ĽudiapreMalacky.sk » Nielen za škôlkara zaplatíme viac

Od 1. 1. 2014 sa zmenili poplatky v školách a školských zariadeniach, viac zaplatíme aj za vzdelávanie v ZUŠ-ke, či záujmové krúžky v CVeČku. Náklady časom stúpnu aj seniorom, ktorí využívajú sociálne služby v mestskom zariadení. VZN, ktoré určuje výšku poplatkov, schválili na poslednom rokovaní MsZ 12. 12. mestskí poslanci. Návrh na ich zvýšenie vyšiel od zriaďovateľa - mesta.

"Ako je možné, že nikde nie je uvedená informácia o zvýšení poplatku rodičov v Materskej škole, (dozvedela som sa to dnes pri prebratí poplatku, šeku v škôlke) žiadne detaily ani na hlavnej stránke MŠ , je tam iba v školskom poriadku zmenená suma z 15 eur na 23 eur mesačne, ale nikde sa neviem dočítať podrobné informácie... " - výňatok z komentára Verony v diskusii, ktorý sa objavil na stránke vo štvrtok 9. 1..  Reagoval naň poslanec Juraj Říha s prerozprávaním obsahu niektorých príspevkov v rozprave k VZN a odvolávkou na videozáznam.

Keďže rokovania MsZ 12. 12. 2013 som sa nezúčastnila, rovnako som využila možnosť prehrať si diskusiu k tomuto bodu rokovania a snažila sa následným študovaním materiálov pochopiť súvislosti, keďže sa ma zvýšenie poplatkov v MŠ ako rodiča škôlkárov dotýka. Dovoľte mi pár postrehov.

"Časť, ktorú dostaneme z mesta, nám nepokrýva ani náklady na základné..., na energie, revízie, povinné náležitosti, časť prevádzky musíme hradiť príjmov od rodičov," zdôvodnila riaditeľka MŠ Mária Hudecová zvyšovanie poplatkov. Na otázku, či boli o zvýšení rodičia dostatočne a v predstihu informovaní, reagovala, že na septembrových rodičovských združeniach.

Bolo to tak. Zúčastnila som sa úvodného rodičovského združenia na začiatku školského roka. Odznelo tam množstvo informácií, keďže rodičov nových škôlkarov oboznamovali so školských vzdelávacím programom, so školskými poriadkom, prevádzkovým poriadkom, volili sa predsedovia a členovia rady školy, odsúhlasovali sa poplatky do ZR, rozprávalo sa o možnostiach zapojenia rodičov do života škôlky, vzájomnej pomoci... Tém takmer na tri hodiny, tých pár rodičov, ktorí na schôdzku prišli, v priebehu trvania postupne odchádzali.

Potvrdzujem, že riaditeľka naznačila aj možné zvyšovanie poplatkov - školného do 25 €. Koľko rodičov túto informáciu skutočne zachytilo, je otázne. O tom, že sa chystajú zmeny prijatím VZN, mohli informovať škôlkárske weby, ale informácia mohla byť dostupná aj na nástenkách, či v informačnej tabuli, ktorú majú škôlky k dispozícii pri ŠH Malina (rovnako to tak mohlo byť aj v prípade poplatkoch v ZUŠ-ke, CVeČku a pod.)

Na strane druhej mohli tému možno sledovať z vlastnej iniciatívy aj aktívni rodičia.  Materiály boli pred rokovaním MsZ zverejenené na webe mesta. Od istej doby sa materiály nepriraďujú prehľadne k jednotlivým bodom pozvánky, čo bolo veľmi praktické, ale dajú sa stiahnuť v jednom veľkom bloku, čo môže niekoho odrádzať a sťažuje mu to orientáciu.

"Dnes poobede mi triedna učiteľka môjho syna povedala a odôvodnila toto navýšenie takto:" toto nie je výmysel škôlky, ale, mesto znížilo dotáciu MŠ, a preto aj mesto zvýšilo sumu spoluúčastí rodičov. Čo sa týka rozoberania zvýšenia príspevku na rodičovskom v septembri, zo zdravotných dôvodov som nebola, ale keď som sa pýtala známej, presne navýšenie spomínané nebolo," napísala ešte dodatočne čitateľka Verona v diskusii.

