ĽudiapreMalacky.sk » Domky - drobné, ale predsa zmeny

Sídlisko Domky patrí pre jeho nízku podlažnosť, množstvo poloverejných priestorov, zelene a blízkosť k centu medzi najvyhľadávanejšie lokality na bývanie v Malackách. Urobím pre to všetko, aby to tak zostalo.

V roku 2010 sa dostal na rokovanie mestského zastupiteľstva zámer umiestnenia parkovacieho domu. Proti plánovanej výstavbe veľkého parkovacieho domu sa v sídlisku Domky zdvihla veľká kritika. V tom čase som zastupoval obyvateľov proti výstavbe ako predseda petičného výboru. Po verejnom prerokovaní v kine sa nám podarilo tento zámer zastaviť  a vnútroblok ochrániť.

Parkovací dom – vizualizácia, materiál Z 29/2010

Len niekoľko dní po zavrhnutí zámeru postaviť vo vnútrobloku Domky na detskom ihrisku veľký parkovací dom začali niektorí ľudia na tomto ihrisku parkovať, podľa evidenčných čísiel to boli ľudia zo širokého okolia.

Parkovanie na tenisovom a volejbalovom ihrisku v Domkoch

Vozidlá z celého Slovenska

Pretože tlak investorov na zastavanie detského ihriska v súvislosti s plánovanou nadstavbou bytového domu na Bernolákovej ulici opäť ožil, a sťažnosti obyvateľov na toto „divoké“ parkovanie sa množili, podarilo sa nám v spolupráci s oddelením územného rozvoja a životného prostredia, oddelením služieb a údržby a mestskej polície osadiť stĺpiky brániace vjazdu na toto detské ihrisko.

Stĺpik brániaci vjazdu

Záujmy investora, vybudovať čo najlacnejšie parkovisko, sa teda tentoraz neuprednostnili pred záujmami obyvateľov sídliska Domky, ktorí môžu spokojne žiť ďalej. A deti sa budú mať aj naďalej kde hrať.

Ponúkli sme investorovi, ktorý chce nadstavovať bytový dom na Bernolákovej ulici viacero alternatív ako vybudovať parkoviská, ktoré potrebuje, a to bez záberu plôch využívaných pre hru detí a šport a dokonca i bez väčšieho výrubu vzrastlej zelene.

K týmto alternatívam musela zaujať stanovisko i spoločnosť Termming, a.s.. Riaditeľka spoločnosti s technikom odporučili variantu nevyžadujúcu rekonštrukciu parovodu (šikmé parkovanie naľavo od chodníka).

Možnosť zriadiť šikmé parkovanie naľavo od chodníka a jednosmernú ulicu za bytovým domom 

V prípade, že bude mať investor záujem o takéto riešenie, budeme žiadať výsadbu náhradnej zelene v tejto lokalite a rekonštrukciu a oplotenie priľahlého detského ihriska.

Uvažujeme aj o celkovom zvýšení počtu parkovacích miest v tejto lokalite zmenou pozdĺžneho parkovania za kolmé, respektíve šikmé parkovanie, takto by sa mohlo vytvoriť niekoľko nových parkovacích miest.

Pozdĺžne parkovanie Domky 

Kolmé parkovanie Domky

V súčasnosti pripravujeme zmenu VZN o detských ihriskách, ktorá bude pred parkovaním nedisciplinovaných vodičov chrániť detské ihriská v celom meste, bez osádzania stĺpikov či dopravných značiek.

Takto sa teda podarilo pre obyvateľov Domkov, ale aj návštevníkov širšieho centra mesta ochrániť tento cenný vnútroblok. Teraz sa môže začať pripravovať projektová dokumentácia a následne jeho nevyhnutná rekonštrukcia.

Poškodený povrch a odvodnenie

Chýbajúci basketbalový kôš

Nebezpečné pieskovisko

Všetko je však podmienené finančnými problémami mesta, ktoré v tomto roku s takýmito investíciami nemôže počítať.

Pri osobnej prehliadke Domkov s riaditeľkou spoločnosti Terminng a.s. sa nám podarilo vyriešiť aj niekoľkoročný problém s poškodeným krytom parovodu vo vnútrobloku. Ten sa stal najskôr domovom nepríjemných hlodavcov a následne mačiek a priamo ohrozoval bezpečnú hru detí. Správcovi priľahlého bytového domu sa nedarilo niekoľko rokov tento problém vyriešiť. Dnes sa už problém podarilo konečne odstrániť.

Odkrytý parovod

Oprava poškodeného krytu parovodu

Sú to síce len drobnosti, ale napriek tomu by som týmto chcel všetkým zúčastneným, najmä vedúcim oddelení územného rozvoja a životného prostredia, údržby a služieb, mestskej polície a riaditeľke spoločnosti Termming, a.s., ale aj príslušným referentom poďakovať za spoluprácu pri riešení týchto problémov.

A popriať obyvateľom sídliska Domky, aby aj naďalej mali príjemné bývanie a deťom množstvo zábavy a vstrelených gólov.

 

Ing. Milan Ondrovič, PhD.

poslanec za 4. obvod, predseda Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Deti hrajú futbal vo vnútrobloku v provizórnych podmienkachMilan Ondrovič - Mesto - 30.04.2011 - 7098 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/domky-drobne-ale-predsa-zmeny/