Ľudia pre Malacky » S akým úmyslom zavádzajú verejnosť pri územnom pláne mesta?

Krátke správy

18.06.2019
Primátor Malaciek Juraj Říha potvrdil pre tlačovú agentúru TASR prípravu nájomných bytov. https://www.startitup.sk/slovenske-mesto-sa-rozhodlo-mladym-ludom-postavit-nove-byty-s-extremne-nizkym-najomnym/

31.03.2019
V Malackách zvíťazila v druhom kole prezidentských volieb kandidátka Zuzana Čaputová. Vyhrala vo všetkých malackých okrskoch s počtom 4244 hlasov, kandidát Maroš Šefčovič získal 2327 hlasov. K voľbám prišlo 43,96% oprávnených voličov.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

to: all28.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

Tadeaš27.09.2019
Na Ceste mládeže sa vymení osvetlenie

nobody25.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

to: matej24.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

matej24.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

Anna02.09.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

LPM.sk01.09.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

Edo28.08.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

Príspevky z fóra

jan05.09.2019

Iva04.09.2019

matej02.09.2019

Edo17.08.2019

Ján09.08.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

S akým úmyslom zavádzajú verejnosť pri územnom pláne mesta?

V ostatných dňoch sa na internete začali šíriť dezinformácie o návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta č. 7. Obyvateľom sú podsúvané informácie, ktoré pravdepodobne vyplývajú z neznalosti problematiky územného rozvoja a dopravy, ako aj textu pôvodného územného plánu mesta z roku 2002. Je ľahké šíriť obyvateľom nepravdy a vzbudzovať paniku o dopravnom kolapse, treba však nabrať odvahu a začať sa držať faktov.

Dezinformácie, ktoré sú vedome vnášané medzi obyvateľov o dopravnom kolapse, nevychádzajú z reálneho stavu veci, textu územného plánu mesta schváleného v roku 2002 a idú proti logike a cieľu samotných tvorcov týchto dezinformácií. Dokonca text petície, ktorú distribuuje skupina troch občanov 6 mesiacov pred komunálnymi voľbami na Prvomájových Malackách, je zavádzajúci. Či to je ich úmysel alebo nevedomosť nechcem hodnotiť.

Ak niekto tvrdí, že mesto začalo na návrh Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie prerokovávať Zmeny a doplnky územného plánu mesta č. 7, nehovorí pravdu. Totiž zmeny a doplnky začalo mesto obstarávať na podnet žiadateľov o zmenu územného plánu z radov investorov a podnikateľov, či už miestnych právnických alebo fyzických osôb (vyše 7 veľkých aj menších investorov). Komisia odporučila až počas prerokovávania zadania pred rokovaním mestského zastupiteľstva v decembri zaradiť do tohto súhrnu aj niektoré požiadavky mesta s cieľom ochrániť cenné priestory v centre mesta pred živelnou výstavbou a pracovať na nových dopravných projektoch. Samotnú zmenu územného plánu preto aj platia títo žiadatelia (mesto sa len v malej výške finančne spolupodieľa), ktorí sa oprávnene teraz začínajú pýtať, kto im uhradí náklady na zmeny a dlhoročnú prípravu projektov na výstavbu rodinných domov, bytových domov a priemyselných objektov, ak sa niekto dožaduje odmietnutia návrhu zmien a doplnkov ako celok.

Ak niekto tvrdí, že sa ruší parkovisko na Mierovom námestí, nehovorí pravdu. Totiž súčasný územný plán z roku 2002 povoľuje na tomto pozemku výstavbu štvorpodlažných polyfukčných objektov (regulatív PM4). Návrh komisie bol zmeniť tento regulatív a naopak uchrániť tento priestor v centre mesta pred jeho zastavaním. Vo výhľadovom období (zhruba 10 - 15 rokov) by sa v zmysle návrhu mohli vytvoriť v tejto lokalite parkovo upravené plochy, čo ale v zmysle regulatívu (funkcií v textovej časti územného plánu) zároveň nebráni ponechať časť parkovacích kapacít na povrchu či budovať parkovisko podzemné. Takže predložený návrh zmien a doplnkov s nutnou zmenou regulatívu bráni ďalšej výstavbe v tejto veľmi lukratívnej ploche na Mierovom námestí, pretože ak by sa tu podľa súčasného územného plánu umožnila výstavba (stavebný úrad by nemal dnes ako návrh stavebníka zastaviť), verejné parkovacie miesta by investor de facto zrušil okamžite.

Ak niekto tvrdí, že sa z podnetu komisie uzatvorí Zámocká ulica, nehovorí pravdu. Totiž Zámocká ulica je už v súčasnom územnom pláne z roku 2002 kreslená ako peší chodník (regulatív D3), čo znamená úplné vylúčenie prejazdu vozidiel. Už dnes. Preto návrh komisie bol zmeniť tento regulatív na upokojenú komunikáciu (regulatív D1) a naopak zachovať na tejto ulici prejazd vozidiel obsluhy vo vyhradenom čase. Ak sa niekto pýta, prečo Zámocká ulica, tak je to hlavná historická kompozičná os Malaciek, ktorá je takto definovaná aj v platnom územnom pláne z roku 2002.

