ĽudiapreMalacky.sk » Poslanci vyzvali na upokojenie situácie v malackej nemocnici

AKTUALIZOVANÉ 23.4. - Na rokovaní MsZ 19. apríla sa poslanci zaoberali aj mimoriadnou situáciou v malackej nemocnici. Jej manažment nedostatok prostriedkov na zvýšenie miezd zdravotným sestrám rieši návrhom na podpisovanie dodatkov k pracovným zmluvám sestier. Riaditeľ nemocnice Ing. Peter Kalenčík sa z účasti na rokovaní MsZ ospravedlnil.

„Ak vám viaceré vystrašené sestry nezávisle na sebe potvrdia, že k podpisu dodatkov sú údajne volané jednotlivo a nie je možnosť vziať si dodatok so sebou k naštudovaniu, poradeniu sa s právnikom, môže to v nás oprávnene vyvolať pocit vytvárania nátlaku a snahy o zakrytie celého postupu,“ reagoval mestský poslanec MsZ Juraj Říha.

Poslanci začali o situácii v malackej nemocnici rokovať po 16.30 h, diskusia trvala viac ako hodinu. Vyjadrovali sa v nej aj zástupcovia občanov.

V prijatom uznesení žiadajú mestskí poslanci primátora Jozefa Ondrejku ako zástupcu akcionára za mesto, aby požiadal o zasadnutie predstavenstva s predložením návrhu na rozhodnutie predstavenstva o zastavení procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv zdravotných sestier v súvislosti s riešením financovania minimálnych mzdových nárokov a o podmienkach riešenia vzniknutej situácie pracovnoprávneho charakteru.

Primátor má podľa uznesenia iniciovať diskusiu a žiadať bezodkladné prehodnotenie a úpravu poplatkového systému s ohľadom na finančný dopad na obyvateľov mesta a seniorov. Aj seniorské kluby podporili požiadavky poslancov otvoreným listom a jednotne vyjadrili zásadný nesúhlas s výberom eurovým poplatkom za návštevu lekára a pokuty za zmeškanie termínu.

Juraj Říha prečítal za seniorské kluby otvorený list, v ktorom vyjadrili nesúhlas so zavádzaním poplatkov v nemocnici.

Mestskí poslanci preto žiadajú dozornú radu spoločnosti o preskúmanie dôvodnosti zavedenia poplatkového systému. Podľa člena dozornej rady za Slovenskú lekársku komoru a súčasne mestského a samosprávneho poslanca Mariána Haramia od februára prebiehajú intenzívne rokovania s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK prenajíma nehnuteľnosti Nemocničnej, a. s., pozn. aut.) ako nájsť chýbajúce prostriedky v systéme. Aj napriek tomu zastupiteľstvo vyzýva predsedu BSK Pavla Freša k bezodkladnému zaoberaniu sa situáciou v malackej nemocnici.

V strede poslanec Marián Haramia. Vedľa neho Katarína Berkešová a Jozef Bulla, ktorí budú rokovať s akcionármi Nemocničnej s cieľom nájsť dohodu na riešení situácie v súlade s legislatívou. Tím tvoria K. Berkešová a J. Říha ako právnici, J. Bulla ako bývalý viceprimátor, ktorý bol pri vstupe Nemocničnej, a. s. do malackej nemocnice a primátor J. Ondrejka.

V rámci diskusie primátor Jozef Ondrejka prisľúbil, že kontaktuje riaditeľa nemocnice hneď na druhý deň po rokovaní MsZ 20. 4., keďže to bol zároveň posledným dňom, do ktorého sa mali zdravotné sestry vyjadriť k dodatkom.

Pani Dujmovičová, ktorá pracovala desiatky rokov v zdravotníctve, je situáciou v malackej nemocnici zhrozená. Vo svojom vystúpení opísala negatívne skúsenosti, ktoré so zariadením má. Nemožnosť dostať sa na optimálny termín k lekárovi, neprimerané vysoké poplatky za služby, chýbajúci špecialisti, porušené oddelenia a iné. Najnovšie v nemocnici zrušili oddelenie geriatrie.

Riaditeľ bol poslancami vyzvaný k bezodkladného obnoveniu pokojného pracovného prostredia v spoločnosti a vytvoreniu nezmenených pracovných podmienok všetkých zdravotných sestier.

Poslanci Katarína Berkešová, Jozef Bulla a Juraj Říha budú spolu s primátorom rokovať so zvyšnými akcionármi spoločnosti s cieľom nájsť dohodu na riešení finančného krytia zvýšených mzdových nárokov v súlade s prijatou legislatívou.

