ĽudiapreMalacky.sk » Kto znáša v Malackách dopad miestnych daní?

V rámci aktuálnej diskusie k miestnym daniam v Malackách prispievam stručným príspevkom aj ja. Svoj pohľad som zameral skôr na konkrétny dopad daní. Konsenzus z minulého roka bol zachovať nárast miestnych daní medziročne o infláciu. Bremeno sa tak rozloží na všetky skupiny, ktoré v Malackách vlastnia majetok.

Včera na rokovaní mestského zastupiteľstva bolo predložené VZN o miestnych daniach na rok 2013. Mestské zastupiteľstvo návrh mestského úradu podporilo asi najtesnejšou väčšinou v histórii. Argumentom oboch strán rozumiem.

Na stránke sme zverejnili pred mesiacom oznam o tom, že mestský úrad pripravuje nové nariadenie o miestnych daniach. Zavesili sme oznam aj na Facebook stránku ĽPM, aby sa o pripravovaných novinkách dozvedelo čo najviac ľudí. Obyvateľ mesta ma totiž právo pripomienkovať pri príprave nariadenia jeho obsah. Logicky má teda možnosť v tomto prípade sa vyjadriť aj k návrhu sadzieb miestnych daní na rok 2013.

Na moje počudovanie zareagovalo na ponuku k diskusii len pár jednotlivcov z radov podnikateľov. Z občanov takmer nikto. Postrehol som, že priestor na diskusiu ponúkla aj predsedníčka Komisie pre financie a rozpočet Gabriela Janíková, ktorá pozvala v uplynulých dňoch na otvorenú debatu miestnych podnikateľov.

Prax v uplynulom volebnom období bola nezvyšovať miestne dane kontinuálne, ale akumulovane o infláciu naraz. Tento mechanizmus sa opakoval aj v uplynulom roku. Najväčší dopad vtedy pocítili podnikatelia, ktorí vlastnia priemyselné stavby, pozemky na priemyselné využitie (Eurovalley), ale tiež trávnaté porasty (FirstFarms). Treba však uviesť, že veľké zmeny nastali v dôsledku aj zmien v zákone o miestnych daniach z dielne Ivana Mikloša. Snahou vlády bolo zvýšiť zdanenie majetku, ktoré sa v SR dlhodobo označuje za najmenšie v EÚ. Zákon prikázal mestám, aby upravili sadzby tak, aby rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou pri pozemkoch nebol viac ako 5. Mesto mohlo prakticky najvyššiu sadzbu pri zastavaných plochách znížiť, čo predstavovalo veľký výpadok, alebo sadzbu pri niektorých druhoch pozemkov zvýšiť.

Už v tom čase bola, a naďalej pretrváva obava, že klesne výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorej výpadok budeme musieť nahradiť miestnymi daňami. Jedným zo zdrojov mesta (dosť podstatných) je príjem z tohto druhu dane. Tá je viazaná na výber dane z príjmov od zamestnaných ľudí. V dôsledku krízy počúvame o prepúšťaní a náraste nezamestnanosti, čiže štát vyberie na tejto dani pravdepodobne menej. A to sa priamo premieta do nižšieho podielu mesta Malacky na tomto výbere.

Preto sa v minulom roku urobil konsenzus, že sa v nasledujúcom období sadzby miestnej dane zvýšia aspoň o infláciu. Hovoríme zhruba o celkovom náraste výberu dane o zhruba 100 tis. €.

Druhý darček sme dostali do Malaciek od poslancov parlamentu opäť zmenou zákona o miestnych daniach. Došlo k zlúčeniu niektorých druhov pozemkov určených na podnikanie a občianske využitie (stručne a zjednodušene povedané). Najviac to postihne vlastníkov rodinných domov, ktorí majú pozemky okolo domu zapísané ako zastavané plochy a nádvoria. Aký to má praktický dopad? Dochádza k zlúčeniu sadzieb za zastavané plochy a nádvoria pri občanoch a podnikateľoch, kde sa zjednocuje sadzba na výšku 4,5 %. Podnikateľom tak klesne sazdba o 0,5 % (pôvodne bola v roku 2012 5%).

Občania, ktorí vlastnia byty, zmenu sadzieb miestnych daní pocítia v malom.

Na prvé počutie, ak niekto povie, že sa zvyšujú dane, spontánne by som aj ja hromžil. Oveľa dôležitejšie je predstaviť si toto konkrétne zvýšenie na praktických prípadoch.

Napríklad (citované z dôvodovej správy návrhu VZN o miestnych daniach):

Zároveň sa však rozširuje okruh úľav pre starších obyvateľov, osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutých.

Zároveň sa stalo aj to, že vláda podpísala so Združením miest a obcí SR Memorandum, v ktorom sa mestá zaviazali k úspore finančných prostriedkov vo výške 5% mzdových nákladov a vo výške 10% tovarov a služieb. Dopad to má na Malacky ten, že v rozpočte na rok 2013 vytvárame prebytok hospodárenia vyše 380 tisíc €.

Našou snahou bolo zachovať napriek vyššie opísanému cieľu vytvoriť prebytok v rozpočte aspoň základné kapitálové investície v budúcom roku, o niektorých sa už písalo, a tiež udržať dofinancovanie škôl a školských zariadení na úrovni tohto roku.

Miestne dane netvoria gro príjmov mestského rozpočtu, ale majú významný vplyv, tvoria takmer 37 % celkových daňových príjmov (k miestnym treba pripočítať už spomínaný podiel na výebre dane z príjmov fyzických osôb).

Preto som sa rozhodol podporiť včera návrh mestského úradu o zvýšenie miestnych daní len o infláciu. A už som sa dozvedel, že akú to pohromu chystáme na občanov. Niektorí občania hovoria dokonca aj to, že nech platia podnikatelia. Pripravil som teda stručný nákres, kto a v akom pomere dnes vlastne v Malackách znáša dopad dane. Lepšie raz vidieť, ako dvakrát vysvetľovať.

Mesto Malacky eviduje 7 055 platiacich daňovníkov, z toho 390 daňovníkov tvoria podnikatelia. (citované zo stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013).

Pre celkovú ilustráciu a pochopenie, v Malackách znášajú z celkového výberu miestnych daní takmer 93 % práve podnikateľské subjekty a zvyšných 6665 občanov  - daňovníkov zaplatí mestu Malacky na celkovom výbere zvyšných 7,34 %. A to stojí už podľa mňa stojí do budúcnosti za úvahu o konštrukcii celkovej daňovej politiky mesta.

MIESTNE DANE sú dane postihujúce majetok.Juraj Říha - Reakcie, názory - 04.12.2012 - 3988 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/kto-znasa-v-malackach-dopad-miestnych-dani/