Ak niekto tvrdí, že sa uzatvorí Radlinského ulica, nehovorí pravdu. Totiž návrh komisie bol zmeniť regulatív tejto komunikácie z C1 na D1 (upokojenú komunikáciú), čo je regulatív so zachovaním prejazdnosti vozidiel. Návrh územného plánu predložený na verejné prerokovanie však už počíta s regulatívom C3 MOU 8,0/30. To znamená, že sa v návrhovom období nebude Radlinského ulica rozširovať na úkor chodcov, ale jej prejazdnosť zostáva v plnej miere zachovaná.

Ak niekto tvrdí, že sa ruší parkovanie za obchodným domom Stred (Coop Jednota) a v centre mesta, nehovorí pravdu. Totiž súčasný územný plán z roku 2002 povoľuje na tomto pozemku nadzemnú výstavbu štvorpodlažných polyfukčných objektov (regulatív PM4) - teda zrušenie existujúceho parkoviska. Preto sa navrhuje zachovať tento priestor ako verejný a časť sa vyhradila pre parkovanie.

Parkovacie miesta sa nerušia, len sa presúvajú za obchodný dom, kde sám spracovateľ navrhol uvažovať s parkovaním vo viacerých úrovniach - o výstavbe parkovacieho domu, aby sa pokryl dopyt obyvateľov po parkovaní. Naviac sa v návrhu zmien a doplnkov navrhuje zadefinovať plochy súčasných parkovísk pre realizáciu parkovacích domov na pozemkoch pred obchodmi Lidl (p.č. 2849/2, 2873/16) a Billa (p.č. 2835/1, 2835/2, 2834, 2828-2833, 2833). Odhadovaný nárast parkovacích miest ich realizáciou je cca plus 250. Tieto pozemky sú totiž dnes určené na zastavanie a v prípade, že by sa Billa alebo LIDL rozhodli zmeniť obchodnú politiku a pozemky developovať (predať), nič by im nebránilo v ich zastavaní a okamžitom zrušení existujúcich parkovísk.

Návrh komisie bol zmeniť aj regulatív priľahlých pozemkov pred synagógou, kde súčasný územný plán z roku 2002 umožňuje výstavbu nadzemných polyfunkčných objektov (regulatív PM4), a cieľom komisie bolo naopak uchrániť tento priestor v centre mesta pred jeho živelnou zastavanosťou s návrhom na ponechanie verejného otvoreného priestoru. Nie je to výmysel, ale reálna skúsenosť z minulosti napríklad s výstavbou čerpacej stanice pred synagógou.

Nie je pravdou ani to, že dochádza k obmedzeniu MHD v centre mesta a priľahlých uliciach, keďže Radlinského ulica je navrhnutá ako prejazdná obslužná komunikácia, takže nič nebráni pohybu vozidiel MHD.

Ak by sa aj mesto rozhodlo v budúcnosti otvoriť celomestskú diskusiu k zatraktívneniu centra mesta a vybudovaniu pešej zóny, je potrebné najskôr dobudovať vnútromestský dopravný okruh a upraviť viacero križovatiek, ktoré umožnia osobným autám sa dostať sa do akéhokoľvek miesta v centre mesta bez potreby prejazdu zaťaženými križovatkami Severínek, Lidl, AFK, Inkubátor, atď. – dokumentáciu pre stavebné povolenie sa už obstarala (od roku 2002 je to v územnom pláne). Dopravná situácia a obsluha centra mesta sa dobudovaním vnútromestského okruhu výrazne zlepší.

Zmenou územného plánu sa nič nebúra, neodstraňuje, nezatvára a neruší. Územný plán ustanovuje reguláciu funkčného využívania územia pre stavebný úrad. Nerozumiem teda, prečo skupina troch obyvateľov takto hrubým spôsobom zavádza verejnosť, pretože ak by čítala a sledovala súčasný stav územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je stará už 12 rokov, nemohla by sa dopúšťať takýchto hrubých omylov a neprávd, ktoré som uviedol vyššie.

Jediné dôvody, ktoré mi napadajú, pre ktoré sa mohol niekto pustiť do takto hrubého zavádzania verejnosti, ktorá sa môže právom cítiť oklamaná, je buď ich záujem zviditeľniť sa pred komunálnymi voľbami na úkor predkladaných vecných riešení alebo developovať (zastavať) niektorý z pozemkov v centre mesta, ktoré sú už v súčasnosti určené na zastavanie a je snaha nemeniť ich regulatív.

Ich kroky idú aj proti rozvoju mesta:

  • v oblasti dopravy, pretože ignorujú skutočnosti, že sa v návrhu zmien územného plánu navrhuje dopravne prepojiť parkoviská LIDL a Billa cez nevyužité bahnité plochy pod nadjazdom cestou (regulatív C3), že sa vyhradzujú lokality, ktoré zabezpečia dostatok parkovacích miest, že sa riešia križovatky v centre mesta pre dopravu efektívnejšími okružnými križovatkami, zároveň že sa navrhuje aktualizovať a hlavne zreálniť obchvat mesta s napojením na diaľničné kolektory, o čo opakovane žiadali obyvatelia mesta aj na verejnom prerokovaní,
  • v oblasti podpory podnikateľského prostredia a výstavby bytov a rodinných domov, pretože ignorujú ďalšie požiadavky investorov na rozšírenie výroby a prijímanie nových zamestnancov, prípravu 3 veľkých nových zón na výstavbu rodinných a bytových domov, ktoré sú v jednom balíku návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 7, ktoré obyvateľom predkladajú v petícii so žiadosťou odmietnuť ich ako celok,
  • v oblasti ochrany mesta v boji proti živelnej výstavbe v centre mesta, pretože ignorujú snahu mesta zmeniť súčasný regulatív umožňujúci komukoľvek zastavať v centre mesta ďalšie verejné priestory polyfunkčnými budovami na regulatív, ktorý tieto priestory bude chrániť pre verejnosť.

