Ľudia pre Malacky » Poslanci vyzvali na upokojenie situácie v malackej nemocnici

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Poslanci vyzvali na upokojenie situácie v malackej nemocnici

AKTUALIZOVANÉ 23.4. - Na rokovaní MsZ 19. apríla sa poslanci zaoberali aj mimoriadnou situáciou v malackej nemocnici. Jej manažment nedostatok prostriedkov na zvýšenie miezd zdravotným sestrám rieši návrhom na podpisovanie dodatkov k pracovným zmluvám sestier. Riaditeľ nemocnice Ing. Peter Kalenčík sa z účasti na rokovaní MsZ ospravedlnil.

„Ak vám viaceré vystrašené sestry nezávisle na sebe potvrdia, že k podpisu dodatkov sú údajne volané jednotlivo a nie je možnosť vziať si dodatok so sebou k naštudovaniu, poradeniu sa s právnikom, môže to v nás oprávnene vyvolať pocit vytvárania nátlaku a snahy o zakrytie celého postupu,“ reagoval mestský poslanec MsZ Juraj Říha.

Poslanci začali o situácii v malackej nemocnici rokovať po 16.30 h, diskusia trvala viac ako hodinu. Vyjadrovali sa v nej aj zástupcovia občanov.

V prijatom uznesení žiadajú mestskí poslanci primátora Jozefa Ondrejku ako zástupcu akcionára za mesto, aby požiadal o zasadnutie predstavenstva s predložením návrhu na rozhodnutie predstavenstva o zastavení procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv zdravotných sestier v súvislosti s riešením financovania minimálnych mzdových nárokov a o podmienkach riešenia vzniknutej situácie pracovnoprávneho charakteru.

Primátor má podľa uznesenia iniciovať diskusiu a žiadať bezodkladné prehodnotenie a úpravu poplatkového systému s ohľadom na finančný dopad na obyvateľov mesta a seniorov. Aj seniorské kluby podporili požiadavky poslancov otvoreným listom a jednotne vyjadrili zásadný nesúhlas s výberom eurovým poplatkom za návštevu lekára a pokuty za zmeškanie termínu.

Juraj Říha prečítal za seniorské kluby otvorený list, v ktorom vyjadrili nesúhlas so zavádzaním poplatkov v nemocnici.

Mestskí poslanci preto žiadajú dozornú radu spoločnosti o preskúmanie dôvodnosti zavedenia poplatkového systému. Podľa člena dozornej rady za Slovenskú lekársku komoru a súčasne mestského a samosprávneho poslanca Mariána Haramia od februára prebiehajú intenzívne rokovania s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK prenajíma nehnuteľnosti Nemocničnej, a. s., pozn. aut.) ako nájsť chýbajúce prostriedky v systéme. Aj napriek tomu zastupiteľstvo vyzýva predsedu BSK Pavla Freša k bezodkladnému zaoberaniu sa situáciou v malackej nemocnici.

V strede poslanec Marián Haramia. Vedľa neho Katarína Berkešová a Jozef Bulla, ktorí budú rokovať s akcionármi Nemocničnej s cieľom nájsť dohodu na riešení situácie v súlade s legislatívou. Tím tvoria K. Berkešová a J. Říha ako právnici, J. Bulla ako bývalý viceprimátor, ktorý bol pri vstupe Nemocničnej, a. s. do malackej nemocnice a primátor J. Ondrejka.

V rámci diskusie primátor Jozef Ondrejka prisľúbil, že kontaktuje riaditeľa nemocnice hneď na druhý deň po rokovaní MsZ 20. 4., keďže to bol zároveň posledným dňom, do ktorého sa mali zdravotné sestry vyjadriť k dodatkom.

Pani Dujmovičová, ktorá pracovala desiatky rokov v zdravotníctve, je situáciou v malackej nemocnici zhrozená. Vo svojom vystúpení opísala negatívne skúsenosti, ktoré so zariadením má. Nemožnosť dostať sa na optimálny termín k lekárovi, neprimerané vysoké poplatky za služby, chýbajúci špecialisti, porušené oddelenia a iné. Najnovšie v nemocnici zrušili oddelenie geriatrie.

Riaditeľ bol poslancami vyzvaný k bezodkladného obnoveniu pokojného pracovného prostredia v spoločnosti a vytvoreniu nezmenených pracovných podmienok všetkých zdravotných sestier.

Poslanci Katarína Berkešová, Jozef Bulla a Juraj Říha budú spolu s primátorom rokovať so zvyšnými akcionármi spoločnosti s cieľom nájsť dohodu na riešení finančného krytia zvýšených mzdových nárokov v súlade s prijatou legislatívou.

Do uznesenia mestského zastupiteľstva sa dostal aj návrh poslanca Jozefa Mračnu zvolať verejné stretnutie predstaviteľov Nemocničnej s občanmi.

