Ľudia pre Malacky » Decentralizácia MŠ v Malackách – áno alebo nie?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Decentralizácia MŠ v Malackách – áno alebo nie?

V poslednom období sa zvyšuje občianska angažovanosť aj v komunálnej sfére v Malackách. Jednou z oblastí záujmu je aj činnosť Materskej školy Kollárova, ktorej vedenie zabezpečuje výchovu detí v rôznych lokalitách mesta. V posledných mesiacoch sme prijali od viacero ľudí podnet zaoberať sa aj možnosťou rozdelenia tejto jednej veľkej škôlky na viacero menších, aby si navzájom prirodzene konkurovali a tým boli nútené zvyšovať kvalitu svojej činnosti.

V úvode tohto článku sú komplexnejšie informácie o MŠ v Malackách, potom  sú analyzované výhody a nevýhody decentralizácie a v texte je zmienených aj viacero postrehov i návrhov.

Základné aktuálne informácie o MŠ v Malackách

MŠ je rozpočtová organizácia mesta a má 5 elokovaných budov, ktoré sú umiestnené na uliciach Štúrova, Bernolákova, Hviezdoslavova, Kollárova a Rakárenská. Navštevuje ju teraz cca. 585 detí. MsZ schválilo pre rok 2012 materskej škole ročnú dotáciu na prevádzku  a mzdy na jedno dieťa 1904 eur. Čiže škôlka by mala dostať  tento rok dotáciu od mesta  1 115 340 eur. Ďalej má škôlka aj vlastné príjmy. Sú to príspevky od rodičov na školné, stravu, 2% a pod.

V roku 2011 to bolo spolu cca. 66 000 eur. Finančný transfer od mesta je rozdelený na 12 častí a chodí na účet MŠ väčšinou na konci mesiaca. V súčasnosti mesto neposiela transfery MŠ v plnej výške. MŠ dostala do mája tohto roku od mesta v transferoch o cca. 46 000 eur menej, následkom čoho MŠ bola dlžná v máji na faktúrach cca. 25 000 eur svojim dodávateľom. Príčinou je aj to, že mesto má zase v porovnaní s plánovaným rozpočtom z decembra 2011 v skutočnosti nižšie rozpočtové  príjmy o 111 782 eur na prenesený výkon štátnej správy na úsek školstva.

MŠ zamestnáva 57 pedagogických zamestnancov, 22 nepedagogických zamestnancov a 17 v Školských jedálňach.  Vedenie škôlky sídli na Kollárovej a každá elokovaná budova má svoju zástupkyňu, ktorá zároveň  aj vyučuje vo svojej triede.

Aj napriek tomu, že mesto na jeseň sprevádzkovalo z dôvodu nárastu počtu detí ďalšiu elokovanú budovu s kapacitou 115 miest (Rakárenská), všetci záujemcovia, ktorí poslali tento rok prihlášku sa do škôlky z kapacitných dôvodov nedostanú. Neprijatých bude teraz cca. 53 detí. V dvanástich prípadoch je mamička  doma ešte na materskej s ďalším dieťaťom a ostatné neprijaté deti sú narodené po februári 2010.

Príjmanie detí  do MŠ

V zmysle zákona 245/2008 § 59 rozhoduje  riaditeľ MŠ o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prijímanie detí do materskej školy doplňuje  aj vyhláška č.306/2008 Ministerstva školstva  o materskej škole v § 3 odseku (2) – „Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.“

Počet detí v triedach je takisto daný zákonom č. 245/2008 v § 28. Po novom zriaďovateľ môže dať návrh na prijatie väčšieho počtu detí, s čím ale musí súhlasiť aj Rada MŠ.

Tento rok mesto odporučilo zvýšiť počet detí v MŠ o max. tri deti na triedu. Rada MŠ schválila na poslednom zasadnutí na návrh riaditeľky počet detí na nasledujúci rok  597 (celková kapacita je 586).