Preto by som odporúčal, aby sa z ich strany ďalej nepokračovalo v takomto zavádzaní verejnosti, predkladaniu petície ktorou klamú verejnosť a namiesto toho im ponúkam vecnú diskusiu.

Milan Ondrovič
predseda komisie pre územný rozvoj,
dopravu a životné prostrediepošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

02.05.2014 14:56:01 | Maťašovský

Dobry den p. Ondrovic,

vsetkemu rozumiem a v velkej casti suhlasim s vasim clankom. Nerozumiem vsak jednej veci, ktoru ste nespomenuli. Ako mozete urobit severny a juzny "obchvat" Malaciek cez obytne zony? Ako mozete taketo nieco urobit bez toho, aby ste to konzultovali s ludmi, ktori ziju na dotknutych uliciach? Osadenie dopr. znaciek s obmedzenim rychlosti a vjazdu nakladnych vozidiel nic, ale vobec nic neriesi. Nik ich nerespektuje, Policia sa nezaujima o tieto mestske lokality, takze zivelnost jazdy a tranzit vozidiel tymito ulicami veselo pokracuje. Ma mesto tolko financnych prostriedkov, ze investuje do dopravneho znacenia a nedotiahne vec dokonca? Ako sa vobec osvedcili v praxi? Ze nema dosah na Policiu? Neverim. P. starosta Dvoran z Vysokej pri Morave "dotiahol" policajne kontroly do centra obce a stal sa zazrak. Vodici su disciplinovani. Su aj lacnejsie riesenia, len treba chciet a zaujimat sa o ludi po cely cas, nie len pred komuinalnbymi volbami. Mame taky pocit, ze na prvom mieste v rebricku popularity na stavebnom urade su investori, potom podpora hazardu v podobe premnozenych herni, dlho nic a potom obcan. To ze sa nam len zda? Jedno-dve nove detske ihriska nevykupia nerieseny dopravny problem Malaciek . Ano, je tu koplaps, denno-denne, len treba vyjst do ulic v case spicky, ked sa menia zmeny v priemyselnych parkoch.

02.05.2014 19:11:54 | Jeden z mnohych

A sme doma, je jasne o co ide a o koho zaujmy:

"Samotnú zmenu územného plánu preto aj platia títo žiadatelia (mesto sa len v malej výške finančne spolupodieľa), ktorí sa oprávnene teraz začínajú pýtať, kto im uhradí náklady na zmeny a dlhoročnú prípravu projektov na výstavbu rodinných domov, bytových domov a priemyselných objektov, ak sa niekto dožaduje odmietnutia návrhu zmien a doplnkov ako celok."

03.05.2014 06:46:40 | bo

Milý p. Ondrovic.
Vo všetkom mate vo Vašom článku pravdu , je vysoko odborný a do detailu vysvetľuje cely navrh zmeny územného plánu mesta Malacky. Ale pozor ! Velky pozor ! Všimli sme si jednu podstatnú vec a tou je fakt, ze Vy navrhujete prepojiť parkovisko medzi Lidlom a Billo. Z toho nam logicky vyplýva , ze chcete zrušiť diaľničný privádzač do mesta Malacky a úplne tak zlikvidovať celu dopravu mesta a vytvorit tak dopravný chaos a absolútny dopravný chaos. Občania , lebo ide v prvom rade o Vás , všimol si niekto tento fakt ? Prečo Vás nikto o tom neinformoval ? Veď zrušením dialničného privádzača , ktory tu postavili naši otcovia a súdruhovia moze vzniknúť uplna dopravná katastrofa. Veď Vy občania sa nebudete mat ako dostat domov k svojim rodinám a deťom !
Prečo niekto úmyselne zahmlieva a nehovorí Vám pravdu ? Kto to plati ? Z akých peňazí ? Prečo sa doteraz nikde o tom nehovorilo? Kde su poslanci ? My sme robili vcera stretnutie , kde sme o tom hovorili a nebol tam ani jeden poslanec. Je to normálne ? Týchto sme volili?
Preto sme sa my skupina občanov a odborníkov na dopravu rozhodli založiť stranu SPDP a chceme spravit petíciu , ktora zabráni zrušeniu dialničného privádzača do mesta Malacky. Nedovolime , aby niekto zrušil tento krásny symbol a srdce Malaciek iba preto, aby prepojil dva obchodne reťazce a este viac tak podporil ich obchodne aktivity. Chránime aj záujmy Vašich deti , ktore sa pod týmto mostom hrávajú a vytvorením cesty medzi Billou a Lidlom môžu byt ohrozené ich aktivity a hlavne životy.
Nasa strana SPDP - Strana priateľov dialničného privádzača nevznikla náhodou teraz. Je polroka pred komunálnymi voľbami a potrebujeme sa zviditeľniť a urobit si lacnú reklamu. Trosku nas hnevá, ze nas to nenapadlo uz pred 1. Májom. Predsa len bolo pekne pocasie a mohli sme byt pekne na očiach a hlavne ste Vy občania mohli podpisat našu petíciu , ktoru rozbiehame v rámci našej kampane. Našej strane ide hlavne o nas a o to, aby sme da zviditeľnili a Vy občania - a to nam mozte veriť ste az na peknom treťom mieste. Ide nam totiž aj o Vás. Samozrejme na druhom mieste je diaľničný privádzač , ktory chceme zachrániť a nedovolime , aby ho zmenou územného plánu niekto zbúral.
Ak chcete občania , lebo o Vás nam ide a o Vaše deti a rodiny , tak našu Petíciu - ktora ma pracovný nazov Nenechajme si zbúrať srdce Malaciek môžete podporit svojimi podpismi na FB a na miestach, ktore budu úplne všade a ktore sa skoro dozviete vsetci.
Ak mate Vy , naši drahi občania pocit , ze by ste chceli byt tiez členom našej strany a chceli by ste sa tiez zviditeľniť pred voľbami , tak pridite za nami a spoločne mozeme hájiť naše záujmy a tiez aj záujmy ludi , na ktorých nam najviac záleží. Lebo ide o ludi. V prvom rade o nich. Ludi potrebujeme , aby nas volili a bez nich nema Nasa Petícia žiadny zmysel.
S pozdravom
Petičný výbor.
P.S.: samozrejme kvoli transparentnosti chceme zverejniť aj mena ludi nášho petičného výboru.
Dopravný inšpektor Vladivostoku Prof. Hugo Fantozzi
Dopravný Ing. Ludek Sobota
Predseda budúcej strany SPDP Vasil Nezavolamich

