, beriem Ťa za slovo :-)

26.06.2011 01:32:45 | Dusan

Ja by som sa chcel spytat,ze ako obcania z buniek na Hlbokej ziju(resp.odkial beru financne prostriedky na prezitie??!)Lebo keby robili pomocne prace pre Mesto a tak ziskavali ich podporu-tak by som im urcil upratovacie prace prave Hlbokej ulice a mozno casom by im to doslo a nerobyli by bordel!!!!!
Ja sa takisto priklanam k nazoru vybudovania ciganskej osady(systemom pomocnych prac typu,ze by si to neprisposobyvi spoluobcania a neplatici vybudovali sami),kde by takyto neprisposobyli spoluobcania boli prestahovani!
Tiez sa priklanam aby sa tymto ludom strhavalo urcite minimum priamo zo socialky a tieto financie pomalicky pokryvali dlh,ktory si sami zapricinili!!!!!
A takisto by sme sa mali poucit z minulosti a vyvarovat sa novym dlzobam pre rozne spolocnosti za neplaticou(napr.spol.Termming a.s.).A keby bolo mozne tak co najrychlejsie upravit zmluvy,ktore su na dobu neurcitu na dobu urcitu!

26.06.2011 12:04:02 | ciganmi terorizovany clovek...

Zodpovedni pracovnici mestskeho uradu konali protizakonne nielen co sa tyka tej bytovej jednotky na Skuteckeho ul., ale primator Ondrejka, hl. kontrolorka p. Cikosova, p. Rehakova, p. Kmecova a vlastne takmer vsetci z mestskeho uradu POVOLILI NEPRISPOSOBIVYM OBCANOM POSTAVIT NACIERNO, NA CUDZICH POZEMKOCH (!) chatrce. Dokonca dotknutym obcanom Druzstevnej, ktori sa domahali spravodlivosti odkazali, ze "mozme byt vlastne radi, ze si tie chatrce postavili Romovia svojpomocne, aj ked na pozemkoch inych obcanov, podstatne je ze to nemuselo platit mesto ako tomu bolo v niektorych inych mestach SR". Obcania Druzstevnej spisali peticiu, dozadovali sa svojich prav, prav na dychanie cisteho vzduchu atd., 150 obyvatelov Druzstevnej podpisalo peticu, no p. Ondrejka ju zmietol zo stola, p. Kmecova obcanov Druzstevnej dokonca obvinila z podnecovania rasizmu, fasizmu a neviem co este! Dokedy este budeme trpiet tychto nezodpovednych uradnikov?

26.06.2011 15:01:12 | miro

pan Riha v clanku o druzstevnej ste mi neodpovedal na polozene otazky. Urobte si poriadok na druzstevnej. Michalek vam na ulici vyzradza plany. Potvrdite ze idete pan Riha burat romom dom? pan Riha odpovedzte! nejde teraz o odlakanie pozornosti so skuteckeho aby ste v tichosti zburali romom dom? viete ze ho nestavali oni pan Riha ako ho chcete zburat? odpovedzte! Aby ste sa nedostali do vazenia!! Este nie je ukoncene trestne stihanie co na vas dal pan primator,nejdete este sediet?

26.06.2011 15:40:48 | ciganmi terorizovany clovek...

Vazeny MIRO. Kedze viem o dotycnych Romoch dost, mozem Vam povedat, ze o zburani tej ciernej chatrce na cudzom pozemku nerozhoduje pan Riha, ale krajsky stavebny urad v BA a mali by podla zakona rozhodnut najneskor do 7.7. Chcel by som sa Vas spytat, ak by si na Vasom pozemku postavili chatrc neprisposobivi asociali ako by ste sa zachovali Vy? Vdaka, za odpoved.

26.06.2011 15:42:56 | petrasova

miro!!!! a ked ciganske stavby stavia PAN JOZEF ONDREJKA na janosikovej on je co???? on nepatri do basy??? odpovedzte vy mne!!!!

