ĽudiapreMalacky.sk » Niekoľko poznámok k stretnutiu s Padzelčanmi

23. augusta sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi Padzelka, aby sme prediskutovali otázky spojené so životom v tejto časti mesta. Stretnutie bolo reakciou aj na pretrvávajúcu diskusiu k dodržiavaniu rýchlosti v obytnej zóne. Jeho výsledky sa premietnu do rokovania s vlastníkom ciest. Snahou bolo nájsť prijateľný kompromis ako pre obyvateľov, tak aj pre mesto. Dúfam, že aj pre investora.

K téme Padzelek sme na LPM.sk zverejnili niekoľko článkov. Medzi poslednými sme uverejnili samotnú pozvánku na stretnutie Padzelčanov, ale aj článok sumarizujúci problémy v tejto obytnej zóne.

Počas dvoch volebných období, čo zastupujem 6. volebný obvod v mestskom zastupiteľstve, sa mi podobné tematické stretnutia s obyvateľmi osvedčili. Ešte doteraz si pamätám pomerne ostrú, ale konštruktívnu diskusiu k Partizánskej ulici. Rovnako tak, ako na Partizánskej, aj s Padzelčanmi sme viedli otvorenú a vecnú diskusiu.

Pozvanie do diskusie od našej obvodovej trojice poslancov Andil, Janíková, Říha prijali primátor mesta Jozef Ondrejka, vedúci oddelenia územneho rozvoja a životného prostredia Dušan Prokop a predseda Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie Milan Ondrovič.

V úvode stretnutia som si dovolil ako jeden z usporiadateľov definovať problémy, ktoré mi doteraz poslali ako podnet k riešeniu obyvatelia Padzelku.

Ako problémy vnímajú:

K prítomným obyvateľom sa prihovoril vedúci oddelania mestského úradu Dušan Prokop, ktorý prezentoval záujem doriešiť otázku spomaľovačov podľa dohody obyvateľov. Úpravu projektu musí schváliť dopravný inžinier. Vo svojom slove pripomenul, že investor - ktorým sú Vodohospodárske stavby avizoval finančné ohraničenie cca 8 tisíc EUR.

Predseda komisie Milan Ondrovič prezentoval obyvateľom svoj návrh možnej úpravy celkovej dopravy a parkovania na Padzelku. Vo svojom slove zdôraznil, že okrem rýchlosti trpí Padzelek oveľa vážnejším problémom, a to neregulovaním parkovania. Obyvateľom navrhol obmedziť rýchlosť v mieste križovania ulíc Stromovej s Agátovou a Lipovou zdvihnutím celej križovatky, čím sa odstráni násobný počet spomaľovačov (v súčasnom stave sú 2 spomaľovače pri každej križovatke) a zároveň sa skomfortní výjazd vozidiel z postranných uličiek s vyznačením priechodov pre peších. V postranných uličkách a Gaštanovej by sa rýchlosť regulovala nie retardérmi, ale bočnou šikanou (umiestnenie napríklad kvetináčov so zeleňou a značenie formou cestných čiar), ktorá by vytvorila pás pre parkovanie vozidiel. Navrhuje doplniť spomaľovače na vstupy do obytnej zóny.

Schéma návrhu predsedu komisie M. Ondroviča

Žltým značením sú znázornené chodníky, na ulici Gaštanovej by boli umiestnené priechody pre peších, keďže by bola vytvorená umelá šikana a časť chodníka by sa presunula na druhú stranu ulice, vodiči by boli nútení vybočiť z pôvodného jazdného pruhu. Modrým značením sú znázornené parkovacie pásy, ktoré by boli oddelené kvetináčmi. Návrh obsahuje aj možnosť zriadenia jednosmernej komunikácie v postranných uličkách. Autor návrhu tak odporučil obyvateľom umiestniť len dva spomaľovače (každý pri vstupe do obytnej zóny) a dve zvýšené križovatky. Ostatné zníženie rýchlosti riešiť vybočením jazdného pruhu.

Na obrázkoch nižšie je znázornené zvýšenie celej križovatky ako spomaľovač s vyznačením priechodov pre peších a spomaľovač, ktorý vytvára šikanu s možnosťou vzniku parkovacieho pásu.