V návrhovej komisii včera sedeli sprava P. Spusta, P. Tedla a A. Pašteka.


20.04.2012

Primátor mesta Jozef Ondrejka požiadal dnes predpoludním vedenie malackej nemocnice o zastavenie procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv do času doriešenia situácie a rokovania akcionárov v tejto veci.

Zároveň bude vedeniu nemocnice doručené uznesenie s výzvou mestského zastupiteľstva k obnoveniu pokojného pracovného prostredia a nezmenených pracovných podmienok všetkých zdravotných sestier. Poslanci na včerajšom rokovaní požiadali primátora aj o zvolanie predstavenstva Nemocničnej, a.s.

Kompletné znenie uznesenia

UZNESENIE Č. 52/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 19. 4. 2012

K bodu programu č.14) Rôzne:

c) Ústna informácia o situácii v nemocnici v Malackách

1) berie na vedomie
informáciu o ospravedlnení sa  z rokovania riaditeľa Nemocničnej a.s.

2) žiada primátora mesta ako zástupcu akcionára Mesta Malacky v predstavenstve spoločnosti
a) aby podľa čl. X bodu 9 písm. a) Stanov požiadal o zvolanie zasadnutia predstavenstva s predložením návrhu na rozhodnutie predstavenstva o zastavení o zastavení procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv zdravotných sestier v súvislosti s riešením financovania minimálnych mzdových nárokov a o podmienkach riešenia vzniknutej situácie pracovnoprávneho charakteru,
b) aby v nadväznosti na žiadosť o zvolanie zasadnutia predstavenstva podľa predchádzajúceho písmena inicioval diskusiu a žiadal bezodkladné prehodnotenie a úpravu poplatkového systému s ohľadom na finančný dopad na obyvateľov mesta a seniorov z Malaciek a blízkeho regiónu,

3) žiada ako druhý reprezentujúci orgán akcionára Mesta Malacky dozornú radu spoločnosti
o preskúmanie odôvodnenosti zavedenia poplatkového systému z hľadiska hospodárenia  spoločnosti nad rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti,

4) vyzýva ako druhý reprezentujúci orgán akcionára Mesta Malacky výkonného riaditeľa spoločnosti
a) k bezodkladnému obnoveniu pokojného pracovného prostredia v  spoločnosti a vytvoreniu nezmenených pracovných podmienok všetkých  zdravotných sestier, pričom mestské  zastupiteľstvo dôrazne odmieta akúkoľvek formu eventuálneho nátlaku na zamestnancov spoločnosti,
b) k účasti na verejnom stretnutí s občanmi mesta o zámeroch a činnosti Nemocničnej a.s. V Malackách

5) vyzýva predsedu BSK Pavla Freša
a) k bezodkladnému zaoberaniu sa situáciou v malackej nemocnici, poskytujúcej zdravotnú starostlivosť regionálneho významu, v súvislosti s pomocou pri riešení finančného krytia minimálnym mzdových nárokov zdravotných sestier podľa účinných právnych prostriedkov,
b) k maximálnej podpore návrhov v predstavenstve spoločnosti podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto uznesenia prostredníctvom zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja v príslušných orgánoch spoločnosti,

6) poveruje poslancov K. Berkešovú, J. Bullu a J. Říhu
v súčinnosti s primátorom mesta k účasti na rokovaní so zvyšnými akcionármi spološnosti s cieľom nájsť dohodu na riešení finančného krytia zvýšených mzdových nárokov v súlade s prijatou legislatívou.

21.04.2012

Situáciu v malackej nemocnici sledujeme, je pomerne zložitá. Údajne sa snaží vedenie nemocnice dokončiť maximálny počet dodatkov k pracovným zmluvám sestier. Mohlo by to súvisieť s plánom zavrieť niektoré oddelenia nemocnice, ak si vedenie nemocnice zabezpečí potrebný počet zdravotných sestier. Tieto informácie sú nepotvrdené, snažíme sa ich overiť.

Podľa našich informácií je podľa uznesenia poslancov už dohodnuté rokovanie akcionárov nemocnice na najbližší štvrtok 26. apríla.


22.04.2012

"Malackí poslanci okrem iného žiadajú preskúmanie dôvodov zavedenia poplatkov v Nemocnici v Malackách. Výzvu adresovali aj predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavlovi Frešovi, nakoľko BSK dal, krátko po vzniku vyšších územných celkov, malackú nemocnicu do dlhodobého prenájmu Nemocničnej, a.s.," píše denník Sme

Článok Sme: Poslancov znepokojuje situácia v nemocnici


23.04.2012

Primátor mesta požiada v zmysle uznesenia poslancov o zvolanie predstavenstva Nemocničnej, informovala tlačovú agentúru SITA hovorkyňa mesta Michaela Janotová. Na ňom má byť predložený návrh o zastavení procesu podpisovania dodatkov pracovných zmlúv zdravotných sestier.

