ĽudiapreMalacky.sk » Varianty riešenia Družstevnej pripraví mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo schválilo na včerajšom rokovaní upravený návrh uznesenia k zámeru zriadenia špeciálneho bývania. O zmenu požiadal poslancov predkladateľ materiálu J.Říha. V úvode uznesenia poslanci vzali na vedomie predložený materiál, ocenili snahu spracovateľov a uvítali pomoc občianskych aktivistov pri riešení problému na Družstevnej ulici.

Dôležitou zmenou oproti pôvodnému materiálu je odčlenenie problému na Družstevnej ulici od problému s neplatičmi v obytnom dome na Skuteckého ulici. Mestský úrad dostal od poslancov presne vymedzené úlohy s termínmi ich plnenia.

Rokovanie otvoril primátor Jozef Ondrejka.

S prvým návrhom zmeny uznesenia vystúpil poslanec Jozef Mračna. Súhlasil v ňom s odkúpením objektu BVS pre potreby mesta. Problém Družstevnej by sa mal podľa neho riešiť atomizáciou (prerozdelením) jednotlivých rodín. V tomto ho podporil aj jeho poslanecký kolega z obvodu Jozef Halcin, ktorý zásadne nesúhlasí s koncentráciou neprispôsobivých, nie je za ich segregáciu (oddelovanie), ale mali by sa rozdeliť po meste, tak ako sa dá.

Rokovania sa opäť zúčastnili občania Juhu aj občania Družstevnej ulice. Druhý sprava Oskar Dobrovodský.

Predkladateľ materiálu Juraj Říha reagoval v diskusii na posledné pripomienky k materiálu a v závere diskusie predstúpil pred poslancov so žiadosťou o podporu upraveného uznesenia. Tým splnil podľa slov prítomného Dušana Veľkého zo Stupavskej ulice chlapské slovo, ktoré dal obyvateľom na verejnom stretnutí v utorok. Poslanec Mračna svoj pozmeňujúci návrh uznesenia stiahol.

Členovia návrhovej komisie sprava - Pavel Spusta, Pavol Tedla, Milan Ondrovič.

Podľa obyvateľa mesta J.Waltera je predložený materiál dobrý z hľadiska bytových náhrad, ale chýbala mu v ňom vyššia participácia exekutívy. Úvodom sa verejne ospravedlnil poslancovi J.Říhovi za neoprávnenú kritiku nájomnej zmluvy na verejnom stretnutí s obyvateľmi v utorok v ZŠ Štúrova, zmluvu si podľa neho prečítal len v rýchlosti. Z diskusii obyvateľov Juhu vyplýva obava, že ak sa neprispôsobiví z rôznych častí mesta v objekte zgrupia, nikto to tam neustráži. Kardinálny problém takýchto ľudí je ich malá možnosť zamestnať sa, v čom im nijako nepomáha ani štát. Na príklade vyhrotenej situácie susedského sporu na Družstevnej utrpela dôstojnosť. Oskar Dobrovodský si takýto život nezaslúži.

Členka občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky a obyvateľka Družstevnej ulice Zuzana Baligová vo svojom vystúpení spomenula aj príklad pozitívnej segregácie neprispôsobivých z Dunajskej Stredy. Jej základnou podmienkou ako jednej z tímu spracovateľov predkladaného materiálu bolo nájsť objekt, ktorý bude mimo obytnej zóny, aby títo neprispôsobiví nemali žiadnych priamych susedov.

Juraj Říha predkladá pozmenený návrh uznesenia. Zámer zriadenia špeciálneho bývania navrhol odložiť do času predloženia iných alternatív, ktoré má rovnako komplexne pripraviť mestský úrad do konca januára. Predkladateľ vo svojom príhovore vymenoval 8 princípov, ktorých by sa malo mesto držať v riešení sporu, a ktoré by mali byť premietnuté do konečného návrhu riešenia. Vyjadril vôlu naďalej riešiť problém s obytným domom na Skuteckého ulici, a preto v uznesení navrhol aj odčlenenie tohto problému od občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici. Mrzí ho, že mestský úrad od augusta komplexne nerozpracoval ani jednu možnosť, preto podľa neho má teraz príležitosť aj prednosta mestského úradu. Prítomným poslancom oznámil, že sa pred rokovaním vzdal poverenia zastupovať oprávnených v komunikácii s exekútorom. Tomu už oznámil neuzavretie dohody o urovnaní sporu a dohodol sa s exekútorom na pokračovaní v exekúcii vyprataním poslednej čiernej stavby. Tú obýva v súčasnosti 11-členná rodina.

