ĽudiapreMalacky.sk » Poslanci pred kamerami

Po mnohých mestách na Slovensku sa už aj Malacky zaradia medzi tie, ktoré ponúkajú svojim občanom možnosť sledovať naživo prenosy z rokovaní mestských zastupiteľstiev. Už tento štvrtok (27. 9.) sa malackí mestskí poslanci zídu na rokovaní a hneď premiérovo zabezpečí vybraná spoločnosť Digitel, s. r. o. (Infonet.tv s. r. o.) priamy prenos z rokovacej sály.

Za osemhodinový prenos mesto zaplatí 190 €. Za každú ďalšiu hodinu pôjde z mestskej kasy 30 €. Rokovanie otvorí primátor mesta o 15.00 h. V návrhu programu je plánovaných pätnásť bodov.

Program s materiálmi je zverejnený na mestskej webstránke tu.

Dlhšia diskusia sa očakáva k návrhu VZN mesta Malacky o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Podľa dôvodovej správy predkladaného materiálu majú navrhované opatrenia okrem iného zabezpečiť aj ochranu obyvateľov mesta pred opakovaným porušovaním verejného poriadku, rušenia nočného kľudu, alebo poškodzovania životného prostredia.

Navrhuje sa možnosť zrušenia písomného súhlasu s osobitnou prevádzkovou dobou. Tento inštitút by mesto malo využiť v prípade, ak k priestupkom dochádza opakovane v priebehu 30 dní, pričom prevádzkovateľ môže opätovne požiadať o osobitnú prevádzkovú dobu najskôr o 6 mesiacov.

Uvedeným návrhom sa na svojich rokovaniach zaoberala aj väčšina komisií MsZ a prijali k nemu mnohé pripomienky. Napríklad komisia pre vzdelávanie, mládež a šport navrhuje viazať zrušenie súhlasu s osobitnou prevádzkou dobou, ak podnik porušuje predpisy nie sústavne v priebehu 30 dní, ale trikrát počas 90 dní. Komisia pre územný rozvoj, dopravu a ŽP navrhuje vymedziť prevádzkovú dobu v dňoch pred pracovným dňom od 6.00 h do 22.00 h (namiesto 24.00 h). Komisia pre správu majetku a legislatívu navrhuje, aby všetky výnimky z predajného času v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby vydané podľa doterajších VZN stratili k 1. 1. 2013 platnosť. Prevádzkovanie prevádzky z dôvodu konania neverejnej - uzavretej akcie nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby má byť podmienené písomným súhlasom mesta, uzniesla sa komisia pre ochranu verejného poriadku.

Občiansky zaujímavou témou môže byť správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici. Pozornosť vzbudzuje aj správa o stave súdnych sporoch mesta. Odznie aj informácia o vykonaných opatreniach pri výstavbe pandemického pavilónu.

Zavedením on-line vysielania za rokovania MsZ sa tak do praxe zavádza ďalšia novinka, ktorú si poslanci schválili odsúhlasením nového rokovacieho poriadku. Má byť krokom k zvyšovaniu transparentnosti a sprístupňovaniu informácií občanom. Doteraz si mohli na oficiálnej stránke mesta v archíve nájsť a vypočuť len zvukový záznam, od 27. septembra to už teda budú kompletné videozáznamy.

K priamemu prenosu je jednoduchý prístup cez mszonline.malacky.sk, alebo kliknutín na banner Mestské zastupiteľstvo naživo na úvodnej stránke www.malacky.sk.Ľudia pre Malacky - Mesto - 24.09.2012 - 5485 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/poslanci-pred-kamerami/