PAN JOZEF ONDREJKA sa boji pana rihu!!! chce pana rihu dostat do basy Z VLASTNEHO STRACHU!!! a ne iba on ... VY SA miro BOJITE TIEZ!!! TOHTO >>

Pridal: Tamara S
IP: 91.127.75.198 | Pridané: 25.06.2011 15:51:32
Pan poslanec,nevylucovala by som to byt na vasom mieste. Pridavam sa k pani alebo slecne Petrasovej. Naznacujete ze vam poslancom primator Ondrejka klamal preco ho podporujete? V zivote plati, kto vas raz oklamal, oklame vas opat. Ak su proti vam stvani ludia,to je pre vas upozornenie ale i signal. Signal,ze sa vas s dalsimi poslancami boja pan Riha! S pani Petrasovou suhlasim aj v tom, ze by ste mali skusit kandidovat na primatora. Poznate mesto a pracu mestskeho uradu. Budete vediet cim zacat. Neurobili by ste hanbu mestu ako pan primator Ondrejka pri navsteve predsedu parlamentu R.Sulika. Ludia sa stazuju na pracu mestskeho uradu. Pan Riha zo znamych mien a poslancov mate meno toho,kto ma odvahu vymenit cast uradnikov a vratit mestskemu uradu doveru ludi. Pozrite sa na to ako zacina narastat nespokojnost aj s panom primatorom. Precitajte si pan Riha hodnotenia ludia na vasej stranke www.lpm.sk. Ludia chcu zvolat referendum na odvolanie primatora. To je signal pre malacanov ze pan primator Ondrejka nemusi dokoncit toto obdobie. Pan Riha nepoznam vase ciele a smerovanie v zivote ale vela ludi by si zelalo aby ste obhajili vase zasady ako primator. A islo by za vami, ak by ste sa postavil a povedal ze to skusite. Nepovedala by som ako pani Petrasova ze by ste boli zbabelec ked nie. Ale vase meno je najznamejsie spolu s panom Ondrejkom,kampan si robit nemusite ludia vas volit budu mate najvacsiu sancu z poslancov. Uz teraz o tom vela ludi hovori a ocakava to. Budem vam drzat palce k dobremu rozhodnutiu.

MIRO >>

otazka.. BOJITE SA ZE PAN JURAJ RIHA vysmari VAS A VASU BANDU Z MESTSKEHO URADU???? BOJITE???? tak sa traste!!!! PAN JURAJ RIHA otvara temy na ktore NEMA ODVAHU ANI PAN JOZEF ONDREJKA!!! malacania kritizuju ale nevidia ze nekdo ma zaujem RIESIT ICH A NIKOHO INEHO LEN ICH PROBLEMY!!! MNA JOZEF ONDREJKA tez oklamal!!! smial sa mi do tvare a nasluboval A NIC NESPLNIL!!! on sa uz boji chodit ZA LUDMI lebo MA ZA USAMI!!!!

26.06.2011 17:26:59 | hanka z juhu

dobry den pan Riha, som rada ze pocujem ze sa zacina nieco diat s opachou - internatny dom skuteckeho. Pocuvali sme sluby a dalsie sluby aj od sucasnych poslancov za juh. Preslo pol roka a poslanci cusia ako vos pod chrastou. Vysledky prace nikde. Kazdy nam vravel ze sa to monitoruje a mame cakat a roky presli a nic sa neudialo. Ludia na juhu su uz otraveny zo slubov a clankov o dome. Byvam vedla a mozem potvrdit co za hrozu ide z internatneho domu. Malacania mozte videt na fotkach ako to vyzera, v noci sa nikto neodvazi chodit blizko a sa cudujem ze im to nepadlo cele na hlavu. Verim ze to nebude jednoduche vyriesit ale poviem susedom na juhu ze sa konecne niekto pustil do riesenia! Budeme radi ked sa vam podari aspon nieco urobit s tym, dakujeme pan Riha a informujte nas o dalsom postupe alebo dojdite za nami na juh.