Alena Kmecová, vedúca Klientskeho centra MsÚ, do ktorého kompetencie patrí aj sociálna starostlivosť po odprezentovaní návrhu J. Říhu, reagovala na poverenie riešiť problém Družstevnej slovami, že spolupráca s poslancami bola dobrá a mala by pokračovať.

Oskar Dobrovodský vystúpil aj s informáciou, že ho opäť vedenie mesta spolu s jedným poslancom krátko pred zasadnutím MsZ oslovili s ponukou, aby dal 10 tisíc eur na kúpu rodinného domu od svojich susedov a mesto mu pomôže s kúpou nehnuteľnosti pre neprispôsobivých v obci vzdialenej 100 km. Táto ponuka tu už raz bola, priznal Dobrovodský, ktorého takýto spôsob riešenia sporu pobúril. J.Říha tento návrh ostro kritizoval a odmietol, aby sa problém riešil tým, že by sa mal Oskar Dobrovodský vykúpiť zo svojho problému. Do uznesenia preto navrhol priamo uviesť, že mesto odmietne kupovať nehnuteľnosť do vlastníctva na území mesta alebo inej obce. K návrhu sa napokon priznal poslanec J.Mračna.

Boris Kopeliovič vystúpil tretíkrát - na minulotýždňovom zasadnutí MsZ, na verejnom stretnutí na Juhu aj počas rozpravy k pokračovaniu v rokovaní o zámere zriadenia špeciálneho bývania. Na Juhu podniká už 20 rokov a počas tohto obdobia si už užil s rôznymi individuami, ktorí mu vykrádali pohostinstvo. No väčšinou to boli bieli, aj na Skuteckého ničia majetok viac bieli. Verí tomu, že ak budú mať títo ľudia prácu, tak budú ochotní zmeniť svoj životný štýl. Nemyslí si však, že je šťastné nechávať ich všetkých na jednom mieste. Vyjadril sa, že by bolo lepšie roztrúsiť rodiny po celom meste.

O slovo sa prihlásila aj Mária Danihelová, ktorá poprosila poslancov o poslednú šancu. Sú ochotní žiť slušne, pracovať, priznali, že chápu pána Dobrovodského, ale na druhej strane im poškodila aj medializácia ich spôsobu života, ktorá pobúrila celé Slovensko. Podľa nej, keď žije tak veľa ľudí na tak malom priestore ako oni, tak to nemôže byť dobré.

Vystúpil aj Václav Galba. Má syna futbalistu, ktorý reprezentuje Malacky a chce v Malackách žiť aj ďalej.

Henni Racik - Kanaďanka, ktorá momentálne na Slovensku realizuje projekt Velvet Evolution Universe Tour, sa prihlásila o slovo. Obhajovala záujmy Rómov s tým, že nemajú na Slovensku vytvorené podmienky na dôstojný život, keďže sú pracovne či inak diskriminovaní. Apelovala však aj na zlepšenie medziľudských vzťahov. Ak by ľudia začali vnímať potreby a problémy iných a snažili by sa ich riešiť vzájomnou komunikáciou už v zárodku, vyhli by sme sa extrémnej situácii, akej sme svedkami aj na Družstevnej a v iných slovenských mestách.

Poslanci na návrh poslanca A.Pašteku hlasovali o ukončení rozpravy pred vyhlásením prestávky, aby sa mohli poslanci oboznámiť s textom zmeneného uznesenia.

Po krátkej prestávke pristúpili poslanci k hlasovaniu o uznesení, ktoré predložil poslanec J.Říha. Trinásti prítomní poslanci boli za, dvaja sa zdržali.

Viac vo zvukovom zázname z mestského zastupiteľstva sprístupneného tu.


Mestské zastupiteľstvo prvý raz rokovalo o probléme občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici.

Schválené uznesenie k problému na Družstevnej ulici v MalackáchĽudia pre Malacky - Témy - 01.12.2011 - 5877 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/varianty-riesenia-druzstevnej-pripravi-mestsky-urad/