Do uznesenia mestského zastupiteľstva sa dostal aj návrh poslanca Jozefa Mračnu zvolať verejné stretnutie predstaviteľov Nemocničnej s občanmi.

V návrhovej komisii včera sedeli sprava P. Spusta, P. Tedla a A. Pašteka.


20.04.2012

Primátor mesta Jozef Ondrejka požiadal dnes predpoludním vedenie malackej nemocnice o zastavenie procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv do času doriešenia situácie a rokovania akcionárov v tejto veci.

Zároveň bude vedeniu nemocnice doručené uznesenie s výzvou mestského zastupiteľstva k obnoveniu pokojného pracovného prostredia a nezmenených pracovných podmienok všetkých zdravotných sestier. Poslanci na včerajšom rokovaní požiadali primátora aj o zvolanie predstavenstva Nemocničnej, a.s.

Kompletné znenie uznesenia

UZNESENIE Č. 52/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 19. 4. 2012

K bodu programu č.14) Rôzne:

c) Ústna informácia o situácii v nemocnici v Malackách

1) berie na vedomie
informáciu o ospravedlnení sa  z rokovania riaditeľa Nemocničnej a.s.

2) žiada primátora mesta ako zástupcu akcionára Mesta Malacky v predstavenstve spoločnosti
a) aby podľa čl. X bodu 9 písm. a) Stanov požiadal o zvolanie zasadnutia predstavenstva s predložením návrhu na rozhodnutie predstavenstva o zastavení o zastavení procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv zdravotných sestier v súvislosti s riešením financovania minimálnych mzdových nárokov a o podmienkach riešenia vzniknutej situácie pracovnoprávneho charakteru,
b) aby v nadväznosti na žiadosť o zvolanie zasadnutia predstavenstva podľa predchádzajúceho písmena inicioval diskusiu a žiadal bezodkladné prehodnotenie a úpravu poplatkového systému s ohľadom na finančný dopad na obyvateľov mesta a seniorov z Malaciek a blízkeho regiónu,

3) žiada ako druhý reprezentujúci orgán akcionára Mesta Malacky dozornú radu spoločnosti
o preskúmanie odôvodnenosti zavedenia poplatkového systému z hľadiska hospodárenia  spoločnosti nad rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti,

4) vyzýva ako druhý reprezentujúci orgán akcionára Mesta Malacky výkonného riaditeľa spoločnosti
a) k bezodkladnému obnoveniu pokojného pracovného prostredia v  spoločnosti a vytvoreniu nezmenených pracovných podmienok všetkých  zdravotných sestier, pričom mestské  zastupiteľstvo dôrazne odmieta akúkoľvek formu eventuálneho nátlaku na zamestnancov spoločnosti,
b) k účasti na verejnom stretnutí s občanmi mesta o zámeroch a činnosti Nemocničnej a.s. V Malackách

5) vyzýva predsedu BSK Pavla Freša
a) k bezodkladnému zaoberaniu sa situáciou v malackej nemocnici, poskytujúcej zdravotnú starostlivosť regionálneho významu, v súvislosti s pomocou pri riešení finančného krytia minimálnym mzdových nárokov zdravotných sestier podľa účinných právnych prostriedkov,
b) k maximálnej podpore návrhov v predstavenstve spoločnosti podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto uznesenia prostredníctvom zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja v príslušných orgánoch spoločnosti,

6) poveruje poslancov K. Berkešovú, J. Bullu a J. Říhu
v súčinnosti s primátorom mesta k účasti na rokovaní so zvyšnými akcionármi spološnosti s cieľom nájsť dohodu na riešení finančného krytia zvýšených mzdových nárokov v súlade s prijatou legislatívou.

21.04.2012

Situáciu v malackej nemocnici sledujeme, je pomerne zložitá. Údajne sa snaží vedenie nemocnice dokončiť maximálny počet dodatkov k pracovným zmluvám sestier. Mohlo by to súvisieť s plánom zavrieť niektoré oddelenia nemocnice, ak si vedenie nemocnice zabezpečí potrebný počet zdravotných sestier. Tieto informácie sú nepotvrdené, snažíme sa ich overiť.

Podľa našich informácií je podľa uznesenia poslancov už dohodnuté rokovanie akcionárov nemocnice na najbližší štvrtok 26. apríla.


22.04.2012

"Malackí poslanci okrem iného žiadajú preskúmanie dôvodov zavedenia poplatkov v Nemocnici v Malackách. Výzvu adresovali aj predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavlovi Frešovi, nakoľko BSK dal, krátko po vzniku vyšších územných celkov, malackú nemocnicu do dlhodobého prenájmu Nemocničnej, a.s.," píše denník Sme

Článok Sme: Poslancov znepokojuje situácia v nemocnici


23.04.2012

Primátor mesta požiada v zmysle uznesenia poslancov o zvolanie predstavenstva Nemocničnej, informovala tlačovú agentúru SITA hovorkyňa mesta Michaela Janotová. Na ňom má byť predložený návrh o zastavení procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv zdravotných sestier.