26.06.2011 21:20:26 | xyz

Tu pomôže len jedno,zrovnať ten Brooklyn so zemou tak ako v Amerike tie dvojičky.

26.06.2011 22:19:53 | martina

Nechápem ako niekto môže kritizovať človeka, ktory sa snaži aspoň niečo urobiť pre toto už zubožene mesto. Pan Říha sa aspoň snaží nečo robiť na rozdiel od p. Ondrejku, ktory sa objaví 2x do roka- na moste a v bytoch. Juh je v katastrofalnom stave- cesta pred zdravotným strediskom je strašná- asi tam treba presťahovať p. primátora aby sa konečne opravila...parkovisko v meste podobne. Nech sa primátor hambí za výzor mesta! Som zvedavá kto ho ešte bude voliť! našťastie ja som ho nevolila a "ďakujem" tým ktorí áno.

26.06.2011 22:48:23 | don pedro

dobre ste ma pobavili :D pan riha sa vas spyta aky mate navrh na riesenie skuteckeho barabizny a vasa odpoved je aby tlacil na vystavbu kanalizacie, dostaval cesty na krala .. kde to vobec je krala? vedla skuteckeho :D stoji to za komentar??? vy ste mi figurky akcne a plne napadov .. pan riha! vyzyvam vas v mene malackeho ludu.. vyuzite okamzite dobre rady od obcanov a skuteckeho vyrieste vystavbou cesty na krala! bez toho nevyriesite nic ked to nechapate ze mate vyriesit skuteckeho vystavbou cest - ste obycajny amater pan riha!! ludia chybaju vam prasky alebo ste ich vzali moc? :D boooha, jedna mudrlantka s frizurkou kresli po nociach skatepark a tu dalsi mudrlanti co sa zapotili pro malacky jak hovado davaju super napady.. odkad ste vsetci padli? kde berete taku mudrost? :D pome spat .. dovi a dopo

26.06.2011 23:32:46 | Obcan mesta

A už se perou ........

No, Malačania STOP!!!

Bohužial, musím skonštatovať, že toto je typické pre tento región, vzájomné osieranie, osieranie a osieranie. K tomu ešte závisť a podobné vlastnosti.

Vráťme sa k téme,
ano, uviedol som aj iné návrhy, ktoré priamo s cigánskou témou nesúviseli, ale tým som chcel len poukázať na to, že sú aj iné oveľa dôležitejšie problémy než budovať cigáňom obydlia aby sa mali kde ďalej nekontrolovane rozmnožovať. Dokonca súdružka Eva H., ktorá tu nebýva a možno ani nikdy nebola, ide "riešiť" moje návrhy. Nepochopila to, že som chcel tým poukázať na akútnejšie ciele investícií, než sú cigánske unimobunky. Vážená súdružka Eva, ja veľmi dobre viem ako tu funguje celá garnitúra. Ja som staval dom, nie stavba, ale komunikácia s úradmi mi zobrala 10 rokov zo života ! A to nehovorím o iných veciach ako je napr. polícia...... Možno pán Říha nie je ešte taký pokrivený ako tam tí, ale vo svojich návrhoch musí byť opatrný, to je to čo nás viacerých nasralo.
On navrhne rekonštrukciu cigánskych brlohov, iný poslanec to pochopí ako rozšírenie a ďalší to využije aby sa zbavil problému vo svojom rajóne a je to tam ! A ten kto má väčšie konexie, ten si to presadí, veď v meste to nikto nechce, prečo by to nemohlo byť niekde na okraji ..... - a presne tohoto sa tu my bojíme! Keď už, tak ich dať niekde do *ele a nie budovať im súložne.

