Ľudia pre Malacky » Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov detí MŠ

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov detí MŠ

V máji 2012 sa uskutočnil prieskum spokojnosti rodičov s kvalitou MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky. Oslovených bolo 544 rodičov a z toho vrátených vyplnených dotazníkov 343. Prieskumu sa zúčastnilo 63% respondentov. Výsledkami prieskumu sa zaoberalo vedenie materskej školy, ktoré realizovateľné podnety a pripomienky zavádzalo na jeseň do praxe.

Výsledky prieskumu

 • 96% rodičov je spokojných s lokalitou svojej elokovanej budovy MŠ
 • 31,6% vodí svoje dieťa do škôlky pešo; 2,8% na bicykli; 34% autom; 31,6% kombinovane
 • 66,4% má k dispozícii voľné parkovacie miesta; 15,7% nie; 1,3% niekedy; 16,6% neodpovedalo
 • 89,2% vyhovuje dĺžka prevádzky MŠ; 8,6%nie; 2,2%neodpovedalo
 • 47,8% vie, že MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu; 49,6% nevie; 2,6% neodpovedalo
 • 71,1% pozná, alebo skôr pozná ciele a zameranie MŠ; 27,6% skôr nie alebo nie; 2,3% neodpovedalo
 • 81,2% sa oboznámilo s Plánom práce školy a Školským poriadkom; 18% nie; 0,8% neodpovedalo
 • 12,9% využilo možnosť konzultovať svoje pripomienky s členmi Rady MŠ; 63% nie; 23,4% ich nepozná; 0,7% neodpovedalo
 • 12,9% využilo možnosť konzultovať svoje pripomienky s členmi výboru ZR; 64,6% nie; 21,4% ich nepozná; 1,1% neodpovedalo
 • 97% je spokojných s akciami a podujatiami v MŠ; 2% nie; ostaní neodpovedali
 • 71% sa o dianí v triede dozvedá rozhovorom s učiteľkami, 74% z info na nástenkách MŠ; 26,2% z internetovej stránky; 22% na triednych schôdzach ZR; 16% z médií
 • 86% je spokojných s kvalitou informácií o napredovaní dieťaťa; 11%nie; ostatní neodpovedali
 • 74% využíva odborné konzultácie s učiteľkami MŠ;
 • 85% je spokojných s ponukou krúžkov; 7% nie; 8 % neodpovedalo
 • 91% je spokojných s kvalitou stravy v MŚ; 5% nie; 4% neodpovedalo
 • 88% je spokojných s hygienickou a estetickou úrovňou MŠ; 9% nie; 3% neodpovedalo
 • 60% využíva možnosť pripomienkovania kvality starostlivosti o ich dieťa; 36% nie; 4% neodpovedalo
 • 76% pozná mená učiteliek svojich detí; 3% nie; 19% len krstné mená
 • 65% vyhovujú besiedky a spoločenské posedenia ako forma spolupráce rodiny a školy
 • 76% je spokojných  s informáciami o spolupráci s inými organizáciami, 18% skôr nie a nie, 6% neodpovedalo
 • 82% je spokojných s adaptačným procesom dieťaťa pri nástupe do MŠ, 10% nie; 8% neodpovedalo
 • 18% sa stretlo s kritikou MŠ pred zápisom do MŠ; 79% nie; 3% neodpovedalo …. u 36% (z tých 18%) sa kritické údaje po nástupe do MŠ potvrdili; 60% nepotvrdili; 4% neodpovedalo
 • 98,3% ich dieťa je spokojné alebo väčšinou spokojné v MŠ; 1,2% nie; 0,5% neodpovedalo
 • 95% rodičov je ochotných aj niekedy pomôcť MŠ; 3% nie; z tých 95% môže materiálne pomôcť 61%, finančne 13%, prácou 46%, rôzne 10%, 3% na formu pomoci neodpovedalo

Uvedené percentá sú spriemerované výsledky zo všetkých piatich elokovaných budov. Pri niektorých otázkach boli rozdiely medzi budovami väčšie a pri iných boli zase percentá odpovedí skoro totožné.

Rodičia detí mali taktiež možnosť v dotazníku napísať svoje individuálne postrehy a uviesť ich pohľad na pozitíva MŠ a aj jej slabiny.

