ĽudiapreMalacky.sk » Dotazník pre rodičov detí materskej školy v Malackách

Za všetko, čo viem, vďačím materskej škole - taký je názov knihy od amerického spisovateľa Roberta Fulghuma. A nie je náhodný. Čo vlastne materská škola dáva deťom? V čom sa jej vplyv prejaví? Čo všetko sa v tomto veku s dieťaťom a s jeho okolím deje? Uvedomovanie si takýchto otázok zvyšuje záujem rodičov a starých rodičov o činnosť, ktorú poskytujú naše MŠ.

Predstavitelia mesta a príslušní zamestnanci majú záujem a takisto povinnosť skvalitňovať činnosť malackej materskej školy, keďže zo zákona č. 596/2003 Z.z. § 6 má aj obec originálne kompetencie k materským školám, teda ich zriaďuje, ruší, vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí, komplexne finančne zabezpečuje materskú školu a podobne.

Iniciatíva rady materskej školy

Na poslednom zasadnutí rady materskej školy sa diskutovalo o potrebe väčšieho záujmu rodičov detí o materskú školu. Návrh na použitie formy dotazníka za účelom  získania spätnej väzby od všetkých rodičov uvítali všetci prítomní. Rada aj vedenie MŠ očakáva od neho pomoc pri skvalitňovaní činnosti MŠ. Dotazník bol pripravený spoločne s vedením MŠ. V súčasnosti sa pripravuje na distribúciu.

Distribúcia, vyplnenie a vyhodnotenie dotazníka

Koncom apríla ho budú učiteľky v každej triede MŠ rozdávať rodičom. Rodičia budú požiadaní, aby ho doma vyplnili, obratom priniesli späť a hodili do zalepenej krabice, ktorá bude umiestnená v šatni ich dieťaťa. Dotazník je anonymný. Rodič v ňom uvedie len triedu, ktorú navštevuje jeho dieťa. Jednotlivé učiteľky tým budú mať priamo spätnú väzbu od rodičov detí z ich triedy.

Dotazník sa skladá z 29 otázok a je na 4 stranách. Krabice sa budú otvárať u riaditeľky MŠ za účasti zástupkýň zo všetkých budov. Prizvaní budú aj členovia rady MŠ a v prípade ich záujmu a voľného času sa môžu zúčastniť vyhodnocovania dotazníka.

Dotazník na stiahnutie aj tu.

Výzva k vyplneniu

Žijeme v dobe, kedy väčšina z nás stále nestíha. Čím viac chceme stihnúť, tým menej toho stihneme. Je to aj preto, lebo niekedy venujeme príliš veľa času činnostiam, ktoré si to nezaslúžia.

Chcel by som teda využiť tento priestor a vyzvať rodičov všetkých detí materskej školy v Malackách, aby vyplnili tento dotazník a priniesli ho potom naspäť do škôlky. Váš záujem, vaše názory a pripomienky sú dôležité a pomôžu nielen vašim deťom, ale všetkým tým, ktorí sú do výchovnovzdelávacieho procesu detí v MŠ v Malackách  nejakým spôsobom zainteresovaní.Marián Andil - Témy - 09.04.2012 - 7981 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/dotaznik-pre-rodicov-deti-materskej-skoly-v-malackach/