Jednoznačné riešenie je v relokácii tých opíc na neobývané územie, ako bolo v mojom návrhu. Pán Říha, neviem, či tento chat ešte čítate, lebo mňa byť na vašom mieste, by to tiež už nebavilo, ale ak áno, dajte to ako návrh na zastupiteľstve. Ak by mali ostatní poslanci gule v tom pokračovať, pomôžeme Vám v tom a stanete sa Hrdinom Mesta Malacky.

Nájdeme cestičky ako od vojakov dostať časť nepotrebného územia, svet je malý a tu je každý s každým spolužiak, brat, známy a podobne....
Na druhej strane vojaci to môžu v budúcnosti dokonca aj speňažiť, keď budú letisko a svoj výcvikový priestor prenajímať americkým súdruhom, live targets budú ako bonus plus. No nehody sa stávajú, nééé .....:o))

Inak, aby som odľahčil túto tému od rasizmu, v Lozorne poznám 2 rodiny cigáňov, ktorí sú na TOP úrovni. Ľudia, tí majú pekne upravené domy, vnútri čisto, upratané, jednoducho perfektné. Nikto z nich ani len nefajčí, vnútri žiadny smrad, každý z nich pracuje! Dokonca oni sami nadávajú na tie opice z Družstevnej. Keď sa to dokáže naučiť zopár rodín v Lozorne, tak by sa to mohli naučiť aj ostatní. A mali na to desiatky rokov času. Problém je v hlavách, že nechcú a preto ich treba izolovať ako mor od ostatnej spoločnosti. To nie je o rasizme, a ako Majo písal, konečne to veľké štáty EU začínajú chápať. Pred 10 rokmi by to bolo úplne nemyslitelné, ale teraz som presvedčený, že sa to už dá. Jasne že sa nájdu ešte neakí ochrancovia zvierat, čo budú do toho pyskovať, ale za pár týždňov po "akcii" bude zase všetko po starom, tak ako vo Francúzsku, či Taliansku.
A tí, čo sa teraz do toho pustia sa stanú národnými hrdinmi, pán Říha. Ja to vidím ako vašu cestu do parlamentu.....
Majo, čo sa týka toho bodového systému, nápad je to dobrý, ja som strávil s tým veľa času, "vylepšil" som neaké detaily..., nespravíme si z toho dizertačku ..?...:o)))
Ja som to rozšíril ešte o prepočet dôchodku. Počas života každého človeka by sa vytváral akýsi "profil človeka" na báze tvojej myšlienky, kde by bolo zohľadnené aj vzdelanie, IQ, pracovitosť, atď .... a to by malo priamy vplyv na podporu v nezamestanosti, soc.dávky, dôchodok, nemocenské a iné... Veď tým sa dá úspešne naštartovať národné hospodárstvo a vyriešiť tiež dôchodkový systém.

No späť k téme, tak čakám neaký feedback od pána Říhu. Návrh tu odznel, podporu pre realizáciu toho návrhu má, nič nestojí v ceste ... go ahead !!!

27.06.2011 09:43:49 | Enso

Ako píše Občan mesta - poskytnúť pozemok mimo mesta, k tomu poskytnúť material na stavbu (napr. z demolícií starých stavieb), odborný dozor s bičom a nech si stavajú svoju štvrť, sociálne dávky im zadržiavať a vyplácať za výkon stavby a výkon verejnoprospešných prác, v okolí smetiska od R. Dilonga až po Hlbokú je bordelu tolko, že majú čo robiť najbližších 10 rokov... či je to róm, asociál, neplatič... Mesto to bude stáť minimum a možno si začnú vážiť a robiť menej bordelu... (ak im mesto čokolvek dá bez ich pričinenia, je to len krátkodobé riešenie...)

27.06.2011 11:07:40 | Enso

P. Řiha,
Myslím, že nebyť uvedeného bodu č5. by sa diskusia uberala úplne iným smerom...
Možno by tu nakoniec nebol žiaden príspevok :), takto tu je diskusia síce o inom, ale taktiež potrebná (no i návrhov k téme sa tu zopár nájde)

Každopádne, sa nesmiete čudovať reakciám obyvateľov našej štvrte, ktorí sa potýkajú s takými problémami o akých v iných častiach mesta možno ani netušia (či už to je hluk z dialnice z druhej strany pre zmenu železnice, absencia kanalizácie, prítomnosť smetiska a s tým spojený neporiadok na uliciach i v okolí mesta, prítomnosť neprispôsobivých
občanov, návrh severovýchodného obchvatu...)

