ĽudiapreMalacky.sk » Staňte sa členom mestskej komisie

Poslanci rozhodli na ustanovujúcom zasadnutí aj o tom, že komisie mestského zastupiteľstva sa otvoria občanom. Mestský úrad je povinný zverejniť oznam s ponukou účasti v komisii. Kto má záujem pôsobiť ako člen v niektorej z mestských komisií, môže sa obrátiť priamo na predsedu komisie do 15. januára. Ten posúdi odbornosť, záujem a skúsenosti uchádzačov o členstvo v komisii.

Komisie mestského zastupiteľstva sú dôležité poradné orgány poslancov. Môžu byť aj iniciatívnymi orgánmi, ktoré navrhujú mestskému zastupiteľstvu prijať príslušný návrh či zámer. Sú zložené z poslancov a ďalších osôb. Zloženie komisií potvrdia voľbou poslanci v januári 2011. Členom komisií patrí za ich členstvo a činnosť odmena, ktorá sa uhrádza mestom podľa odmeňovacieho poriadku.

Prácu komisie riadi a organizuje predseda komisie. Predseda komisie zastupuje komisiu navonok a prezentuje v zásadných smeroch stanovisko komisie priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Komisie sa vyjadrujú k materiálom, ktoré sa zväčša týkajú úloh, ktoré im vymedzilo mestské zastupiteľstvo. Komisie však môžu rokovať v špecifických prípadoch nezávisle na zasadnutí mestského zastupiteľstva, pripravovať návrhy podľa vlastného programu alebo plniť úlohy, ktoré im uloží v jednotlivých prípadoch mestské zastupiteľstvo.

 

Poslanci za ĽPM predsedami 4 komisií

Občania so záujmom o členstvo v niektorej z týchto štyroch komisií sa môžu už teraz prihlásiť telefonicky alebo e-mailom priamo predsedovi príslušnej komisie. Predsedovia týchto komisií poskytli pre LPM.sk požiadavky na členstvo. Komisia môže mať podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva maximálne 9 členov vrátane predsedu a podpredsedu. Komisie sa dopĺňajú o približne 6-7 členov zo strany občanov. Trvalý pobyt nie je rozhodujúci.

 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Komisia sa bude zaoberať najmä:

Koho hľadáme?

Predseda komisie: RNDr. Pavol Tedla

Kontakt: tel. 0905 860 096, e-mail:

 

Komisia pre správu majetku a legislatívu

Komisiu sa bude zaoberať najmä:

Koho hľadáme?

Predseda komisie: Mgr. Juraj Říha

Kontakt: tel. 0904 454 050, e-mail:

 

Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Komisia sa bude zaoberať najmä:

Koho hľadáme?

Predseda komisie: Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Kontakt: tel. 0908 453 387, e-mail:

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Komisia sa bude zaoberať najmä:

Koho hľadáme?

Predseda komisie: Mgr. Katarína Trenčanská

Kontakt: e-mail:Ďalšie komisie mestského zastupiteľstva

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Komisia sa bude zaoberať najmä plnením opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb; opatreniami sociálnej pomoci; podnetmi a správami o činnosti zdravotníckych zariadení;

Predseda komisie: MUDr. Miroslav Fruš

Kontakt: tel. 0903 464 829

 

Komisia pre financie a rozpočet

Komisia sa bude zaoberať najmä rozpočtom mesta; rozpočtami príspevkových a rozpočtových organizácií; stanoviskami hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtu; správami o čerpaní rozpočtu; záverečným účtom mesta; úverovou a investičnou politikou; opatreniami na výber nájomného, daní a poplatkov; správami o hospodárení organizácií mesta; politikou v oblasti miestnych daní a poplatkov; dotáciami na prevádzku a mzdy pre školské a iné zariadenia mesta; čerpaním nenávratnej finančnej pomoci;

Predseda komisie: Ing. Vladimír Moravčík, CSc.

Kontakt: tel. 0905 628 850

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia sa bude zaoberať najmä opatreniami ochrany verejného poriadku; odporúčaniami pre riešenie susedských sporov; opatreniami na úseku prevencie kriminality; správami o činnosti mestskej polície;

Predseda komisie: Ing. Jozef Halcin

Kontakt: tel. 0905 534 081Ľudia pre Malacky - Rôzne - 31.12.2010 - 5610 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/stante-sa-clenom-mestskej-komisie/