História zriaďovateľov

Za socializmu patrili materské škôlky  pod Ministerstvo školstva. Neskôr patrili pod Okresný úrad v Bratislave. Potom patrili pod školskú správu v Bratislave (všetky škôlky z kraja). Potom patrili pod okresný úrad v Malackách (všetky škôlky z okresu).

A od 1.6.2002 prešli kompetencie na základné a materské školy od štátu na samosprávy. Štát odvtedy rozdelil  financovanie školstva na dve časti. Prvá časť  tzv. prenesené kompetencie, kde si štát nechal povinnosť zabezpečiť financovanie základných škôl a druhá časť  tzv. originálne kompetencie, kde si štát definoval len prispievanie na školské jedálne, materské školy, centrum voľného času (CVČ) a základné umelecké školy (ZUŠ).

V tom čase bolo v Malackách 6 materských škôl. Každá z nich bola samostatný právny  subjekt. Presunom kompetencií mesto následne muselo riešiť  problém s ich financovaním. Čiže štát presunul zodpovednosť na mesto, ale nedal na udržiavanie vtedy aktuálneho stavu dostatok financií. Uvažovalo sa vtedy aj o vyšších poplatkoch, ktoré mali platiť  rodičia detí v MŠ. Nakoniec  v tom čase MsZ  schválilo zlúčenie týchto 6 škôlok pod jeden právny subjekt,  aby bolo ich riadenie efektívnejšie a úspornejšie.

Poslanci MsZ  nechceli preniesť finančnú ťarchu na rodičov detí alebo rozpočet mesta. V tých rokoch prichádzalo na svet menej detí než pred tým, tak mesto hľadaním úspor zredukovalo počet svojich škôlok zo 6 na 4. Mestom bola zrušená škôlka na Juhu (Ľ. Fullu, dnes Betánia) a škôlka na Pezinskej ulici (dnes Happy Land).

Zdroj: MH 8/2004

Paradoxne práve od roku 2002 začalo opäť malých detí v Malackách pribúdať, (pozri graf)

Neskôr ešte štát zmenil legislatívu a znížil dovolené počty detí v triedach.  Odvtedy samospráva stojí pred novým problémom – a to je vyšší dopyt po miestach, než je kapacita. MsZ  v januári 2010 schválilo úver 400 000 eur na zabezpečenie otvorenia novej elokovanej budovy (Rakárenská) s kapacitou 115 miest.