Hovorkyňa mesta ďalej uviedla, že zdravotné sestry nútia v nemocnici podpisovať dodatky k pracovným zmluvám, preraďujú ich na nižšiu pozíciu, kde zo zákona nevzniká povinnosť zvýšiť im plat.

Agentúra SITA má osloviť Bratislavský samosprávny kraj aj spoločnosť Nemocničná a.s.

Článok Piešťanský denník: MALACKY: Poslanci chcú riešiť mzdy sestier a poplatky v nemocnici


Nemocničná, a.s. reaguje na silnejúci tlak. Najala si mediálnu agentúru a zvolala na dnes mimoriadnu tlačovú besedu. Nemocničná sa zároveň vo svojom stanovisku ohradila voči tvrdeniam, že núti sestry podpisovať dodatky a nedáva im žiadnu inú alternatívu.

„Opak je pravdou. S každou jednou sestrou sme osobne rokovali a vysvetlili im situáciu. Navrhli sme naše dočasné a kompromisné riešenie – dodatok ku zmluvám. Ponúkli sme im aj možnosť, aby predložili svoju verziu dodatku, ale dodnes tak neurobili a ani sa o to nepokúsili,“ povedal hlavný akcionár Radoslav Bardún a dodal, že časť sestier už dodatky podpísala. Viac informácii prinesieme v priebehu dňa.


Nemocničná, a.s. začala po víkende sériu mediálnych vystúpení. Predpoludním zverejnila tlačovú správu, ktorou reaguje na aktuálnu situáciu a štvrtkové rokovanie poslancov. Tlačová správa prichádza po oznámení mesta Malacky, že primátor mesta požiada o zvolanie predstavenstva, na ktorom by sa mal predložiť návrh zastavenia podpisovania dodatkov k pracovným zmluvám sestier.

Článok LPM.sk: Nemocničná reaguje na silnejúci tlak


Malackej nemocnici hrozí zatvorenie lôžkového oddelenia aj Ústavnej pohotovostnej služby. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval majoritný akcionár spoločnosti Nemocničná, Radoslav Bardún.

Riaditeľ nemocnice Peter Kalenčík sa zároveň ohradzuje voči tvrdeniam, že sestry dodatky podpisovať nútia. Ak by sestrám zvýšili platy tak, ako to od 1. apríla stanovil zákon, nemocnica by mala čistú mesačnú stratu 60-tisíc eur. „To by nemocnicu doviedlo do konkurzu,“ upozornil Bardún. Poplatok jedno euro by mal podľa neho nemocnici priniesť 10-tisíc eur mesačne.

Článok SME.sk: Nemocnici v Malackách hrozí zavretie pohotovosti aj lôžkového


"Nemám tušenie o tom, v akom reálnom stave sa nachádza súčasná platová situácia sestier, koľko skutočne potrebujú na navýšenie platov, v akom účtovníckom stave sa nemocnica nachádza," povedala k malackej nemocnici. (povedala ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská, pozn. red.)

Na strane druhej, prípadným zánikom nemocnici v Malackách by sa mohlo stať, že zdravotné poisťovne by nedokázali v dotknutom regióne zabezpečiť predpísaný počet lôžok pre svojich poistencov. Keďže najväčšia poisťovňa je štátna Všeobecná zdravotná, mohol by sa problém dostať predsa len pred Zvolenskú.

Článok tvoniny.sk: Niektoré nemocnice môžu zaniknúť. Zvolenská sa bude prizerať


Situácia v malackej nemocnici sa dostala skrz účinnú medializáciu až do pozornosti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej.

Tá dnes rokovala o celkovej situácii v slovenských nemocniciach aj s predsedom Asociácie nemocníc Slovenska Mariánom Petkom. Ten k problémom uviedol: "V prípade, že nedôjde k vstupu štátu, tak následne nemocnice, ktoré sú pod samosprávnymi krajmi, súkromné alebo neziskové organizácie, budú musieť pristúpiť k oveľa razantnejším riešeniam."

Ministerka sa dnes k situácii v malackej nemocnici nevedela vyjadriť, píše v hlavnom spravodajstve denník Sme.

Článok SME.sk: Zvolenská konkrétne riešenia neponúklapošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

20.04.2012 00:28:26 | lili

ĎAKUJEMEEEEE

20.04.2012 01:06:54 | krokodily

Vďaka Vám je to nadej a čo tak vratit vrchnu????
To kto vybavý prosíííííííííím

20.04.2012 05:54:09 | s

CHceme naspat vrchnu na chirurgicke oddelenie a hanba primarovi, za ktoreho vsetko robila a on sa jej takto odvdačil, preč s nim aj s ostatnými primarmi, ani oni sa s vojich vrchnych sestier nezastali ba naopak, a ani svojich radovych sestier. Primári odstupte, velka hanba aj vám. Už mate dost nahrabane: Blažko. Michalikova, Prokop, Davinic,Holla-to je mi rodinka uzasnych.