03.05.2014 14:14:45 | Lukas

Keď niekto nazýva privádzač symbolom Malaciek asi nevie, čo znamená a vyjadruje slovo symbol. Nehnevajte sa, ale pod tým mostom je čistý humus - v prvej a druhej časti blato, tretej akože skejt park - ktorý je naozaj profi a decká, ktoré nie sú deťmi, ale teenageri, ktorý pľujú, popíjajú fajčia a ničia čo sa dá - jednoducho deti ulice. A ak máte namysli kopec, kde sa deti cez zimu sánkujú - tak to je čisté riziko pre deti! Ja by som bol za zbúranie tohto betónového monštra a pokúsil sa obnoviť niekdajšiu slávu nášho kaštieľa a Zámockej ulice, ktorá na dobových fotkách vyzerala prekrásne.
A kto môže sa dopravný chaos v centre, tí ľudia, ktorí povolili výstavbu Lidlu a Bille v centre - tieto obchody patria na okraj mesta, nie do centra. Tu mali byť pre deti ihriská, mohli sa usporiadať vianočné trhy, aby ľudia nemali ďaleko do zámku, prípadne pešia zóna s pár kaviarničkami a veľkým parkom. Ale čas už asi nevrátime :(
A parkovanie? prečo na Záhoráckej ulici je iba jedna strana vyhradená pre parkovanie a na druhej strane je chodník priamo pri ceste, po ktorom i tak nikto nechodí, koľko mohlo vzniknúť parkovacích miest naviac?
Prečo mesto dovolilo na mieste bývalej zlatej rúže postaviť 2-poschodovú budovu a žiadne parkovisko - veľa obchodov, žiadne parkovacie miesto a kde sme?
Niekto môže všetko, iní iba niečo, ostatní trpte.

03.05.2014 16:42:52 | marek

lukas asi si nepochopil branov komentar :D brano sa vysmial ironiou a sarkazmom skupinke dopravnych inzinierov Ludkovi Sobotovi, Hugovi Fantozzimu a Vasilovi Nezavolamich-ovi :D

03.05.2014 16:46:07 | marek

cela ta sarada s peticiou co organizuje sdku je trapna. klamu, ludom tieto klamstva prezentuju v snahe sa zviditelnit pred volbami a este sa chystaju robit podvod na peticii. podpisane harky chcu upravovat pred odovzdanim. freso sa isto potesi ze ma takychto sdku partizanov vo svojich radoch :) ako pardon ale keby som ja takto blbo precital uzemny plan a na tom si postavil svoju kampan by som sa hanbil a radsej bol ticho doma schovany dalsie tyzdne :)

04.05.2014 14:52:24 | M. Kovarovic

Poviem vam o svojej skusenosti s peticnym vyborom na Prvomajovych oslavach. Bude to trochu dlhsie, aby som vystihol vsetky myslienky, ktore som zachytil. Ked ku mne pristupila brigadnicka peticneho vyboru a povedala mi, ze mam podpisat peticiu ktorou sa bojuje proti dopravnemu kolapsu, spytal som sa, o com to je. Povedala mi, ze proti ruseniu ulic, zatvaraniu namesti, zruseniu parkovisk. Spozornel som, ale odmietol som, ze si najskor nastudujem fakty. Dobre som urobil! Chapem, ze na lubivym slovam tohto peticneho vyboru mohlo uverit mnoho Malacanov. Lebo tento peticny vybor hra len na to aby klamstvami, pocitmi, domnienkami manipuloval ludi. Je dobre ze pan Ondrovic vyvratil na faktoch vsetky klamstva uvedene v tejto peticii. Keby som ju podpisal, citil by som sa teraz pravom podvedeny.

