ĽudiapreMalacky.sk » Ako legálne obísť parkovacie miesta

V súvislosti so zahusťovaním výstavby v centre mesta sa na nás obracajú obyvatelia s podnetmi na riešenie. Keďže narastá výstavba a s tým spojená doprava v centre mesta, stúpa tlak aj na budovanie nových parkovísk. Stavebný úrad v tomto hrá dominantnú úlohu, ale nie je v tom sám. Dôležitý je aj mestský úrad, ktorý môže a nemusí stavebníkovi vyhovieť.

Centrum mesta bolo a je vnímané ako miesto perspektívne pre podnikanie. Stavebníci sa snažia využiť každý jeden meter plochy pozemku, čo asi vieme pochopiť. Mesto však musí na druhej strane dbať o primeraný rozvoj okrajových častí mesta a centrum mesta si striktne regulovať.

O to viac sa zaujímam o možnosti regulácie plánovanej výstavby v centre Malaciek. Spustili sme proces prípravy územného plánu zóny centrálnej mestskej oblasti a doplnili do plánovanej zmeny územného plánu mesta niektoré rozvojové impulzy pre budovanie nových oddychových zón v centre mesta, čo je podľa nás prvý krok k posunu Malaciek k peším zónam.

Druhým krokom, podľa mňa súbežným, je snaha už dnes si držať pevné postavenie stavebného úradu v kooperácii s mestským úradom. Stavebný úrad má v rukách oprávnenia podľa stavebného zákona ako regulovať výstavbu líniovej zástavby a posudzuje aj parkovanie v súvislosti s navrhovanou stavbou.

Postav polyfunkciu, parkovisko v druhej časti mesta

Stavebník je povinný zabezpečiť parkovacie miesta spolu s navrhovanou výstavbou na svojom pozemku. To je alfa a omega. Na tom je postavená koncepcia riešenia novej výstavby a parkovania v centre každého rozumného mesta.

Viem pochopiť aj to, že niekedy priestorové možnosti neumožňujú rozšírenie stávajúcich parkovísk. O to viac v centre mesta, napríklad na Záhoráckej ulici, kde nedávno upozornil portál na pripravovanú výstavbu vedľa AFK. Nie som stavebný inžinier a ani sa nevyjadrujem ku konkrétnej stavbe, vrátane tej vedľa AFK. Ale tak laicky sa mi zdá, že je dnes vo všeobecnosti možné (hoci s vyššími nákladmi na zakladanie stavieb) budovať podzemné garáže prípadne stavať časť budovy na podporných stĺpoch nad parkoviskom.

Stavebník však môže využiť skratku a celý proces si úplne zjednodušiť.

Stavebný zákon totiž umožňuje, že stavebník preukáže pri žiadosti o stavebné povolenie, že nemá síce k pozemku vlastnícky vzťah, ale že má k pozemku iné právo (nájom, užívanie), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu (parkovisko).

Postup teda vyzerá nasledovne:

Výsledkom toho je ale aj to, že

  1. v centre sa obyvatelia oprávnene domáhajú chýbajúcich parkovísk pri nových polyfunkčných prevádzkach, ktoré tam jednoducho nie sú, lebo sú postavené niekde na úplne inom konci mesta,
  2. mestský majetok je zaťažený cudzou stavbou, obyvatelia dôjdu o kúsok zelene a mesto si rozdrobí ucelenú parcelu pozemku,
  3. obyvatelia ani poslanci nevedia o nejakej výstavbe pod ich oknami,
  4. mesto nemá zo zaťaženia či predaja pozemku ani cent.

Dostávam však podnety od obyvateľov, že môžu byť prípady z minulosti, že stavebník nemal údajne s mestom uzavretú ani len nájomnú zmluvu, vec ide podľa dohody s príslušným referentom, ktorý rozhodne, ktorú časť zelene odstrihne. Ak je to pravda, tak to už podľa môjho názoru hraničí s nesplnením podmienok podľa stavebného zákona a oprávnenou otázkou je, či takto vydané stavebné povolenie je vôbec platné a nedá sa neskôr napadnúť.

Nehovoriac o tom, že platnosť takej nájomnej zmluvy sa raz skončí, takže buď ju primátor mesta opakovane predlžuje alebo príde následne k odovzdaniu parkovísk do vlastníctva mesta, čím je pozemok už natrvalo zaťažený a verejnosť ani poslanci sa o nejakých zmenách na svojom území nedozvedia (pokiaľ to nepostrehnú pri prechádzke).

Dnes už môže každý nahliadnuť do registra zmlúv na internetovej stránke mesta, kde sa musia všetky zmluvy povinne uverejňovať.

Možnosti zmeny...

Stavebný zákon pripúšťa tento postup. V poriadku. Ale prečo nepostupovať ako napríklad Bratislava a jednoducho svoj vlastný pozemok buď výstavbou nezaťaží vôbec (tým vyvíja nátlak na stavebníka k úprave dokumentácie) alebo pozemok odčlení geometrickým plánom a stavebníkovi predá za trhovú hodnotu?

Zároveň sa k tomuto prevodu vyjadria aj poslanci a komisie, ktoré doteraz o delení pozemkov na účely výstavby parkovísk ani nevedeli, a to len kvôli tomu, aby nejaká tretia osoba (stavebník) splnil podmienky pre jeho výstavbu. Samozrejme, dá sa ísť aj inak, a to striktne vyžadovať výstavbu parkovacích miest na vlastnom pozemku bez výnimky. To už nechám na vaše zváženie, pretože tým najskôr pribrzdíme proces výstavby.Juraj Říha - Mesto - 16.04.2014 - 6800 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/ako-legalne-obist-parkovacie-miesta/