20.04.2012 09:34:27 | .

Prečo ste neboli také aktívne keď štrajkovali doktori? Vy ste sa snáď za nich postavili?

20.04.2012 10:01:15 | mls

Vdaka vsetkym poslancom, ktori podporili a podporuju zdravotne sestricky a bojuju za ich prava. Bez sestier by asi tazko fungovala ktorakolvek nemocnica. Nepoznam lekara, ktory by pracoval bez zdravotnej sesty.
Sledujem dianie okolo nemocnice v MA od zaciatku kedy problem vznikol.
Je zaujimave, preco sa p. Ondrejka rozhodol kontaktovat riaditela nemocnice az 20.4. teda po rokovani MsZ a posledny den do kedy sa maju sestricky rozhodnut ci podpisu dodatok k pracovnej zmluve . Kde bol doteraz ? Ved ako zastupca akcionara moze kontaktovat vedenie nemocnice kedykolvek. Je to zamer alebo nezaujem o dianie v Malackach ? Mozno by si mal pan primator dat do prehliadaca tuto stranku ako domovsku aby mal prehlad co sa deje v meste.

20.04.2012 11:11:08 | mia

naši lekári neštrajkovali, my by sme sa určite za nich postavili, aj keď v tomto období už asi nie, lebo idú proti nám. Heslo keď nemôžeš pomôcť, tak aspoň neubližuj - týmto by sa mali všetci riadiť.

20.04.2012 15:58:03 | s

Váženy ,nevaženy . Bardun! Dal ste vyhlasenie, že sestry nepodpisali dodatky, tak idete v starych zmluvachˇ. Mysleli sme si, že fajn, dohodli sme sa , lebo o to nam išlo. My sme boli ochotne počkať, lenže Vy nie. Poslali ste na nas Vaše dve GORILY , alebo ako ich už niekto nazval ,, Mgr.HOLESOVA A MUDr.HOLLA
(maju na to novy pracovny uvazok 50% strcdo*elky a 50%sanitarky)-,,
Taky zavažny slub ste vydal a porušil zo dna na den. Aky ste to vy chlap, kde ste pisal toto vyhlasenie, v krčme?,lebo tam sa davaju take sluby, ktore sa neplnia. Pokazili ste všetko, čo ste len mohli pokaziť. Rozbili ste s Vašimi Gorilami vztahy medzi sestrami, a Vami. Ale napriek tomu verim , že sa sestry daju aj tak dokopy a všetky pojdu proti vam , lebo ste ich podviedli. Nič dobre Vam ani Gorilam neželame a bolo by fajn, keby ste ODSTUPILI
a Dr. Haramia , nech sa stara o ........

20.04.2012 16:54:38 | mia

MUDr.Haramia sa moze hambit aj s celym vedenim nemocnice.Kde je ucta k chorym ludom a zamestnancom??? Malacka nemocnica ako prva ukazala,ze aj zdravie sa da kupit a zdravotnictvo je biznis.Pacienti boli dlho ticho,lebo mali dobru opateru od sestriciek.A aj tie sa tam teraz likviduju ako by ich nepotrebovali. Chodte viest kravin,lebo len kravy sa proti vasim spinavostiam nebudu branit.

20.04.2012 17:03:10 | rs

Oni by nemohli ani tie kravy viesť,lebo by ich napadli aj ochrancovia zvierat!

20.04.2012 17:10:36 | pacient

Sestricky drzte sa a nenechajte sa vydierat! Potrebujeme vas! V jednote je sila,nepocuvajte klamstva,nenechajte sa vydierat! Vy ako porazene z tohto boja nepojdete. Nemocnica v Ma zaniknut nemoze,lebo tam spada 80 000pacientov,ale vedenie sa vymenit musi,takto to dalej nepojde.Podvody su vsade,ale odtial-potial!!! Vydrzte to! Vy z toho vyjdete so vztycenou hlavou,oni nech si kopu uz kanal.

20.04.2012 17:44:51 | OBCAN

VCERA SOM ISIEL OKOLO NEMOCNICE V MALACKACH A CITIL SOM,ZE SA Z NEJ SIRIL STRASNY ZAPACH.......

AZ TERAZ SOM SA DOZVEDEL PRICINU ZAPACHU

POSRAL SA IM TAM RIADITEL ING.KALENCIK, PRETO NEPRISIEL NA ZASTUPITELSTVO.