Par slov k peticnemu vyboru. Ten tvori okresny sef SDKU a byvaly neuspesny kandidat za poslanca, byvaly neuspesny kandidat z HZDS a kandidatka na poslankynu na Juhu. Mal som moznost s nimi debatovat na internete asi dva dni. Uprimne povedane, je to cista demagogia z ich strany. Dokazu ohlupovat ludi frazami, urobil som ale to ze som im polozil 5 konkretnych otazok a ziadal som ich o presne citacie materialov, proti ktorym bojuju peticiou. Vedia ze klamu verejnost, preto aj ziadne citacie nedosli. Pani kandidatka na Juhu M. B. F. dokonca verejne vyhlasila, ze ona "je clenkou peticneho vyboru ako obcianka nie ako prospecharka". Zvlastne vyhlasenie ked chce kandidovat, ani v tomto nedokazu byt uprimni k obcanom svojho mesta. Ked sme viaceri pokladali otazky na peticny vybor, skusali opakovane hovorit tie iste naucene frazy. Ked sme trvali na presnych odpovediach, mlcali. Potom predseda z SDKU zacal zaujimavo prekrucat fakty, ktore ma uvedene v petici. Ze peticny vybor je opravneny vysvetlovat co tou peticiou ziadali a co neziadali. Vtipne vyjadrenie clena peticneho vyboru, kedze v peticii maju jasne uvedene ako 1. bod, ze ziadaju "odmietnut uzemny plan ako celok". Takze peticny vybor nepriamo zacal naznacovat, ze bude manipulovat s peticiou a blizi sa to skor k podvodu na obcanoch. Ked sme ich na to upozornili, zacali tocit opacne a zase sa zamotavat. Ze nemyslel upravu peticie ale dovysvetlenie.

Tak som panovi z SDKU napisal, ze "vy akym pravom vysvetlujete to co si myslia ludia podpisujuci peticiu?? Vy mate bozsky zmysel vidiet do hlav obcanov? V peticii aj tu co ste zverejnili mate dva body peticie ktore su jasne a este aj zvyraznene. Obcania ktori podpisuju peticiu ziadaju poslancov aby odmietli uzemny plan c. 7 ako celok. Tam nie je nikde nic ine napisane to co ste teraz zacali hovorit, vy asi nie ste opravneny vysvetlovat text peticie ani doplnat po podpisani do harkov nic navyse. To by mohli ludia podpisat peticiu proti zruseniu nemocnice ale vy by ste ako peticny vybor povedali nie nie, ludia nemysleli zrusenie nemocnice - keby aj to bolo v nej jasne napisane, ale hovorili by ste ze oni vlastne mysleli zrusenie geriatrie. To fakt nemozte ani mysliet vazne co pisete. Vsak zase sa zamotavate vo svojich vyhlaseniach..."

Ked sa do debaty zapojil isty pan Krakovsky, a polozil peticnemu vyboru otazky a dal im vyzvy, peticny vybor stichol najskor uplne a potom zase zacal prekrucat a pokracovat vo svojej demagogii. Tento pan z SDKU straca hlavu, panovi Krakovskemu v nasledovnom poradi najskor:
1. nedaval odpovede, nereagoval na jeho vyzvy,
2. potom zacal odkazovat na clanok pana Ondrovica, s ktorym ze on SUHLASI,
3. potom ale nahle zacal ked mu to pan Krakovsky vytkol, ze sa nestaci divit ako pan z SDKU meni nazory a postoje, tak tento pan z SDKU zacal zrazu nesuhlasit a vyzyval ludi, aby neverili pocitom, clankom a komentarom,
4. potom demonstroval vzapati svoj pristup a robil len to, ze daval vlastne pocity a komentare nicim nepodlozene (slovo fakt naposledy pocul asi na skuske na VS), takze som to peticnemu vyboru zhrnul a urobil zaver. Tento pan z SDKU vyzyval na to, aby mu ludia neverili (vyzyva, aby neverili ludia pocitom a komentarom - cize nemu). Zagratuloval som tomuto panovi z SDKU, pretoze takto rychlo pocas dvoch dni nedemaskoval ziadny clovek - nieto politik, takto rychlo sa nezamotal ziadny clen peticneho vyboru v historii peticnych vyborov.

Cely peticny vybor mi zacina po tejto peticnej akcii plnej klamstiev pripadat na diagnozu. Nechcem im krivdit, mozno ze si to oni sami ani neuvedomuju.

Peticny vybor a pan z SDKU ktory sa hrdi aky je on pravnik ukazal svojou peticiou silnu stranku, pravo. Formulaciou svojej peticie dokazali nasrat podnikatelov proti sebe, dokazali za par dni ukazat klamstvo ako ich pracovnu metodu. Je spravne, ze pan Ondrovic zareagoval.