Vybrané príklady z mnohých podnetov, pripomienok a pochvál

Niektorí rodičia z elokovanej budovy Hviezdoslavova uviedli, že by napr. radi dostávali informácie aj e-mailom. Na jeseň 2012  už boli práve s týmto podnetom oboznamovaní rodičia učiteľkami celej MŠ. Každá dvojica učiteliek by už mala mať v súčasnosti mailové adresy rodičov detí v ich triede (pozn. samozrejme, len ak ich poskytli). Čiže dôležité informácie, ktoré sú napr. zverejňované na nástenkach, by už mali byť  posielané aj  rodičom na ich e-mailove adresy. To určite oceňujú najmä tí, ktorí sa pravidelne ráno ponáhľajú do práce a poobede zase letia z práce a nástenku si veľmi nevšimnú. Rodičia ďalej na Hviezdoslavovej ocenili rodinnú atmosféru a menší počet tried. Zároveň si však aj napr. želajú väčší počet krúžkov (pozn. na čo však zase ale treba mať viacej tried). Niektorí poukazovali na málo trávnatej plochy na dvore, nedoliečené deti v škôlke alebo WC blízko jedálne.

Na Bernolákovej bol pochválený komplet celý personál, ich pozitívny prístup k deťom a ponuka krúžkov. Podľa niektorých vyjadrení sú učiteľky doslovne „poklad“. Rodičom však napr. neušlo striedanie učiteliek, chlad v šatniach, slabá dezinfekcia a niektorí poukazovali na nedostatočnú komunikáciu učiteliek s rodičmi. Tento školský rok však už napr. na základe výstupu z tohto dotazníka zaviedla  MŠ  pravidelné stretnutia rodičov s triednymi učiteľkami.

Na Kollárovej zase rodičia ocenili, že ich deti chodia cvičiť do športovej haly a iné aktivity MŠ. Ďalší  ocenili aj jej lokalitu. Rodičia si všimli milý personál, dobrú prípravu ich detí na ZŠ a tvorivosť učiteliek. Iní zase poukázali, aby sa riešil výskyt agresívneho správania u detí. Poukazovali na dobudovanie ihriska, čo sa vďaka finančnému daru SPP na jeseň 2012 už podarilo. Ďalší zase navrhovali aby bolo viacej vychádzok a takisto navrhovali zlepšiť komunikáciu rodič-dieťa-učiteľ.

Na Štúrovej boli napr. pochválené nástenky, dĺžka prevádzky (pozn. otvorené do 17.00 h), tvorivé a kreatívne učiteľky, ľudský prístup a aj dobré kuchárky. Rodičia by tu však chceli viac zvýšiť diskrétnosť niektorých učiteliek, chceli by častejšie výlety, vychádzky  a viac krúžkov. Poukázali na vandalizmus na dvore, zlý stav budovy, problém s parkovaním a chceli by viac preliezok na dvore.

Na Rakárenskej si rodičia všimli nový milý mladý kolektív. Ocenili prostredie blízko Zámockého parku, dobrú ponuku krúžkov, pekné prostredie, nové zariadenie škôlky a opäť dĺžku prevádzky do 17.00 hod. Poukázali však na rozbitú príjazdovú cestu a absenciu chodníka na nej a takisto by chceli vybudovať chodník zo škôlky popri Zámockom parku smerom na Padzelek. Niektorí navrhovali  zrušiť poobedňajší spánok (pozn. toto však neumožňuje zákon). Rodičia požadovali zlepšiť organizáciu odovzdávania a prijímania detí skoro ráno a neskôr večer, keď býva v škôlke menej detí. To sa tento školský rok už takisto vyriešilo. Niektoré mamičky minulý rok pripomienkovali aj skladbu jedálneho lístka. Vedenie školy má tento školský rok ešte zabezpečiť termín stretnutia rodičov s vedúcou jedálne, aby sa mohli spolu porozprávať.

Toto bol len malý výber z množstva názorov, ktoré rodičia detí v anonymnom dotazníku napísali.  Výsledky dotazníka sú pre vedenie školy cenné a boli zahrnuté aj do východiskovej analýzy pre školský vzdelávací program.

Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ktorí si našli minulý rok čas a dali spätnú väzbu kolektívu ľudí, ktorí sa svojou prácou alebo dobrovoľnou aktivitou podieľajú na činnosti škôlky. Takisto sa chcem poďakovať aj vedeniu školy, ktoré pomohlo dotazníky pripraviť a následne spracovalo a vyhodnotilo.

Tak ako minulý rok, tak aj opätovne tento rok plánujem navrhnúť rade MŠ (pozn. som tu delegovaný ako zástupca zriaďovateľa) ďalšie anonymné meranie spokojnosti u rodičov, aby sme mohli vyhodnotiť nové zavedené zmeny a zároveň, aby sme získali aj aktuálne názory na činnosť MŠ.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

05.02.2013 08:45:24 | Katarína Janková

Bohužiaľ, emailové adresy a informovanie o rodičovských združeniach nefunguje dodnes.. V našej triede sa už dvakrát stalo, že oznam o RZ bol umiestnený na dvere (ktoré sú ráno otvorené, takže si ho nevšimnete) deň pred konaním RZ, takže účasť je väčšinou max. 3-členná (nakoľko v čase 15.15 h je asi máloktorý rodič schopný prísť)... Takže i keď by išlo napr. o potrebu dohodnúť sa, rozhodnúť o nejakej záležitosti, tak v tomto počte asi ťažko... :-(((

