ĽudiapreMalacky.sk » Úspešný rok na župe

Rok 2018 bol úvodným rokom päťročného mandátu nového vedenia na župe. Bol rokom mimoriadne náročným, ale aj úspešným. Nielen pre Malacky. Zrekonštruovanie diaľničného vstupu do nášho mesta, dohoda o rekonštrukcii a rozšírení Duklianskych hrdinov, kooperácia pri výstavbe záchytného parkoviska, odsúhlasenie financií na zhotovenie technickej dokumentácie potrebnej k budovaniu severného obchvatu mesta - to je len zlomok dosiahnutých cieľov. Tým však predchádzajú konštruktívne rokovania a vyvážený dialóg všetkých aktérov, ktorí do toho vstupujú.

Hneď v úvode roka navštívil Malacky novozvolený župan, s ktorým sme si prešli priority a postupne spolupracovali na ich napĺňaní. Hlavne v oblasti dopravy sa darí krok po kroku napĺňať ciele, s ktorými sme sa s Jurajom Říhom uchádzali o zvolenie. Župa investovala do rekonštrukcie príjazdu do Malaciek a už onedlho začne s obnovou a rozšírením ciest Na majeri a Duklianskych hrdinov. Rozsiahla oprava rohožníckej cesty tak neskončí pred tabuľou Malacky. Pohyb už možno badať aj v areáli bývalej píly pri železničnej trati, kde budujeme záchytné parkovisko. Za historický míľník však možno označiť zaradenie obchvatu Malaciek do akčného plánu župných investícií a s tým súvisiace odsúhlasenie 15 000 € na spracovanie technickej štúdie, na základe ktorej sa bude robiť projektová dokumentácia k severnému obchvatu Malaciek. Rekonštrukciou prejde v tomto roku aj most nad Malinou od diaľnice do Perneku. 

Z priorít v inej oblasti bola v roku 2018 kompletne zateplená malacká nemocnica a v tomto roku príde na rad budova Gymnázia Malacky. 


V júni som bola súčasťou župnej delegácie počas pracovnej cesty v Bruseli. Rokovali sme o ďalšom nastavení kohéznej politiky v nasledujúcom programovacom období. Keďže mnohé veľké projekty sú podporované z fondov EÚ je to pre nás veľmi dôležité. Bratislavská župa má ako jediná zo slovenských samosprávny krajov v Bruseli svoju kanceláriu. Jej aktivity môžete sledovať cez FB stránku

Treba povedať, že počas celého roka vedenie župy spolu s úradom pracovali systematicky na tom, aby bol odpočet programového vyhlásenia, ku ktorému sme sa prihlásili, po prvom roku čo najlepší. Za poslancov najmä sociálnej komisie môžem povedať, že naša úloha nekončí len pri prerokovaní materiálov zaradených do programu zastupiteľstva. Aktívne vstupujeme do tém, s ktorými sa na nás obracajú prijímatelia a poskytovatelia sociálnych služieb, ale aj odborná verejnosť. V uplynulom roku sa nám tak aj počas mimoriadneho rokovania za prizvania JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre ľudí so zdravotným postihnutím, podarilo presadiť opätovné financovanie viacerých sociálnych služieb u jedného klienta, čo župa predtým stopla. Prax však ukázala, že to nebolo šťastné rozhodnutie a tak sme sa za istých podmienok vrátili k pôvodnému stavu.


Komisárka Zuzana Stavrovská navštívila v roku 2018 aj malackú neziskovú organizáciu, ktorá pracuje s mentálne znevýhodnenými, Vstúpte

Počas jednej z návštev zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v Senci. Na fotografii s kolegynou župnou poslankyňou Líviou Poláchovou a poslancom Jurajom Pátekom. Sociálna komisia je v súčasnosti najpočetnejšia a patrí medzi tie najaktívnejšie. 

