ĽudiapreMalacky.sk » Areál na Hlbokej by sa mal postupne utlmiť

Vyše 20 rokov mesto prevádzkuje odpadový dvor s areálom sociálneho bývania na Hlbokej ulici. Ten sa má podľa vedenia mesta postupne utlmiť, a preto sa nájomné bunky už nebudú obsadzovať nájomcami z externého prostredia. Mestský úrad tiež pripravuje nový moderný zberný dvor mimo obytnej zóny.

Komplex bývalej skládky s areálom sociálneho bývania je problémom, ktorý sa prenáša z jedného volebného obdobia do ďalšieho. Takto to trvá už 16 rokov a v starých nájomných bunkách dožívali pôvodní nájomcovia. Podľa súčasného vedenia mesta je areál na Hlbokej zastaralý a trpí viacerými nedostatkami. Na jednom mieste je koncentrácia pôvodného odpadu skládky, zberný dvor a historicky sa tu nachádzajú nájomné bunky s pôvodnými rómskymi obyvateľmi z Partizánskej ulice.

Mestský úrad dokončil v roku 2016 rekonštrukciu časti areálu nájomného bývania z dotácie Ministerstva vnútra SR. Staré nájomné bunky nahradili nové s vlastnou kúpelňou a pieckami. Zároveň sa spustil projekt terénnej sociálnej práce, aby sa docielilo zvýšenie zaškolenia detí a prehĺbenie sociálneho poradenstva. Podľa výsledkov sa zlepšila školská dochádzka detí aj zamestnanosť nájomníkov.

Nájomcovia majú prísny režim kontroly a úhrady nájomného.

Nájomné zmluvy sa dávajú len na dobu určitú a v prípade, že nájomca nesplnil podmienky nájmu alebo spáchal priestupky, nemá nárok na predĺženie nájomnej zmluvy. V prípade vzniku dlhu na nájomnom mestský úrad predkladá návrh na exekúciu nájomcov, takto už opustili bunky tri rodiny bez náhrady bývania.

V samotnom areáli odpadového dvora bol v súčasnosti dočasne prenajatý aj malý priestor pre mobilné zariadenie na bývanie, ktorého nájomníci budú pracovať v odpadovom dvore. V prípade, že by sa projekt osvedčil, mestský úrad by chcel na obdobný model pripraviť projekt sociálnej inklúzie pre nórske fondy.

Podľa primátora mesta Juraja Říhu ide o komplikovaný problém, ktorý rozplietajú postupne. Ako sám uvádza: "Zdedili sme kôpku nešťastia, ktorú sa snažíme rozplietať. Jedna vec je sociálne bývanie, ktoré sa snažíme redukovať, a druhá vec samotný odpadový dvor. Mojou snahou bolo nastaviť jasné pravidlá pre nájomcov zväčša rómskeho etnika. Musia pracovať, mať deti v školách a mať uhradené nájomné. Potom môže prísť podpora z mesta. Preto sme súhlasili s viacerými projektami. Ale kuriózne som sa stretol aj s takým stavom, že sme ponúkli dvom rodinám z Hlbokej štandardné nájomné bývanie. Chceli sme tým znížiť počet nájomcov a zároveň ukázať pozitívny príklad inklúzie, kedy mali slušnú prácu a deti v školách. A oni odmietli, pretože nechceli opustiť svoju mamu či súrodencov. Nad touto úlohou musíme preto ešte spoločne s poslancami popremýšľať."

Mestský úrad však prestal obsadzovať uvoľnené staré bunky novými nájomcami z externého prostredia a bunky prerozdeľuje už len medzi súčasných nájomcov s postupným cieľom ich asanácie.

Mesto pripravuje nový areál komunálnych služieb

Donedávna prevádzkovala mestská spoločnosť TEKOS v areáli odpadového dvora na Hlbokej aj prekladisko komunálneho odpadu, ktoré bolo presunuté na nové stredisko recyklácie k výjazdu na Studienku. Náklady na jeho prevádzku vykrýva aj z úhrad od zazmluvnenej organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá po zmene zákona zabezpečuje spracovanie triedeného zberu odpadov.

Nové stredisko recyklácie na Legionárskej ulici.

Postupne sa má utlmiť aj samotná prevádzka odpadového dvora. Mestský úrad už má pripravenú projektovú dokumentáciu na nový moderný areál komunálnych služieb v okrajovej časti na Stupavskej ulici. Svoje miesto by si v ňom mala nájsť technika z prevádzky na Partizánskej ulici a tiež nová kompostáreň s novým zberným dvorom. Mesto už uspelo s projektom na novú techniku kompostovania za vyše 1,2 milióna eur z eurofondov a obdobný projekt sa pokúsi radnica pripraviť aj pre samotnú stavbu areálu.

"Vnímam, že takýto typ prevádzky, ako máme na Hlbokej, nepatrí do obytnej zóny. Ide o historický areál spred 16 rokov a jeho utlmenie či zavretie sa nedá dosiahnuť bez výstavby nového areálu za jedno volebné obdobie. Neodvážili sa na to mnohí, ale so súčasnými poslancami sme aspoň začali. Za toto obdobie sa nám podarilo kúpiť dostatočne veľký pozemok a časť povolení. Jednoznačne smerujeme k novému areálu. Chcem sa však pri tejto príležitosti ospravedlniť všetkým obyvateľom za prekladisko komunálneho odpadu. Tento zámer Tekosu priniesol aj mne osobne viac vrások ako radosti, preto som uvítal jeho zavretie. V súčanej dobe robím maximum pre to, aby sme dokončili povoľovací proces na nový areál komunálnych služieb," dopĺňa primátor Říha. Do budúcnosti by tak mali fungovať len stredisko recyklácie na Legionárskej ulici, areál komunálnych služieb s kompostárňou na Stupavskej ulici a dva malé zberné dvory výhradne len so stojiskami nádob.Ľudia pre Malacky - Životné prostredie - 07.08.2018 - 3985 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/areal-na-hlbokej-by-sa-mal-postupne-utlmit/