Ľudia pre Malacky » Výstavba rodinných domov. Realita a budúcnosť

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian18.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

lebo16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

preto16.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Jana15.05.2020
Plot je konečne preč, vzniká park

preto14.05.2020
V centre meste vyrastie obchodné...

Marcel24.04.2020
Na Rádku možno vznikne nová škola

Jano13.03.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Ela05.03.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

Iva26.05.2020

matej24.04.2020

matej24.04.2020

Edo24.04.2020

matej22.04.2020


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Výstavba rodinných domov. Realita a budúcnosť

Kto hľadal v Malackách stavebnú parcelu na výstavbu domu, zistil možno obmedzené možnosti. Napriek tomu sa ešte aj v súčasnosti realizuje niekoľko developerských projektov v rôznych častiach mesta. Najviac investičných projektov sa sústreďuje do oblasti Cesty mládeže, s čím v tejto časti počíta aj územný plán. Aké sú predpoklady rozvoja iných častí?

Ľudia, ktorí sa do Malaciek prisťahovali, a s ktorými som sa rozprával, vnímajú Malacky ako perspektívne mesto pre svoju polohu aj veľkosť. Naopak pôvodní Malačania, či starší či mladší, s ktorými som sa rozprával o možnostiach života v meste, mi zhodne rozprávali o zničenom centre mesta, malých možnostiach rekreačného športovania, často sa spomína aj otázka menších možností individuálnej výstavby.

Bytová výstavba sa v uplynom období už spustila, pribudli projekty na Záhoráckej, Pribinovej, Kostku, Padzelku. Pripravuje sa bytová výstavba na Ceste mládeže v rozsahu 2 samostatných bytových komplexov a tiež Ľ. Zúbka.

Malacky rovnako vnímam aj ja ako silné mesto, ktoré má neskutočný ľudský a podnikateľský potenciál. Rozvojová os Bratislava - Trnava dnes pomáha nám porovnateľnému okresnému mestu Senec. V čom spočíva sila primátora Karola Kvála v Senci? Umožnil podnikateľskému prostrediu realizovať odvážne zámery a mesto podalo pomocnú ruku. Rozvojová os Bratislava - Brno sa ešte v roku 2002 spomínala v súvislosti so Zlatým investičným trojuholníkom Európy tiež. Mám však pocit, že pachuť z Eurovalley u Malačanov rezonuje dodnes. Malacky z tohto pohľadu podľa mňa ešte nezačali čerpať rozvojový potenciál naplno.

Projekty individuálnej výstavby

Možnosti individuálnej výstavby sú asi dve (ak nepočítam rekonštrukciu či prístavbu k domu). Buď kúpite starší rodinný dom na zbúranie kvôli pozemku alebo kúpite pripravenú stavebnú parcelu. Stavebné parcely dnes ponúkajú developeri v cenách v závislosti od lokality, pripravenosti pozemku na výstavbu domu a postavených inžinierskych sietí. Často sa stretnete aj s tým, že spolu s pozemkom musíte samostatne kúpiť podiel v spoločnej ceste, prípadne financujete aj výstavbu hlavných prípojok elektriny, vody, plynu a kanalizácie, čo výrazne zvyšuje pôvodnú cenu pozemku.

Napriek tomu, že ma teší vznik nových obytných zón, som trochu kritický k ich samotnému prevedeniu. Ak sa dnes pozriete na mnohé novovytvorené ulice, vytráca sa uličná zeleň, prevláda betón, mnohé zóny sú aj bez chodníkov. K tomu sa časom pridá skutočnosť, že vlastníci musia odpredať pôvodne platené verejné osvetlenie a cesty mestu za symbolické euro či dokonca darovať, ak chcú zabezpečiť spoločnú údržbu ciest a osvetlenia.

Ukončené projekty

Projekty na uliciach Tichej a Padzelku sú už ukončené. V zóne Padzelek vidieť posledných pár nezastavaných pozemkov, ktoré sa predávajú už len individuálne novými vlastníkmi.