Odpoveď možno nájsť vo videozázname. "Riaditelia boli požiadaní zo strany zriaďovateľa - mesta, aby pripravili návrhy tak, aby sa príjem zo strany rodičov upravil, teda navýšil primeraným spôsobom," reagoval primátor. V diskusii odznelo, že napríklad Centrum voľného času v Malackách musí mesto dofinancovávať sumou 100 000 €, podľa iných prepočtov má ísť až 44 % bežných výdavkov mestského rozpočtu práve do školstva, školskej a mimoškolskej činnosti.

Ak to podčiarkneme a zhrnieme, mesto nevynakladá malú sumu a pri výpadkoch príjmov od štátu, s ktorými sa samosprávy boria, hľadá rezervy, respektíve zvyšuje mieru finančnej spoluúčasti zo strany prijímateľov ich služieb.

Z materiálu Z/116 Návrh VZN mesta Malacky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach

Ročná dotácia zo strany mesta - porovnanie 2012 s 2014

ROK 2012

ROK 2014

V prípade dieťaťa v MŠ ho mesto dotovalo v roku 2012 sumou 1904 € (podľa VZN č. 18/2011), v roku 2012 sa poplatky, teda predpokladám, že ani výška dotácie nezmenili. V tomto roku sa suma dotácie na dieťa zo strany mesta znížila o 139 €/ročne, "rozmenené" o cca 11,60 €/mesačne. Poplatok za škôlku sa pre rodičov zvýšil z 12 na 23 €, teda o 11 €, čo zhruba zodpovedá sume výpadku z dotácie zo strany zriaďovateľa.  O desať centov (na réžiu) z 1,19 na 1,29 celodenná strava/deň sa zvyšuje aj príspevok na stravu. Za 23 pracovných dní - 2,30 €.

Urobila som malý prieskum vo svojom okolí a zisťovala, aké sú poplatky za škôlku inde.

Aké poplatky platia za škôlku v niektorých mestách/obciach?

Myjava

školné 8,50 €/mesačne, príspevok do ZR 20 €/polročne

Levice

školné 10 €/mesačne, príspevok do ZR 20/€/ročne, v niektorých škôlkach majú majú ešte zriadené triedne fondy, o výške a účele využitia rozhodujú rodičia (sú to väčšinou príspevky na divadlo, koncert, drobné darčeky)

Spišská Nová Ves

školné 12 €, 15 €/polročne, 7 €/darčeky pre deti/ročne, deti mladšie ako 3 roky školné 20 €

Tlmače

školné 12 €, 20 €/ročne, na začiatku roka rodičia prinesú 2 krabice s papierovými vreckovkami, 8 kotúčov toaletného papiera, liter tekutého mydla, balík vreckoviek, zubnú pastu, kefku a pohár

Dunajská Lužná

školné 20 €  mesačne, do ZR 25 € polročne

Poprad

školné 10 € mesačne, na začiatku školského roka do ZR a triedneho fondu 30 € spolu. Príležitostne sa vyberá 1 € na divadlo alebo koncert. Na začiatku polroka rodičia prinesú veľký balik papierových vreckoviek, dva toaletné papiere, jednu pastu. Ak  sú v škôle dve a viac detí, príspevok do ZR a triedneho fondu sa platí len raz.

Hlohovec

školné 12 € mesačne, ZR 20 €/polrok do ZR a na kultúru a k tomu samozrejme toaletný papier a vreckovky.

Trnava

školné15 € mesačne, ZR 35 € na celý rok za dve deti, inak za jedno 25 €. To je všetko. V novom polroku rodičia prinesú 4 kotúče toaletného papiera, balík vreckoviek a 2 € na pitný režim.

Na záver treba povedať, že návrh VZN, ktorým sa upravili poplatky podľa predloženej tabuľky, poslanci napokon odsúhlasili. O podporu ich požiadal samotný primátor, keďže  prijatie VZN s nastavenými podmienkami bezprostredne súviselo s nastavením príjmových položiek (následne prerokovávaného a schvalovaného) mestského rozpočtu. Zároveň však odznelo, že výška poplatkov nie je nemenná a v priebehu roka 2014 sa môže diskusia opäť otvoriť a niektoré položky prehodnotiť.

Z prítomných 17 poslancov sa jeden zdržal (Jozef Mračna) a jeden bol proti (Katarína Trenčanská)

Vedenie škôlky už informuje, po schválení...

V elokovanej budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici sa objavil oznam o zvýšení poplatkov tento týždeň, bol umiestnený na nástenke pri vstupe do budovy a všimla som si ho aj na dverách do triedy predškolákov.Lucia Vidanová - Reakcie, názory - 09.01.2014 - 5219 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/nielen-za-skolkara-zaplatime-viac/