NEROZUMIEM ZDRAVOTNYM SESTRAM, PRECO NECHÁPU, ZE HO NIK NEZASTUPIL, VED Mgr. HOLESOVA A MUDr.HOLLA MU UTIERALI RIT
(maju na to novy pracovny uvazok 50% strcdo*elky a 50%sanitarky)-udajne to uz podpisali

A ZE SA VAS MUDr. HARAMIA NEZASTAL, BUDTE RADY, SNAD BY STE NECHCELI, ABY SA VAS ZASTAVAL TENTO SLIZKY UCHYL (MINULOSTI PAN DOKTORKO NEUTECIES)

20.04.2012 18:33:32 | obcan MA

Ludia nenechajme si rozkradnut nemocnicu! Vyhrazaju sa sestram,je im jedno,ze sa nebude mat kto o nas starat. O co im vlastne ide? Funguje to tam este vobec ako prostredie kde sa liecia a operuju chori ludia?

20.04.2012 20:08:23 | občan

Porozpravam vam rozpravku. Bole jedno kralovstvo, ktore si spokojne naživalo a toho sa jedneho dna zmocnil zly Rumburak. Povedal si , že sa mu to už nepači a že by to chcel zmenit. Zavolal si na pomoc Trpaslikov,a tym rozkazal: zoberte velku nalož dynamitu a podkopte to pod Biely dom v nemocničnej, ale najskor sa presvedčte , či su tam tie spravne osoby, a zapalte to. A tak biely dom zmizol z povrchu zemskeho.CHaCHACHA???????

20.04.2012 20:56:22 | lili

milé kolegyne, ktoré sme ešte nepodpísali, ešte nás je 82, veľké číslo zo 135. prosím a žiadam vás touto cestou, už ani jeden podpis. ak budeme podpisovať, už nikdy nebude príležitosť upraviť platy a zmeniť situáciu v nemocnici. takže či už pre platy, alebo zrušenie zdierania ľudí, prosíííím nepodpisovať!!!!!

20.04.2012 22:06:34 | Martin

Nechcem rýpať, ale myslím si, že v závere máte chybu- primátor zrejme požiadal vedenie nemocnice a pozastavenie podpisovania dodatkov pracovných zmlúv a nie nájomných ;)

Sestričkám držím palce a prajem Vám pevné nervy a dostatok sily aby Váš boj nebol márny ;)

20.04.2012 22:53:56 | Redakcia LPM.sk

Martin, ďakujeme za upozornenie. Už je to opravné.
Oku pozorného čitateľa nič neujde, tak to má byť :)

20.04.2012 23:05:13 | Ja

Vazena redakcia LPM, dakujem Vam za informovanost v malackach, ked sa uz na malcanov mestske media vysrali

20.04.2012 23:09:03 | krokodily

Vydrž Ja pracuje sa aj natom aj to bude

21.04.2012 20:20:31 | sestra Zuzana

Pan Riha neviem ci si to precitate ale chcela by som vam VELMI Z CELEHO SRDCA PODAKOVAT za to jak ste sa za nas postavili. Bola som na zasadnuti a hovorili ste nam z duse,povedali ste slova ktore my zo strachu nemozeme povedat verejne. Nase kolegyne ktore to urobili,dostali pokarhania,zobrali im priplatky,zbavili funkcii. Ini politici nam zatvarali dvere,kazdy sluboval co urobi ale nikto nic neurobil,stracali sme nadej,ze politici su tu nami voleny,aby pomahali ludom v tazkych chvilach. Tri tyzdne nam hovorili ako chapu nasu situaciu,ale nepomohli lebo sa bali. Vy ste velky clovek a charakter. Dali ste nam svoje slovo a o par dni ste s vasimi Ludia pre Malacky urobili silny tlak. Od nas to malokto po tych skusenostiach cakal,a preto sme vdacne za to!! Riaditel Kalencik uz nas nemoze ignorovat,tento tlak lahko neprehliadne. Ked som vas pocuvala vo stvrtok na zasadnuti,videla som vo vas buduceho primatora Malaciek. Ludskeho primatora,ktory tu nie je pre biznismenov,ale taky ktory sa postavi za svojich obyvatelov a bojuje proti nepravostiam.Oslovili sme primatora Ondrejku ale neskor sa nam vyhybal. Ale teraz sme dostali novu nadej! Velmi by som si so svojimi priatelemi a pribuznymi priala aby Malacky dostali takeho primatora ako ste vy. Nedajte sa so svojimi Ludia pre Malacky a robte svoju pracu ako doteraz! Rozvirili ste stojate vody,zapajate ludi do diania,dali ste im stranku,aby aj vas kritizovali. Ste pre nas velki ludia s velkym L. Vsetkym poslancom ktory zahlasovali za vase uznesenie pan Riha dakujem.