Tichá


Padzelek


Aktuálne predávané stavebné parcely

Cesta mládeže - Dom systém

3 voľné pozemky (kontakt: Anna Privrelová, 0905 785 136)
Cena za m2: 96 € - 120 €
Výmera: 626 m2 - 1478 m2

Cesta mládeže - Kamilka

12 voľných pozemkov (kontakt: Daniel Pajtinka, 0911 925 759)
Cena za m2: 115 €
Výmera: 450 m2 - 700 m2

Hollého I (názov ulice: Sama Chalupku)

4 voľné pozemky (kontakt: Viliam Pavelka, 0905 353 856)
Cena za m2: 119 €, samostatne sa odkupuje podiel na komunikácii
Výmera: 300 m2 - 515 m2


Hollého II (názov ulice: Jána Kalinčiaka)

5 voľných pozemkov (kontakt: Igor Matušek, 0910 551 308)
Cena za m2: rieši sa individuálne, samostatne sa odkupuje podiel na komunikácii
Výmera: 520 m2 - 900 m2

Píniová alej

23 voľných pozemkov (kontakt: Miroslav Kučeravý, 0905 423 489)
Cena za m2: 79 €
Výmera: 597 m2 - 1617 m2

Pripravovaný predaj stavebných parciel

Dve lokality sú aktuálne v štádiu riešenia bez vybudovanej prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí. Na katastrálnej mape sú už parcely odčlenené a zakreslené.

Cesta mládeže - Panské

Predpoklad výstavby komunikácie a inžinierskych sietí je rok 2013.

Predpredaj 20 pozemkov je možný už teraz za cenu 95 €/m2, po dokončení inžinierskych sietí 110 €/m2.
Výmera: od 450 m2 do 650 m2
Kontakt: Daniel Pajtinka, 0911 925 759

Dielenská

Predpoklad výstavby komunikácie a inžinierskych sietí je rok 2013.

Predpredaj 14 pozemkov je možný už teraz za cenu 105 €/m2, samostatne sa financuje výstavba inžinierskych sietí v rozsahu cca 10 €/m2.

Výmera: od 450 m2 do 574 m2
Kontakt: Pavol Oreský, 0905 413 702


Niektoré možnosti výstavby rodinných domov do budúcnosti

Malacky sú dnes limitované v rozvoji individuálnej výstavby. To je fakt. Malacky pretínajú železnica, cesta prvej triedy, cesta v správe vyššieho územného celku. Lemuje nás diaľnica. Kto sa pokúšal presadiť zaujímavé investičné projekty v periférii Malaciek, narazil na ochranné pásma Pozagasu. Trpká príchuť. Cítiť bezmocnosť. Chápem pocity niektorých realitných makleróv. Postupne sa oboznamujem aj s požiadavkami väčších aj menších investorov, ktorí v Malackách realizovali projekty bývania. Niektoré názory postupne premietame do praxe.

Aj preto zmenou územného plánu posúvame vpred zóny k budúcej výstavbe rodinných domov v lokalite Jánošíková - Cesta mládeže. Osobne sa pokúšam zbierať informácie a názory k zóne Jánošíkova I (pred bytovými domami). Vyhodnocujeme si tiež možnosti preklasifikovania pozemkov za diaľnicou. V uplynulých týždňoch sme podali pomocnú ruku investorovi k posunu využiteľnosti zóny Sadová (Dubovského - diaľnica). V neposlednom rade som už vyslal signál k pomoci legálnou cestou doriešiť problémy zóny Veľkomoravská, o ktorej sa diskutovalo aj na tejto stránke.

Vo všetkých prípadoch tu vôľa je, treba nájsť vhodnú formu.

A keď sa pozrieme na asi najväčšie možné zámery, ktoré by sa v Malackách mohli realizovať, graficky by to vyzeralo nejako takto...

Jánošíková, J. Kráľa, B. Němcovej

Zmenou územného plánu, ktorá bude predložená v júni, priamo vytvárame funkčné možnosti k výstavbe rodinných domov rešpektujúc podmienky dotknutých orgánov, ktoré tieto lokality pripomienkovali.

