ĽudiapreMalacky.sk » Návrh na rozšírenie miest v škôlke

AKTUALIZOVANÉ - Začiatkom júna sme uverejnili článok, kde sme predstavili možnú postupnosť riešenia nedostatku miest v materskej škole. Navrhli sme do diskusie, aby sme sa pokúsili zabezpečiť miesta pre 45 detí, ktoré dosiahnu 3 roky do konca decembra. V piatok sme dokončili vlastné skúmanie priestorových možností mesta a ponúkli riaditeľke materskej školy návrh.

9. mája som v článku v diskusii k článku o dotáciách na rozširovanie kapacít škôlok v kraji jasne deklaroval, že "sme si potrebovali urobiť poriadok v systéme a tak ako sme dokázali zodpovedne iniciovať rozšírenie kapacity na Rakárenskej ulici v roku 2011, tak sa rovnako pokúsime zabezpečiť ďalšie navýšenie kapacity pre deti mladšie ako 3 roky." 27. mája som komunikoval vo veci ukončenia prenájmu priestoru na Štúrovej ulici, ku ktorému sa o 2 dni neskôr na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva informoval kolegov poslancov a poprosil o zastavenie prenájmu miestnosti. Uznesením sa odporučilo primátorovi mesta zistiť kapacitné možnosti mestských organizácií, na čom kontinuálne pracuje mestský úrad ešte v týchto dňoch.

V článku s návrhom na využitie vnútorných kapacít škôlky sme uviedli do verejnej diskusie návrh riešenia tohto pretrvávajúceho problému, pričom hlavnou myšlienkou bolo určiť hranicu prijímania detí rodičom, ktorým nebolo možné z kapacitných dôvodov vyhovieť pri zápise, napríklad do konca tohto roku dosiahne vek 3 rokov 45 detí. Naším cieľom bolo sústrediť pozornosť najmä na vnútorné kapacity mesta, ktoré vieme upraviť pre potreby škôlky do začiatku novembra, keďže v upravenom systéme prijímania detí sme dokázali prijať už deti, ktoré dosiahnu 3 roky do októbra.

Spolu s predsedom komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Pavlom Tedlom sme sa skoro tri týždne venovali skúmaniu podkladov a protokolov jednotivých organizácií mesta, ktoré som mal ako predseda majetkovo-právnej komisie k dispozícii, a osobne prešli mestské priestory. Kritériom boli:

Zo zariadení:

Priestory AD HOCu a Mestského centra kultúry sme vyhodnotili pre potreby škôlky za nevyhovujúce a nedôstojné (napríklad areál kúpaliska a pod). Mestské centrum sociálnych služieb by naopak potrebovalo priestory rozšíriť, nie zúžiť.

Existuje dohoda na vzniku novej elokovanej triedy pre 46 detí

Z podkladov a dokumentácie sme vyšpecifikovali v spolupráci s Natašou Špelicovou (presedníčkou Rady školy) ešte dve alternatívne možnosti využitia priestoru aj v ZŠ Záhorácka a podľa prepočtu veľkosti plochy a nákladov na rekonštrukciu ďalej vytipovali jeden priestor, ktorý nám prišiel ako najvhodnejší. Ten sme pri osobnom rokovaní s riaditeľkou školy Emrichovou už ponúkli riaditeľke materskej školy Hudecovej, ktorú sme včera prizvali k obhliadke.

Podľa hygienickej vyhlášky sme si napočítali, že po stavebných úpravách možno vytvoriť:

Úpravy priestorov sme navrhli tak, aby sme sa dostali podľa pravidiel verejného obstarávania do prieskumu trhu, čo je z časového hľadiska otvorenia škôlky v októbri podstatný faktor. Navyše bude potrebné stavebne upraviť chodbu a zrekonštruovať pre potreby škôlkarov WC. Škôlka by mala vlastný zabezpečený vchod a bola by odčlenená od priestoru ZŠ.

Základnej škole sme ponúkli:

Materskej škole sme ponúkli:

Obe riaditeľky tento návrh včera prijali a s ich podporou ho predložíme na schválenie k rokovaniu mestského zastupiteľstva už vo štvrtok 19. júna.

Opätovne sme dali do diskusie s riaditeľkami otázku spred troch rokov, a to že konečným cieľom môže byť aj vytvorenie stálej škôlky pod hlavičkou základnej školy, čo zabezpečí škole viac peňazí z normatívu a predpoklad zápisu prváčikov zo škôlky, čo škole môže do budúcnosti pomôcť pri zápise. Táto zmena by sa mohla zrealizovať k 1.9.2015. Vôľu sme u zúčastnených strán videli. Zároveň netreba opomenúť, že táto časť mesta (III. volebný obvod) by tak dostala svoju lokálnu škôlku.

Dohodli sme sa aj na tom, že nebudeme prerozdeľovať už prijaté deti do rôznych elokovaných tried. Ale je možné ponúknuť rodičom, ktorí by mali elokovanú triedu na Záhorackej ulici bližšie k svojmu bydlisku, že sa môže dobrovoľne prihlásiť.

Pripravený bude aj podporný návrh

Otvorením elokovanej triedy by vedelo mesto hneď prijať 46 detí, čím splníme možný cieľ, ktorý sme prezentovali 4. júna. Pokryli by sme všetky deti, ktoré dosiahnu 3 roky do konca tohto roku. Počítame však radšej s nepredvídanými problémami, preto navrhneme ako poistku:

Obom riaditeľkám ďakujeme za konštruktívny dialóg a podporu. Tým uzavrieme tému škôlok v časti prechodného využitia vnútorných kapacít mesta. Naďalej zostáva platné, čo sme prezentovali v článku, treba vyhodnotiť demografický vývoj a budúci poslanecký zbor, ktorý si obyvatelia zvolia v komunálnych voľbách, môže zvážiť návrh na výstavbu nového pavilónu už v areáli materskej školy.

Pavol Tedla, Juraj ŘíhaJuraj Říha - Témy - 13.06.2014 - 6675 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/navrh-na-rozsirenie-miest-v-skolke/