Mňa osobne najviac nahnevalo to, že na našu štvrť sa akosi zabúda a k tomu príde takýto návrh (bod č5) od ľudí, od ktorých by som to najmenej čakal - beriem Vaše vysvetlenie, že sa jedná o náhradné riešenie, avšak ako píše Občan mesta možno by to chcelo trocha opatrnosti...
Každopádne si vysoko cením Vašu iniciatívu a ak som bol v prvom príspevku na Vás príliš tvrdý OSPRAVEDLŇUJEM SA, na druhú stranu, možno to isté veci posunie vpred :).
S pozdravom,

27.06.2011 11:26:14 | J.Říha

Dobrý deň všetkým. Snažil som sa pozorne prelúskať diskusiu, skúsim zareagovať, vopred sa ospravedlňujem, ak som v tej rýchlosti nepochytil všetko, ale je toho skutočne dosť. Čomu sa teším, že sa prebúdza verejnosť a začína sa v našom meste ozývať čoraz hlasnejšie.

Enso, obcan, Mário L. a ďalší, v prvom rade ďakujem za pripomienky k začatiu riešenia Skuteckého. Cieľom nie je prezentovať už hotovú vec ako tomu bolo roky zvykom a možno čoho ste boli svedkom. Je dobré, že sa k článku spontánne diskutuje. Do článku som zhrnul závery prvých opatrení, ktoré sú zachytené v uznesení komisie (keďže som jej členom, uviedol som množné číslo), preto je to pre mňa a tiež členov komisie odkaz, ktorý budem tlmočiť na zasadnutí. Zmyslom nie je sťahovať Rómov, my sme neriešili ani len rómsku otázku v meste, ktorá sa zaujímavým spôsobom dostala do tejto diskusie, ale prečo nie. Chápem Vaše obavy, ale opäť Vás ubezpečujem, nešlo o sťahovanie Rómov, ani v tej najkrajnejšej predstave si to neviem predstaviť. Dobre viem, ako je zaťažená táto časť obvodu.

Zmyslom je zabezpečiť poskytnutie náhradného ubytovania - nielen Skuteckého, ale ďalšie prípady máme na Mierovom námestí. Pán Longauer dal dobrý návrh, ponechať ako náhradu vyčlenený jeden z bytov, ktoré uvoľníme. No len to by sme sa ďaleko nedostali, presunuli sa o pár metrov ďalej na chodbe, problémom niektorých rodín zo Skuteckého je, že nezvládajú platiť vysoké platby za služby spojené s užívaním bytu. Zmyslom bytových náhrad je poskytnúť nižšiu výmeru bytu, nižší štandard, ktorý by mohli zvládnuť platiť. Ani ja nie som ako Vy za financovanie výstavby bytov pre živly. Ale som za to, aby rodiny s deťmi, ktoré nemajú dostatočný príjem (nie z dôvodu farby pleti, ale straty zamestnania), dostali šancu. Pri poskytnutí náhradného ubytovania na dobu určitú je režim právnej ochrany nájomcov užší, záleží od mesta ako dozrie na plnenie podmienok - úhradu za užívanie bunky, dodržiavanie poriadku. Treba striktne udržať dohodnuté podmienky.