05.02.2013 15:32:03 | XY

To Vám nestačí facebooková stránka a nástenky? Pokiaľ viem a ako všímajúca matka, ktorá má záujem o dianie v MŠ som si všinla, že máme nové plastové dvere a pochopiteľne sa ani nečudujem, že sa na ne nič nelepí. A ústa mám, pani učiteľky sú ústretové a vždy rodičov informujú. Alebo je pre Vás email dôležitejší ako osobný kontakt?

05.02.2013 19:28:35 | Lucia Vidanová

Ja veľmi vítam, že sa informácie posúvajú rodičom detí z MŠ Hviezdoslavova aj cez e-mail. Napríklad info o karnevale už máme týždne a dátum nám už svieti červeným v kalendári. Ráno aj poobede býva vždy v škôlke "frmol", rodičia a deti sa točia pri dverách, podľa mňa nie je vtedy veľký priestor na osobné rozhovory. A oznamy na nástenkách sú málo účinné. Informácia musí ísť viacerými kanálmi a vtedy ju zachytí čo najviac ľudí. (Aspoň taká je moja skúsenosť aj pri medializácia podujatí.)

Na Rakárenskej však funguje FB stránka, čo je fakt. Tuším ako jediná škôlka v Malackách ju má. Ak sa nemýlim vznikla z iniciatívy rodičov, čo môže byť aj inšpirácia pre ostatných. A pre uzatvorenú skupinu môže skvele dotvárať obraz o tom, čo sa v škôlke deje a interaktívne reagovať na požiadavky rodičov, ale aj učiteľov.

05.02.2013 19:54:00 | Marián Andil

Osobný kontakt je lepší než mailový. A nie každý je na facebooku. Sú napr. situácie, keď je dieťa choré a rodič nechodí vtedy týždeň-dva do škôlky... ďalej dieťa niekedy zoberú zo škôlky starí rodičia, v triede zastupuje iná učiteľka, poobede keď je vonku teplo, tak sú deti už oblečené na dvore a do šatne sa ani nejde, alebo sú neskôr poobede už v inej triede... Mne osobne sa už tiež stalo, že som si nástenku moc nevšimol, keď som sa s druhým dieťaťom ponáhľal ráno napr. do školy alebo poobede pre neho do družiny .... a na druhý deň bolo potrebné niečo priniesť a my sme to nemali ... Informovanie o rôznych aktivitách triedy aj prostredníctvom triednych mailov ja osobne veľmi vítam.

Keď niekomu maily nechodia, tak nech sa najskôr spýta v triede, či tam nie je nejaký technický problém. A ak nie je, tak potom bude najlepšie ak o tom informujete vedenie školy: http://msmalacky.edupage.org/contact/?
Prípadne môžete napísať aj mne: marian.andil(zavinac)gmail.com

06.02.2013 09:25:04 | Rastislav Janko

Pan/Pani XY, samozrejme ze osobny kontakt je lepsi, len neviem co tym myslite? To sa mame kazdy den pytat, kedy je rodicovske zdruzenie, pripadne co treba priniest zajtra do skolky? To si teda neviem velmi pri tom zhone co tam kazde rano maju rodicia aj ucitelky predstavit. Takze v tomto pripade uprednostnujem komunikaciu prostrednictvom e-mailu, pripadne cez stranku facebook, pripadne na nastenke, ale minimalne 1 tyzden vopred a nie 1 den, pripadne v ten den rano. A ked sme uz pri tom osobnom kontakte, XY je???

16.02.2013 14:18:54 | Marion

Preco nie su vsetky skolky otvorene do 17:00. To je absurdne, ze nie su.

16.02.2013 20:35:52 | Marián Andil

Rakárenská a Štúrová sú otvorené do 17.00 hod aj preto, že sú ďalej od centra. Keď napr. rodič vystúpi z autobusu alebo vlaku v meste, tak chvíľu trvá, kým na kraj mesta pešo zájde. Dlhší pobyt (po 17.00 hod) sa už deťom v škôlkach neodporúča, sú už unavené...

K prevádzkovým hodinám sa majú možnosť rodičia vyjadriť každý rok v septembri na začiatku školského roka na rodičovskom združení, keď tam je aj riaditeľka školy. Ak máte záujem o predĺženie otvorenia škôlky, tak o to môžete vedenie požiadať.
Ak bude žiadať iba jeden, hm tak neviem ... ale určite aj jednou individuálnu žiadosťou sa budú zaoberať.