Analýza  výhod  a nevýhod centralizácie/decentralizácie MŠ

 • Centralizácia MŠ v Malackách priniesla mzdovú finančnú efektivitu  - jedna riaditeľka, jedna ekonómka a jedná mzdárka na všetkých 5 budov. A dvaja údržbári pre všetky budovy.
 • Ďalej škôlka hospodári s väčším balíkom peňazí, čo v prípade nejakej väčšej havárie alebo poruchy, prípadne potreby rekonštrukcie časti budovy to môže škôlka finančne sama pokryť. Pri plánovaných opravách sa napr. zástupkyne z jednotlivých budov medzi sebou dohodnú, ktorá budova bude na rade, ktorá bude ďalšia atď.
 • Mestu sa ľahšie kontroluje jedna organizácia, než napr. päť s rovnakou činnosťou
 • Pri jednom právnom subjekte však rodič nemá na výber. V meste je už len ponuka súkromných škôlok, ktoré sú ale pre rodičov podstatne finančne nákladnejšie.
 • Chýba zdravá súťaž medzi budovami, ktorá by tiež prirodzene zvyšovala úsilie a tvorivosť  pedagógov.
 • Decentralizácia by zase priniesla priestor aj pre iné názory na fungovanie a riadenie škôlok a náplň ich činnosti. V každej by bola  komunikácia smerom dnu a aj smerom von  trochu iná. Konkurencia medzi MŠ by sa prejavila aj v tlaku rodičov na zmeny.
 • Pri súčasnom modeli financovania, školy aj škôlky dostávajú financie podľa počtu detí. Samostatné škôlky by sa snažili svojím úsilím naplniť kapacitu, aby mali viac peňazí. Zároveň rodičia by si mohli vyberať  z viacero možností... Do popredia a médií by išiel viac imidž jednotlivých škôlok. Tá budova, ktorá by mala lepšie meno, mala by pravdepodobne aj vyšší príjem.
 • Ale v aktuálnej situácii by asi motivácia z financovania u rozdelených škôlok nebola, keďže je väčší dopyt po miestach než je kapacita. Čiže financovanie len od počtu detí určite nie je ideálne.
 • Budovy majú rôzne náklady na prevádzku. Elokované budovy Štúrova a Bernolákova majú vyššie finančné náklady na teplo (sú pripojené na rozvod Termingu), ostatné budovy majú svoje vlastné kotolne, čiže v prípade rozdelenia by na energie dávali menej peňazí. Mesto aj zároveň plánuje postupne zatepľovať  škôlky. Tie budovy, čo budú zateplené skôr, budú mať nižšie náklady, budú  zvýhodnené. Jedna škôlka bude napr. všetky peniaze dávať len na energie a mzdy, druhá napr. s menšími nákladmi by mohla investovať napr. do vybavenia, programu pre deti, výletov atď.
 • Decentralizácia by priniesla aj vyššie náklady na prevádzku. Každá škôlka by musela  zamestnávať riaditeľku a pracovnú silu, ktorá by viedla účtovníctvo, potom mzdárku (aspoň tak to bolo v minulosti).  Súčasné zástupkyne by mali viac administratívnych prác, museli by sa vedieť orientovať viac v rozpočte, príslušných zákonoch.
 • V prípade väčšej havárie alebo poruchy, alebo rekonštrukcie časti budovy by to malé škôlky nevedeli zo svojich rozpočtov zabezpečiť.

Z uvedeného vyplýva, že rozdeliť škôlku na 5 samostatných právnych subjektov je finančne nákladnejšie a z tohto dôvodu v súčasnosti s vysokou pravdepodobnosťou asi aj nepriechodné.

Ako prenesenie kompetencií riešili niektoré iné samosprávy?

Po prenesení zriaďovateľských kompetencií pre ZŠ a MŠ na mestá a obce riešilo  financovanie určite väčšina samospráv. Malacky išli cestou ako to urobili v Senici. Čiže zlúčili všetky škôlky do jednej. V niektorých obciach a mestách išli inou cestou než my v Malackách. Niekde sa zlučovala základná a materská škola do jedného právneho subjektu. Viď. napr. ZŠ s MŠ Česká v Bratislave. Táto základná škola v Bratislave tvorí jeden právny subjekt  s dvomi materskými školami. Alebo takto funguje aj ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch

A ako by takýto model mohol napr. vyzerať v Malackách?  V zriaďovateľskej pôsobnosti máme tri základné školy:

Pri modeli spájania ZŠ s MŠ by to napríklad mohlo  v Malackách vyzerať  takto:

 • ZŠ Štúrova s MŠ Štúrova
 • ZŠ Dr. J. Dérera s MŠ Kollárova a s MŠ Rakárenská
 • ZŠ Záhorácka s MŠ Bernolákova a s MŠ Hviezdoslavova

V takomto prípade by MŠ bola rozdelená na tri časti. Mestskému rozpočtu by nestúpli z takejto decentralizácie navyše náklady. Možno by sa aj niečo ešte ušetrilo. Základná škola by musela mať navyše jednu alebo dve zástupkyne pre MŠ. Riaditeľ (ka) ZŠ by rozhodoval(a) aj o prijatí dieťaťa do MŠ.

Čo sa vlastne chce decentralizovaním MŠ dosiahnuť?