Hurbanova

Územný plán mesta smeruje možnú budúcu výstavbu rodinných domov aj v lokalite Rádku. K tomu sa vyžaduje predĺženie ulice Vysokej so spojením s Hurbanovou.

Sadová - Dubovského (pri diaľnici)

Lokalita bola diskutovaná ešte v minulom volebnom období, kedy prišlo k zastaveniu nekontrolovanej výstavby na súčasných lúkach a porastoch. Mestské zastupiteľstvo v tom čase pomerne striktne určilo podmienky búducej výstavby v reakcii na názory obyvateľov, ktorých som v rokovaniach zastupoval. Ponuka na odpredaj pozemkov sa istého času objavila už aj na internete. Následne sa pravdepoodobne z dôvodu nerentabilnosti projektu stiahla. V uplynulých týždňoch sme prejavili ochotu pomôcť k doriešeniu realizácie projektu.

Lokalita za diaľnicou

Ešte v minulom volebnom období mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu územného plánu mesta v smere na Rohožník. Investori mali záujem realizovať priemyselnú výstavbu v tejto lokalite, voči čomu sa negatívne postavili dotknutí obyvatelia v susedstve. Podľa mojich informácií investor pre pretrvávajúcu hospodársku a finančnú krízu prehodnotil svoje zámery. Črtá sa možnosť zmeny funkčného využitia pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.

Zóna Jánošíkova I

Lokalita nachádzajúca sa pred bytovými domami pri Maline je poznačená rozdrobenosťou vlastníckych vzťahov aj rozdielnou výmerou parciel. Mesto nechalo pre túto lokalitu vypracovať územný plán zóny. Ešte v uplynulom volebnom období sa riešila možnosť odkúpenia parciel od vlastníkov, ich preparcelovania, a následného odpredaja. Po tom, čo nebola úspešná možnosť dohody vlastníkov medzi sebou, sa riešila aj možnosť sprostredkovania prevodov silným developerom. K realizácii dodnes neprišlo. Mestské zastupiteľstvo v tomto volebnom období podalo pomocnú ruku zámenou mestských pozemkov niektorým vlastníkom, ktorí riešia výstavbu na parcelách v časti bližšie k bytovým domom.

Vytvorenie podmienok pre výstavbu je pre rozvoj Malaciek absolútne kľúčové. A to aj z pohľadu zvýšenia našich daňových príjmov. Napriek tomu, že mám isté výhrady k spôsobu prevedenia a vizualizácii aktuálne realizovaných projektov, pripravujeme okrúhly stôl so všetkými významnými developermi, aby sme sa dohodli na podmienkach pomoci a realizácie ďalších veľkých projektov v prospech Malačanov a mladých rodín, ktoré chcú v Malackách upevniť svoje zázemie.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

22.05.2013 11:03:19 | grujbarova

clanok ma potesil.dcera chce stavat dom a akurat sme hladali lokality :) ale hladame skor staru zastavbu. nove ´stvrte´ sa na stare nechytaju. nemaju duch,... zelen minimalna az vobec.... a chodniky.. ziadne. preco ich nemusia investori stavat? rozleju beton nakreslia ciaru. na fotke tichej ulice vidiet len ciaru. mesto by malo davat ako podmienku vystavbu chodnikov a kazdy dom by mal mat povinne odstup od cesty par metrov na zeleny pas. prejdite sa po starych uliciach. nasi predkovia vedeli ako zatravnit ulice,nie tento betonovy prales. potom ako budu vyzerat tieto nove ulice za 15 rokov?

22.05.2013 22:41:50 | mojemenoje

No neviem, radi by sme stavali na Janosikovej, no ta oblast je tam akoby zakliata, nie a nie tam nieco rozbehnut, neverim, ze to tak skoro bude realne.... a vsetko je v MA stale drahe.. :( a casom mozno este aj ceny porastu :( ..

22.05.2013 22:45:36 | Miro Janosik

Pekny clanok

23.05.2013 23:37:50 | TOMAS TEDLA

dobre spracovane!!!!

