ĽudiapreMalacky.sk » Tisíce z našich daní za stranu dokumentu

Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil proces preverovania hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu pri výstavbe pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny v Malackách. Jeho výsledky zverejnil koncom mája na svojom webe. Kontrola odhalila viacnásobné závažné porušenia zákonov.

Z preverenia stavu pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami pri výstavbe pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny došlo k pochybeniam v rámci plánovacieho procesu jeho výstavby. Analýza prevádzkovateľa technológii pavilónu bola vykonaná až tesne pred dokončením výstavby. Dovtedy existovali len nezáväzné stanoviská a návrhy možných potencionálnych prevádzkovateľov pavilónu.

Porušenia ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách sa týkali viacerých prípadov porušenia finančnej disciplíny v dôsledku neefektívneho, neúčelného a nehospodárneho využitia finančných prostriedkov pri hospodárení s štátnymi hmotnými rezervami. Informácie redakcii poskytla Iveta Bieliková, zastupujúca riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou.

Za stranu dokumentu zaplatili 2 857 €

Zo správy z kontroly napríklad vyplýva, že Správa štátnych hmotných rezerv SR zaplatila 1261 eur za stranu objednaného dokumentu (17-stranový), pri inom až 2 857 eur (70-stranový). Z predložených dokumentoch  sa nedala identifikovať opodstatnenosť vynaložených nákladov. Ďalej konštatovali aj to, že proces výstavby pavilónu začal podpisom zmluvy s dodávateľom 02.06.2011 len 5 dní (vrátane soboty a nedele) po podpise  zmluvy o dielo na vypracovanie technologického postupu. Zo začiatku sa dokonca zo zmluvy nedalo identifikovať ani miesto vykonania diela.

Porovnaním pôvodného priestoru výstavby pavilónu (Šarišské Michaľany) a nový priestor v Malackách došlo k zvýšeniu nákladov u niektorých položiek (objektov) v rozmedzí 3,5- až 19- krát. V porovnaní položiek znižovaných a zvyšovaných predstavuje zvýšenie položiek sumu o 585 937,40 eur bez DPH. Dodatkami č. 2, 3, 4 sa postupne upravili ceny na sumu 20 667 653,12 eur bez DPH. Analýza celého prípadu výstavby pavilónu a najmä zmeny lokality ukázala na niekoľko rozporov.

Zmluvy pred dôležitou správou o prieskume lokality

Správe o inžiniersko-geologickom prieskume lokality pavilónu v lokalite Malacky z 15. 10. 2011 predchádzali podpis zmluvy (07. 06. 2011), kúpa pozemku (03. 08. 2011) za 453 978 €,  zmena lokality – dodatok č. 1 zmluvy (31. 08. 2011) a rovnako aj odovzdanie staveniska (16.09.2011). „Pri odôvodnení zmeny lokality výstavby pavilónu do lokality Malacky boli zistené ďalšie závažne pochybenia zo strany kontrolovaného subjektu. Pritom záver správy, ktorá bola vypracovaná 72 dní po kúpe pozemku, upozorňuje napríklad na riziká v stabilite podložia v novej lokalite.

Návrh na zmenu lokality bol vypracovaný poradnou komisiou štatutára Správy, ktorý bol predložený 27. 07. 2011, t.j. 50 dní po podpise zmluvy k výstavbe pavilónu. Previerkou ďalších dokladov však bolo zistené, že konkrétna ponuka prípadnej výstavby pavilónu v tejto lokalite bola doručená na Správu až 29. 06. 2011 o 11.30 h e-mailom. Vnútorný list podpísali i funkcionári, ktorí neboli menovaný do poradnej komisie,“ konštatuje sa v správe.

Porušovali aj obchodný zákonník

Porušenia ustanovení zákona o štátnych hmotných rezervách sa týkali 5 prípadov porušení, v dôsledku ktorých neboli správne zabezpečené úlohy súvisiacich s tvorbou, financovaním, hospodárením a kontrolou štátnych hmotných rezerv a nedostatočnej preukázateľnosti opodstatnenosti vytvorených rezerv a potreby ich zachovania.

Obchodný zákonník bol porušený v 3 prípadoch, kedy došlo k porušeniu príslušných ustanovení, podľa ktorých zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste. Súčasne nebolo naplnené ustanovenie zákona, podľa ktorého nebolo určené o aké zhotovenie diela sa jednalo.

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom SŠHR SR. Kontrolovanému subjektu bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a v termíne do 10. júna ich doručiť na NKÚ SR. NKÚ SR však nie je represívny orgán, ale všeobecne platí, že o svojich zisteniach informuje príslušné úrady. Nemá však kompetencie dávať sankcie.

Preverenie hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami žiadalo spolu s občanmi v otvorenom liste OZ Ľudia pre Malacky už v máji 2012, v čase zverejňovania prvých informácií o výstavbe pavilónu na výrobu vakcín proti pandemickej chrípke v našom meste.

Bude niekedy vyvodená zodpovednosť?

Správou o výsledku kontroly NKÚ sa zaoberala vo svojej reportáži aj redaktorka RTVS Marcela Kurucová. Hovorkyňa Štátnych hmotných rezerv SR Marcela Rybanská v nej reagovala, že všetky skutočnosti uvedené v protokole NKÚ sú správe známe. Upozornil na ne predseda Správy štátnych hmotných rezerv krátko po svojom nástupe do funkcie, a to ešte v roku 2012. Kontrola sa zamerala na roky 2011 - 2012. v tom čase na mieste predsedu Štátnych hmotných rezerv sedela Eva Hrinková, ktorú nominovala SDKÚ. Podľa vyjadrenia tlačových služieb strany má SDKÚ-DS nové vedenie. "Nech príslušné orgány vyšetria, čo sa má vyšetriť," komentovali situáciu.

Koncom minulého roka bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa ust. § 237 ods. 1 a ods. 4 písm. a) Trestného zákona. Jeho výsledky zatiaľ nepoznáme.

Viac o téme výstavby pandemického pavilónu v Malackách nájdete tu.Lucia Vidanová - Témy - 31.05.2013 - 4713 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/tisice-z-nasich-dani-za-stranu-dokumentu/