Chce sa zvyšovať  kvalita činnosti MŠ, chce sa aby boli deti v škôlke spokojné  a aby bolo dobre o nich postarané. Zároveň je potrebné, aby aj učiteľky boli spokojné a aby ich práca s deťmi bavila. A v konečnom dôsledku, aby boli spokojní aj rodičia. A samozrejme aby aj financovania materských škôl z rozpočtu mesta bolo efektívne.

Tento cieľ sa možno dá dosiahnuť  aj inými metódami a nielen rozdelím  škôlky napr. na  päť právnych subjektov.

Dotazník pre rodičov

Tento rok v apríli bol distribuovaný rodičom detí v MŠ celkom rozsiahly dotazník. Cieľom bolo získať takouto formou spätnú väzbu o činnosti celej škôlky. Viac v príspevku Dotazník pre rodičov detí materskej školy v Malackách.

Oslovených bolo 544 respondentov, z toho vrátených vyplnených formulárov bolo 343 kusov. Čiže zúčastnilo sa 63 % respondentov. V dotazníku rodičia poslali vedeniu rozsiahle množstvo informácií. Bolo veľa pozitívnych informácií, ocenenie práce, ale bola kde tu aj nejaká kritika.

Rada MŠ sa na poslednom rokovaní s vyhodnotením dotazníka vzhľadom na rozsiahlosť informácií len stručne oboznámila. Vráti sa k nemu v septembri, kde bude aj vedenie MŠ  prezentovať riešenie niektorých situácií na ktoré poukázali  rodičia. Mnohé informácie budú použité aj pri tvorbe nového vzdelávacieho programu, ktorý v súčasnosti metodičky v MŠ pripravujú. K vyhodnoteniu dotazníka pre rodičov sa budeme snažiť ešte v budúcnosti uverejniť  samostatný článok.

Na Hviezdoslavovej pribudla informačná nástenka pri vstupe do budovy škôlky.

Na záver môj názor

Na základe všetkého vyššie uvedeného si osobne si myslím, že v súčasnosti by som materskú škôlku nerozdeloval. Napĺňal by som cieľ – zvyšovanie kvality činnosti MŠ napr. takou formou ako bol ten aprílový dotazník.

Na budúci rok na jar plánujeme urobiť opäť ďalší. Získame novú spätnú väzbu od rodičov, porovnáme názory a vyhodnotíme, či napr. nové opatrenia pomohli a ako, alebo či sa niečo iné nové vyskytlo. Vieme  položiť aj otázky, ktoré budú viac zamerané na porovnanie jednotlivých elokovaných budov.

Je tu ešte aj možnosť navrhnúť na rade MŠ vypracovanie dotazníka aj priamo pre zamestnancov škôlky. Dať aj nim možnosť, podobne ako to už mali rodičia detí,  vyjadriť svoj názor, čo sa im na škôlke páči a čo nie. Čo by chceli zmeniť, prípadne oceniť to, čo je dobré... atď.  (Len pre názorný príklad uvádzam, že napr. ja v mojej  práci vyplňujem  tiež raz ročne anonymný dotazník, ktorým  hodnotíme všetci zamestnanci fungovanie súkromnej  spoločnosti, v ktorej pracujeme.)

Za ten čas, čo sa venujem škôlke ako rodič a aj ako člen rady MŠ sledujem, že najväčšia kritika a nespokojnosť rodičov je v súčasnosti v procese prijímania nových detí do škôlky. Je to však trochu aj spôsobené už vyššie zmieneným väčším dopytom, než je kapacita miest.