24.05.2013 08:30:40 | ja_juh

Myslím, že lokalitu Jánošíková zakliala pani R. :)
A teraz vážne: naozaj nové zástavby neobsahujú žiadnu zeleň ani oddychovú zónu, sú len betónovou džungľou s vysokými plotmi a bez chodníkov. Potom sa obyvatelia sťažujú, že sa nemajú kde poprechádzať, ale zámer investora je čo najväčšia parcela na predaj a čo najmenšie náklady na inžin. siete.... mesto schváli (!) a investor je rád...
A k pani R., nemá už dosť? však pod čo sa podpíše, vyznieva ako stavebný komplot...

24.05.2013 09:40:59 | patrik mackovich

Kľudne napíšte miesto "pani r" pani Rehákovú. Dúfam za v lokalite "Janošíková" budú stavať aspoň naše deti. Hlavne, že všetci investori tlačia do prírody a v strede malaciek je nevyužitá plocha.

24.05.2013 14:28:58 | Ján

Pekný článok, ale pre mňa ( a mnohých Ďalších) dať 2000000.-Sk iba za pľac je strašne veľa. Musím sa poobzerať po nejakých obecných pozemkoch. A ešte jedna vec je pre mňa nepochopiteľná prečo nikto nepredáva aj 3 á pozemky, mne by taký v pohode stačil. Gril, altánok a pľac na jedno auto.

24.05.2013 20:01:29 | Daniel

Ja len nechápem, čo za zúfalca si môže kúpiť pozemok v Píniovej aleji. Vraj v srdci prírody, veď to tam vyzerá ako vo vojnovej zóne. Ale veď o tom svedčí aj predaj tých pozemkov ...

25.05.2013 09:33:09 | Malačan

Na tomto fóre som zvyknutý čítať príspevky kritizujúce výstavbu v centre Malaciek, kde skutočne už nie je ani kde zaparkovať, nie to ešte niečo postavit. Na moje veľké prekvapenie podľa patrika mackovicha je v strede Malaciek nevyužitá plocha. Lomcuje mnou zvedavosť, kdeže to tá plocha v centre Malaciek vôbec je.

26.05.2013 11:49:48 | patrik mackovich

Pre malačan.

Myslel som tým lokalitu Janošíková. Nie je síce úplne v centre, ale určite lepšie ako píniová alej. A mnou lomcujem zvedavosť, ktorý zamestnanec mestského úradu sa skrýva za vaším nickom.

30.05.2013 10:53:34 | hans

Patrik,

volny stavebny pozemok najdes aj na Janosikovej, otazne je kolko si ochotny investovat do pozemku. Co sa tyka piniovej aleji, je to vec nazoru, nie kazdemu vyhovuje byvat v betonovej dzungli... cena pozemku je vzdy odvodena od ponuky a dopytu, takze ak niekto nie je ochotny dat 100 + EUR/m2 za pozemok v MA, nech ide byvat inde... moznosti v ramci SR, resp. celeho sveta je dostatok....kedze mesto nie je schopne zrealizovat akykolvek developersky projekt, kde ponukne Malacanom pozemky z IS lacnejsie, musime sa uspokojit s ponukou developerov operujucich na uzemi MA

30.05.2013 14:32:58 | PEPO

Aký je tvoj názor
Mal by sa k téme vyjadriť pán Ondrovič - šéf komisie územného rozvoja. Asi preto že má mnoho blízkých príbuzných vlastniacich parcely na týchto lokalitách.Potom to už nie je len o rozvoji mesta v záume mesta za čo sa schováva ako sa uvádza ale o osobnom záujme pána poslanca a to predsedu komisie.Od cudzích tento šéf vyžaduje aby mu pod rúžkom predloženia územného plánu z ornej pôdy urobili stavebné pozemky. Za plánmi je viditeľná, schovaná realizácia osobného záujmu. Koho sú napr.parcely registra E č.4810, 4917, 4723/2, 3588/2, 3589/4, 3587. Predstavujú slušnú plochu a výnos.Snáď jeho mama nebude stavať dalšie kurty... namiesto rodinných domov bez zmeny územného plánu a podnikať.

30.05.2013 15:42:17 | pope

PEPO, ty si teda dobrý Pepa! Nie je Ondrovič ako Ondrovič, najprv si prever fakty a až potom píš ...