Ako mi pisalo par ludi na facebooku ktori sledovali nasu debatu, tak som sa dozvedel zaujimave veci. Ze tento peticny vybor riesi svoje osobne zaujmy a zviditelnuju sa pred volbami. Jeden pan to napisal dost otvorene aj peticnemu vyboru, ze nim je obcan ukradnuty, 3 roky kedy sa tito pani z peticneho vyboru nedostali ani za poslancov mlcali, na obcanov kaslali, a teraz pol roka pred komunalnymi volbami sa isli zviditelnovat temou uzemneho planu, ktory si este aj blbo nacitali, zle pochopili, a obcanom podhadzovali same klamstva.

Citujem aj zaujimavy nazor pana Krakovskeho ktory adresoval clenovi SDKU peticneho vyboru >> "Opäť ste neodpovedali na konkrétne výzvy a otázky p. P. S.. Ako chcete diskutovať, keď toho nie ste schopný? V dokumentoch sú práve tie informácie, proti ktorým idete s vašou petíciou a ktoré p. Ondrovič aspoň pre mňa hodnoverne vyvrátil, nakoľko boli podložené FAKTAMI, nie teoretizovaním a domnienkami. Nikde, opakujem NIKDE som nevidel vašu alternatívu, vaše riešenie navrhovaného problému. Aj ja viem povedať, čo je v našom meste zlé, čo tu nefunguje. Ale pokiaľ nemám riešenia, tak sa neprezentujem verejne a ozvem sa až vtedy, ak mám niečo reálne v rukách, aby som mal čo verejnosti ponúknuť. Vy ponúkate zatiaľ len sľuby, rovnako ako vaši straníci. Nič viac, nič menej. A akúkoľvek výzvu okamžite beriete ako útok alebo politikárčenie. Vyzval som vás ako občan a zatiaľ na mňa ako občana kašlete a miesto toho mi ponúkate niečo, o čo som vás nežiadal."

V diskusii vystupil aj pan Podstavek s tymto "....ambicie peticnemu vyboru zatienili rozum. Ine vysvetlenie nie je. V slusnej spolocnosti by sa vsetkym obcanom mali ospravedlnit za klamstva. Neviem, ale ked niekto umyselne klame, upozornia ho slusnym sposobom, ze klame, a on napriek tomu klame dalej, je co za chorobu??? Co robia je velkym vysmechom spolocnosti, oni vlastne ukazuju prostrednik pravdovravnosti a obcanom, ako pise M. Kovarovic, ohanaju sa obcanmi, ale nim su obcania ukradnuti. Ked vidime, coho su schopni teraz, coho budu schopni neskor?? Takto si predstavuju robenie sluzby verejnosti. Ze ich hanba nefackuje."

Peticny vybor nebol schopny ani vysvetlit tie klamstva v ich peticii. Nedokazal verejnosti odpovedat na otazky ani poziadavky pana Krakovskeho vo facebook diskusii, ten peticnemu vyboru podrobne rozobral oba body peticie a vyvratil demagogiu peticneho vyboru. Ale peticny vybor sa uz tak zamotava, ze ani nevie co v tej peticii ma a o co ziada.

Ked som na to upozornil SDKU clen peticneho vyboru mi povedal, ze on videl mapku z komisie. Ked som sa ho spytal ako pravnika, ked sa tym hrdi, ze nech mi tento pan Peter S. - pravnik odpovie na otazku, co je zavazne, uzemny plan alebo mapka? Peticia smeruje proti comu, proti uzemnemu planu alebo mapke? Zase zavladlo ticho. Ani toto mi nedokazal tento pan z SDKU vysvetlit.

Ked mi peticny vybor - jeho clenka kandidatka na Juhu napisala, ze "ona sa pohybuje v doprave ze aby dobre vedela konkretne o doprave" a ja som sa jej spytal, aby povedala kde pracuje, ake ma vzdelanie, kolko uzemnych planov nakreslila, ci navrhla nejake krizovatky, tak zase peticny vybor zostal ticho.

Mam pocit, ze peticny vybor si uz uvedomuje, ze sa ukazuje, ze si to cele vymysleli aby ociernovali inych ludi a pritom sam peticny vybor by tu mal byt ten kto sa ma hanbit. Mal by si priznat chybu, ospravedlnit sa a zivot ide dalej. Ale tento peticny vybor v zlozeni SDKU - HZDS tie svoje klamstva bude pretacat a bude rozmyslat ako sa z tych klamstiev vymota.

Tolko moja skusenost s peticiou ktoru niekto distribuuje. Som stastny a hrdy ze som tuto brigadnicku v Zamockom parku odmietol, lebo sa mi potvrdilo ze som mal cuch na klamstvo, ze ma chce niekto podviest. A dufam, ze najblizsi polrok sa do komunalnych volieb bude hovorit a pripominat SDKU - HZDS tento podvod na ludoch, co urobili touto peticiou. Sami sa pospinili a odpravili sa, absolutne im nezalezi na cistote ich mien a cti. Postavit si teda kampan na spinavej politike, zviditelnovani sa, to sa teda vazne dlho nevidelo.