A za tohto stavu je určite potrebné aj pracovať na sprehľadnení celého procesu príjmania detí do MŠ. Keď väčší dopyt pominie, tak aj v organizačne väčšej škôlke si budú môcť rodičia vyberať  elokovanú budovu. Každá budova by sa mala napr. postupne aj profilovať a mať aj trochu iné zameranie, ako je to navrhnuté v školskom vzdelávacom programe. Len veľmi stručne z neho vyberám zamerania:

 • Budova Bernolákova  so zameraním človek – príroda
 • Budova Hviezdoslavova so zameraním umenie – priateľstvo
 • Budova Kollárova so zameraním pohyb – história
 • Budova Rakárenská so zameraním príroda – pohyb
 • Budova Štúrova so zameraním zdravie - príroda

A na záver už posledný názor. Decentralizovaním MŠ nebudeme mať automaticky 100 % záruku, že kvalita všetkých menších škôlok bude vyššia. Vyššiu kvalitu získame vtedy, keď sa o zlepšenie činnosti alebo o problémy škôlok budú zaujímať nielen občasné kontroly, ale samozrejme aj všetci zamestnanci, zástupcovia samosprávy  a čo najviac rodičov. Všetko je to o ľuďoch :)pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

21.06.2012 23:02:01 | maria

Podľa toho čo som pochopila niektorí ľudia na meste tlačia na decentralizáciu škôlok v meste a snažia sa ľuďom vsugerovať, že je to "v záujme skvalitnenia ich činností": ja mám skôr dojem že asi niekto má záujem o post riaditeľky škôlky, lebo po decentralizácii automaticky každá škôlka by potrebovala vlastnú riaditeľku a možno je v tom aj snaha zbaviť finančnej zodpovednosti mesta lebo podľa Andila by mali problém decentralizované škôlky s úhradou opráv. Myslím, že zasa tu vedenie mesta a niektorí poslanci hrajú s malačanmi divnú hru, podobne ako keď v záujme "záchrany" predali, rozdali 2 škôlky za ostatné roky a na 2O tisícové Malacky nechali len 4 škôlky , no neuveriteľné, skutočne sú tie malacky ako malé Kocúrkovo, rodia sa tu stále deti a poslanci sa zbavili škôlok za ostatné roky akože v záujme "záchrany ostatných". Je to naozaj smutné, že Malcky mali takých poslancov ostatné roky, že nedokázali nič rozumnejšie vymyslieť ako získať peniaze pre škôlky v meste než dve budovy porozdávať či rozpredať. Ale pretože väčšina poslancov je v dôchodkovom veku,staré známe tváre malaciek, ktoré ľudia zo zotrvačnosti volia a deti majú odrastené tak sa ani nečudujem že im to bolo jedno.

22.06.2012 14:58:35 | Marion

Pre buduci rok vela deti do skolky zase neprijali, alebo prijali len na pol dna. Takze priorita by mala byt, aby bolo dost miesta pre vsetky deti Malacanov, podla toho ako to rodicia potrebuju, lebo to momentalne nie je mozne!

22.06.2012 15:36:57 | presne

Presne tak, mestski uradnici aby zakryli obrovsky problem malaciek ze treba okamzite otvorit dalsiu skolku lebo 60 deti nebolo prijatych tak odvadzaju pozornost poslancov a verejnosti od akutneho problemu takymito zbytocnostami ako je nejaka decentralizacia, aby urobili radost ludom co sa trasu od nedockavosti na riaditelske stolicky v piatich mestskych skolkach po decentralizacii. Decentralizovat a zbavit sa zodpovednosti za skolky aby mohli na zastupitelstve povedat ze sak nech sa nove riaditelky postaraju o zvacsenie skolok a zoberu viacej deti ,nech robia zazraky

25.06.2012 08:51:54 | Ddd

Aká konkurencia zvyšujúca kvalitu, keď je človek rád, keď jeho dieťa umiesnia vôbec v niektorej školke. Najmä by mali sprehľadniť podmienky za kých boli deti prijaté - deti, ktoré ani v malackách nebývajú, ani tu nemajú trvalé bydlisko škôlku u nás bezproblémov záhadne dostanú /pekných pár miest by sa v malackých škôlkach uvoľnilo/, jedna mamina, ktorá je doma ešte s dvojročným dieťaťom škôlku pre staršie nedostane lebo je ešte na rodičáku a druhá, ktorá má doma 9 mesačné dieťatko škôlku pre staršie bez problémov dostane... Zvláštne to kritériá

