ĽudiapreMalacky.sk » Projekt lesoparku nespí

Projekt lesoparku v lokalite Šťuvík, Prčúle, Stožár nespí. Po mojom nástupe na MsU sa uskutočnil prvý workshop. V prípade, že máte podnetné nápady k príprave projektu napíšte nám sem, alebo ma kontaktujte priamo. Svoje nápady bude môcť predostrieť aj na ďalšom pripravovanom workshope spojenom s čistením tejto lokality. Worshop sa uskutoční pri príležitosti dňa zeme.

Minulý týždeň sa pod gesciou primátora J.Říhu, ktorý už inicioval rokovania s riaditeľom VLM SR š.p. o.z. Malacky týkajúce sa správy a vlastníctva, uskutočnil prvý workshop k projektu lesopark. Projektový tím sa stretol v nasledovnom zložení architekt B.Škopek, krajinný architekt J.Pulman, lesný inžinier R.Hájek, environmentalista M.Mráz, referentka správy zelene M.Gajdárová a zástupca primátora M.Ondrovič, ktorý bol poverený manažmentom projektu.


Po krátkom úvode v zasadačke mestského úradu, kde sa všetkým členom tímu predstavil zámer, ktorý bol verejnosti predstavený v rámci volebnej kampane. Následne sme zadefinovali globálny cieľ projektu, ktorým je: Vytvoriť Lesopark, ktorý sa stane prírodným, kultúrno, športovo, rekreačným areálom regionálneho významu. Následne sa projektový tím vybral na obhliadku predmetného územia, aby sa všetci dôkladne oboznámili s riešenou lokalitou.
Následne sme sa pokúsili sme sa identifikovať vnútorné silné a slabé stránky riešeného územia a vonkajšie potenciály a ohrozenia.

Silné stránky - vnútorné
S1 Ucelené územie vymedzené zo všetkých strán (Hlboká, Písniky, D2)
S2 Členitý reliéf (Sánkovanie, mokraď, neregulovaný potok, rovné plochy)
S3 Územie historicky využívané na kultúrne a športové aktivity (Futbal, alternatívny open air hudobný festival)
S4 Biodiverzita (fauna/flóra)
S5 Prítomnosť majestátnych stromov

Slabé stránky - vnútorné
W1 Nefunkčné športoviská
W2 Časti územia poničené víchricou 2009
W3 Lokálne znečistené čiernymi skládkami odpadu
W4 Územie zaťažené hlukom z diaľnice
W5 Mimo hlavného prístupu je územie silno zarastené a nepriechodné
W7 Územie klasifikované ako hospodársky les – hroziaca ťažba

Potenciály - vonkajšie
O1 Územie dostupné z celého mesta pešo, bicyklom, MHD, autom
O2 Projektu sú naklonení Vlastníci VLM š.p., Primátor mesta
O3 Umiestnenie aktivít, ktoré v meste chýbajú a je problematické ich rozmiestniť ( MTB dráha, lukostreľba, lanové centrum, futbal, volejbal, prírodné detské ihrisko, lesná škôlka, sezónne sánkovanie a korčuľovanie, náučné chodníky.... )
O4 Združenia venujúce sa environmentálnej téme (prírodovedecký krúžok pri I. ZŠ, Malacký okrášľovací spolok, UV o.z., LPM o.z.)
O5 Grantové schémy zamerané na revitalizáciu parkov a lesoparkov

Ohrozenia - vonkajšie
T1 Blízkosť smetného dvora
T2 Blízkosť ubytovania pre sociálne slabých obyvateľov s kúrením na tuhé palivo
T3 Hluk z diaľnice D2

Pomôžte nám definovať ďalšie silné, slabé stránky potenciály a ohrozenia projektu a skúste odpovedať na nasledovné otázky.

SO - Ako využiť silné stránky na získanie výhody?
ST - Ako využiť silné stránky proti ohrozeniam?
WO - Ako prekonať slabé stránky využitím príležitostí?
WT - Ako minimalizovať náklady a čeliť ohrozeniam?

Bol by som rád, ak by sa dalšieho pracovného stretnutia zúčastnili aj zástupcovia združení zaoberajúcich sa environmentálnou tématikou.Milan Ondrovič - Životné prostredie - 24.02.2015 - 4914 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/projekt-lesoparku-nespi/