ĽudiapreMalacky.sk » Úrad zákon porušil, prokurátor protest nepodal

Pandemické vakcíny sa v Malackách vyrábať nebudú. Rozhodla o tom vláda na svojom rokovaní minulý týždeň (17. 10.), keď investičný zámer v našom meste zrušila. Informovali mnohé médiá. Redakcia LPM.sk správu rozširuje o výsledky kontroly krajského stavebného úradu a preskúmania procesu prokurátorom.

Prevádzkovateľ sa pre Malacky nenašiel

Žiadna z firiem zaoberajúcich sa výrobou vakcín totiž nemá záujem o spoluprácu pri výrobe pandemickej vakcíny v Malackách. Z dokumentu, o ktorom rokovala vláda vyplýva, že ak sa zo stavby stane bežný sklad, tak náklady na dokončenie dosiahnu asi 1,3 milióna eur. „Neuskutočnením montáží už vyrobených a zastavením výroby ešte neobjednaných technologických strojov a zariadení dôjde k zníženiu ceny diela oproti zmluve o približne 5,2 milióna eur, čiže pri dostavaní rozostavanej výrobnej haly v Malackách ako skladu bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu sa znížia náklady o približne 3,9 milióna eur,“ píše sa v správe. Tento sklad by mal byť v budúcnosti využívaný Správou štátnych hmotných rezerv alebo prenajatý za tým istým účelom.

Stavebný úrad v Malackách porušil zákon

V septembri Krajský stavebný úrad v Bratislave po preskúmaní spisového materiálu k výstavbe pavilónu konštatoval, že Stavebný úrad v Malackách porušil zákon, predovšetkým z dôvodu, že vydal rozhodnutie v rozpore s právoplatným stavebným povolením, rozhodol na základe nedostatočných podkladov, nevenoval dostatočnú pozornosť ochrane zložiek životného prostredia, keď nezabezpečil súlad stanovísk dotknutých orgánov. A tak zrušil rozhodnutie stavebného úradu z 26. 1. 2012. "Zrušenie rozhodnutia z hľadiska ochrany verejných záujmov prevažuje nad dobromyseľne nadobudnutými právami stavebníka,“ konštatuje sa v rozhodnutí KSÚ.

Prokurátor opatrenie neprijal

„Nakoľko nezákonnosť v postupe Obvodného úradu ŽP bola odstránená vlastnou činnosťou správneho orgánu a nezákonnosť v postupe a rozhodnutí stavebného úradu bola odstránená rozhodnutím jeho bezprostredne nadriadeného orgánu mimo odvolacieho konania a oba tieto správne orgány sú si vedomé podstatou a dôvodmi nezákonností vlastných postupov a rozhodnutia, váš podnet odkladám v celom rozsahu bez prijatia prokurátorského opatrenia a vec považujem na netrestnom úseku činnosti tunajšej prokuratúry za vybavenú,“ reagoval JUDr. Matúš Kamenár z okresnej prokuratúry na podnet, ktorý ešte v máji podalo občianske združenie Ľudia pre Malacky.

Projekt bude zrejme pokračovať inde

Sebestačnosť Slovenska pri výrobe vakcín na pandemickú chrípku by však nemusela byť stratená. Z materiálu vyplýva, že v projekte by sa mohlo pokračovať v inej bližšie nešpecifikovanej lokalite a za iných podmienok. Odporúčajú preto, aby bol vypracovaný návrh nového projektu na zabezpečenie Slovenskej republiky na pandémiu chrípky výrobou pandemickej vakcíny na jej území. Využiť by sa pritom mali technologické stroje a zariadenia, ktoré budú uložené v skladovacích priestoroch Správy štátnych hmotných rezerv.Lucia Vidanová - Témy - 12.10.2012 - 3174 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/urad-zakon-porusil-prokurator-protest-nepodal/