21.04.2012 20:30:30 | Lia

Aj ked musi byt pan poslanec Riha velmi vytazeny clovek neobratil sa nam chrbtom. Nema take prava ako primator ale robi maximum. Moze mi nekdo vysvetlit co hovoril primator na rokovani vo stvrtok? Verite mu ze nevedel co sa deje v nemocnici ked sedi v predstavenstve? AKo hlasoval za nas alebo proti nam? Aby si primator nezavolal riaditela na koberec a povedal mu co sa patri? Z Ondrejku som sklamana uz to davno neni primator Malaciek.

21.04.2012 20:38:58 | Katka

baby uz pisu o nas v SME doteraz bolo ticho ani si nas nevsimli! Len co poslanci schvalili uznesenie pana poslanca Rihu uz sa pise media skocili na vyzvu k obnoveniu pokojneho stavu v nemocnici asi aj na vyzvu pre zupana Fresa :))))

http://zahorie.sme.sk/c/6346351/poslancov-znepokojuje-situacia-v-nemocnici.html

21.04.2012 20:44:22 | Katka

a ked baby kliknite kazda aj vasi kamarati a znamy na "vybrali.sme" tlacidlo odporucite zaradit clanok na hlavu stranku SME co moze dost pomoct v medializacii... musime oslovit co najviac ludi aby na to klikali a dostali clanok vyssie alebo ten clanok o natlaku nemocnicnej na konci clanku je tez tlacidlo "posli do vybrali.sme.sk" ... kazdy prosiiiiiiim kliknite na to tlacidlo a poslite to svoji znamym http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vytvara-nemocnicna-natlak-na-zdravotne-sestry/

22.04.2012 09:01:49 | ???

zavesila som odkazy na FB,,,takze prosim ,klikajte...

22.04.2012 10:03:31 | občan

Čo to pre vas znamena???? UŽ ŽIADEN PODPIS, oni ten počet sestier ešte nemaju.

22.04.2012 10:27:22 | ???

Znamená to veľa...určité osoby budú na očiach verejnosti a budú si musieť dávať väčší pozor na svoje kroky...už to nebude len vedenie verzus zamestnanci,ale vedenie verzus zamestnanci a celé Slovensko...Dúfam,že chápeš o čo nám ide...

22.04.2012 10:43:02 | občan FERO

Ja to chapem, otazniček, aj Váš kolektiv ako to sledujem: Krokodily, Fifi, Tigrice, a čo ARO, Interne???Tie su kde. Nech sa k vam pripoja !!!!!
Toto sa može stat len v tomto štate , cely je skorumpovany ,ale snad vaš CELY kolektiv nie - nech Vám pomožu tie čo podpisali, .Niekto tu spominal vašich pravnikov, mesto.....

22.04.2012 10:45:09 | IT

Dievčata-SESTRIČKY: všimol som si , že nosite akesi vizitky na rovnošate.Určite tam mate vaše meno, a to že ste SESTRA, nie administrativny pracovnik. Noste ich s hrdostou, lebo vy ste SESTRY a nie ADMI. PRACOVNIČKY. Váš IT. Držim palce a nepodpisovať!!!!!!!!!!
Krokodily , fifinky, tigrice držte sa !!!!!!!!!

22.04.2012 11:02:14 | ???

Občan Fero,neboj sa naši právnici a mesto spolupracujú...a verím ,že nám pomôžu...väčšina z nás drží spolu...a aj tie čo podpísali sme tiež vyzvali nech nás podporia...a aj podporujú,ale bolo by fajn ,keby aj verejnosti " aspoň "Malaciek záležalo na tom...veď sa jedná aj o Vás...

22.04.2012 11:02:43 | mia

každá by mala ísť zajtra s odznakom SESTRA, vyrobte si nejaký odznak, porazí ich

22.04.2012 11:33:33 | Tigrice

Aj my sa pytame, Kde je interne , ARO.

22.04.2012 11:37:52 | Občan Fero

Ja som myslel , aby sestry,ktore podpisali a vyhražali sa im roznymi formami, sa spojili, a obratili sa na tieito dve institucie. Aspon tak som počul, že na nich vyvíjali takyto tlak, čo hranici s trestnym činom. Mozu vam ešte pomoct.