25.06.2012 09:30:12 | aa

keď všetky škôlky v malackách ovláda jediná riaditeľka tak je tu veľká možnosť na protežovanie iba niektorých detí, po známosti, lebo ona je bohyňa ktorá má moc nad rodičmi aj deťmi, ktoré zoberie. Potom sa aj tak k rodičom arogantne správajú, ako písali v diskusii, chcú od rodičov dane na škôlku a potom keď tie dane dostanú tak dajú rodičom rozhodnutie že dieťa neprijali kvôli nedostatku miesta alebo že má druhé decko doma. Malo by sa prešetriť, koľko detí je v malackých škôlkach z obcí mimo malaciek a tie čo ich deti neboli zobraté nech sa sťažujú. Ale po decentralizácii keby mala každá škôlka svoju riaditeľku tiež by hrozilo že budú pani riaditeľky brať deti po protekcii od svojich známych a malacké deti odmietať, lebo "nie sú známi: LPM poslanci by mohli zo žartu vyžiadať si od riaditeľky škôlky na Kollároej zoznamy detí a ich trvalé pobyty či prechodé, aby zistili, odkiaľ tie deti vlastne sú. Tiež viem o tom že do škôlky v malackách chodilo dieťa čo má trvalý pobyt mimo malaciek a jeho mama v malackách iba pracuje

25.06.2012 21:16:46 | aby

No už by sa mohol niekto pozriet na pani riaditeľku, čo stvára a najlepšie by bolo, keby ju už konečne odvolali za tie prešľapy. Nezabudli sme,len pripomíname ako vyberala od rodičov peniaze bez potvrdenky.

26.06.2012 12:06:28 | ijazrr

To je teda úsmevné, riešiť vyššiu konkurenciu škôlok a zvyšovanie kvality. A text o tom, ako by sa škôlky snažili získať vyšší počet detí, to je asi sci-fi prídavok. O akej konkurencii tu môžeme hovoriť, ak dopyt značne prevyšuje ponuku?
A spájanie so školami -aký to má zmysel, ak nebudú v jednej budove?
Ak by niekto seriózne chcel riešiť problémy predprimárneho vzdelávania v Malackách, potom navrhujem takéto poradie:
1. Zabezpečiť dostatočný počet miest pre všetky deti od 3 rokov. Nediskriminovať v prístupe ku škôlke deti, ktorých mamičky sú doma nezamestnané alebo s ďaľším dieťaťom. Dieťa, ktoré navštevuje škôlku len rok (predškolskú triedu) je podľa môjho názoru znevýhodnené v škole oproti deťom, ktoré tam strávia 3 roky.
2. Riešiť technický stav budov škôlok. Uvedomujem si, že nový nábytok sa zakúpi jednoduchšie a je to lacnejšie, ale treba už riešiť zateplenie, výmenu okien, rekonštrukcie sociálnych zariadení, podlahy, dvory. Ktovie, ako by dopadli v článku spomenuté samostatné kotolne pri dôkladnej technickej prehliadke. O kuchyniach nehovoriac.
3. Riešiť dostupnosť škôlky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - je otázkou, či si vôbec dvaja nezamestnaní rodičia môžu škôlku dovoliť. Pritom už nenavštevovaním škôlky sa začína pre také dieťa začarovaný kruh - menej kolektívu, menej vzdelania, menej správnych návykov = možná sociálna odkázanosť v dospelosti.
4. Riešiť prádzninovú prevádzku škôlok, najmä letnú - aby dieťa bolo v škôlke i viac ako 4 týždne, ak to rodičia potrebujú a aby sa i v lete dodržal maximálny povolený počet detí v triedach.
5. Zaoberať sa prevádzkovou dobou škôlok - predĺžiť do neskorších hodín, aspoň 1 - 2x za týždeň. Neviem, ako by sme to riešili napr. v našej rodine, ak by sme obaja dochádzali do BA (babičky ďaleko). V tejto súvislosti: napíšte mamičky, ako si to dokážete zariadiť, že vodíte dieťa na ôsmu a dokážete ho vyzdvihnúť o tretej alebo i na obed. Ja pracujem 8 hodín, nadčasom sa vyhýbam, služobným cestám tiež. Keď privediem dieťa ráno o 6:30, je v triede prvé a o 15:30 ho vyzdvihujem medzi poslednými.