04.05.2014 14:53:03 | M. Kovarovic

Citujem jedneho pana z diskusie na facebooku k peticnemu vyboru ktory siri famy o dopravnom kolapse.... "Zacinam mat opravneny strach z toho,ze sucasnych politikov chce nahradit nova garnitura politikov takehoto stranickeho zlozenia (SDKU - HZDS), ktora zrazu teraz (po 3 rokoch od volieb) hovori o potrebe informovania verejnosti ale sucasne uz teraz (kedy nie este ani vo funkciach) prezentuje svoje metody klamstva, zavadzania, domnienok a pocitov a to este bez nastudovanych materialov. Frazovitost a vseobecnost im je blizka. Tato skupina premyslala, ako sa asi moze zviditelnit, mali niekolko tem, vybrali si tuto z ktorej idu vytlkat body a je im uplne jedno ze klamu. Ale co je horsie, ze ked si aj nieco nastudovali, evidentne to skomolili. Takto si teda informovanie verejnosti „podla ich vzoru a predstavy“ ani v najhorsom sne nepredstavujem. "

04.05.2014 14:55:07 | M. Kovarovic

Este si dovolujem skopirovat citaciu od pana Krakovskeho z internetu, s ktorym suhlasim a podpisujem sa pod neho aj ja.

D.Krakovsky:
"Pán Peter S., podľa mňa ste sa už do toho zamotali tak, že ani neviete, ako z toho von. Uznávam, ako zviditeľnenie sa pred voľbami je to fajn. Zbytočne sa tu budete oháňať občianskou aktivitou a podobne. Vždy je o vás počuť iba pred voľbami, za posledné 3 roky (od uplynulých volieb) som od vás nevidel ani jednu verejnú aktivitu, ktorou by ste nejako pomohli občanom tohto mesta.

K petícii - ako právnika by som vás teda nechcel. Bod 1 petície jasne hovorí o tom, že chcete odmietnuť návrh ako celok. Prečo tu pri reakcii na článok p. Ondroviča zrazu uvádzate, že nie ako celok, ale len ako jeho časť? Citujem z vášho komentára: "Mam pocit ze o kazdom bode by sa malo hlasovat samostatne a teda si neviem predstavit ze odmietnete na zaklade peticie proti pesej zone zamery o ktorych Peticia vobec nehovori.". Petícia ako právny akt predsa hovorí jasne a nie je o vašich pocitoch. Ďalej citujem vaše slová: "aby sa nebáli podporiť túto petíciu, nakoľko táto v žiadnom prípade nesmeruje proti iným súčastiam návrhu ako je dopravná situácia a rušenie dopravy v centre mesta." Dovolím si ešte raz uviesť znenie bodu 1 petície: "Odmietli návrh územného plánu mesta Malacky Návrh zmien a doplnkov č. 7 ako celok a vrátili ho spracovateľovi". Na čo sa budete vyhovárať, ak by si mestské zastupiteľstvo osvojilo vašu petíciu a návrh teda stiahlo. Že ste si mysleli, že oni stiahnu len to, čo ste si mysleli, že stiahnu a podnikateľov nechajú na pokoji?!

Bod 2 petície hovorí o prepracovaní návrhu s prioritou riešenia dopravnej situácie a parkovacích miest. Dovolím si tvrdiť (čo ste tu povedali aj sám), že ani zďaleka nedosahujete kapacít p. Ondroviča vo vedomostiach o doprave ako takej. Po prečítaní jeho článku ale mám pocit, že presne TOTO ide komisia práve týmto návrhom robiť. Prioritne ide riešiť parkovacie plochy na Mierovom námestí a za OD Stred, ktoré sú v návrhu od 2002 (!!!) klasifikované ako plochy pre výstavbu a nie plochy pre parkovanie. Neprotirečíte si tak trochu tým, čo chcete dosiahnuť? Ak je vašim cieľom prioritne riešenie parkovacích plôch, prečo sa bránite schváleniu tohoto návrhu?

Zároveň z vašich komentárov cítiť strach z podnikateľov, ktorí žiadajú o úpravu tohto plánu. Neviem, či je to tým, že ste si uvedomili, o čo vlastne žiadate a nežiadate, alebo z čoho. Zrazu ste prišli na to, že ste si zobrali príliš veľké sústo, ktoré by mohlo ohroziť vašu kandidatúru?

Jednoducho z vyjadrení všetkých členov petičného výboru mám pocit, že vlastne ani sami nevedia, čo chcú vlastne dosiahnuť. Názory, ktoré sú tu prezentované sa úplne odlišujú od toho, čo hovorí petícia. Zároveň vyslovujem podozrenie, že sa tu jedná zo strany petičného výboru o zavádzanie a prekrúcanie faktov, pretože v návrhu naozaj nikde nevidím rušenie cca. 300 parkovacích miest. Tie sú totiž podľa môjho názoru dnes na miestach, kde podľa územného plánu ani nemajú čo robiť a čisto teoreticky sú tam umiestnené v rozpore s územným plánom mesta a sú tam tak protiprávne (ale vzhľadom na to, že pozemky zatiaľ nie sú využité inak, je to ok). Ak by som si zajtra požiadal o schválenie stavebného povolenia na administratívnu budovu na Mierovom námestí (za predpokladu, že som majiteľom pozemku), stavebný úrad mi BUDE MUSIEŤ vyhovieť a ja vám tie parkovacie miesta v centre mesta zlikvidujem tak či tak. Návrh sa práve tomuto snaží zabrániť.

Skúste si to v hlave a medzi sebou trochu upratať, lebo takýto vstup do kampane ku komunálnym voľbám je viac ako rozporuplný. Ak ste už teraz schopní zavádzať verejnosť, neviem, čo budete robiť v prípade, ak sa dostanete do funkcií.