22.04.2012 14:44:35 | sestra!!!!

ahojte naozaj sa pripajame aj my k nasim dievcatam my z interneho len ide o to ze je nas malo co sme stare sesry ,,,tie nove nikto nemoze nasilu tahat do toho a poniektore su take posrate ze maju plne gate toho ,,,ale to mna konkretne nezaujima,,,,bola som na tom stretnuti a som velmi prekvapena ze stoji vela ludi na nasej strane a dakujem vsetkym naozaj zo srdca ja dufam a verim ze sa toto vsetko da uz konecne do poriadku ....chidit do roboty ktoru mas rada lebo keby sme to nemali radi to povolanie tak by sme nasilu tam nechodili ale pod takym psychickym natlakom a furt len vyhrazky prikazy zakazy a stale len slovo nie ....to naozaj nie je robit v dobrych podmienkach ked si myslia ze mozu stale vsetko ...manipulacia s personalom,,,co uz nad nimi fakt nikto nieje ja to stale hovorim na kazdeho raz pride,,,a blizi sa ich cas a dufam ze sa naposledy zasmejeme my sestry a nie lekari a vedenie v malackach tie gorillllly nam....drzte nam palce ludia a dakujeme ze ste pri nas....nechcem odist od zdravotnictva ale ked to ma byt v takych podmienkach tak nepodpisem ale nebojim sa ze ma vyhodia robota je a vzdy bude len sa netreba bat aj ked mi bude luto toho kolektivu a vsetkeho ale nebojim sa ...lebo .....co ta nezabije to ta posilni.....

22.04.2012 16:01:01 | Tigrice

Na sestru ????? Vieme, že ste tam a sme rady za každu. Treba nasmerovať vaše kolegyne na tuto stranku, a ak nepochopia, nie je o čom. Netreba sa bat .Ako si hovorila, aj my mame tuto robotu rayi, ale chceme už konecne svoje uznanie. Netreba sa bat v jednote je sila. Ďakujeme, že ste sa ozvali.Mame za sebou mesto, občanov,pomahaju pravnici.Treba sa podporovat. prosim, zavolajte im, nech sa pozru na tuto stranku.Je nas dost:Tigrice, Krokodily, Fifinky a sestry.

22.04.2012 16:38:02 | sestra..

Ano,to je pravda,ze nas je na internom málo/ starých. Sestier/ale to neznamená,ze naše nové kolegyne su trafene a žeby niečomu takémuto podlahli,aj ked ti jedna,dve urobili,tak nas je stale dosť co držíme ruky spolu a nedáme sa!!! Budeme bojovať naďalej s vami všetkými,sme predsa sestry s veľkým S a musíme držať spolu !! nedáme sa zlomiť za žiadnu cenu!!!!!

22.04.2012 16:39:33 | krokodily

čaute interné, nech všetky kolegyne čítajú a každá musí pochopiť, čo má urobiť. a aj tie čo podpísali a bol na ne vyvíjaný nátlak ( aj keď je tam vraj - podpísala som bez nátlaku, neviem )sa musia ozvať a zabojovať

22.04.2012 17:29:05 | krokodily

treba v ľavom rohu kliknúť na odkaz na článok v Sme, potom kliknúť nad článkom - vybrali sme a dať hlas.ďakujeeeem

22.04.2012 20:13:42 | Pacient - občan MA

Ľudia, už si nekupujte tie ich 2 eurové karty. Je to len produkt nemocnice na zjednodušenie registrácie pacientov. Pre Vás občanov s takejto karty neplynú žiadne výhody. Nemôžu vám nanútiť žiadny produkt o ktorí nemáte záujem! V opačnom prípade by sa to mohlo zrejme považovať aj ako trestný čin. No to je už otázka na právnikov. No ak vás nebudú chcieť bez takejto karty ošetriť, pítajte si to písomne, nech má dohľad nad zdravotnou starostlivosťou čo riešiť.

A odkaz pre p. Ondrejku, ktorý nás občanov zastupuje ako akcionár mesta. Ak chcete dokázať že ste s nemocnicou nehrali až tak špinavú hru proti nám občanom / pacientom / , žiadajte odvolanie pána Kajenčíka, pani Hollej, pani Holešovej, a manažerky produktov pani Durdíkovej, ktorý môže za vzniknutú situáciu v nemocnici. Pana Kalenčíka, Pani Hollú a pani Holešovú za tie zmluvy a zlý chod nemocnice. Paní Durdíkovú za tie poplatky za ktoré je ako manežerka produktov zodpovedná.

23.04.2012 08:48:05 | Igir

To ako sa menni vlast tak sa to robi ?? uplne ste hlupi!

23.04.2012 11:28:42 | OBČAN - PACIENT SR

Vážený pán Říha , páni poslanci, mestské zastupiteľstvo mesta Malacky, drahý spoluobčania.
To čo som sa tento víkend dočítal v týchto diskusiach ohľadom nemocnice v MA ma desí! Toto čo čítam je veľmi smutné a desivé zároveň. To ako vedenie nemocnice riskuje zo životmi pacientov a ponižuje zdravotné sestry by sa v dnešnej ťažkej dobe nemalo stávať. Smutné je aj to, ako sa k tejto situácii stavajú lekári, keď zabudli na Hipokratovú prísahu a nepostavia sa vedeniu nemocnice pri výbere tých všetkých poplatkov. V tomto prípade sa teda tiež podieľajú na tichej genocíde obyvateľov / pacientov / okolia nemocnice MA, korí patria do tejto spádovej oblasti. Nie každý občan si môže zo svojich prímov dovoliť nechať toľko eur za ošetrenie, čo žiada nemocnica v MA a tak rôzne choroby radšej prechodí, čím si v konečnom dôsledku sám sebe ublíži a pomaly ho to môže priviesť až k ďalším závažným ochoreniam, ba až k tomu najhoršiemu, čize k smrti.
Pozeral sa na toto niekto aj s tohto hľadiska?

