ĽudiapreMalacky.sk » Informácie o odkanalizovaní

Projekt výstavby kanalizácie bol schválený ešte predchádzajúcim mestským zastupiteľstvom. Ide o jeden z najväčších projektov v histórii mesta, celkové výdavky projektu sú vo výške 14 661 632,38 EUR. Na kanalizáciu čakajú obyvatelia prevažne 6. mestského obvodu, Rádku a Padzelku, tiež Stupavskej ulice, J. Kubinu ale i Družstevnej a iných. Aké sú aktuálne informácie?

Projekt odkanalizovania by sa podľa harmonogramu projektu mal už realizovať. Časový sklz spôsobil výber zhotoviteľa stavby. Už bolo viackrát medializované, že výber stavebnej firmy bol sprevádzaný problémami. Naposledy nariadil zrušiť samotnú súťaž na výber stavebnej firmy Úrad pre verejné obstarávanie 13. decembra 2010. Keďže sa nám celý postup javil ako veľmi zvláštny, hneď v januári 2011 sme uložili hlavnej kontrolórke mesta kontrolu postupu mesta v tomto verejnom obstarávaní. Výsledky kontroly sme verejnosti prezentovali aj na LPM.sk.

Proces verejného obstarávania

Mesto vypísalo následne novú súťaž, z ktorej vzišiel už víťaz. Konkrétny názov stavebnej firmy bude známy až po podpise zmluvy o dielo. Podľa pravidiel verejného obstarávania musí byť proces výberu stavebnej firmy skontrolovaný Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

Kontrola procesu začala ešte v minulom roku, v decembri ministerstvo oznámilo, že termín posúdenia predloženej dokumentácie posúva do 31. januára 2012. Do času predloženia materiálu poslancom mestského zastupiteľstva nebol mestu tento súhlas ešte doručený.

V súvislosti s výstavbou kanalizácie sa mesto rozhodlo zabezpečiť stavebný dozor a riadenie projektu prostredníctvom externej spoločnosti. Pre rozsah a náročnosť projektu je to pochopiteľné. Pre chyby v realizácii podobného projektu sa neďaleká Stupava dostala až do ozdravného režimu. Opatrnosť nášho mesta je preto podľa mňa na mieste.

Na oba projekty (stavebný dozor a riadenie projektu) už prebieha výber dodávateľa. Výber stavebného dozoru je v súčasnosti vo fáze vysvetľovania ponúk a výber riadenia projektu bude realizovaný elektronickou aukciou.

Manažment výstavby

Projekt kanalizácie patrí medzi priority primátora mesta aj mestského zastupiteľstva. Na prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v januári 2011 sme uložili mestskému úradu, aby nám predkladal na každé zasadnutie aktuálne informácie o stave budovania kanalizácie v meste. Informácie potrebujú nielen poslanci, ale aj obyvatelia. Máme za to, že ak bude známy zhotoviteľ stavby, je potrebné zvolať verejné stretnutie obyvateľov mesta, ktorí by mali včas dostať dôležité organizačné informácie (už teraz sa objavujú otázky k napojiteľnosti rodinných domov, financovaniu prípojok, rozkopávkam ulíc...).

Vzhľadom na skutočnosť, že samotná výstavba kanalizácie mala byť podľa mojich informácií ukončená do mája 2012, s ukončením realizácie aktivít projektu 31. októbra 2012, a keďže podľa nášho názoru je technicky nemožné postaviť a skolaudovať kanalizáciu v tomto termíne, uložili sme mestskému úradu už v októbri uznesením č. 154/2011 pripraviť žiadosť o predĺženie termínu realizácie a zúčtovania projektu.

Pravidlá projektu umožňujú posunúť termín realizácie o 18 mesiacov, čo podľa nášho názoru bez pochýb potrebujeme. Z vyjadrenia prednostu mestského úradu vyplýva, že žiadosť v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva bude podaná po konzultácii so zhotoviteľom stavby podľa harmonogramu a postupu prác.

V októbri mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu okrem iného začať prípravu aktivít súvisiacich s výstavbou kanalizácie ako organizáciu dopravy, informovanie verejnosti, napojiteľnosť obyvateľov a iné. Záleží nám na tom, aby bol harmonogram realizácie projektu bezprieťahový, preto sa snažíme aspoň preventívne upozorniť na riziká a vopred odstrániť prípadné prekážky. Podľa poslednej informácie od prednostu mestského úradu sa bude projektový tím na realizáciu projektu skladať zo zamestnancov mesta, zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – Divízie odvádzania odpadových vôd, externých firiem na zabezpečenie riadenia projektu, stavebného dozoru, zhotoviteľa stavby.

Zamestnanci mesta, ktorí budú spolupracovať na realizácii projektu, pripravujú potrebné podklady pre zhotoviteľa stavby, aby bol zabezpečený plynulý priebeh realizácie a následného napojenia nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. (cit. z materiálu č. Z 19/2012)

Na záver uvediem informáciu, že predpokladaný známy termín zahájenia stavby je marec 2012, ako sa uvádza v ostatnej informácii pre poslancov, v závislosti od schválenia verejného obstarávania ministerstvom a poveternostných podmienok.

Téma na portáli LPM.sk:

Kanalizácia Malacky

S prehľadom článkov k téme.Juraj Říha - Témy - 20.02.2012 - 6577 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/informacie-o-odkanalizovani/