ĽudiapreMalacky.sk » Náš pohľad: Zdravé mesto

Malacky sú mestom s obrovským potenciálom v oblasti životného prostredia, a to aj napriek necitlivým zásahom do prírody v jeho blízkom okolí. Je veľkou škodou, že okrem zásahov, ktoré priniesla doba megalomanskej výstavby v socializme, sa tu negatívne zásahy udiali vo veľkom rozsahu aj v posledných rokoch.

Z dôvodu prípravy a výstavby priemyselného parku Záhorie – Eurovalley boli vyrúbané desiatky hektárov lesného porastu, ktorý mohol byť využitý na vytvorenie prímestského lesa s oddychovou zónou.

V rámci riešenia problematiky životného prostredia by sme sa chceli zamerať predovšetkým na nasledovné oblasti:

Zabezpečiť pravidelné monitorovanie ovzdušia a jeho znečisťovania priemyselnými podnikmi v našom meste, predovšetkým z priemyselnej zóny pri Továrenskej ulici ako aj z Priemyselného parku Záhorie – Eurovalley. Sme za zverejňovanie výsledkov týchto meraní, aby bola verejnosť dostatočne informovaná.

Pojem zdravé mesto v našom ponímaní zahŕňa aj športové vyžitie. Budeme podporovať voľnočasové aktivity pre obyvateľov mesta a s tým súvisiacu výstavbu a rekonštrukciu športových areálov, napríklad obnova a rekonštrukcia viacúčelového areálu v Zámockom parku, ktorý je osadený vo veľmi atraktívnom prostredí. Ide teda predovšetkým o vytvorenie podmienok pre športové vyžitie našej mládeže, ale aj pre celé rodiny. Naším hlavným cieľom je rekonštrukcia vnútrobloku Domky. Túto lokalitu vnímame vhodnejšiu pre vznik centrálnej športovo-rekreačnej zóny ako park SNP pri Základnej škole Dr. Dérera. Projekt rekonštrukcie parku SNP z tohto dôvodu nepovažujeme za dobrý projekt. Lokalitu Domky považujeme za ideálne miesto pre vznik verejne prístupného športového areálu, ktorý by zahŕňal detské a multifunkčné ihriská. Vnútroblok by mal podľa našej predstavy kombinovať prvky hracie a oddychové s parčíkom.

Trúfame si počas štyroch rokov pripraviť podmienky pre vznik skate a inline parku pre mladých ľudí. Vnímame, že mladí ľudia pestujú tento druh oddychu v nevhodných podmienkach. Mladých ľudí nechceme vytláčať mimo mesto, naopak, chceme im dať príležitosť ukázať ich kultúru. Priestor parku by zahŕňal aj múry pre maľovanie grafitov. Návrh parku musí vzniknúť s spolupráci s početnou skupinou týchto mladých nadšencov. Treba si uvedomiť, že mesto zatiaľ nedisponuje v centre mesta vhodným, dostatočne veľkým pozemkom. V tomto bode treba začať celú prípravu parku.

Chceme viac zelene priamo do mesta na úkor betónových a asfaltových plôch. Z hľadiska zdravého prostredia a zmiernenia dopadu industrializácie je dôležité využiť každú možnú plochu na výsadbu a pestovanie zelene. V meste máme stále veľa takých plôch, ktoré potrebujú nevyhnutnú revitalizáciu  a prebudovanie na zóny oddychu. Za týmto účelom sa zasadíme za vypracovanie štúdie na obnovu parčíkov a zelených plôch na území nášho mesta.

Mimo mesta, ale v jeho tesnej blízkosti by sme chceli rozpracovať projekt náučného chodníka s oddychovou zónou v lokalite Tri duby. Táto lokalita bola v minulosti hojne navštevovaná obyvateľmi Malaciek a bývali tu aj Majálesy. Bohužiaľ veľká časť  bola nenávratne zničená výrubom pri budovaní Priemyselného parku Záhorie – zóny C. Kostru oddychovej zóny by mali tvoriť v súčasnosti čistený potok Malina s jeho upravenými brehmi a samotný lesný porast s viac ako 100-ročnými vzácnymi  drevinami. Chceli by sme presadiť vytvorenie niekoľkých táboriskových miest, kde by si mohli rodičia s deťmi posedieť pri ohni a opiecť slaninku, alebo len tak si vyjsť pri peknom počasí za oddychom do prírody, a to len kúsok za mestom. Budeme podporovať prepojenie tejto lokality cyklotrasou ako aj jej sprístupnenie chodníkom pre peších. Náučný chodník by tu mohol ukázať rôzne druhy drevín, ktoré sa tu vyskytujú.

Na záver treba konštatovať, že životné prostredie v ktorom žijeme nám nemôže byť ľahostajné a je našou povinnosťou ho chrániť a starať sa oň tak, aby zostalo zachované aj pre nasledovné generácie.

 

(Autor článku je kandidátom na poslanca mestského zastupiteľstva za 3. volebný obvod. Kandiduje za občiansku skupinu Ľudia pre Malacky ako garant témy volebného programu Zdravé mesto.)

 

NAPÍSANÉ K VYSVETLENIU VOLEBNÉHO PROGRAMU 2010 - MESTO PRE ĽUDÍ Richard Hájek - Rôzne - 24.11.2010 - 3318 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/nas-pohlad:-zdrave-mesto/