30.05.2013 16:55:54 | PEPO

Aký je tvoj názor
Pope ty hriešníku jeden - pozri si dôkazy napr.: list vlastníctva č. 5178, č. 9115 atď. Mená tie sú jasné.Tie nepustia. Tam máš odpoveď.---

30.05.2013 19:53:06 | zuzana

zase moravcikovci a ich suita z velkomoravskej nemozu predychat poslanca ondrovica? moravcik je stary pes ktory ukazal jak primator pre koho hrabe a ukazuje pre koho hrabe aj jak senilny dochodca.. zacinte sa pytat jeho zbohatlickej rodiny. ta s velkymi pyskami co jej skoro zdechel manzel sa dala do dobrej svorky. keby zila osuska z termingu by povedala o moravcikovi a jeho keseni!!

01.06.2013 22:35:15 | Peter ONDROVIČ

fakt neviete robiť niečo užitočnejšie, ako anonymne pletkovať :-)

03.06.2013 13:16:50 | Ivana Uhrincová

Piniova alej??? Zlodejina!!! Hanba aj mestu :( Nemozem ani viac pisat, lebo by som si infarkt privodila a ostatne...take drahe, ze keby som kupila pozemok, tak mozno moje dieta, alebo moje vnuca moze riesit stavbu. Akoze mnoho mladych by chcelo byvat /o stavani ani nehovorim, ledva sa zmozu na cinziakovy byt/, ale tie platy na Slovensku...a kedze nekradnem, tak mam asi smolu :(

04.06.2013 12:10:47 | hans

Ivana,

zacni podnikat, alebo chod pracovat do zahranicia, ked sa ti nepozdavaju platy na Slovensku a nemusis byvat v MA kde pozemok je 100 +/m2, ale chod napr. do Solosnice, kde ho kupis za 25/m2....

takisto v NY nebyvaju vsetci na Manhattane...

04.06.2013 20:15:49 | bebel

hans, to hádam nemyslíte vážne, čo ste napísal. Toto mesto ktorého centrum tvorí križovatka a jeden otrasný obchoďák porovnávate s Manhattanom.

05.06.2013 17:17:44 | val

Piniova alej, to su tie pozemky patriace povodne k priemyslenemu parku, ktore sa dostali zazracnym sposobom do ruk krivaka Vaskora a boli preklasifikovane na individualnu vystavbu ?

13.06.2013 20:11:42 | Jano a & Zuzka

Veľmi nás potešil tento prístpevok od p. Říhu. Chceli by me vedieť niečo bližšie k zóne Jánošikova. Ešte v minulom vol. období sme boli na niekoľkých stretnutiach na MsU. Veľmi sme sa tešili , že zostaneme v Malackách a budeme budeme tam stavať. Aj napriek rzdrobenosti parciel, lokalita je to krásna, len si myslíme, že mesto zabudlo na pomoc mladým. &prečo sa do toho viac neobujú a znovu neoslovia vlastníkov, skrátka nejako byť nápomocný. Alebo si máme skutočne myslieť, že žiadna pmoc od mesta nebude len preto, že vraj si to určitý ľudia z Jánošíkovej nepraju lebo im vraj vadia nákladné autá, ktoré by vozili stav. materiál. Takto sa vyjadrovali pri výstavbe HBV.
Ešte stále čakáme a dúfame že to niekto rozbehne. Dúfame p. Říha, že sa do toho pustíte.

18.01.2017 15:33:30 | Senčan

V Senci sa stavia ako na páse, ale - nemáme dostatok miest v škôlkach, 2 slovenské ZŠ, ktoré tu máme praskajú vo švíkoch - chodby, knižnice a odborné učebne sa prerábajú na triedy. Nie je kde zaparkovať. V ranných hodinách v našom *imeste stojíme aj hodinu v zápche. Infraštruktúra sa nebuduje, minipošta je nonstop plná ľudí, ale inak fakt super. Čistička odpadových vôd je poddymenzovaná, stavia sa všade aj tam kde naši predkovia nestavali. Zatápa nás aj bežne topiaci sa sneh.