Položte si otázku. Koľko ľudských životov už bolo takto ohrozených?
Udám vám jeden prípad o ktorých som počul ja v svojom okolí.
Napr. Prišiel do nemocnice 85 ročný pacient a odmietli ho zaregistrovať, lebo nemal u seba 1 euro na poplatok a tak išiel nazad domou pre jedno euro. Keď sa vrátil nazad s eurom na poplatok pri registrácii, vybehli na neho s ďalším poplatkom 2 eurá za dajakú kartu, ktorá mu v podstate na nič neslúži. A tak sa dedko unavený vrátil domov a už nemal síl na absolvovanie ďalšej pre neho tak náročnej cesty nazad do nemocnice. Povedal si teda, že navštívi lekára na druhý deň.
Keď na druhý deň prišiel do nemocnice / aj s tromi eurami a dákym eurom naviac / dal ďalšie euro za registráciu, dve za dáku kartu, s ktorej vystavením strávil niečo vyše hodiny musel zaplatiť ďalších 10 euro za zmeškaný termín z predchádzajúceho dňa. A tak bol 85 ROČNÝ dedko ľahší o 14 euro s jeho 300 eurového dôchodku a to sa ešte nedostal ani do ambulancie a po lieky, ktoré mu lekár predpísal. Je toto humánne a normálne. Je vidieť úctu vedenia k pacientovi. Akcionári aj v vedením nemocnice by sa mali hanbiť a zamyslieť nad svojími činmi, ktoré na nás pacientoch činia. A lekárom sa tiež čudujem, ako na takáto niečo môžu prizerať.

A ľudí s podobným prímom je u nás v republike omnoho viac. Napríklad od toho nieje veľmi vzdialený ani plat cca 380 v čistom, ktorý poberajú sestričky v tejto nemocnici za starostlivosť o nás pacientov. Niet sa ani čo čudovať, ak by náhodou bola niektorá zo sestričiek s tohto podráždená. No oni sú profesionálky a i v takto ťažkých chvíľach psychického teroru vedenie spoločnosti sú na nás milé a ústretové.

Sestričky vy sa prosím spojte do jednej skupiny a držte spolu nech vás takýto bezočivý tyrani nerozdelia a nech dostanete aspoň to, čo vám patrí ako takú malú satisfakciu za to čo musíte od teroristického vedenia znášať.

Nebojte na každého ráz príde! Aj na genocídne vedenie tejto nemocnice v MA.

23.04.2012 13:34:23 | Charta práva pacienta

Ahoj pacienti,

ktorí z Vás poznajú naše práva? Koľkí z nás už sme protestovali, ak nie sú dodržané? V Malackej nemocnici sa nedodržuje asi ani jeden bod. Myslím, že keď nebudeme ako ovce a odmietnene platiť tie ich poplatky, tak my by sme mali byť v práve.
Ak sa včas neodhlásite z objednaného termínu na vyšetrenie, tak Vám príde SMS, že ste dlžní 9,90 € ( aj oni si myslia, že sú u Baťu), ale ak, ako včera im "zmrznú počítače", tak už Vám nepošlú SMS s náhradým termínom, to si tam každý musí vyšliapnuť znova sa preobjednať.
Za izby sa platí, ale kto videl tie izby, tak také "zariadenie" nebolo ani za prvej republiky. Teda okrem polohovacích postelí, ale to je skôr vec technického pokroku, ako starostlivosti o pacientov. Videli ste tie nočné stolíky, ktoré nemajú ani poličku, ani "šuflk? Pacient si musí svoje prádlo a hyg. potreby naládovať jedno na druhé, ak to chce mať pri ruke. Jediná vymoženosť "televízory"!!! Ale aké! Myslím, že v bazáre by ich nezobrali. No myslím, že mnohí máme "skúsenosť" o ktorej by sa dalo hovoriť, ale aj nad tými organizačnými a technickými detailami by sa dali prižmúriť oči, keby mali aspoň lekári svoju profesionálnu česť a robili pre pacientov aspoň to najlepšie, čo vedia. ale žiaľ, po našich skúsenostiach si myslím, že buď toho veľa nevedia, alebo nechcú. Neviem, ktorý je horší prípad.

Tu sú tie naše pacientské práva:
http://www.zdravie.sk/sz/72-98/Charta-prav-pacienta-v-sr.html