Prijímam výhrady k dobudovaniu buniek na Hlbokej. Síce mi to prišlo ako najlacnejší variant, rešpektujem Vaše názory. Zdôrazňujem, išlo o návrhy, ktoré neboli predmetom ani zastupiteľstva, išlo o pracovné závery z komisie. Návrh výstavby nízkonákladových bytov bol daný do diskusie a priorít mesta bez lokality, k tomu sme očakávali širšiu diskusiu a výber lokality, ako alternatívu sme označili dobudovanie torza už stojacich buniek, ak by sme nemali zdroje. Čo sa týka výstavby osady, prepáčte, či to nazvete ako gipsy village alebo ako, smeruje to k nej. Obávam sa, ak ste navrhli zafinancovať výstavbu s podporou Únie, že nebude priechodné financovanie segregovanej osady. Myslím, že trend je skôr opačný, finančná podpora ich likvidácie. Mám obavu, že vytvorenie osady je prvý predpoklad vytvárania skládky a ničenia majetku.V zásade podporujem prísny režim dodržiavania noriem, ktorý sa snažím presadiť v súčasnosti na Družstevnej. Uvidím ako to dopadne, vyhodnotíme si to po lete a môžeme otvoriť Vašu otázku. Ja sa jej nebránim.

Rozumiem aj opisu stavu s odpadkami a záťažou ulice pánom Longauerom. Práve preto som dal do diskusie podnet primátorovi mesta na zastupiteľstve 16.6. k umiestneniu kompostárne. Vyslovil som názor, že skúsme nájsť kus pola v extraviláne mesta. Ja si totiž neviem predstaviť ešte väčšiu záťaž na Hlbokú ako je teraz pri súčasnom dopravnom spojení - Hlboká uzavretá rampou pri exposlancovi Držkovi, Hurbanova bez regulácie rýchlosti. Uvidíme, treba to sledovať, čo z toho bude.

Enso, občan, ďakujem aj za ostatné návrhy týkajúce sa 6. obvodu. O všetkých menovaných problémoch viem. Pýtali ste sa ma na plnenie sľubov, preto som si dovolil skopírovať Vám odkaz na odpočet volebných sľubov z roku 2006. To boli konkrétne veci, ktoré som Vám vložil do schránok pred voľbami 2006. Nič prehľadnejšie ako tento odpočet v rukách nemám. Moja výhrada bola k tomu, že som poslancom od roku 2006, druhé volebné obdobie začínam len teraz. Ja skutočne neviem, čo robili poslanci predo mnou. Chcem Vás poprosiť o pochopenie, nebolo v mojich silách pokryť jeden celý obvod, pozornosť som sústredil Padzelku a Partizánskej. To je pravda, prijímam to. Možno by mali otázky smerovať k zvyšným dvom poslancom za Rádek, čo pre vás robili. Ale ak ma oslovili obyvatelia Rádku s prosbou o pomoc, vždy som vyhovel, výsledkom bolo v minulom funkčnom období napr. inštalácia zábran na Písnikoch v križovatke s Duk. hrdinov, čistenie náhona na Dilonga, rozšírenie počtu nádob na Hurbanovej atď. Išlo o občianske podnety, s ktorými ma oslovili. Viem aj o spomaľovačoch, zaradili sme ich do programu pre toto volebné obdobie, odhadujem, že v budúcom roku ich rozmiestnime. Rekonštrukcia ciest bola zaradená do poradovníka hneď na jar 2007, všetky Vami spomínané cesty. Nakoniec napríklad Ul. Lesnú, ktorá bola na čele rebríčka, sme museli odsunúť. Dohodli sme sa totiž operatívne s primátorom mesta, že cesty zrekonštruujeme po výstavbe kanalizácie. Aj o detskom ihrisku viem, hneď ako sme dokončili svojpomocne výstavbu ihriska na Jesenského, navrhol som výstavbu ihriska na Hurbanovej ul.. Na 1. výročnom stretnutí občanov v roku 2008 som prezentoval tento zámer. Zástupcovia tejto lokality ma skoro vyhodili z miestnosti, že žiadne ihrisko tu nechcú. Od zámeru som preto upustil a začal riešiť ihrisko na Partizánskej vo vnútrobloku. Dnes už stojí. O ihrisku na Písnikoch ma informovali mamičky v lete 2010, a to už nebolo v mojich silách. Takto by som mohol pokračovať, ale dohodnime sa, že si sadnime viacerí niekde na terasu k pivu a porozprávajme sa, čo je v našich silách nové presadiť a čo začaté dokončiť (je na mieste prezentovať veci z mojej strany, na ktorých už pracujem).

