ĽudiapreMalacky.sk » Územný plán mesta Malacky - zmeny a doplnky

Poslanci budú na najbližšom zastupiteľstve schvaľovať zmeny a doplnky územného plánu. Oznámenie o strategickom dokumente už bolo zverejnené na stránke mesta 29. 2. 2012.

Mesto Malacky predložilo Obvodnému úradu životného prostredia v Malackách zmeny a doplnky územného plánu na posúdenie. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a oznámenie bude sprístupnené verejnosti po dobu 14 dní odo dňa vyvesenia (od 29.02.2012 do 13.03.2012). Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je rovnako zverejné na stránke mesta.

Ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente hlavným cieľom dokumentu je dosiahnutie zmeny územného plánu obce mesta Malacky, ako aj relevantné požiadavky viacerých vlastníkov jednotlivých pozemkov v k.ú. Malacky, na zmenu funkčného využitia viacerých plôch v rámci tohto územného plánu.

K návrhu rozšírenia zadania zmien a doplkov viackrát zasadala komisia pre územný rozvoj, ktorá rokovala priamo so žiadateľmi o zmeny a doplnky a dala mestskému zastupiteľstvu svoje odporúčania. Návrh na rozšírenie zadania zmien a doplnkov ÚP mesta Malacky bol však ako materiál č. Z116/2011 prerokovaný MsZ, ktoré k nemu prijalo uznesenie č.127/2011, ktorým schvaľuje rozšírenie zadania zmien a doplnkov o konkrétne body. Preto bolo možné očakávať, že dokument bude vypracovaný v zmysle tohto uznesenia.

Vymedzenie riešených území zmien a doplnkov ÚPN - O mesta Malacky

Vymedzenie riešeného územia sa predovšetkým týka zastavanej časti (intravilánu) mesta Malacky. Jediná požiadavka na riešenie mimo zastavanej časti v katastrálnom území Malacky je požiadavka č.1.

V územno plané mesta Malacky - zmeny a doplnky sú zahrnuté nasledujúce zmeny:

1. Mesto Malacky v zmysle uznesenia MsZ č. 105/2008 zo dňa 06.11.2008 zahŕňa do ZaD riešenie komunikačného obchvatu mesta Malacky z cesty III/50310 (smer Malacky – Rohožník), cez priemyselný park po komunikácii, ktorá bude v tomto parku vybudovaná, križovaním Vojenského obvodu Záhorie s napojením na štátnu cestu II/503 (Malacky – Pernek).

2. Zapracovanie štúdie umiestnenia penziónu pre mobilných dôchodcov na časti parceli č. 3235 do ZaD.

3. Zmeny pozemkov zo súčasného návrhu:

3a (1)

3a (2)

3b

4. Zmena záväznej časti ÚPN-O pre bytový dom na Bernolákovej ulici súpisné číslo 2417 (dlhý bytový dom medzi Veľkomoravskou ulicou a obchodným centrom Pacific) s tým, že vo VZN bude stanovené, že záväzný maximálny počet nadzemných podlaží pre tento bytový dom bude 6 nadzemných podlaží. Zmena nevyžaduje zmeny vo výkresovej časti.

5. Zmena pozemkov medzi ulicami Cesta mládeže a Jánošíkova z výhľadu do návrhu so zachovaním funkčného využitia pozemkov na výstavbu rodinných domov.

6. Zmena funkčného využitia pozemkov parcely č. 5585/12, 5585/1, 5585/6, 5585/7 zo súčasnej funkcie v ÚPN-O les na funkčné využitie VD (plochy skladových a distribučných areálov) s využitím platného regulatívu územného plánu.

7. Zmena využitia pozemku parcelné číslo 4484/2 a susediacich parciel z rekreácie na výstavbu rodinných domov.

8. Zmena využitia pozemku parcelné číslo 2759, 2760, 2761, 2762, 2763/1, 2763/2, 2764, 2737/5 a 2737/6 z funkcie BZ3 (plochy zmiešaného bývania, výroby a služieb do 3 nadzemných podlaží) na funkciu využitie PM4 (mestské polyfunkčné územie do 4 nadzemných podlaží)

9. Zmena využitia pozemkov parcelné číslo 3609/1, 3609/2 a 3609/4 zo zelene na účely priemyselnej výstavby (VK).

10. Zmena využitia pozemkov parcelné číslo 355/10 a 355/12 zo záhrad na účely výstavby rodinného domu.

Zaujalo nás že táto zmena, nebola komisiou pre URDaZP prerokovaná, nebola súčasťou návrhu na rozšírenie zadania zmien a doplnkov ÚP mesta Malacky (materiál č. Z116/2011) a nebola schválená ani uznesením č.127/2011, ktorým sa schválilo rozšírenie zadania zmien a doplnkov o konkrétne body. Táto zmena nie je uvedená ani v oznámení o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa obstarávateľa zmien a doplnkov ide o zosúladenie územného plánu so súčasným stavom.

11. Zmena verejnej zelene na rekreáciu (RA)

Obrázky sú orientačné. Relevantné informácie o strategickom dokumente, ktorý pre mesto obstaráva odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD môžete získať od:

Ing. Gabriela Reháková Čulenova 1197/13, 901 01 Malacky, t.č.: 0918 816  766, gabriela.rehakova@gmail.com;  gabriela.rehakova@malacky.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia (od 29.02.2012) na adresu Obvodný úrad životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.Ľudia pre Malacky - Mesto - 05.03.2012 - 10597 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/uzemny-plan-mesta-malacky-zmeny-a-doplnky/