Hovorkyňa mesta ďalej uviedla, že zdravotné sestry nútia v nemocnici podpisovať dodatky k pracovným zmluvám, preraďujú ich na nižšiu pozíciu, kde zo zákona nevzniká povinnosť zvýšiť im plat.

Agentúra SITA má osloviť Bratislavský samosprávny kraj aj spoločnosť Nemocničná a.s.

Článok Piešťanský denník: MALACKY: Poslanci chcú riešiť mzdy sestier a poplatky v nemocnici


Nemocničná, a.s. reaguje na silnejúci tlak. Najala si mediálnu agentúru a zvolala na dnes mimoriadnu tlačovú besedu. Nemocničná sa zároveň vo svojom stanovisku ohradila voči tvrdeniam, že núti sestry podpisovať dodatky a nedáva im žiadnu inú alternatívu.

„Opak je pravdou. S každou jednou sestrou sme osobne rokovali a vysvetlili im situáciu. Navrhli sme naše dočasné a kompromisné riešenie – dodatok ku zmluvám. Ponúkli sme im aj možnosť, aby predložili svoju verziu dodatku, ale dodnes tak neurobili a ani sa o to nepokúsili,“ povedal hlavný akcionár Radoslav Bardún a dodal, že časť sestier už dodatky podpísala. Viac informácii prinesieme v priebehu dňa.


Nemocničná, a.s. začala po víkende sériu mediálnych vystúpení. Predpoludním zverejnila tlačovú správu, ktorou reaguje na aktuálnu situáciu a štvrtkové rokovanie poslancov. Tlačová správa prichádza po oznámení mesta Malacky, že primátor mesta požiada o zvolanie predstavenstva, na ktorom by sa mal predložiť návrh zastavenia podpisovania dodatkov k pracovným zmluvám sestier.

Článok LPM.sk: Nemocničná reaguje na silnejúci tlak


Malackej nemocnici hrozí zatvorenie lôžkového oddelenia aj Ústavnej pohotovostnej služby. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval majoritný akcionár spoločnosti Nemocničná, Radoslav Bardún.

Riaditeľ nemocnice Peter Kalenčík sa zároveň ohradzuje voči tvrdeniam, že sestry dodatky podpisovať nútia. Ak by sestrám zvýšili platy tak, ako to od 1. apríla stanovil zákon, nemocnica by mala čistú mesačnú stratu 60-tisíc eur. „To by nemocnicu doviedlo do konkurzu,“ upozornil Bardún. Poplatok jedno euro by mal podľa neho nemocnici priniesť 10-tisíc eur mesačne.

Článok SME.sk: Nemocnici v Malackách hrozí zavretie pohotovosti aj lôžkového


"Nemám tušenie o tom, v akom reálnom stave sa nachádza súčasná platová situácia sestier, koľko skutočne potrebujú na navýšenie platov, v akom účtovníckom stave sa nemocnica nachádza," povedala k malackej nemocnici. (povedala ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská, pozn. red.)

Na strane druhej, prípadným zánikom nemocnici v Malackách by sa mohlo stať, že zdravotné poisťovne by nedokázali v dotknutom regióne zabezpečiť predpísaný počet lôžok pre svojich poistencov. Keďže najväčšia poisťovňa je štátna Všeobecná zdravotná, mohol by sa problém dostať predsa len pred Zvolenskú.

Článok tvoniny.sk: Niektoré nemocnice môžu zaniknúť. Zvolenská sa bude prizerať


Situácia v malackej nemocnici sa dostala skrz účinnú medializáciu až do pozornosti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej.

Tá dnes rokovala o celkovej situácii v slovenských nemocniciach aj s predsedom Asociácie nemocníc Slovenska Mariánom Petkom. Ten k problémom uviedol: "V prípade, že nedôjde k vstupu štátu, tak následne nemocnice, ktoré sú pod samosprávnymi krajmi, súkromné alebo neziskové organizácie, budú musieť pristúpiť k oveľa razantnejším riešeniam."

Ministerka sa dnes k situácii v malackej nemocnici nevedela vyjadriť, píše v hlavnom spravodajstve denník Sme.

Článok SME.sk: Zvolenská konkrétne riešenia neponúklaĽudia pre Malacky - Mesto - 19.04.2012 - 8994 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/poslanci-vyzvali-na-upokojenie-situacie-v-malackej-nemocnici/