Miro, o búraní domu som počul. Na Družstevnej sú ale dve čierne stavby, ktorú máte na mysli? Ja predpokladám, že cez leto padnú obe. Garantujem Vám, že všetko bude v súlade so zákonom. Do väzenia nejdem, ani trestné oznámenie primátora mesta ma nezastaví či neumlčí. Ja chápem a dostávam náznaky, že som nepohodlný ako predseda majetkovej komisie. Rozumiem, že som prekážkou pre niektorých, rozhodne ak sme s poslancami stopli predaj pozemku na Jánošíkovej, teraz zastavili skrytý predaj 3 hektárov Vampílu, ak v septembri schválime nové pravidlá predaja majetku, ak v budúcom roku presadíme reformu verejného obstarávania atď. Nervozita stúpa a to je dobre.

Záverom, je toho veľa v diskusii, dúfam, že som aspoň časť zodpovedal. Aby ste pochopili môj zámer, som známy tým, že nie som za tak predĺženú sociálnu ochrannú ruku a nepodporujem parazitovanie na rozpočte mesta. Mojím cieľom je zbaviť sa doplácania 35 tisíc EUR z rozpočtu, ktoré si viem predstaviť použiť zmysluplnejšie. Sústreďme sa najskôr na to a potom sadnime a domyslime tie veci, čo navrhujete. Ja som za.

28.06.2011 01:25:06 | Dusan

Este mi napadlo,ked ste spominali,ze obcania zo Skuteckeho su normalne rodiny,len nemaju na najom(A chcel by som sa aj ospravedlnit,ked som si myslel,ze su to neprisposobivi obcania)!!!!!!
Mozno by sa predsalen mohli tie bunky z Holeho zrekonstruovat(pomocnymi pracami) a vymenit ich neprisposobivych obcanov,za prave tie rodiny,ktore su prisposobive a snazia sa - zo Skuteckeho!!!!
No a tych neprisposobivych prestahovat do tej dediky(ktora este nieje vybudovana) za malackami spolu s Druzstevnou-dufam,ze sa take miesto niekde najde aby to nikoho zo spoluobcanov nepoburovalo!

28.06.2011 17:45:13 | Evik

Už aj na Holého sú bunky?!?!
Nejako sa nám to vymyká spod kontroly!
Neviem síce, ako sa ten pán volá, ale volila som ho ...
Hurááááááá!!!

02.07.2011 08:52:44 | 1+1=3

Říha: Nervozita stúpa a to je dobre.
Howg!!!
Škoda, že sa skončili skúšky v školách.
Voliči, nezabudnite!!! Čím väčšia nervozita, tým lepšie!!!
Nervózny volič nerozmýšľa!!!

02.07.2011 15:22:29 | Lucia

Nekdo tu je nervozny :) Pan Riha dobre povedal: "Rozumiem, že som prekážkou pre niektorých, rozhodne ak sme s poslancami stopli predaj pozemku na Jánošíkovej, teraz zastavili skrytý predaj 3 hektárov Vampílu, ak v septembri schválime nové pravidlá predaja majetku, ak v budúcom roku presadíme reformu verejného obstarávania atď."

Nervozita nestupa u volicov ale u ondrejkovcov!! :)

03.07.2011 10:45:50 | tadeáš

A pozemok na ktorom stojí dom p. primátora Ondrejku.,občan ešte stále nenie ako k nemu prišiel a za čo ?

01.08.2011 16:33:35 | Maja

Aký je tvoj názor Tento navrh je velmi pekny kiez by to tak bolo ved uz vcera bolo neskoro