PS: Kto to dočítal až do konca, tomu gratulujem.

05.05.2014 16:50:44 | Ing. Ivanov

Citujem:" Ak by sa aj mesto rozhodlo v budúcnosti otvoriť celomestskú diskusiu k zatraktívneniu centra mesta a vybudovaniu pešej zóny, je potrebné najskôr dobudovať vnútromestský dopravný okruh a upraviť viacero križovatiek, ktoré umožnia osobným autám sa dostať sa do akéhokoľvek miesta v centre mesta bez potreby prejazdu zaťaženými križovatkami Severínek, Lidl, AFK, Inkubátor, atď. – dokumentáciu pre stavebné povolenie sa už obstarala (od roku 2002 je to v územnom pláne). Dopravná situácia a obsluha centra mesta sa dobudovaním vnútromestského okruhu výrazne zlepší.

S tymto vyjadrenim snad to nemyslite vazne?????!!!!!!
Odbremenit nezmyselne riesene centrum a zatazit miestne komunikacie, kde ludia ziju, byvaju, kde deti chodia do skol, kde maju byt ihriska a odpocinkove zony???????????? Nerozmyslate, ze vnutorne komunikacie vyuzivaju auta s okolitych dedin, Kostoliste, Gajary, Velke Levare a pod. na prejazd, teda tranzit? Robili ste si niekedy statistiku na mnozstvo aut tranzitujucich po tychto uliciach? Vsetci robite rozhodnutia od stola. Dufam, ze ak sa raz otvori tato otazka prizvete aj dotknutich obcanov, na to si pockam.

06.05.2014 21:24:22 | J.Říha

Pre: Maťašovský.

Obchvat je jedna vec a samostatne by sa mal riešiť vnútromestský dopravný okruh, ktorý je v územnom pláne od roku 2002. Takže je to schválené dávno pred nami. A je to niečo iné ako ochvat, ktorým treba vylúčiť z územia mesta ťažkú nákladnú dopravu, ktorá ale na vnútromestský dopravný okruh nesmie.

Chápem, aj ja by som sa vyľakal, ak by mi niekto povedal, že cesta predo mnou je zrazu "vnútromestský okruh". Predstavil by som si obchvat, kamióny, autobusy a neviem čo všetko. To však nie je pravda. Je to len pojem, ktorý nejaký architekt zvolil pri tvorbe územného plánu mesta v roku 2002. Keby mi však niekto povedal, že mi mesto zrekonštruuje cestu a predĺži ju o ďalšiu ulicu ďalej (dobuduje odbočku ako sa bežne deje v iných mestách), aby som sa OSOBNÝM autom dostal na druhý koniec Malaciek bez toho, aby som stál v kolóne na križovatke, tak na to pozerám inak.

V zmysle návrhu zmien a doplnkov územného plánu Radlinského ulica zostáva v celom úseku PREJAZDNÁ a bude po nej aj naďalej VEDENÁ MHD. Preto v prípade prepojenia ulíc nebude nárast na Kollárovej a Partizánskej veľký, len sa uľahčí spojenie medzi týmito časťami mesta, ktoré teraz musia chodiť cez preplnené centrum a blokujú križovatky Pribinova, LIDL - kde už je kolaps teraz a svetelnú križovatku Severínek (hlavná križovatka) - kde bude kolaps onedlho.

Vnútromestský okruh je štandardná komunikácia aká je aj teraz na Ceste mládeže či Partizánskej. Vnútromestský okruh neznamená nič iné len to, že sa ním zokruhujú cesty, aby sa občan dostal osobným autom napríklad zo Štefánikovej na Kukučínovu priamo. Teraz by musel ísť cez križovatku, Záhorácku a Pribinovu a v tom je dnešný problém centra mesta z hľadiska zaťaženia osobnými autami. Ak by to územný plán v roku 2002 nenazval vnútromestským okruhom, tak by sme dnes hovorili o dobudovaní mestských ulíc (ciest) a nerezonovalo by to tak v ušiach.

07.05.2014 09:15:06 | Maťašovský

Pre: p. Řiha

Dakujem za vas vyklad. Je to vas ( myslim tym poslancov a kompetentnych) pohlad, ktory ale nikdy nebol konzultovany s obcanmi dotknutych ulic. Mal som na mysli ulicu severneho okruhu, teda Kukucinovu a juzneho okruhu Velkomoravsku. " Obchvat " som pouzil zamerne, aby vystihol skutocnu dopravnu situaciu. Tieto ulice su vyuzivane ako TRANZITNE!!!!!! Vsetky auta, autobusy i z okolitych rozrastajucich sa dedin vyuzivaju tieto ulice na vyhnutie sa prejazdu upchateho centra Malaciek. Pridite si niekedy zmonitorovat mnozstvo vozidiel v case napr. od 14,00hod do 18,00hod. a budete prekvapeni. Hlucnost, prach, neumerna rychlost, ohrozena bezpecnost chodcov ( jeden prechod pre chodcov!!!!!!!!!! )
Mesto osadilo DRAHE dopravne znacenie, ktore ale nik nedodrziava. Takto to je u nas v nasom meste, "kde sa oplati zit".