Keby sa vyriešilo uvedených 5 priorít, potom by sa možno dalo myslieť na "zdokonaľovanie" - napr. na parkovanie pri škôlkach. Alebo prepočítavať, či je výhodnejšie mať decentralizovanú škôlku.
A keď mamičky uvažujete o kvalite a konkurencii, spýtajte sa svojich známych z okolitých alebo i vzdialenejších obcií, čo tam môže škôlka ponúknuť bez ďalších doplatkov rodičov. A tiež si spomeňte, aká bola vaša škôlka. Napríklad ja som nemohla absolvovať plavecký výcvik ani školu v prírode. Výlety neboli tiež. Krúžky pre škôlkárov - to nikoho ani nenapadlo. Takže veci sa hýbu dopredu. Ak chceme viac, rovno si zodpovedzme otázku, koľko sme naviac ochotní dať v daniach. Lebo niekto to zaplatiť musí.

26.06.2012 15:46:02 | ab

príspevok od ijazrr zodpovedá absolútne realite v materských školách, tento človek vie čo hovorí a rozumne hodnotí situáciu bez urážania riaditeľky, emócií a nereálnych požiadaviek.

13.09.2012 09:40:28 | asdas

vo riadeni a najma prijimani do skolky je mnozstvo nefunkcnych mechanizmov, :
1. centralizacia rozhodovania o prijimani v osobe jedneho cloveka riaditelky, bez chybajucich spresnujucich transparentnych pravidiel. chybajuca kontrola vyssieho organu nad riadenim.
2. neschopnost obojstrannej komunikacie so skolkou - okrem riaditelky sa nikto nema kompetenciu v danej veci vyjadrovat. od inych zamestnancov sa nic nedozviete. fyzicke zastihnutie velmi problematicke a casovo narocne
3. verejne vynucovanie si prispevkov vo forme 2% dani z prijmu. s prihlaskou rodic dostane upovedomenie, aby ste si so sebou na zapis priniesli potvrdenie!!!! clovek nema pravo slobodne sa rozhodnut ?? co ak chce venovat 2% inej organizacii?? je to vobec legalne takto si to vynucovat??
4. okrem netransparentnosti pravidiel vyberu je netransparentny aj samotny vysledok - nezverejnovanie dostupnych kapacit kazdej skolky vs. mena prijatych uchadzacov spolu s vekom deti. je to beznou praxou na strednych skolach.
5. chybajuce zverejnovanie aj dodatocne prijatych deti na odvolanie a dovody. 6. zverejnovanie prijmov z prispevkov od rodičov s menami rodica. takymto sposobom by sa vniesla transparentost. aky rodic venuje skolke dobrovolny dar a z akeho dovodu? v dnesnej dobe si to moze len velmi malo ludi dovolit, resp. je k tomu motivovanych bez nejakeho vaznejsieho dovodu. napadalo by Vas len tak venovat skolke 300E?????! podla mna len velmi tazko.

12.08.2013 11:37:36 | Lucia

Možno by sme sa mali opýtať učiteliek, ktoré v týchto škôlkach pracujú, čo si o tom myslia oni, pretože oni sa v tom systéme pohybujú a poznajú ho z vnútra, a preto si myslím, že by sme na ich názor mali prihliadať.