Veľká opora sociálnych tém: zľava vicežupan Mikuláš Krippel, v popredí Marek Machata (držiteľ ceny Krištáľové krídlo za filantropiu :), Jana Hrehorová a Lýdia Ovečková - po komunálnych voľbách obe vicestarostky Petržalky :) 

Ďalším významným miľníkom bolo predloženie novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 až 2023 (naposledy o nej rokovali poslanci v roku 2010, takže župa tu už značne meškala.) Schvaľovaniu v zastupiteľstve predchádzalo aj pracovné stretnutie, o ktoré som požiadala počas rokovania komisie. Prešli sme si počas neho všetky námietky, ktoré vzišli z pripomienkovacieho konania, mnohé si tvorcovia dokumentu osvojili a zapracovali. Tu vyzdvihujem mimoriadne konštruktivny a hodnotný dialóg medzi poskytovateľmi, zamestancami župy, tvorcami dokumentov a samotnými poslancami, výsledkom ktorého je dokument, ktorí poslanci v závere jednomysleľne schválili. Osobne ma teší, že problematika riešenia sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením sa bude prerokovávať ešte v tomto roku samostatne a iniciátorom spracovania tejto témy je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku. 


Cesta v čase. Návrat na strednú školu, ktorú som navštevovala v rokoch 1995-1999 - OA Račianska 107. Tentokrát už sedím na stoličke ako členka rady školy. Teší ma, že škola si stále drží vysoký kredit. Z investičných aktivít jej zriaďovateľa možno vyzdvihnúť nedávne dobudovanie multifunkčnej športovej plochy (na fotografii). Ako soľ však budova potrebuje zatepliť, pri členitosti objektu to však bude neľahká a finančne nákladná úloha. 

V závere roka bola verejnosti predstavená brožúra 365 dní na župe, ktorá je odpočtom práce za prvý rok nášho mandátu. Myslím, že výsledky sú viac ako hmatateľné. Sľuby pretavené do reálnych krokov. O výsledkov vypovedá aj samotný prístup. Ak mám hovoriť v reči štatistiky, zúčastnila som sa všetkých siedmich rokovaní zastupiteľstva BSK, všetkých rokovaní komisií, v ktorých pôsobím (komisia kultúry a komisia zdravotníctva a sociálnych vecí) Podnetnými boli i debaty v dvoch radách školy (OA Račianska 107 a Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium) Tá prvá má byť zapojená do celoslovenského projektu prepájania školy s praxou a nastavenia duálneho vzdelávania v odbore bankový úradník. V škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium opakovane riešime problémy, na ktoré táto unikátna škola dosahujúca najlepšie výsledky v celoslovenskom meradle naráža. Mala by mať samostatné postavenie a nie byť vnímaná a obmedzovaná znižovaním počtov žiakov osemročných gymnázií. Tento krok ministerstva školstva v prípade tejto školy, ktorá je vzorom aj pre mnohé zahraničné aplikáciou unikátneho vzdelávacieho programu APROGEN, je nepochopiteľný. V závere roka 2018 som bola menovaná aj do rady školy Gymnázia Malacky. Už teraz sa teším na spoluprácu :)


So županom Jurajom Drobom počas Záhoráckych folklórnych slávností v Gajaroch. 


V návrhovej komisii (už v stálom zložení :) zľava: LV, poslanecký kolega a zároveň poslanec v Ružinove Marek Machata, vedúca organizačného oddelenia BSK Jana Vaculová a poslanecká kolegyňa a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. 

Môj osobný rok v politike v roku 2018 hodnotím ako veľmi úspešný a podnetný. Opäť raz som sa utvrdila v tom, o čom som presvedčená, že v politike nemá ísť primárne o boj o moc.  Jej aktéri sa majú snažiť o správne nastavenie vzťahov a vyvážený dialóg pri hľadaní kompromisných riešení, pretože naplánovať a chcieť presadiť môžeme všetko, ale máme svoje finančné, personálne aj časové limity. Rada by som verejne poďakovala osobe, ktorá stála na začiatku mojej cesty komunálnej političky. A tou je Juraj Říha. Vážim si ho predovšetkým ako človeka, ale aj ako mimoriadne šikovného primátora - stratéga, ako kolegu - župného poslanca, ktorý keď sa prihlási do rozpravy, všetky uši spozornejú :) 

Želám Vám všetkým do nového roka najmä pevné zdravie, rodinnú pohodu a pochopenie blízkych pre to, čo robíte a nakoniec ozajstných priateľov, o ktorých sa môžete oprieť (aj v politických témach :), lebo nič nie je viac ako dobré vzťahy.

P.F. 2019 Lucia Vidanová - Reakcie, názory - 04.01.2019 - 4971 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/uspesny-rok-na-zupe/