Primátor mesta Jozef Ondrejka ozremil obyvateľom, že situáciu na Padzelku osobne pozná, a prihovára sa, aby na Padzelku spomaľovače zostali. Obyvateľom sa snažil vysvetliť, že prevedenie spomalovačov nerealizovalo mesto, ale sám vlastník komunikácií.

V diskusii zazneli aj viaceré zaujímavé podnety od obyvateľov, za všetky vyberám tieto:

Závery zo stretnutia

Ak by som mal zhrnúť závery zo stretnutia, s obyvateľmi Padzelka sme sa dohodli na tomto:

1. Spomaľovače a regulácia parkovania
Počet spomaľovačov sa zníži, na Stromovej ulici vzniknú 3, na Gaštanovej 2 a tretí pri vstupe zo strany Brezovej. Obyvatelia prejavili záujem na riešení zdvihnutia celých križovatiek ako navrhol poslanec M. Ondrovič. Mesto preverí technické možnosti a finančnú náročnosť. V prípade, že to nebude priechodné, zostáva variant so 6 spomaľovačmi umiestnenými zhruba podľa nižšie uvedenej schémy. Spomaľovače budú v súlade s technickou normou a budované zo zámkovej dlažby, farebne odlíšené s odtokovými žľabmi (po vzore na Jesenského ulici pri detskom ihrisku).

Regulácia parkovania sa otvorí v ďalšej diskusii v rámci celomestskej novej parkovacej politiky mesta. Tá sa podľa mojich informácií má v spolupráci s Komisiou pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie prerokúvať na jeseň tohto roku.

Presné zakreslenie sa urobí podľa merania v teréne tak, aby sa nebránilo vjazdom do nehnuteľnost. Spomaľovače by svojím umiestnením nemali rovnako brániť neskoršiemu možné regulovanie parkovania pomocou šikan. Definitívny spôsob sa určí od možnosti technického riešenia zvýšenia križovatiek a finančných limitov investora.

2. Rozostavané obchodné centrum
Preverí sa platnosť stavebného povolenia pre rozostavané obchodné centrum. V prípade, ak jeho platnosť skončila (čo podľa mojich informácií je pravda), investor bude vyzvaný k zabezpečeniu stavby a vybudovaniu riadneho oplotenia. Ďalej postupovať podľa stavebného zákona.

3. Betónová zátarasa
Zátarasa na chodníku medzi ulicami Gaštanovou a Agátovou sa nahradí štandardnou kovovou zátarasou zabetónovanou v zemi.

4. Burina na pozemkoch
Vlastníci nezastavaných pozemkov budú vyzvaní k odstráneniu buriny na pozemkoch a ich riadnemu udržiavaniu. V prípade, že nebude v určenom čase vykonaná náprava, ďalej sa bude postupovať podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

5. Označenie ulice
Označenie ulíc v križovatke Stromová - Gaštanová bude osadené.

6. Poškodenie komunikácií
V rámci zmluvne dohodnutej správy komunikácií sa preverí technický stav ciest a dilatačné medzery v komunikáciách, rovnako tak overí stav cesty po autonehode v križovatke Stromovej a Gaštanovej.


Záverom

Na stretnutí sme sa dohodli, že o výsledkoch rokovaní s investorom - vlastníkom komunikácií (spoločnosťou VHS, a.s.) informujeme obyvateľov. Rovnako tak, že preveríme projektovú dokumentáciu, ktorá bola odovzdaná na stavebný úrad, či na Stromovej a Gaštanovej majú byť podľa projektu postavené chodníky na oboch stranách ulíc.

Obyvateľom vyjadrujem aj svoje poďakovanie za konštruktívny prístup. Potešil ma tiež pomerne veľký záujem z ich strany, keďže sa za pracovným kruhovým stolom vo veľkej rokovacej sále zišli takmer všetci zástupcovia postavených rodinných domov. Svedčí to aj o tom, že téma Padzelku je živá a riešenie problémov pre obyvateľov dôležité.Juraj Říha - Mesto - 03.09.2012 - 6181 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/niekolko-poznamok-k-stretnutiu-s-padzelcanmi/